Arşiv­ler

İş

34a güven­lik görev­li­si ola­rak çalış­mak: Patron hiz­met­le­ri iptal ettiğin­de ne yapmalı?

34a güvenlik görevlisi olarak çalışmak: Patron hizmetleri iptal ettiğinde ne yapmalı?

Özel güven­lik sek­törün­de var­di­yalı çalış­ma, gece çalış­ması ve tatil gün­lerinde çalış­ma yay­gın çalış­ma koşul­ları­dır. Güven­lik görev­li­le­ri tesis­le­rin, etkin­li­kle­rin ve ins­an­ların güven­liği­ni sağla­mak için gen­el­lik­le zor­lu işler yaparlar. Ne yazık ki Bu sek­tör­de­ki ücret­ler gen­el­lik­le düşük ücret­li sek­tör­de­dir örneğin, ayrı bir güven­lik hiz­me­tin­de. Örneğin işver­enin önem­li bir söz­leş­meyi kay­bet­me­si nede­ni­yle beklen­me­dik bir şekil­de çalış­ma saat­le­ri kay­be­dilir­se ve bu neden­le (veya baş­ka neden­ler­le) aylık hedef çalış­ma saat­le­ri­ne ulaşılamaz­sa, 34a güven­lik görev­li­si ola­rak mali açı­dan ris­kli hale gele­bi­lir. Bu maka­le, çalış­ma gün­ler­inin iptal edil­me­si­ne yol açan neden­le­ri inc­ele­mek­te ve bir güven­lik çalışanı ola­rak sahip olun­an olasılıkları göstermektedir.

İşv­ere­ni­min beni daha az görev gününde görev­len­dir­mes­i­nin olası neden­le­ri nelerdir?

Önce­lik­le güven­lik şir­ke­t­i­nin bakış açısı da bu nokta­da kısa­ca ince­len­mel­i­dir. Görev lis­tesin­de daha az yer almanı­zın çoğu dur­um­da (umarım) kişi­sel ola­rak sizin­le bir ilgi­si yok­tur, ancak operasyo­nel neden­le­ri var­dır. Bun­lar işve­ren tarafın­dan şef­faf bir şekil­de açıklanır­sa ve siz de bun­ları anla­ya­bi­lir­se­niz, bu, sor­un­un her iki taraf­ça da des­te­klen­ebil­ecek bir çözümü için daha iyi bir başlan­gıç nok­tası sunar. Ancak bu duru­mun iş değişi­k­liği­ne ya da yeni bir iş ara­ma­ya başla­manı­za yol açması da müm­kündür. Ya da bel­ki “zayıf dönem” sade­ce kısa­dır ve bir son­ra­ki ay faz­l­a­dan çalışa­rak saat­le­ri tela­fi ede­bi­lir­si­niz veya işve­ren size baş­ka bir şekil­de uyum sağlayabilir.

İşte işver­eni­ni­zin çalış­ma saat­ler­ini­zi azalt­mak iste­me­s­i­nin on olası nedeni:

 1. Düşük müş­te­ri tale­bi: Güven­lik hiz­met­le­ri­ne daha az talep ola­bi­lir, bu da ihti­yaç duyu­lan adam-saat say­ısın­da azal­ma­ya yol açabilir.
 2. Eko­no­mik yavaşla­ma: Eko­no­mik duru­mun kötü­leşe­rek kay­nak kısıt­la­maları­na ve mali­y­et tas­ar­ruf­ları­na yol açmış olması mümkündür.
 3. İş stra­te­jis­in­de­ki değişi­k­li­k­ler: İşv­ere­nin­iz iş stra­te­ji­si­ni değiş­tir­miş ola­bi­lir, bu da insan kay­nakların­da bir ayar­la­ma­ya yol açabilir.
 4. Per­so­nel rotasyo­nu: Tüm per­so­n­ele çalış­ma fır­sa­tı ver­mek ve çalış­ma saat­le­ri­ni daha adil bir şekil­de dağıt­mak için per­so­nel rotasyo­nu yapılabilir.
 5. Yeni tekno­lo­ji­ler veya otom­asyon: The Yeni tekno­lo­ji­le­rin veya oto­ma­tik sis­tem­le­rin tanı­tıl­ması daha az çalışa­na ihti­yaç duyul­ması­na yol açabilir.
 6. Mev­sim­sel dal­ga­lan­ma­lar: Çalış­ma saat­le­ri, örneğin belir­li aylar­da daha az güven­lik per­so­neli­ne ihti­yaç duyul­ması gibi mev­sim­sel dal­ga­lan­mala­ra tabi olabilir.
 7. Müşte­ri­ler­le yapılan söz­leş­mel­er­de­ki değişi­k­li­k­ler: Müşte­ri­ler­le yapılan söz­leş­mele­rin değiş­miş olması ve bun­un iş hacmin­de bir azal­ma­ya yol açması mümkündür.
 8. Yasal kısıt­la­ma­lar: Çalış­ma saat­le­ri için aza­mi sınırlar veya var­di­ya­lar arasında­ki din­len­me sürele­ri gibi (yeni) yasal kısıt­la­ma­lar ola­bi­lir. Ya da mev­cut gere­kli­li­k­ler (örneğin Çalış­ma Saat­le­ri Yasası) artık daha iyi takip edilmektedir.
 9. Şir­ket tatil­le­ri veya mev­sim­sel şir­ket molalarıİşv­ere­nin­iz, şir­ket tatil­le­ri veya mev­sim­sel tatil­ler (müşte­ril­erden gelen) gibi belir­li dönem­ler­de çalış­ma saat­le­ri­ni azalt­ma­ya karar ver­miş ola­bi­lir. Ayrı­ca, örneğin Covid sal­gını sek­tör­de geçi­ci çal­kan­tıla­ra neden olmuştur. 
 10. Şir­ket içi yen­i­den yapı­lan­dır­ma: İşv­ere­nin­iz, çalış­ma saat­ler­inin ve kay­nak tah­sis­i­nin yen­i­den değer­len­di­ril­me­si­ne yol aça­cak bir iç yen­i­den yapılan­ma gerçekleştirebilir.

İşv­ere­nim beni daha az işe ata­r­sa ne gibi seçe­ne­kle­rim var?

Elbet­te bir ya da iki saat için tar­tış­ma­ya değ­mez. Ancak, yüz­de 20, 30, 40 veya daha faz­la saat kay­bı büyük bir mes­el­e­dir, çün­kü siz de geçi­mi­ni­zi sağla­mak zor­und­asınız. Patro­nunuz sizi görev lis­tesin­den çıkarır­sa, nor­mal­den çok daha az var­di­ya­ya ata­r­sa ve saat­ler­ini­zi alamaz­sanız — o zaman aşağı­da­ki seçe­ne­kle­re sahipsiniz:

 1. İş söz­leş­me­si­ni kon­trol edin!
  Bu en önem­li nokt­a­dır. Kural ola­rak, belir­leyici olan iş söz­leş­me­niz­de ne kar­ar­laş­tırıl­dığı­dır. Örneğin, “tam zaman­lı” yazıyor­sa, işve­ren sizi buna göre istih­dam etmek­le yüküm­lü­dür. Tam zaman­lı ile ney­in kas­t­edil­diği gen­el­lik­le ilgi­li top­lu iş söz­leş­me­sin­de düzen­le­nir. Gen­el­lik­le belir­li bir saat say­ısı da kar­ar­laş­tırılır. Örneğin, iş söz­leş­me­niz­de ayda 170 saat öngörül­düy­se, bu saat say­ısı­na uyul­malı­dır (örneğin hastalık nede­ni­yle küçük dal­ga­lan­ma­lar dışında).
 2. Görev lis­tesi­ne bakın!
  Güven­lik hiz­met­lerinde, örneğin fabri­ka güven­liğin­de, görev plan­la­ması gen­el­lik­le sab­it bir var­di­ya rit­mi teme­lin­de yapılır. Bu şekil­de, kaba­ca önce­den plan­la­ma yap­mak müm­kündür — tabii ki belir­li bir belir­siz­lik derece­si­yle (örneğin, son­su­za kadar süre­cek tatil plan­la­ması nede­ni­yle). Ancak, bir son­ra­ki ayın ger­çek nöbet lis­tesi belir­leyici­dir: Örneğin 20 var­di­ya belir­ti­li­yor­sa, bu say­ı­da var­di­ya­da çalış­ma hak­kınız var­dır. Bir görev lis­tesi yayın­lan­dık­tan son­ra, ancak çalış­an­la­ra danışıl­dık­tan son­ra tekrar değiştirilebilir.
 3. Diya­log arayın ve aktif ola­rak iş per­form­an­sı sun­un!
  Bir­çok şey ile­tişim yoluy­la açıklığa kavuş­turula­bi­lir. Ami­ri­niz­le kon­uş­ma­ya ve bir uzlaş­ma­ya var­ma­ya çalışın. Önem­li: Değişi­k­li­kle­ri kabul etme­diği­ni­zi bild­irin ve iş per­form­an­sını­zı açık­ça sun­un! İşv­ere­nin­iz mev­cut iş söz­leş­me­si­ne göre size iş ver­mek­le yüküm­lü­dür, siz de söz­leş­meye göre iş per­form­an­sını­zı sunarsınız. 
 4. İşv­ere­nin­iz tep­ki ver­mi­yor mu? Yazılı bir hatırl­at­ma gön­de­rin!
  Yukarı­da belir­ti­len husus­lar hak­kın­da işver­eni­ni­zi yazılı ola­rak bil­gi­lend­irin. Kanı­tınız olması için yazılı form önem­li­dir. Patro­nunuz için bir son tarih belir­ley­in, ancak kibar ve işbir­li­k­çi olma­ya devam edin. Sonu­ç­ta, gen­el­lik­le işver­eni­niz için çalış­ma­ya devam etmek istersiniz.
 5. Hiç­bir şey işe yaramaz­sa: şikay­et edin!
  Her şey başarısız olur­sa, işve­ren tep­ki ver­mez­se ve görüş­me­l­er (muh­te­melen işye­ri tem­sil­ci­liği ile de) sonuç ver­mez­se, tek seçe­nek iş mah­ke­me­sin­de yasal işlem başlatmaktır.

Avu­kat Jörg Zitz­mann, davanın ger­çe­kle­ri­ni şu şekil­de güzel bir şekil­de sun­muş­tur Güven­lik Akademisi’nin You­Tube kanalı:

Özel güven­lik görev­li­le­ri için baş­vu­ru ipu­çları: Nasıl başarılı bir şekil­de başvurulur!

Özel güvenlik görevlileri için başvuru ipuçları: Nasıl başarılı bir şekilde başvurulur!

Güven­lik görev­li­le­ri özel güven­lik sek­törün­de önem­li bir rol oynar ve gen­el­lik­le müşte­ri­ler ve ziya­re­t­çi­ler için ilk temas nok­tası­dır. Eğer yeni bir iş ara­yan bir güven­lik görev­li­siy­sen­iz, başarılı bir baş­vu­ru başarı ile başarısız­lık arasında­ki far­kı yara­ta­bi­lir. İşg­ücü piya­sasında­ki durum nede­ni­yle şan­sınız olduk­ça yük­sek­tir. Buna aynı zaman­da çalışan piya­sası da deni­yor — yani: mev­cut boş pozisyon­lar için nere­dey­se yeter­li say­ı­da kali­fi­ye baş­vu­ru var. Elbet­te eği­ti­mi­niz ve ist­ediği­niz iş yeri gibi bazı faktör­le­re bağlı ola­rak pren­sip­te iyi bir seçim şan­sınız var!

Bu maka­le­de, özel güven­lik sek­törün­de haya­li­niz­de­ki işe nasıl başarılı bir şekil­de baş­vu­ra­cağınız ve bula­cağınız konu­sun­da size ipu­çları ve tav­si­ye­ler vereceğiz.

Özel güven­lik sek­törün­de­ki güven­lik görev­li­le­ri için 10 baş­vu­ru ipucu

 1. Anlam­lı bir ön yazı oluşturun

Ön yazı, potan­si­yel bir işve­ren üzerinde bırak­tığınız ilk izle­nim­dir. Deney­imi­ni­zi, bece­ri­ler­ini­zi ve moti­vasyo­nunu­zu vur­gu­la­yan güçlü bir ön yazı oluş­tur­mak için zaman ayır­manız önem­li­dir. Ön yazıyı şir­ke­te ve ilan edi­len güven­lik işi­ne göre uyar­la­dığınız­dan ve şir­ket ve faa­li­y­et­le­ri hak­kın­da bil­gi edin­diği­niz­den emin olun.

 1. Özge­ç­mişi­ni­zi güncelleyin

CV’niz en önem­li baş­vu­ru bel­ge­niz­dir ve iş deney­imi­ni­zi, bece­ri­ler­ini­zi ve nite­li­kler­ini­zi ser­gi­le­mel­i­dir. Baş­vu­ru yap­ma­dan önce CV’nizi gün­cel­ley­in ve anlaşılır ve kolay okunur olduğun­dan emin olun. Önem­li bil­gi­le­ri vur­gu­la­mak için mad­de işa­ret­le­ri ve net biçim­len­dir­me kul­lanın. Ayrı­ca han­gi eği­tim ve ser­ti­fi­kaları tamam­la­dığını­zı ve güven­lik sek­törün­de ne gibi deney­im­ler yaşa­dığını­zı da ekley­in. Yet­kin­lik ser­ti­fi­kalarını­zı, refer­ans­larını­zı ve tüm eği­tim ser­ti­fi­kalarını­zı sağlayın. Ekle­mey­in Sah­te bel­ge­ler ve sizi pro­fe­syo­nel bir doğru ifa­de.

 1. Bece­ri­ler­ini­zi ve deney­imi­ni­zi vurgulayın

Bir güven­lik görev­li­si ola­rak, teh­li­keli dur­um­ları hız­lı bir şekil­de fark ede­bil­me­li ve bun­la­ra uygun şekil­de tep­ki ver­e­bil­me­li­si­niz. Baş­vu­ru­nuz­da, güven­lik alanında­ki bece­ri ve deney­imi­ni­zi vur­gu­layın ve ile­tişim, çatış­ma çöz­me ve geri­li­mi azalt­ma alan­larında­ki yet­kin­li­kler­ini­zi öne çık­ar­ma­ya özen gös­te­rin. Ancak, örneğin bir güven­lik çalışanı ola­rak geç­miş­te­ki başarılarını­zı eks­an­trik bir şekil­de anlata­rak abartmayın!

 1. Mül­a­kat için hazır­lıklı olun

Mül­a­kat, en iyi yön­ler­ini­zi gös­ter­me ve işver­eni bece­ri­ler­iniz konu­sun­da ikna etme şan­sınız­dır. Şir­ket hak­kın­da bil­gi edi­nerek, soru­lar hazır­la­ya­rak ve vereceği­niz ceva­pları düşü­nerek mül­a­ka­ta hazır­lanın. Mül­a­kat için zamanın­da ve iyi hazır­lan­mış olduğu­nuz­dan ve nite­li­kler­ini­zi ve deney­imi­ni­zi net bir şekil­de sun­duğu­nuz­dan emin olun.

 1. Pozi­tif ve özgü­ven­li kalın

Bir güven­lik görev­li­si ola­rak olum­lu ve kendin­den emin görün­me­niz önem­li­dir. Bece­ri­ler­ini­ze ve deney­imi­ni­ze güven­in ve potan­si­yel işver­eni­ni­ze iş için en iyi seçim olduğu­nu­zu ile­tin. Baş­vu­ru süre­ci boy­un­ca pro­fe­syo­nel ve kibar olun ve olum­lu bir izle­nim bırak­tığınız­dan emin olun. Bu nokta­da, lüt­fen eski veya önce­ki işver­eni­ni­zi kötü­le­mey­in. Bu iyi bir izle­nim bırak­maz ve özel güven­lik sek­törün­de­ki yöne­tim kadro­su gen­el­lik­le düşündüğü­nüz­den daha iyi bağlan­tıla­ra sahiptir!

 1. Ağını­zı kullanın

Potan­si­yel işver­en­le­ri bul­mak ve açık pozisyon­lar hak­kın­da bil­gi edin­mek için pro­fe­syo­nel ağını­zı kul­lanın. Eski mes­lek­taşlarınız­la, amir­ler­iniz­le ve güven­lik sek­törün­de­ki diğer kişi­ler­le kon­uşun ve açık pozisyon­lar hak­kın­da tav­si­ye veya bil­gi istey­in. Lin­ke­dIn veya XING gibi çevri­mi­çi plat­form­lar da potan­si­yel işver­en­le­ri bul­manı­za ve bağlan­tılar kur­manı­za yar­dımcı ola­bi­lir. Ora­da tekli­f­le­re açık olduğu­nu­zu da belir­te­bi­lir­si­niz. Bazen iş bul­ma konu­sun­da yar­dımcı ola­bil­ecek kel­le avcıları da ile­tişi­me geçebilir.

 1. Esnek ve yeni zor­lu­kla­ra açık olun

Özel güven­lik sek­törün­de, far­klı bece­ri ve deney­im gerek­ti­ren çeşit­li görev­ler ve pozisyon­lar var­dır. Esnek ve yeni zor­lu­kla­ra açık olun ve diğer pozisyon­lar veya görev­ler için uygun olup olma­dığını­zı kon­trol edin. Bece­ri­ler­ini­zi ve deney­imi­ni­zi baş­ka bir pozisyon­da daha iyi kul­lana­bi­lir veya yeni bir mey­dan oku­may­la ilgilenebilirsiniz.

 1. Ken­di­ni­zi pro­fe­syo­nel­ce tanıtın

Bir güven­lik görev­li­si ola­rak, şir­ke­tin önde gelen kişi­sis­i­niz ve bu neden­le ken­di­ni­zi pro­fe­syo­nel bir şekil­de sun­malısınız. İş görüş­melerinde veya diğer pro­fe­syo­nel ortam­lar­da uygun kıya­fet­ler giy­diği­niz­den ve bakım­lı bir izle­nim bırak­tığınız­dan emin olun. Ayrı­ca beden dili­ni­ze ve görünüşü­nü­ze dik­kat edin ve kibar ve pro­fe­syo­nel bir şekil­de ile­tişim kur­duğu­nuz­dan emin olun.

 1. Yük­sek tale­p­ler­den çekinmeyin

En faz­la 20 yıl ve 10 yıl­lık mes­le­ki deney­im — tabii ki bu müm­kün değil. İşv­ere­nl­er gen­el­lik­le iş ilan­ların­da olduk­ça faz­la gere­kli­lik yazarlar. Bun­dan kork­mayın, ancak bir şar­tı (henüz) karşılamıyor­sanız dürüst olun. Yeni işi­niz­de hala deney­im kaz­ana­bi­lir, yaban­cı dil bece­ri­ler­ini­zi ek kurs­lar ala­rak (örneğin yetişkin eği­tim mer­kezin­de) geliş­ti­re­bi­lir ve kaçır­dığınız ek eği­tim­le­ri tela­fi ede­bi­lir­si­niz. İşv­ere­nl­er gen­el­lik­le düşündüğü­nüz­den daha esnek­tir, öze­l­lik­le de iyi bir (insa­ni) uyum söz konusuysa!

 1. Gözü­nü­zü top­tan ayır­mayın ve aksi­li­k­ler­den korkmayın!

İlk baş­vu­ru­nuz­da doğru­dan bir başarı elde etmek ve haya­li­niz­de­ki işe gir­mek kurald­an ziya­de istis­na­dır. İlk baş­vu­ru­nuz­da başarılı olamaz­sanız kork­mayın, baş­ka bir yer­de tekrar deney­in. Neden kısa lis­teye gire­me­diği­niz konu­sun­da açık geri bil­di­rim iste­mek veya baş­vu­ru bel­ge­ler­ini­zin de göz­den geçi­ril­ip opti­mi­ze edil­diği pro­fe­syo­nel bir baş­vu­ru eği­ti­mi almak gen­el­lik­le yar­ar­lı olur. İş por­tall­arında­ki ilgi­li iş ilan­ları­na abo­ne olun. Böyle­ce ara­ma yarı­çapınız­da yeni boş pozisyon­lar orta­ya çık­tığın­da oto­ma­tik ola­rak bilgilendirileceksiniz.

Sonuç

Özel güven­lik sek­törün­de başarılı bir baş­vu­ru zaman, çaba ve bağlılık gerek­tir­ir. Baş­vu­ru­nu­zu opti­mi­ze etmek ve haya­li­niz­de­ki işi bul­mak için yukarı­da­ki ipu­çlarını kul­lanın. Dik­ka­ti­ni­zi toplayın ve eği­ti­mi­ni­ze devam edin. İş tekli­f­le­ri­ni karşılaş­tırın ve ken­di­ni­zi müm­kün olan en iyi şekil­de sat­ma­ya çalışın. Ken­di­niz­den emin, esnek ve pro­fe­syo­nel olun ve potan­si­yel işver­eni­ni­ze bu iş için mükem­mel bir seçim olduğu­nu­zu gösterin.

34a sına­vı­na ilişkin bil­gi por­talı artık çok dilli!

34a sınavına ilişkin bilgi portalı artık çok dilli!

Alman­ca değil de baş­ka bir dil mi konuşuyorsunuz?
Alman­ya’­da şu anda bir­çok alan­da aci­len kali­fi­ye elem­an­la­ra ihti­yaç duyulm­akt­a­dır. Bu alan­lar­dan biri de özel güven­lik sek­törü­dür. Alman­ya’­da bir güven­lik hiz­me­tin­de çalışa­bil­mek için bir­çok koru­ma faa­li­y­e­tin­de aşağı­da­ki öze­l­li­k­le­re sahip olmanız gerek­mek­te­dir Tica­ret Düzen­le­me Yasasının 34a mad­des­i­ne göre uzman bil­gi­si­nin ince­len­me­si. Artık 34a yeter­li­lik bel­ge­si­ne sahip nite­li­kli bir baş­vu­ru sahi­bi­si­niz ve mükem­mel Karşılık gelen ücret ile iş ola­nakları!

Alman­ca 34a-Sach­kunde­prüf­ung (Güven­lik) hak­kın­da ken­di dili­niz­de bilgi

Güven­lik per­so­neli için Alman yeter­li­lik sına­vı hak­kın­da bir­çok ücret­siz bil­giyi bura­da, yeter­li­lik bil­gi por­talın­da bula­bi­lir­si­niz. En üst­te­ki ana menü aracılığıy­la Bil­gi say­fa­ları, göz atın gün­cel blog yazıları veya hede­fe yöne­lik ola­rak Ara­ma. Birey­sel bir tale­bi­niz var­sa, ist­ediği­niz zaman bizim­le ile­tişi­me geçe­bi­lir­si­niz. Sor­u­nu­zu yar­dım foru­mu­na gön­de­rin.

Konu Kıla­vu­zu Info­por­tal’­da mev­cut diller

Nor­mal­de, sis­tem han­gi dili kul­lan­dığını­zı oto­ma­tik ola­rak algılar ve 34a por­talını bu dile ayarlar. Şu anda aşağı­da­ki dil­ler desteklenmektedir:

Web site­si dili­ni her zaman sol üst­te­ki seçim menü­sü (bay­rak ve dil kodu) aracılığıy­la ayar­la­ya­bi­lir­si­niz. Ya da sade­ce aşağı­da­ki düğ­me aracılığıyla:

Baş­ka bir dil­de hazır­lık ve sınav?

Uzman­lık bil­gi­si sına­vı­na sade­ce Alman­ca dilin­de giri­le­bi­lir. Bun­un­la bir­lik­te, yaban­cı dil öğre­nen­le­ri hazır­lıkların­da des­te­kley­en bazı tekli­f­ler kesin­lik­le var­dır — örneğin, diğer­le­ri arasın­da ede­bi­yat 34a teknik terim­le­ri ve çevi­ri­le­ri­ni içe­ren söz­lü­k­ler.

Dili­niz mev­cut değil mi?
Bu blog yazısının altında­ki bu say­fa­ya yorum yazm­ak­tan çekin­mey­in. Bize 34a bil­gi­le­ri­mi­zin han­gi dile çevril­me­si­ni ist­ediği­ni­zi söy­ley­in. İyi­leşt­irme öne­ri­ler­ini­zi alm­ak­tan ve müm­kün­se uygu­lam­ak­tan mut­lu­luk duyacağız.

Künye
tr_TRTR