Archi­wum

Pra­ca

Pra­ca jako ochro­niarz 34a: Co zro­bić, gdy szef odwołu­je usługi?

Praca jako ochroniarz 34a: Co zrobić, gdy szef odwołuje usługi?

W pry­wat­nym sek­tor­ze ochro­ny pow­s­zech­ny­mi war­un­ka­mi pra­cy są pra­ca zmi­a­no­wa, pra­ca w nocy i pra­ca w świę­ta. Ochro­niar­ze częs­to wykon­u­ją wyma­ga­jącą pracę, aby zapew­nić bez­piec­zeńst­wo obiek­tów, wydar­zeń i lud­zi. Nies­te­ty Płace w tym sek­tor­ze częs­to należą do nis­kich na przy­kład w odd­ziel­nej służ­bie ochro­ny. Jeś­li god­zi­ny pra­cy zostaną nies­pod­zie­wa­nie utra­co­ne, np. z powo­du utra­ty przez pra­co­daw­cę waż­n­ego kon­trak­tu, a mie­sięcz­ny doce­lo­wy czas pra­cy nie zosta­nie osią­g­nię­ty z tego powo­du (lub z innych powo­dów), może to stać się fin­an­so­wo kło­pot­li­we dla pra­cow­ni­ka ochro­ny 34a. Ninie­js­zy arty­kuł ana­li­zu­je powo­dy, któ­re pro­wad­zą do anu­lo­wa­nia dni roboc­zych i poka­zu­je moż­li­wości, jakie ma wów­c­z­as pra­cow­nik ochrony.

Jakie są moż­li­we powo­dy, dla których mój pra­co­daw­ca wyz­nac­za mi mnie­js­zą licz­bę dni przydziału?

Po pierw­s­ze, w tym mie­js­cu należy rów­nież krót­ko prze­a­na­lizować punkt wid­ze­nia fir­my ochro­niar­skiej. Fakt, że jes­teś rzad­ziej na dyżur­ze, w więks­zości przy­pad­ków (miej­my nad­zie­ję) nie ma nic wspól­n­ego z Tobą oso­biście, ale ma przy­c­zy­ny ope­ra­cy­j­ne. Jeś­li pra­co­daw­ca wyjaś­ni je w prze­jr­zy­sty sposób, a Ty będ­zi­esz w sta­nie je zro­zu­mieć, będ­zie to sta­nowić leps­zy punkt wyjścia do roz­wią­za­nia pro­blemu, któ­re może być pop­ar­te przez obie stro­ny. Moż­li­we jed­nak, że dopro­wad­zi to do zmi­a­ny zatrud­ni­enia lub roz­po­c­zęcia pos­zu­ki­wa­nia nowej pra­cy. A może “chu­dy okres” jest tyl­ko krót­ki i moż­na go zre­kom­pen­so­wać, pra­cu­jąc dodat­ko­we god­zi­ny w nas­tęp­nym mie­sią­cu lub pra­co­daw­ca dosto­suje się do Cie­bie w inny sposób.

Oto dzie­sięć moż­li­wych powo­dów, dla których pra­co­daw­ca może chcieć skrócić god­zi­ny pracy:

 1. Niżs­zy popyt ze stro­ny kli­en­tówPopyt na usłu­gi ochro­ny może być mnie­js­zy, co dopro­wad­zi do zmnie­jsze­nia licz­by potrzeb­nych roboczogodzin.
 2. Spo­wol­ni­e­nie gos­podar­c­zeMoż­li­we, że sytu­ac­ja gos­podar­c­za ule­gła pogor­sze­niu, co dopro­wad­ziło do ogra­nic­ze­nia zas­obów i oszc­zęd­ności kosztów.
 3. Zmi­a­ny w stra­te­gii biz­ne­so­wejTwój pra­co­daw­ca mógł zmi­e­nić swo­ją stra­te­gię biz­ne­so­wą, co dopro­wad­ziło do dosto­so­wa­nia zas­obów ludzkich.
 4. Rot­ac­ja per­so­neluMoż­li­wa rot­ac­ja per­so­nelu w celu zapew­ni­enia wszyst­kim pra­cow­ni­kom moż­li­wości pra­cy i bard­ziej spra­wi­ed­li­wego pod­ziału god­zin pracy.
 5. Nowe tech­no­lo­gie lub auto­ma­ty­zac­jaThe Wpro­wad­ze­nie nowych tech­no­lo­gii lub zau­to­ma­ty­zowanych sys­te­mów może pro­wad­zić do zmnie­jsze­nia licz­by potrzeb­nych pracowników.
 6. Waha­nia sezo­no­weGod­zi­ny pra­cy mogą pod­le­gać sezo­no­wym waha­ni­om, na przy­kład jeś­li w niek­tórych mie­sią­cach potrze­ba mniej pra­cow­ni­ków ochrony.
 7. Zmi­a­ny w umowach z kli­en­ta­miMoż­li­we, że umowy z kli­en­ta­mi ule­gły zmia­nie, co dopro­wad­ziło do zmnie­jsze­nia ilości pracy.
 8. Ogra­nic­ze­nia praw­neMogą ist­nieć (nowe) ogra­nic­ze­nia praw­ne, takie jak mak­sy­m­al­ne limi­ty god­zin pra­cy lub okre­sy odpo­c­zyn­ku międ­zy zmi­a­na­mi. Albo ist­nie­jące wymo­gi (np. wyni­ka­jące z usta­wy o cza­sie pra­cy) są obe­c­nie lepiej przestrzegane.
 9. Urlop firm­o­wy lub sezo­no­we prz­er­wy w pra­cyTwój pra­co­daw­ca mógł pod­jąć decyz­ję o skróceniu god­zin pra­cy w okreś­l­onych okre­sach, takich jak świę­ta firm­o­we lub prz­er­wy sezo­no­we (od kli­en­tów). Ponadto, na przy­kład, pan­de­mia Covid spo­wo­do­wała tymc­z­a­so­we wstrzą­sy w branży. 
 10. Wewnę­trz­na restruk­tu­ry­zac­ja fir­myTwój pra­co­daw­ca może prze­pro­wad­zić wewnę­trz­ną restruk­tu­ry­zac­ję pro­wad­zącą do ponow­nej oce­ny god­zin pra­cy i aloka­c­ji zasobów.

Jakie mam opc­je, jeś­li pra­co­daw­ca przyd­zieli mi mniej pracy?

Oczy­wiście nie war­to spierać się o jed­ną czy dwie god­zi­ny. Jed­nak utra­ta 20, 30, 40 pro­cent lub nawet więcej god­zin pra­cy to poważ­na spra­wa, ponie­waż musisz rów­nież zara­biać na życie. Jeś­li twój szef usunie cię z gra­fi­ku, przyd­zieli do znacz­nie mnie­js­zej licz­by zmi­an niż zwyk­le i nie dosta­nie­sz swoich god­zin — masz nas­tę­pu­jące opcje:

 1. Spraw­dź umowę o pracę!
  Jest to naj­waż­nie­js­zy punkt. Zasad­nic­zo decy­du­jące znac­ze­nie ma to, co zostało uzgod­nio­ne w umowie o pracę. Na przy­kład, jeś­li w umowie jest napi­sa­ne “peł­ny etat”, pra­co­daw­ca jest zobo­wią­za­ny do zatrud­ni­enia pra­cow­ni­ka w pełnym wymi­ar­ze god­zin. To, co rozu­mie się przez peł­ny etat, jest zazwy­c­zaj ure­gu­lo­wa­ne w odpo­wied­nim układ­zie zbio­ro­wym. Częs­to ustal­a­na jest rów­nież kon­kret­na licz­ba god­zin. Jeś­li na przy­kład w umowie o pracę okreś­lo­no 170 god­zin mie­sięcz­nie, licz­ba ta musi być przestrz­e­ga­na (z wyjąt­kiem nie­wiel­kich wahań, np. z powo­du choroby).
 2. Zapoz­naj się z gra­fi­kiem dyżurów!
  Pla­no­wa­nie dyżurów w usłu­gach ochro­ny, np. w ochro­nie fabryk, częs­to odby­wa się w opar­ciu o stały rytm zmi­an. W ten sposób moż­li­we jest pla­no­wa­nie z pewnym wyprzedze­niem — oczy­wiście z pewnym stop­niem nie­pew­ności (np. ze wzglę­du na wiecz­ne pla­no­wa­nie urlopów). Decy­du­jące znac­ze­nie ma jed­nak fak­ty­cz­ny gra­fik dyżurów na kole­j­ny mie­siąc: jeś­li zawi­e­ra on np. 20 zmi­an, to pra­cow­nik ma pra­wo do pra­cy na takiej licz­bie zmi­an. Po opu­bli­ko­wa­niu gra­fi­ku dyżurów moż­na go ponow­nie zmi­e­nić tyl­ko po kon­sult­ac­ji z pracownikami.
 3. Szu­kaj dia­lo­gu i aktyw­nie ofe­ruj wyda­j­ność pra­cy!
  Wie­le spraw moż­na wyjaś­nić poprzez komu­ni­ka­c­ję. Postaraj się poroz­ma­wiać ze swo­im przełoż­onym i osią­gnąć kon­sen­sus. Waż­ne: Poin­for­muj, że nie zgad­zasz się na zmi­a­ny i wyraź­nie zapro­po­nuj swo­je wyni­ki pra­cy! Twój pra­co­daw­ca jest zobo­wią­za­ny do zapew­ni­enia Ci pra­cy zgod­nie z obo­wią­zu­jącą umową o pracę, a Ty do świad­c­ze­nia pra­cy zgod­nie z umową. 
 4. Pra­co­daw­ca nie reagu­je? Wyś­lij pisem­ne przy­p­o­m­ni­e­nie!
  Poin­for­muj pra­co­daw­cę na piś­mie o wyżej wymi­en­ionych aspektach. For­ma pisem­na jest waż­na, aby mieć dowód. Ustal ter­min dla swo­jego sze­fa, ale nadal bądź uprzej­my i chęt­ny do współpra­cy. W koń­cu zazwy­c­zaj chcesz kon­ty­nuo­wać pracę dla swo­jego pracodawcy.
 5. Jeś­li nic nie poma­ga: złóż skar­gę!
  Jeś­li wszyst­ko inne zawi­ed­zie, pra­co­daw­ca nie zare­agu­je, a roz­mo­wy (być może rów­nież z radą zakła­do­wą) nie przy­ni­o­są rezul­ta­tu, jedy­ną opc­ją jest wys­tąpi­e­nie na dro­gę sądo­wą przed sądem pracy.

Praw­nik Jörg Zitz­mann pię­knie przedsta­wił fak­ty w spra­wie w arty­ku­le Kanał You­Tube Aka­de­mii Bez­piec­zeńst­wa:

Wska­zów­ki doty­c­zące skła­da­nia podań o pracę dla pry­wat­nych ochro­niar­zy: Jak sku­tecz­nie złożyć podanie!

Wskazówki dotyczące składania podań o pracę dla prywatnych ochroniarzy: Jak skutecznie złożyć podanie!

Ochro­niar­ze odgry­wa­ją ważną rolę w pry­wat­nej branży ochro­ny i częs­to są pierws­zym punk­tem kon­tak­tu dla kli­en­tów i gości. Jeś­li jes­teś pra­cow­ni­kiem ochro­ny szu­ka­ją­cym nowej pra­cy, uda­na apli­ka­c­ja może sta­nowić róż­nicę międ­zy suk­ce­sem a porażką. Szan­se są dość duże ze wzglę­du na sytu­ac­ję na ryn­ku pra­cy. Rynek ten nazy­wa­ny jest rów­nież ryn­kiem pra­cow­ni­ka — co oznac­za, że na obe­c­ne wol­ne mie­j­s­ca pra­cy jest mało wykwa­li­fi­kowanych kan­dy­da­tów. Mają Państ­wo — oczy­wiście w zależ­ności od niek­tórych czyn­ni­ków, takich jak wyk­sz­tałce­nie i pożą­da­ne mie­j­s­ce pra­cy — w zasad­zie dobry wybór!

W tym arty­ku­le poda­my wska­zów­ki i pora­dy, jak sku­tecz­nie ubie­gać się i zna­leźć wymar­zoną pracę w branży ochro­ny prywatnej.

10 wska­zó­wek doty­c­zą­cych apli­ka­c­ji dla pra­cow­ni­ków ochro­ny w pry­wat­nym sek­tor­ze ochrony

 1. Stwórz sen­sow­ny list motywacyjny

List moty­wa­cy­j­ny to pierw­s­ze wraże­nie, jakie robisz na poten­c­jal­nym pra­co­daw­cy. Waż­ne jest, abyś poś­więcił czas na stwor­ze­nie moc­n­ego lis­tu moty­wa­cy­j­n­ego, który pod­kreś­li Two­je doś­wiad­c­ze­nie, umie­jęt­ności i moty­wac­ję. Upew­nij się, że list moty­wa­cy­j­ny jest dosto­so­wa­ny do fir­my i ofe­ro­wa­nej pra­cy w ochro­nie oraz że dowied­ziałeś się o fir­mie i jej działalności.

 1. Uak­tu­al­nij swo­je CV

Two­je CV jest naj­waż­nie­js­zym doku­men­tem apli­ka­cy­jnym i powinno przedsta­wiać Two­je doś­wiad­c­ze­nie zawo­do­we, umie­jęt­ności i kwa­li­fi­ka­c­je. Zak­tua­li­zuj swo­je CV przed złoże­niem wni­o­s­ku i upew­nij się, że jest ono prze­jr­zys­te i łat­we do odc­zy­ta­nia. Uży­waj punk­tów wypunk­to­wanych i wyraź­n­ego for­ma­tow­a­nia, aby pod­kreś­lić waż­ne infor­mac­je. Zamieść rów­nież infor­mac­je o tym, jakie szko­lenia i cer­ty­fi­ka­ty ukońc­zyłeś oraz jakie masz doś­wiad­c­ze­nie w branży ochro­ny. Przedstaw swo­je świa­dect­wa kwa­li­fi­ka­c­ji, refe­ren­c­je i wszel­kie zaś­wiad­c­ze­nia o odby­tych szko­leniach. Nie należy dołąc­zać Fałs­zy­we doku­men­ty i prze­ko­n­ać Cię pro­fes­jo­nal­nym pra­wi­dło­we wyraże­nie.

 1. Pod­kreśl swo­je umie­jęt­ności i doświadczenie

Jako pra­cow­nik ochro­ny powi­ni­en­eś umieć szyb­ko roz­poz­na­wać nie­bez­piecz­ne sytu­ac­je i odpo­wied­nio na nie reago­wać. W swo­jej apli­ka­c­ji pod­kreśl swo­je umie­jęt­ności i doś­wiad­c­ze­nie w dzied­zi­nie bez­piec­zeńst­wa oraz zwróć uwa­gę na swo­je kom­pe­ten­c­je w zak­re­sie komu­ni­ka­c­ji, roz­wią­zy­wa­nia kon­flik­tów i dees­ka­l­ac­ji. Nie przes­ad­zaj jed­nak, np. poprzez eks­cen­trycz­nie roz­bu­do­wa­ne nar­rac­je o swoich dotych­c­z­a­so­wych wyc­zy­nach jako pra­cow­nik ochrony!

 1. Bądź przy­go­to­wa­ny do roz­mo­wy kwalifikacyjnej

Roz­mo­wa kwa­li­fi­ka­cy­j­na to szan­sa na zapre­zen­to­wa­nie się z jak naj­lepszej stro­ny i prze­kona­nie pra­co­daw­cy o swoich umie­jęt­nościach. Przy­go­tuj się do roz­mo­wy czy­ta­jąc o fir­mie, przy­go­to­wu­jąc pyta­nia i zast­ana­wia­jąc się nad odpo­wied­zia­mi, których udziel­ił­byś. Upew­nij się, że jes­teś na czas i dobrze przy­go­to­wa­ny do roz­mo­wy i że jas­no przedsta­wi­asz swo­je kwa­li­fi­ka­c­je i doświadczenie.

 1. Pozostań pozy­tyw­ny i pew­ny siebie

Jako pra­cow­nik ochro­ny waż­ne jest, abyś spra­wiał wraże­nie pozy­tyw­n­ego i pew­n­ego sie­bie. Bądź pew­ny swoich umie­jęt­ności i doś­wiad­c­ze­nia i prze­każ poten­c­jal­ne­mu pra­co­daw­cy, że jes­teś naj­leps­zym wybo­rem na to sta­nowis­ko. Zacho­waj pro­fes­jo­na­lizm i uprzej­mość podc­z­as całe­go pro­ce­su apli­ka­c­ji i upew­nij się, że pozosta­wisz po sobie pozy­tyw­ne wraże­nie. W tym mie­js­cu pro­si­my o nieobraża­nie swo­jego sta­re­go lub poprzednie­go pra­co­daw­cy. To nie robi dob­re­go wraże­nia, a kadra zar­ząd­za­ją­ca w branży ochro­ny pry­wat­nej ma częs­to lepsze kon­tak­ty niż myślisz!

 1. Wykor­zystaj swo­ją sieć

Wykor­zystaj swo­ją sieć zawo­do­wą, aby zna­leźć poten­c­jal­nych pra­co­daw­ców i dowied­zieć się o wol­nych mie­js­cach pra­cy. Poroz­ma­wiaj z były­mi kole­gami, przełoż­ony­mi i inny­mi kon­takt­ami w branży ochro­ny i poproś o reko­men­d­ac­je lub infor­mac­je o wol­nych mie­js­cach pra­cy. Plat­for­my inter­neto­we, takie jak Lin­ke­dIn czy XING, rów­nież mogą pomóc w zna­le­zi­eniu poten­c­jal­nych pra­co­daw­ców i nawią­za­niu kon­tak­tów. Możesz tam rów­nież zaz­nac­zyć, że jes­teś otwar­ty na ofer­ty. Cza­sa­mi kon­tak­tu­ją się rów­nież head­hun­ter­zy, któr­zy mogą być pomoc­ni w zna­le­zi­eniu pracy.

 1. Bądź elas­ty­cz­ny i otwar­ty na nowe wyzwania

W branży ochro­ny pry­wat­nej ist­nie­je wie­le zadań i sta­nowisk, któ­re wyma­ga­ją różnych umie­jęt­ności i doś­wiad­c­ze­nia. Bądź elas­ty­cz­ny i otwar­ty na nowe wyz­wa­nia i spraw­dź, czy nada­jesz się na inne sta­nowis­ka lub zada­nia. Być może będ­zi­esz mógł wnieść swo­je umie­jęt­ności i doś­wiad­c­ze­nie lepiej na innym sta­nowis­ku lub będ­zi­esz zain­te­re­so­wa­ny nowym wyzwaniem.

 1. Zapre­zen­tuj się profesjonalnie

Jako pra­cow­nik ochro­ny jes­teś wizy­tów­ką fir­my i dla­te­go powi­ni­en­eś pre­zen­to­wać się w sposób pro­fes­jo­nal­ny. Upew­nij się, że nosisz odpo­wied­ni ubiór i spra­wi­asz dob­re wraże­nie podc­z­as roz­mów kwa­li­fi­ka­cy­jnych lub innych pro­fes­jo­nal­nych okaz­ji. Zwróć rów­nież uwa­gę na swój język ciała i wygląd oraz upew­nij się, że komu­ni­ku­jesz się grzecz­nie i profesjonalnie.

 1. Nie uni­kaj wyso­kich wymagań

Mak­sy­m­al­nie 20 lat i 10 lat doś­wiad­c­ze­nia zawo­do­wego — oczy­wiście nie jest to moż­li­we. Pra­co­daw­cy częs­to w ogło­sze­niach o pracę pis­zą spo­ro wyma­gań. Nie bój się tego, ale bądź szc­zery, jeś­li nie speł­ni­asz (jeszc­ze) jakie­goś wymo­gu. Wciąż możesz zdo­być doś­wiad­c­ze­nie w nowej pra­cy, możesz popra­wić zna­jo­mość języ­ka obce­go, bio­rąc kur­sy na boku (np. w cen­trum edu­ka­c­ji dla dorosłych) i możesz nadro­bić bra­ku­jące dodat­ko­we szko­lenia. Pra­co­daw­cy są częs­to bard­ziej elas­ty­cz­ni, niż myś­lisz, zwłaszc­za jeś­li jest to poza tym dob­re (ludzkie) dopasowanie!

 1. Miej oko na piłkę i nie bój się niepowodzeń!

Wylą­do­wa­nie bez­poś­red­nie­go tra­fie­n­ia w pierw­s­zej apli­ka­c­ji i zdo­by­cie wymar­zo­nej pra­cy jest rac­zej wyjąt­kiem niż regułą. Nie bój się, jeś­li nie uda ci się z pierw­s­zą apli­ka­c­ją, ale spró­buj ponow­nie gdzieś ind­ziej. Częs­to pomoc­ne jest popro­sze­nie o otwar­tą infor­mac­ję zwrot­ną na temat tego, dlac­ze­go nie tra­fiłeś na krót­ką lis­tę, lub odby­cie pro­fes­jo­nal­n­ego szko­lenia z zak­re­su apli­ka­c­ji, gdzie Two­je doku­men­ty apli­ka­cy­j­ne są rów­nież prze­glą­da­ne i opty­ma­lizowa­ne. Po pro­s­tu bądź na bieżą­co, sub­s­kry­buj odpo­wied­nie ofer­ty pra­cy na por­tal­ach pra­cy. Dzięki temu będ­zi­esz auto­ma­ty­cz­nie infor­mo­wa­ny o poja­wi­e­niu się nowych ofert pra­cy w Two­im pro­mie­niu wyszukiwania.

Wni­o­sek

Sku­tecz­na apli­ka­c­ja w branży ochro­ny pry­wat­nej wyma­ga cza­su, wysił­ku i zaan­gażo­wa­nia. Wykor­zystaj powyżs­ze wska­zów­ki, aby zop­ty­ma­lizować swo­ją apli­ka­c­ję i zna­leźć wymar­zoną pracę. Bądź na bieżą­co i kon­ty­nu­uj swo­ją edu­ka­c­ję. Porównaj ofer­ty pra­cy i postaraj się sprze­dać sie­bie w jak naj­leps­zy sposób. Bądź pew­ny sie­bie, elas­ty­cz­ny i pro­fes­jo­nal­ny i pokaż swo­je­mu poten­c­jal­ne­mu pra­co­daw­cy, że jes­teś ide­al­nym wybo­rem na to stanowisko.

Por­tal infor­ma­cy­j­ny doty­c­zą­cy egza­mi­nu 34a jest teraz wielojęzyczny!

Portal informacyjny dotyczący egzaminu 34a jest teraz wielojęzyczny!

Nie mówisz po nie­miecku, ale w innym języku?
Wykwa­li­fi­kowa­ni pra­cow­ni­cy są obe­c­nie pil­nie potrzeb­ni w wie­lu dzied­zin­ach w Niemc­zech. Jed­nym z tych obs­zarów jest pry­wat­na branża ochro­niars­ka. Aby móc pra­co­wać dla fir­my ochro­niar­skiej w Niemc­zech, do wie­lu czyn­ności ochro­niar­s­kich potrzeb­ne są Bada­nie wied­zy eks­per­ckiej zgod­nie z § 34a usta­wy o regu­lac­ji hand­lu. Jes­teś wte­dy wykwa­li­fi­kowanym apli­kan­tem z cer­ty­fi­ka­tem kom­pe­ten­c­ji 34a i masz dos­ko­n­ałe Per­spek­ty­wy pra­cy z odpo­wied­nim wyna­grod­ze­niem!

Infor­mac­je o nie­mieckim 34a-Sach­kunde­prüf­ung (Zabez­piec­ze­nie) w Two­im języku

Wie­le bez­płat­nych infor­mac­ji na temat nie­mieckie­go egza­mi­nu kwa­li­fi­ka­cy­j­n­ego dla pra­cow­ni­ków ochro­ny znaj­dą Państ­wo na port­a­lu infor­ma­cy­jnym o kwa­li­fi­ka­c­jach. Poprzez menu głów­ne na samej gór­ze moż­na prze­jść przez nas­ze Stro­ny infor­ma­cy­j­ne, prze­glą­daj aktu­al­ne wpi­sy na blogu lub wykor­zy­sty­wać w sposób ukier­un­kowa­ny Szu­kaj. Jeś­li masz indy­wi­du­al­ną proś­bę, możesz rów­nież skon­takt­ować się z nami w każ­dej chwi­li. Zamieść swo­je pyta­nie na forum pomo­cy.

Dostęp­ne języ­ki w Info­port­a­lu Prze­wod­ni­ka Przedmiotowego

Nor­mal­nie sys­tem auto­ma­ty­cz­nie wykry­wa, jakie­go języ­ka uży­wasz i usta­wia por­tal 34a na ten język. Obe­c­nie obsłu­gi­wa­ne są nas­tę­pu­jące języki:

Język stro­ny moż­na zaw­s­ze dosto­so­wać poprzez menu wyboru w lewym gór­nym rogu (fla­ga i kod języ­ka). Lub po pro­s­tu poprzez poniżs­zy przycisk:

Przy­go­to­wa­nie i egza­min w innym języku?

Egza­min z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej moż­na zda­wać tyl­ko w języ­ku nie­mieckim. Z pew­nością jed­nak ist­nie­ją ofer­ty, któ­re wspie­ra­ją uczą­cych się języ­ków obcych w ich przy­go­to­wa­niu — np. lite­ra­tura, m.in. Lek­sy­ko­ny z ter­mi­na­mi tech­nicz­ny­mi 34a i ich tłu­mac­ze­nia.

Twój język nie jest dostępny?
Zapras­za­my do napi­sa­nia komen­tar­za na tej stro­nie pod tym wpi­sem na blogu. Powiedz nam, na jaki język chciał­byś, aby prze­tłu­mac­zo­no nas­ze infor­mac­je o 34a. Z przy­jem­nością podej­mie­my wszel­kie sugestie doty­c­zące ulepszeń i wdroży­my je w miarę możliwości.

Nadruk
pl_PLPL