Kdaj bodo ponov­no pote­ka­li izpi­ti? (Coro­na)

ForumCate­go­ry: Sach­kunde­prüf­ung nach § 34a GewO (all­ge­mein)Kdaj bodo ponov­no pote­ka­li izpi­ti? (Coro­na)
Max mül­ler asked 4 leta ago

Zara­di pan­de­mi­je Coro­ne je bil moj izpit na indus­trij­ski in trgo­vin­ski zbor­ni­ci odpo­ve­dan. Kje in kdaj lah­ko opravljam izpit?

1 odgo­vo­ri
Stro­kov­no znan­je 34a Staff ans­we­red 4 leta ago

Tre­nut­no so vsi izpi­ti pre­kin­je­ni vsaj do 24. aprila 2020. V drža­vi ni indus­trijs­ke in trgo­vins­ke zbor­nice, ki bi opravlja­la izpi­te. Zbor­nice na svo­jih splet­nih stra­neh objavlja­jo naj­no­ve­jše informacije. 

Če ste že bili pri­javlje­ni na izpit, mora­te od svo­je­ga IHK pre­je­ti dodat­ne infor­maci­je o načr­to­va­nih nado­mestnih ali dopol­nil­nih datu­mih, takoj ko bodo določeni.

Odtis
sl_SISL