Lek­si­kon / slovarček

Na krat­ko raz­lože­ni pomembni izrazi

Pri pre­ver­jan­ju stro­kov­ne­ga znan­ja mora­te poz­na­ti nas­lednje izra­ze in okrajšave:

Nas­vet: Šte­vil­ne brez­plač­ne raz­la­ge lah­ko naj­de­te v Wiki za zašči­to in var­n­ost (splet­na enci­klo­pe­di­ja za zaseb­no varovanje).


Man­j­ka izraz?

Obves­ti­te nas o tem: Kon­tak­ti­raj­te nas!

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL