Budoucnost soukromého bezpečnostního průmyslu v Německu: člověk nebo stroj?

Budouc­nost sou­kro­mé­ho bez­peč­nost­ní­ho prů­mys­lu v Něme­cku: člo­věk nebo stroj?

Sou­kromý bez­peč­nost­ní prů­mysl je v Něme­cku důleži­tým hos­po­dá­řs­kým odvět­vím a zaměst­ná­vá mno­ho lidí. V roce 2022 pra­c­ova­lo v sou­kro­mém bez­peč­nost­ním sek­toru v Něme­cku cel­kem necelých 260 000 zaměst­nan­ců, kteří půso­bi­li v při­b­ližně 5 700 strá­žních a bez­peč­nost­ních fir­mách. To jsou značná čís­la. Sou­kromá bez­peč­nost stá­le více pře­bí­rá dří­ve čis­tě výsost­né úkoly v urči­tých oblas­tech, a stá­vá se tak důleži­tým hrá­čem — čás­tečně také v oblas­ti veře­j­né bez­peč­nos­ti a pořádku.

Jak se ale bude sou­kromá bez­peč­nost vyví­jet v budoucnu? Budou lids­kou ochran­ku stá­le více nahr­a­zo­vat stro­je? Nebo budou lidé i v budoucnu hrát v bez­peč­nost­ním prů­mys­lu důleži­tou roli? V tom­to člán­ku se podí­vá­me na budouc­nost sou­kro­mé­ho bez­peč­nost­ní­ho prů­mys­lu v Německu.

Úlo­ha lidí v sou­kro­mém bez­peč­nost­ním sektoru

Lids­ký bez­peč­nost­ní per­sonál má opro­ti stro­jům mno­ho výhod. Doká­ží neo­mylně­ji přiřa­zo­vat lids­ké čin­nos­ti a adek­vát­ně reago­vat. Doká­žou lépe vyhod­no­tit nebez­peč­né situ­ace a adek­vát­ně jed­nat. Mají schop­nost reago­vat na nepřed­ví­da­né udá­los­ti a jed­nat pružně. Zej­mé­na v situ­acích, kdy je důleži­tá empa­tie, poro­zu­mění a mezil­ids­ká komu­nik­a­ce, jsou lidš­tí bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ci nenahraditelní.

Kromě toho jsou v bez­peč­nost­ním prů­mys­lu urči­té čin­nos­ti, kte­ré lze jen obtí­žně auto­ma­tiz­o­vat. Napří­klad sle­do­vá­ní osob a kon­tro­la iden­ti­fi­kačních dokla­dů vyža­du­je vyso­kou úro­veň odborných zna­los­tí, zkušen­os­tí a empa­tie. Tyto čin­nos­ti také vyža­du­jí kogni­tiv­ní doved­nos­ti, jako je kri­tické myš­lení, řešení pro­blé­mů a roz­ho­do­vá­ní, kte­ré v součas­né době nemo­hou plně přev­zít stroje.

Úlo­ha stro­jů v sou­kro­mém bez­peč­nost­ním průmyslu

Exis­tu­jí však i čin­nos­ti v oblas­ti bez­peč­nos­ti, kte­ré mohou být pod­po­ro­vá­ny stro­ji. Napří­klad kame­ry a další tech­nická zaří­zení lze použít k moni­to­ro­vá­ní budov a veře­jných míst. Záz­na­my mohou být ana­ly­zo­vá­ny lids­ký­mi pra­cov­ní­ky ost­ra­hy s cílem roz­poz­nat nebez­peč­né situ­ace a reago­vat na ně. Sys­té­my, kte­ré vyhod­no­cu­jí zaz­na­men­aný obra­zo­vý mate­riál pří­mo pomocí počí­tače a v pří­pa­dě potře­by spus­tí pop­lach, jsou však v maso­vém měřít­ku rych­le­jší a spolehlivější.
Prv­ní auto­ma­tiz­o­va­né sys­té­my, napří­klad v oblas­ti kon­tro­ly pří­s­tu­pu, exis­t­ova­ly již před mno­ha lety. Již něja­kou dobu se také použí­va­jí strá­žní robo­ti, kteří jsou vyba­ve­ni detek­to­ry a napří­klad plně auto­ma­ti­cky hlí­da­jí skla­dy. Tech­no­lo­gie dronů je stá­le populárně­jší i pro aplik­a­ce v sou­kro­mém bez­peč­nost­ním sek­toru — napří­klad pokud jde o sle­do­vá­ní nebo ověřo­vá­ní alar­mů. Zde jsou však práv­ní překá­žky stá­le poměrně vyso­ké a čas­to brá­ní její­mu využi­tí v praxi.

Kromě toho lze k odha­lo­vá­ní vzor­ců a anomá­lií ve vel­kém množst­ví dat využít tech­no­lo­gie, jako je umělá inte­li­gence a stro­jo­vé učení. Bez­peč­nost­ní složky tak mohou být včas upo­zorně­ny na poten­ciální hroz­by a odpo­ví­da­jí­cím způ­s­o­bem reagovat.

Budouc­nost sou­kro­mé­ho bez­peč­nost­ní­ho průmyslu

Je neprav­dě­po­d­ob­né, že by stro­je zce­la nahra­di­ly lids­kou ost­ra­hu. Lidé budou v bez­peč­nost­ním prů­mys­lu i nadá­le hrát důleži­tou roli. Stro­je však budou hrát stá­le důleži­tě­jší roli a v urči­tých čin­nos­tech budou lids­kým bez­peč­nost­ním pra­cov­ní­kům pomá­hat. Sou­kro­mé bez­peč­nost­ní spo­leč­nos­ti se musí těm­to změnám přiz­pů­so­bit a odpo­ví­da­jí­cím způ­s­o­bem ško­lit a roz­ví­jet své zaměst­nan­ce, aby splň­ova­li poža­dav­ky budoucnosti.

Závěr

Budouc­nost sou­kro­mé­ho bez­peč­nost­ní­ho prů­mys­lu v Něme­cku bude utvá­ře­na kom­bi­nací lids­ké prá­ce a schop­nos­tí stro­jů. Lidé nebu­dou nahr­a­ze­ni, ale budou se dále roz­ví­jet a pře­bí­rat další čin­nos­ti. To zna­mená, že doj­de k pře­sunu úkolů. Zatím­co úkoly spo­je­né s vní­má­ním mohou z vel­ké čás­ti přev­zít stro­je, sou­kro­mé bez­peč­nost­ní složky budou stá­le více pře­bí­rat jiné, náročně­jší úkoly.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Žád­né komentáře 

Zan­echat odpo­věď

Otisk
cs_CZCS