Arhi­ve

Mun­că

Lucrul ca agent de pază 34a: Ce tre­bu­ie să faci când șeful anu­lea­ză serviciile?

Lucrul ca agent de pază 34a: Ce trebuie să faci când șeful anulează serviciile?

În sec­torul secu­ri­tății pri­va­te, mun­ca în schim­bu­ri, mun­ca de noap­te și mun­ca în zile­le de săr­bă­toare sunt con­diții de lucru obiș­nuite. Agenții de secu­ri­ta­te des­fășo­ară ade­sea acti­vi­tăți difi­ci­le pen­tru a asi­gu­ra sigu­ranța instalațiil­or, a eve­nimen­tel­or și a per­so­an­elor. Din nefe­ri­ci­re Sala­ri­ile din acest sec­tor se încad­rea­ză ade­sea în cate­go­ria sala­ri­il­or mici de exemp­lu, în cadrul ser­viciu­lui de secu­ri­ta­te sepa­rat. În cazul în care se pierd ore în mod neaș­teptat, de exemp­lu, pen­tru că angaja­torul pier­de un con­tract important, iar din ace­as­tă cau­ză (sau din alte moti­ve) nu se ating ore­le de lucru luna­re țin­tă, acti­vi­ta­tea de agent de secu­ri­ta­te 34a poa­te deve­ni difi­ci­lă din punct de vede­re finan­ci­ar. Acest arti­col ana­li­zea­ză motiv­ele care duc la anul­area zilelor de lucru și ara­tă posi­bi­li­tăți­le pe care le are un angajat al securității.

Care sunt posi­bi­l­e­le moti­ve pen­tru care angaja­torul meu mă pro­gra­mea­ză în mai puți­ne zile de misiune?

În pri­mul rând, în acest moment ar tre­bui exami­nat pe scurt și punc­tul de vede­re al com­pa­niei de secu­ri­ta­te. Fap­tul că vă aflați mai rar în regis­trul de ser­viciu nu are în majo­ri­ta­tea cazu­ril­or (sperăm) nimic de‑a face cu dum­nea­vo­as­tră per­so­nal, ci are moti­ve ope­rațio­na­le. Dacă aces­tea sunt expli­ca­te în mod trans­pa­rent de căt­re angaja­tor și dacă le puteți înțe­le­ge, acest lucru oferă un punct de ple­ca­re mai bun pen­tru o soluție la pro­ble­mă care poa­te fi sus­ți­nu­tă de ambe­le părți. Cu toate aces­tea, este posi­bil ca acest lucru să ducă la o schim­ba­re a locu­lui de mun­că sau să înce­peți să vă cău­tați un nou loc de mun­că. Sau poa­te că “peri­oa­da de slă­bici­une” este doar scur­tă și puteți com­pen­sa ore­le de mun­că prin ore supli­men­ta­re în luna urmă­toare sau angaja­torul vă aco­mo­dea­ză în alt mod.

Iată zece posi­bi­le moti­ve pen­tru care angaja­torul dum­nea­vo­as­tră ar putea dori să vă reducă pro­gr­amul de lucru:

 1. Cere­re mai mică din par­tea cli­ențil­or: Ar putea exis­ta o cere­re mai mică de ser­vicii de secu­ri­ta­te, ceea ce ar duce la o redu­ce­re a număru­lui de ore de mun­că necesare.
 2. Înce­t­i­ni­rea eco­no­mică: Este posi­bil ca situația eco­no­mică să se fi dete­rio­rat, ceea ce a dus la con­strân­ge­ri de res­ur­se și la eco­no­mii de costuri.
 3. Modi­ficări ale stra­te­giei de aface­ri: Este posi­bil ca angaja­torul dvs. să își fi schim­bat stra­te­gia de aface­ri, ceea ce ar putea duce la o ajus­ta­re a res­ur­se­lor umane.
 4. Rotația per­so­nalu­lui: Even­tu­a­la rotație a per­so­nalu­lui pen­tru a ofe­ri tutu­r­or anga­jațil­or posi­bi­li­ta­tea de a lucra și pen­tru a dis­tri­bui mai echi­ta­bil ore­le de lucru.
 5. Noi teh­no­lo­gii sau auto­ma­tiza­re: The Intro­du­ce­rea de noi teh­no­lo­gii sau sis­te­me auto­ma­tiza­te ar putea duce la redu­ce­rea număru­lui de angajați.
 6. Fluc­tuații sezo­nie­re: Ore­le de lucru ar putea fi supuse fluc­tuațiil­or sezo­nie­re, de exemp­lu, dacă în anu­m­ite luni este nevoie de mai puțin per­so­nal de securitate.
 7. Modi­ficări ale con­trac­tel­or cu cli­enții: Este posi­bil să se fi schim­bat con­trac­te­le cu cli­enții, ceea ce duce la o redu­ce­re a volu­mu­lui de muncă.
 8. Rest­ricții lega­le: Ar putea exis­ta (noi) rest­ricții lega­le, cum ar fi limi­te maxi­me pen­tru ore­le de lucru sau peri­o­a­de­le de odih­nă înt­re schim­bu­ri. Sau cerințe­le exis­ten­te (de exemp­lu, din Legea privind tim­pul de lucru) sunt acum mai bine urmărite.
 9. Săr­bă­to­ri­le com­pa­niei sau pau­ze­le sezo­nie­re ale com­pa­nieiEste posi­bil ca angaja­torul dum­nea­vo­as­tră să fi decis să reducă ore­le de lucru în anu­m­ite peri­o­a­de, cum ar fi săr­bă­to­ri­le com­pa­niei sau pau­ze­le sezo­nie­re (de la cli­enți). De ase­men­ea, de exemp­lu, pan­de­mia Covid a pro­vo­cat o dis­lo­ca­re tem­po­r­ară în cadrul industriei. 
 10. Res­truc­turarea internă a com­pa­niei: Angaja­torul dum­nea­vo­as­tră poa­te efec­tua o res­truc­tura­re internă care să con­ducă la o reeva­lua­re a ore­lor de lucru și a alocării resurselor.

Ce opți­uni am în cazul în care angaja­torul meu îmi atri­bu­ie mai puți­ne sarcini?

Desi­gur, nu meri­tă să ne cer­tăm pen­tru una sau două ore. Cu toate aces­tea, o pier­de­re de 20, 30, 40 la sută sau chi­ar mai mult din ore­le de lucru este o mare pro­ble­mă, deoare­ce tre­bu­ie să vă câș­ti­gați exis­tența. Dacă șeful dvs. vă scoa­te din regis­trul de ser­viciu, vă repar­ti­zea­ză la un număr sem­ni­fi­ca­tiv mai mic de ture decât de obicei și nu vă pri­miți ore­le — atun­ci aveți urmă­to­are­le opțiuni:

 1. Veri­fi­cați con­trac­tul de mun­că!
  Aces­ta este cel mai important aspect. De regulă, ceea ce este decisiv este ceea ce a fost con­ve­nit în con­trac­tul de mun­că. De exemp­lu, dacă în aces­ta se mențio­nea­ză “nor­mă înt­re­agă”, angaja­torul este obli­gat să vă anga­je­ze în con­se­cință. Ce se înțe­le­ge prin nor­mă înt­re­agă este regle­men­tat, de obicei, în con­trac­tul colec­tiv de mun­că respec­tiv. Ade­sea, se con­vi­ne și un anu­mit număr de ore. Dacă, de exemp­lu, în con­trac­tul de mun­că sunt sti­pu­la­te 170 de ore pe lună, acest număr de ore tre­bu­ie respec­tat (cu excepția unor fluc­tuații mino­re, de exemp­lu, din cau­za unei aco­per­i­ri pe caz de boală).
 2. Con­sul­tați regis­trul de ser­viciu!
  Pla­ni­fi­carea sar­ci­ni­l­or în ser­vicii­le de secu­ri­ta­te, de exemp­lu în dome­niul secu­ri­tății fabri­cil­or, se face ade­sea pe baza unui ritm de tură fix. În acest fel, este posi­bilă pla­ni­fi­carea cu apro­xi­mație în avans — bineînțe­les, cu un anu­mit grad de incer­ti­tu­di­ne (de exemp­lu, din cau­za pla­ni­ficării veș­nice a vacanțe­lor restan­te). Cu toate aces­tea, regis­trul de ser­viciu efec­tiv pen­tru luna urmă­toare este decisiv: dacă aces­ta mențio­nea­ză 20 de schim­bu­ri, de exemp­lu, atun­ci aveți drep­tul să lucrați acest număr de schim­bu­ri. Oda­tă ce a fost publi­cat un regis­tru de sar­ci­ni, aces­ta poa­te fi modi­fi­cat din nou doar după con­sult­area angajaților.
 3. Cău­tați dia­lo­gul și ofe­riți în mod activ per­for­manță în mun­că!
  Mul­te lucr­u­ri pot fi cla­ri­fi­ca­te prin comu­ni­ca­re. Cău­tați să dis­cu­tați cu supe­riorul dum­nea­vo­as­tră și să ajun­geți la un con­sens. Important: Comu­ni­cați că nu sun­teți de acord cu schim­bări­le și ofe­riți în mod expli­cit per­for­manța mun­cii dum­nea­vo­as­tră! Angaja­torul dum­nea­vo­as­tră este obli­gat să vă dea de lucru în con­for­mi­ta­te cu con­trac­tul de mun­că exis­tent, dum­nea­vo­as­tră ofe­riți prestația dum­nea­vo­as­tră de mun­că în con­for­mi­ta­te cu contractul. 
 4. Angaja­torul dum­nea­vo­as­tră nu reacțio­nea­ză? Tri­mi­teți o atențio­na­re scrisă!
  Infor­mați-vă în scris angaja­torul cu pri­vi­re la aspec­te­le mențio­na­te mai sus. For­ma scrisă este importan­tă pen­tru a avea o dova­dă. Sta­bi­liți un ter­men limi­tă pen­tru șeful dum­nea­vo­as­tră, dar con­ti­nu­ați să fiți poli­ti­cos și coope­rant. La urma urm­ei, de obicei, doriți să con­ti­nu­ați să lucrați pen­tru angaja­torul dumneavoastră.
 5. Dacă nimic nu aju­tă: recla­mați!
  În cazul în care toate celel­al­te eșuea­ză, angaja­torul nu reacțio­nea­ză și dis­cuții­le (even­tu­al și cu comi­tetul de între­p­rin­de­re) nu au avut suc­ces, sin­gu­ra opți­une este de a acțio­na în jus­tiție în fața instanței de muncă.

Avo­ca­tul Jörg Zitz­mann a pre­zen­tat fru­mos fapt­e­le din acest caz în Canalul You­Tube al Aca­de­miei pen­tru Secu­ri­ta­te:

Sfa­tu­ri de apli­ca­re pen­tru agenții de secu­ri­ta­te pri­va­tă: Cum să apli­ci cu succes!

Sfaturi de aplicare pentru agenții de securitate privată: Cum să aplici cu succes!

Agenții de secu­ri­ta­te joa­că un rol important în indus­tria de secu­ri­ta­te pri­va­tă și sunt ade­sea pri­mul punct de cont­act pen­tru cli­enți și vizi­ta­to­ri. Dacă sun­teți un agent de secu­ri­ta­te în căut­area unui nou loc de mun­că, o apli­cație de suc­ces poa­te face dife­rența înt­re suc­ces și eșec. Șan­se­le sunt des­tul de bune dato­ri­tă situați­ei de pe pia­ța mun­cii. Ace­as­ta se mai numeș­te și pia­ță a anga­jațil­or — ceea ce înse­am­nă: exis­tă cu greu sufi­ci­enți can­di­dați cali­fi­cați pen­tru pos­turi­le vacan­te actua­le. Aveți — în fun­cție, desi­gur, de anu­miți fac­to­ri, cum ar fi edu­cația dum­nea­vo­as­tră și locul de mun­că dorit — în prin­ci­piu o ale­ge­re bună!

În acest arti­col vă vom ofe­ri sfa­tu­ri și suge­stii desp­re cum să apli­cați cu suc­ces și să vă găsiți locul de mun­că de vis în indus­tria secu­ri­tății private.

10 sfa­tu­ri de apli­ca­re pen­tru agenții de pază din sec­torul de secu­ri­ta­te privată

 1. Cre­ați o scri­soare de intenție semnificativă

Scri­so­area de intenție este pri­ma impre­sie pe care o faceți unui potenți­al angaja­tor. Este important să vă acordați timp pen­tru a crea o scri­soare de intenție puter­nică, care să vă evi­denție­ze expe­ri­ența, com­pe­tențe­le și moti­vația. Asi­gu­rați-vă că adap­tați scri­so­area de intenție la com­pa­nie și la pos­tul de secu­ri­ta­te anunțat și că vă infor­mați desp­re com­pa­nie și acti­vi­tăți­le acesteia.

 1. Actua­li­zați-vă CV-ul

CV-ul este cel mai important docu­ment de can­di­da­tură și tre­bu­ie să pre­zin­te expe­ri­ența de mun­că, com­pe­tențe­le și cali­ficări­le dum­nea­vo­as­tră. Actua­li­zați-vă CV-ul înain­te de a can­di­da și asi­gu­rați-vă că este clar și ușor de citit. Folo­siți bul­let points și o for­mat­a­re clară pen­tru a evi­denția infor­mații­le importan­te. Includeți, de ase­men­ea, ce cur­su­ri de for­ma­re și cer­ti­ficări ați absol­vit și ce expe­ri­ență ați avut în indus­tria secu­ri­tății. Fur­ni­zați cer­ti­fi­ca­te­le de com­pe­tență, refe­rințe­le și ori­ce cer­ti­fi­ca­te de for­ma­re. Nu includeți Docu­men­te fal­se și să vă con­vin­g­em cu un pro­fe­sio­nist expre­sie corec­tă.

 1. Sub­li­niați-vă com­pe­tențe­le și experiența

În cali­ta­te de agent de secu­ri­ta­te, ar tre­bui să fiți capa­bil să recu­n­o­aș­teți rapid situații­le peri­cu­l­oa­se și să reacțio­nați în mod core­s­pun­ză­tor. În cere­rea dum­nea­vo­as­tră, puneți accen­tul pe abili­tăți­le și expe­ri­ența dum­nea­vo­as­tră în dome­niul secu­ri­tății și asi­gu­rați-vă că vă evi­dențiați com­pe­tențe­le în mate­rie de comu­ni­ca­re, de rezol­va­re a con­flic­tel­or și de dezes­cal­a­da­re. Cu toate aces­tea, nu exa­ge­rați, de exemp­lu, prin pove­s­t­iri excen­tri­ce și ten­ta­te desp­re ispră­vi­le dum­nea­vo­as­tră din tre­cut ca angajat în dome­niul securității!

 1. Fiți pre­gă­tiți pen­tru interviu

Un inter­viu este șan­sa dum­nea­vo­as­tră de a vă pre­zen­ta par­tea cea mai bună și de a‑l con­vin­ge pe angaja­tor de abili­tăți­le dum­nea­vo­as­tră. Pre­gă­tiți-vă pen­tru inter­viu citind infor­mații desp­re com­pa­nie, pre­gă­tind între­bări și gând­in­du-vă la răs­punsu­ri­le pe care le veți da. Asi­gu­rați-vă că sun­teți la timp și bine pre­gă­tit pen­tru inter­viu și că vă pre­zen­tați clar cali­ficări­le și experiența.

 1. Rămâi pozi­tiv și încrezător

În cali­ta­te de agent de secu­ri­ta­te, este important să aveți un aer pozi­tiv și încre­ză­tor. Fiți încre­ză­to­ri în abili­tăți­le și expe­ri­ența dum­nea­vo­as­tră și trans­mit­eți potenți­al­ului angaja­tor că sun­teți cea mai bună ale­ge­re pen­tru acest post. Rămâ­neți pro­fe­sio­nist și poli­ti­cos pe tot par­cur­sul pro­ce­su­lui de apli­ca­re și asi­gu­rați-vă că lăsați o impre­sie pozi­ti­vă. În acest moment, vă rugăm să nu vor­biți de rău desp­re vechiul sau fos­tul angaja­tor. Acest lucru nu face o impre­sie bună, iar per­so­nalul de con­du­ce­re din indus­tria de secu­ri­ta­te pri­va­tă este ade­sea mai bine conec­tat decât credeți!

 1. Uti­li­zați rețeaua dvs.

Folo­siți-vă rețeaua pro­fe­sio­nală pen­tru a găsi potenția­li angaja­to­ri și pen­tru a afla desp­re locu­ri­le de mun­că dis­po­ni­bi­le. Dis­cu­tați cu foș­ti cole­gi, supra­ve­ghe­to­ri și alte cont­ac­te din indus­tria de secu­ri­ta­te și cereți reco­man­dări sau infor­mații desp­re pos­turi­le vacan­te. Plat­for­me­le online, pre­cum Lin­ke­dIn sau XING, vă pot aju­ta, de ase­men­ea, să găsiți potenția­li angaja­to­ri și să sta­bi­liți cont­ac­te. De ase­men­ea, puteți indi­ca aco­lo că sun­teți deschis la ofer­te. Uneo­ri intră în cont­act și head­hun­terii, care vă pot fi de aju­tor în găsi­rea de locu­ri de muncă.

 1. Fiți fle­xi­bil și deschis la noi provocări

În indus­tria secu­ri­tății pri­va­te, exis­tă o varieta­te de sar­ci­ni și pos­tu­ri care nece­si­tă dife­ri­te abili­tăți și expe­ri­ență. Fiți fle­xi­bil și deschis la noi pro­vocări și veri­fi­cați dacă sun­teți potri­vit pen­tru alte pos­tu­ri sau sar­ci­ni. S‑ar putea să vă puteți con­tri­bui mai bine la abili­tăți­le și expe­ri­ența dvs. într‑o altă poziție sau să fiți inte­re­sat de o nouă provocare.

 1. Pre­zen­tați-vă profesional

În cali­ta­te de agent de secu­ri­ta­te, sun­teți ima­gi­nea com­pa­niei și, prin urma­re, tre­bu­ie să vă pre­zen­tați într-un mod pro­fe­sio­nist. Asi­gu­rați-vă că pur­tați hai­ne ade­cva­te și că faceți o impre­sie îngri­ji­tă la inter­vi­uri­le de anga­ja­re sau la alte oca­zii pro­fe­sio­na­le. De ase­men­ea, acordați atenție lim­ba­ju­lui cor­pu­lui și aspec­tu­lui fizic și asi­gu­rați-vă că comu­ni­cați poli­ti­cos și profesionist.

 1. Nu vă feriți de cerințe­le ridicate

Un maxim de 20 de ani și 10 ani de expe­ri­ență pro­fe­sio­nală — desi­gur că nu este posi­bil. Angaja­to­rii scriu ade­sea des­tul de mul­te cerințe în anunțu­ri­le de anga­ja­re. Nu vă temeți de acest lucru, dar fiți sin­cer dacă nu înde­pli­niți (încă) o cerință. Puteți în con­ti­nu­are să câș­ti­gați expe­ri­ență la noul loc de mun­că, vă puteți îmbună­tăți cun­oș­tințe­le de lim­bă străină urmând cur­su­ri în paralel (de exemp­lu, la cen­trul de edu­cație pen­tru adulți) și puteți com­pen­sa lip­sa unei for­mări supli­men­ta­re. Angaja­to­rii sunt ade­sea mai fle­xi­bi­li decât cre­deți, mai ales dacă, în rest, este vor­ba de o bună potri­vi­re (umană)!

 1. Fiți cu ochii pe min­ge și nu vă temeți de eșecuri!

Obți­ne­rea unei lovi­tu­ri direc­te la pri­ma cere­re de anga­ja­re și obți­ne­rea locu­lui de mun­că de vis repre­zin­tă mai degra­bă excepția decât regu­la. Nu vă fie teamă dacă nu reușiți cu pri­ma apli­cație, dar încer­cați din nou în altă par­te. Este ade­sea util să cereți un feed­back deschis cu pri­vi­re la moti­vul pen­tru care nu ați ajuns pe lis­ta scur­tă sau să bene­fi­ci­ați de un trai­ning pro­fe­sio­nal de apli­ca­re, în cadrul căruia docu­men­te­le dum­nea­vo­as­tră de apli­ca­re sunt, de ase­men­ea, revi­zu­ite și opti­miza­te. Rămâ­neți la curent aici, abo­nați-vă la ofer­te­le de locu­ri de mun­că rele­van­te de pe port­alu­ri­le de locu­ri de mun­că. Veți fi apoi noti­fi­cat auto­mat atun­ci când apar noi pos­tu­ri vacan­te în raza dum­nea­vo­as­tră de căutare.

Con­clu­zie

O apli­cație de suc­ces în indus­tria secu­ri­tății pri­va­te nece­si­tă timp, efort și anga­ja­ment. Folo­siți sfa­turi­le de mai sus pen­tru a vă opti­mi­za can­di­da­tu­ra și pen­tru a vă găsi locul de mun­că de vis. Rămâ­neți pe fază și con­ti­nu­ați-vă edu­cația. Com­pa­rați ofer­te­le de locu­ri de mun­că și încer­cați să vă vin­deți în cel mai bun mod posi­bil. Fiți încre­ză­tor, fle­xi­bil și pro­fe­sio­nist și arătați‑i potenți­al­ului angaja­tor că sun­teți ale­ge­rea per­fec­tă pen­tru acest loc de muncă.

Port­a­lul de infor­mații privind examenul 34a este acum multilingv!

Portalul de informații privind examenul 34a este acum multilingv!

Nu vor­biți ger­ma­na, ci o altă limbă?
În pre­zent, este nevoie urgen­tă de lucră­to­ri cali­fi­cați în mul­te zone din Ger­ma­nia. Unul dint­re aces­te dome­nii este indus­tria de secu­ri­ta­te pri­va­tă. Pen­tru a avea drep­tul de a lucra pen­tru un ser­viciu de secu­ri­ta­te în Ger­ma­nia, aveți nevoie de urmă­to­are­le pen­tru mul­te acti­vi­tăți de pază Exami­narea cun­oș­tințe­lor de spe­cia­li­ta­te în con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 34a din Legea privind regle­ment­area comerțu­lui. Sun­teți apoi un can­di­dat cali­fi­cat cu un cer­ti­fi­cat de com­pe­tență 34a și aveți un exce­lent Per­spec­ti­ve de anga­ja­re cu sala­riu core­s­pun­ză­tor!

Infor­mații privind 34a-Sach­kunde­prüf­ung (Secu­ri­ta­te) în lim­ba dumneavoastră

Aici, pe port­a­lul de infor­mații desp­re cali­ficări, găsiți num­e­r­oa­se infor­mații gra­tuite desp­re examenul de cali­fi­ca­re ger­man pen­tru per­so­nalul de secu­ri­ta­te. Navi­gați prin inter­me­diul meniu­lui prin­ci­pal din par­tea de sus, prin inter­me­diul meniu­lui nostru Pagi­ni de infor­mații, răs­foiți pagi­na pos­tări curen­te pe blog sau să uti­li­ze­ze în mod spe­ci­fic Cău­t­a­re. Dacă aveți o cere­re indi­vi­duală, ne puteți cont­ac­ta în ori­ce moment. Postați între­barea dvs. în foru­mul de aju­tor.

Lim­bi­le dis­po­ni­bi­le în Info­port­a­lul Ghi­dul Subiectului

În mod nor­mal, sis­temul detec­tează auto­mat lim­ba pe care o uti­li­zați și setează port­a­lul 34a în ace­as­tă lim­bă. În pre­zent, sunt accept­ate urmă­to­are­le limbi:

Puteți oricând să ajus­tați lim­ba site-ului web prin inter­me­diul meniu­lui de sel­ecție din stân­ga sus (ste­ag și cod de lim­bă). Sau pur și simp­lu prin inter­me­diul buto­nu­lui de mai jos:

Pre­gă­ti­rea și exami­narea într‑o altă limbă?

Examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te poa­te fi sus­ți­nut numai în lim­ba ger­mană. Cu toate aces­tea, exis­tă cu sigu­ranță unele ofer­te care îi spri­jină pe cei care învață o lim­bă străină în pre­gă­ti­rea lor — de exemp­lu, lite­ra­tura, print­re alt­ele Lexi­co­ane cu 34a ter­me­ni teh­ni­ci și tra­du­ce­rea aces­to­ra.

Lim­ba dvs. nu este disponibilă?
Nu ezi­tați să scrieți un comen­ta­riu pe ace­as­tă pagină sub ace­as­tă posta­re de blog. Spu­neți-ne lim­ba în care ați dori să fie tra­du­se infor­mații­le noast­re desp­re 34a. Vom fi bucu­roși să pre­luăm ori­ce suge­stii de îmbună­tăți­re și să le punem în apli­ca­re, dacă este posibil.

Impri­ma­re
ro_RORO