Razumevanje izpitnih vprašanj in pravilno odgovarjanje nanje: 10 preprostih taktičnih nasvetov za opravljanje pisnega izpita iz specialističnega znanja IHK (certifikat 34a)

Razu­me­van­je izpit­nih vprašanj in pra­vil­no odgo­var­jan­je nan­je: 10 pre­pro­s­tih tak­tič­nih nas­ve­tov za uspeš­no opravljan­je pis­ne­ga izpi­ta IHK (potrdi­lo 34a)

Brez­plač­ni tes­ti in izpit­na vprašan­ja za pri­pra­vo na preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja (§ 34a GewO) so zelo korist­ni za vad­bo. Ven­dar so tak­tič­ni nas­ve­ti sko­raj tako pomembni. Kaj­ti tudi če ne poz­na­te takoj odgo­vo­ra na izpit­no vprašan­je v tes­tu 34a, lah­ko izpit 34a opra­vi­te s pomoč­jo nekaj nas­ve­tov in trikov.

Nimaš poj­ma, nimaš odgo­vo­ra? Pro­sim, ne!

Ne more­te vede­ti vse­ga. Tudi če ste se na test 34a dob­ro pri­pra­vi­li s test­ni­mi vprašan­ji, pos­kus­ni­mi izpi­ti in drug­im štu­d­ijs­kim gra­di­vom, morda pri neka­te­rih vprašan­jih pre­pros­to ne bos­te vede­li, kaj sto­ri­ti. Da, ves­te: Tudi če ne poz­na­te odgo­vo­ra na izpit­no vprašan­je, lah­ko še ved­no pre­ma­ga­te ovi­ro izpi­ta iz stro­kov­ne­ga znanja!

10 pre­pro­s­tih nas­ve­tov, kako opra­vi­ti preiz­kus stro­kov­ne usposobljenosti

Če upoš­te­va­te nas­lednje nas­ve­te za pis­ni izpit IHK za stro­kov­no znan­je § 34a GewO, lah­ko točke dobi­te tudi za vrze­li v znanju:

 1. Lah­ko a reši­tev je pra­vil­na, ali lah­ko dve rešit­vi pra­vil­no. Zato niko­li ne nava­jaj­te treh ali več reši­tev kot pravilnih!
 2. V edni­ni ali množi­ni? Bodi­te pozor­ni na to, ali je v post­avljan­je vprašanj po enem ali več pra­vil­nih odgo­vo­r­ih se vpraša! Pri­mer: V pri­me­ru vprašan­ja, ki se zač­ne z “Kate­ri pred­po­gojsl, mora var­nost­nik izpoln­je­va­ti,…” se zač­ne, obsta­ja več pra­vil­nih rešitev.
 3. Upoš­te­vaj­te Kon­tekst vprašan­ja (pred­met­no področ­je)! Če je na pri­mer vprašan­je zastavlje­no o dejst­vu iz kazens­ke­ga pra­va (StGB), odgo­vor, ki se nanaša na civil­no pra­vo (BGB), ne more biti pravilen. 
 4. Bodi­te pozor­ni na Nega­tiv­ne for­mu­la­ci­jeČe je v vprašan­ju nega­tiv­na vred­nost, vas morda sprašu­je, kaj toč­no želi­te označi­ti. ne vel­ja? Potem mora­te pre­mis­li­ti in izbra­ti rav­no nas­prot­ne mož­nos­ti odgovora!
 5. Ključ­ni izra­zi, kot so “niko­li” ali “niko­li”. ali “ved­no” ali “ved­no”. bi mora­li biti opo­zoril­ni zna­ki! Precej red­ko se zgo­di, da npr. pre­po­ve­di ali dovol­jen­ja vel­ja­jo ved­no ali niko­li, tj. da so abso­lut­ne. Pri mno­gih stvareh obsta­ja­jo izje­me ali določe­ni okvir­ni pogo­ji in ni stro­go črno-belos­ti. Takš­ni ključ­ni izra­zi v odgo­voru naka­zu­je­jo, da je odgo­vor precej napačen. 
 6. Dru­gi izra­zi, ki bi mora­li sproži­ti pre­p­lah, so nas­lednji “izključ­no” ali “brez izje­me”. Tu vel­ja ena­ko kot v pre­jšn­jem nas­v­etu. Ne zgo­di se pogos­to, da nekaj vel­ja brez izjeme.
 7. Pri pis­nem izpi­tu mora­te dovolj časa. Vze­mi­te si čas in podrob­no pre­be­ri­te vprašan­ja, po potre­bi več­krat. Če se ne more­te domis­li­ti odgo­vo­ra, vrni­te vprašan­je nazaj. Vprašan­je označi­te, da ga poz­ne­je ne bos­te poza­bi­li ponov­no pregledati.
 8. Nis­te pre­priča­ni o pra­vil­nem odgo­voru na vprašan­je. Deluj­te v skla­du z Nače­lo izključit­ve in izloči­te mož­nos­ti, ki zago­to­vo ne more­jo biti res­nič­ne. To pogos­to pomaga.
 9. Če nima­te poj­ma o vprašan­ju, ga ne pus­ti­te brez odgo­vo­ra. Ugi­baj­te, če mora­te! Če ne odgo­vo­ri­te na vprašan­je, zago­to­vo dobi­te 0 točk. Tudi če vam intui­ci­ja pove eno ali dve rešit­vi, je sreča morda na vaši strani.
 10. In na kon­cu naj­po­memb­ne­jša stvar: čeprav ta čla­nek govo­ri o “nas­ve­tih o tak­ti­ki” v ožjem pome­nu bese­de, ne gre za tak­ti­ko. pri­pra­vi­te se! Pra­vočas­no in cil­j­no usmer­je­no učen­je je bist­ven dejav­nik za uspeš­no opravljan­je izpita.

Not­ran­ji nasveti

Več nas­ve­tov o tem, kako uspeš­no opra­vi­ti izpit za poklic­no kva­li­fi­ka­ci­jo 34a, lah­ko dobi­te, če pre­ber­ete naše brez­plač­ne novice se naroči­te. Takoj zatem vam bomo pos­la­li naš 34a PDF s skup­no 25 nas­ve­tov za stro­kov­ni izpit za.

Stro­kov­ni nas­ve­ti in izpit­na vprašan­ja v YouTubu

Pri­po­ročam vam dva korist­na video­pos­net­ka za pri­pra­vo na licen­co 34a, ki ju naj­de­te v You­Tube kanal Aka­de­mi­je za var­n­ost najti:


Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

2 Comments 

 1. Malgorzata Zofia Broichhagen
  9. februar 2024 pri 2:36 Odgovori

  Ich möch­te das sehr ger­ne lernen,sich mein Traum zu ver­wirk­li­chen. Bei mir Tag und Nacht gibt nur eins 34a gw0 sach­kun­de und nichts anders.

Pus­ti­te odgo­vor

Odtis
sl_SISL