Archi­vy

Němči­na

Infor­mační por­tál o zkoušce 34a je nyní vícejazyčný!

Informační portál o zkoušce 34a je nyní vícejazyčný!

Nem­lu­ví­te něme­cky, ale jiným jazykem?
V součas­né době jsou v mno­ha oblas­tech Něme­cka nalé­ha­vě zapo­tře­bí kva­li­fi­kovaní pra­cov­ní­ci. Jed­nou z těch­to oblas­tí je sou­kromá bez­peč­nost­ní služ­ba. Abys­te moh­li pra­co­vat pro bez­peč­nost­ní služ­bu v Něme­cku, potře­bu­jete pro mno­ho strá­žních čin­nos­tí nás­le­du­jí­cí osvě­dčení Zko­umá­ní odborných zna­los­tí pod­le § 34a živ­nos­ten­ské­ho záko­na. Pak jste kva­li­fi­kovaným žad­ate­lem s osvě­dčením o způ­so­bi­los­ti 34a a máte vyni­ka­jí­cí výs­led­ky. Vyhlíd­ky na zaměst­ná­ní s odpo­ví­da­jí­cím pla­tem!

Infor­mace o něme­ckém 34a-Sach­kunde­prüf­ung (Bez­peč­nost) ve vašem jazyce

Zde na infor­mačním por­tá­lu o kva­li­fi­ka­ci nalez­ne­te mno­ho bez­plat­ných infor­mací o něme­cké kva­li­fi­kační zkoušce pro bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ky. Přej­dě­te přes hlav­ní nabíd­ku úplně nahoře přes naše Infor­mační strán­ky, proj­dě­te si aktuální pří­spěv­ky na blogu nebo cíleně využí­vat Vyh­le­dá­vá­ní. Pokud máte indi­vi­duální poža­da­vek, může­te nás také kdy­ko­li kon­takt­ovat. Napiš­te svůj dotaz do fóra nápo­vě­dy.

Dostup­né jazy­ky na info­por­tá­lu před­mě­to­vé­ho průvodce

Za nor­málních okol­nos­tí sys­tém auto­ma­ti­cky zjis­tí, který jazyk použí­vá­te, a nasta­ví por­tál 34a na ten­to jazyk. V součas­né době jsou pod­po­ro­vá­ny nás­le­du­jí­cí jazyky:

Jazyk webo­vé strán­ky může­te kdy­ko­li upra­vit pomocí výběro­vé­ho menu vle­vo nahoře (vla­j­ka a kód jazy­ka). Nebo jed­no­duše pomocí tlačít­ka níže:

Pří­pra­va a zkouš­ka v jiném jazyce?

Zkouš­ku odborných zna­los­tí lze sklá­dat pou­ze v němčině.. Urči­tě však exis­tu­jí nabíd­ky, kte­ré pod­po­ru­jí stu­den­ty cizích jazy­ků v jejich pří­pra­vě — např. lite­ra­tura, mj. Lexi­ko­ny s 34a odborný­mi ter­mí­ny a jejich pře­kla­dy.

Váš jazyk není k dispozici?
Nevá­hej­te a napiš­te komen­tář na tuto strán­ku pod tím­to pří­spěv­kem. Napiš­te nám, do jaké­ho jazy­ka chce­te pře­ložit naše infor­mace o 34a. Rádi se bude­me zabý­vat vše­mi návr­hy na zlepšení a pokud to bude mož­né, pro­ve­de­me je.

Je mož­né složit zkouš­ku v jiném jazyce?

Je možné složit zkoušku v jiném jazyce?

Ne, zkouš­ku 34a je mož­né složit pou­ze v němčině.

Bez­peč­nost­ní odborná zkouš­ka, která bude brzy v ruš­tině, ara­bš­tině nebo angličtině

Čas­to jsem byl dota­zo­ván, zda lze zkouš­ku odborných zna­los­tí pod­le § 34a GewO sklá­dat také v jiném jazy­ce — jako je tomu v pří­pa­dě zkoušky na řidičs­ký prů­kaz, která se v Něme­cku pro­vá­dí mimo jiné také v anglič­tině, fran­cou­zš­tině, řeč­tině, italš­tině, chor­va­tš­tině, polš­tině, por­tu­galš­tině, rumunš­tině, ruš­tině, španělš­tině a tureč­tině. To v pří­pa­dě zkoušky odborných zna­los­tí není možné!
A to je pod­le mého názoru dobře. Zatím­co pra­vid­la sil­niční­ho pro­vo­zu jsou v EU poměrně pod­ob­ná, např. co se týče vzhle­du a výz­na­mu doprav­ních značek, v oblas­ti sou­kro­mé bez­peč­nos­ti je to složi­tě­jší. Na jed­né straně se musí­te umět vel­mi bez­pečně ori­en­to­vat v práv­ních nor­mách, tj. musí­te podrob­ně znát přís­luš­né zák­o­ny a před­pi­sy dané země. Za další, vždy jed­ná­te pří­mo s lid­mi a komu­nik­a­ce je zásad­ním fak­torem při jed­ná­ní s ost­at­ní­mi, např. při dees­ka­l­a­ci. Kromě toho, že něme­cké práv­ní tex­ty jsou něk­dy obtí­žně sro­zu­m­itel­né z jazy­ko­vé­ho hle­dis­ka, má ten­to jazyk své zálud­nos­ti i v pra­xi. Pro­to má roz­hod­ně smysl umět komu­ni­ko­vat v jazy­ce země, kde pra­cu­jete. Zna­lost cizích jazy­ků je samo­zřej­mě také vel­mi důleži­tá, pokud mys­lí­te na akce s meziná­rod­ním publi­kem, např. fes­ti­valy nebo velet­rhy. Více­ja­zyč­nost je v bez­peč­nost­ním prů­mys­lu vel­kou výhodou.

 

Potře­bu­ji pro IHK doklad o tom, že mlu­vím dosta­tečně dobře německy?

Němči­na, těžký jazyk — to je zná­mé tvr­zení. Zkušen­os­ti uka­zu­jí, že nero­dilí mlu­včí mají obzv­lá­šť vel­ké pro­blé­my se složením zkoušky odborných zna­los­tí pod­le § 34a GewO na prv­ní pokus. Jed­ním z důvo­dů je sku­teč­nost, že otáz­ky ke zkoušce jsou čas­to nes­ro­zu­m­itel­né. Pro­to je tře­ba se na zkouš­ku jed­nak dobře při­pra­vit po obs­aho­vé strán­ce, jed­nak mít urči­té jazy­ko­vé zna­los­ti z běž­né­ho živo­ta i z odbor­né­ho jazy­ka (práv­ní ter­mí­ny, odbor­né ter­mí­ny z oblas­ti bez­peč­nos­ti atd.). Jazy­ko­vé zna­los­ti zatím nej­sou pod­mín­kou pro při­je­tí.. To zna­mená, že k účas­ti na zkoušce odborných zna­los­tí není tře­ba před­klá­dat jazy­ko­vý cer­ti­fi­kát nebo pod­ob­ný doklad.

 

Nápo­vě­da pro cizo­ja­zyč­né účastníky

Pokud jste v Něme­cku noví a neumí­te ješ­tě dobře něme­cky, má jazy­ko­vý kurz roz­hod­ně smysl, a to i kvů­li pří­pra­vě na zkouš­ku IHK. Jazy­ko­vé kur­zy čas­to nabí­ze­jí cen­tra pro vzdělá­vá­ní dospělých (VHS). Spol­ko­vý úřad pro migra­ci a uprch­lí­ky (BAMF) také pod­po­ru­je účast na jazy­ko­vých nebo inte­gračních kurz­ech. Kromě toho může být vel­mi uži­tečná výu­ka apli­ka­cí a samo­zřej­mě použí­vá­ní něme­cké­ho jazy­ka v kaž­do­den­ním živo­tě. Lexi­ko­ny s odborný­mi ter­mí­ny pro bez­peč­nost­ní sek­tor jsou kom­erčně dostupné.

Otisk
cs_CZCS