stro­kov­no znan­je in izkušnje-paragr-34a-gewo

ForumCate­go­ry: Vor­be­rei­tung auf die Sach­kunde­prüf­ungstro­kov­no znan­je in izkušnje-paragr-34a-gewo
Karl-Heinz Wein­aug zastavlje­no pred 3 leti

Ali so pri odgo­var­jan­ju na vprašan­ja z več mož­ni­mi odgo­vo­ri v vašem splet­nem teča­ju (odsta­vek 34a GewO) navede­ni tudi odgo­vo­ri (kot npr. v kata­lo­gu stro­kov­ne­ga znan­ja BVA v skla­du z odstav­kom 7 WaffG, ki je na vol­jo z odgo­vo­ri in brez njih) ali so označe­na le pra­vil­na ali nepra­vil­na polja?

1 odgo­vo­ri
Stro­kov­no znan­je 34a Staff odgo­vo­r­il pred 3 leti

Ver­jet­no ima­te v mis­lih e‑učenje na http://www.sachkun.de?
Na vol­jo so raz­lič­ni nači­ni učen­ja in test­iran­ja. Pri simu­la­ci­ji izpi­ta dobi­te oce­no na samem kon­cu. Pri učen­ju test­nih vprašanj se takoj pri­kaže, kate­ri odgo­vor je bil pra­vi­len in kate­ri napačen. Če ima­te vprašan­ja o vse­bi­ni tes­tov (npr. prav­ne teme, prak­tič­ni pri­me­ri itd.), jih lah­ko brez dodat­nih stroš­kov zasta­vi­te v splet­ni pomoči. Na ta posa­mez­na vprašan­ja odgo­var­ja pris­to­j­na eki­pa (prav­nik, stro­kovn­jak za var­n­ost pri delu, stro­kovn­jak za požar­no varst­vo, var­nost­ni inže­nir itd.). 

Odtis
sl_SISL