GewO ve BewachV

Yasal gere­kli­li­k­ler açık­ça özetlenmiştir

Bu nokta­da, aşağı­da­ki Temel yasal gere­kli­li­k­ler Tica­ret, Tica­ret ve Sanayi Düzen­le­me Kanunu’nun (GewO) 34a mad­de­si ve Göze­tim Yönetmeliği’nden (BewachV) uzman bil­gi­si­nin ince­len­me­si ile ilgi­li ola­rak güven­lik sek­törü­ne ilişkin düzen­le­me­l­er tek bir say­fa­da öze­t­len­miş­tir. Yönet­me­li­kle­rin tam metin­le­ri­ne burad­an ulaşabilirsiniz:

Not: Koru­ma mes­leği­ne ilişkin yönet­me­li­k­ler son yıl­lar­da bir­kaç kez uyar­lan­mış­tır. Diğer husus­ların yanı sıra, bir bek­çi sici­li oluş­tur­ul­muş, daha ile­ri faa­li­y­et­ler için (örneğin ilti­ca alanında­ki mülk yöne­ti­ci­le­ri için) uzman­lık sına­vı zor­un­lu hale geti­ril­miş ve yönet­me­li­kle­rin içe­riği (örneğin hiz­met kar­tın­da) değiş­ti­ril­miş­tir. Hali­ha­zır­da ülke çapın­da bir Güven­lik Hiz­met­le­ri Yasası için plan­lar yapılm­akt­a­dır. Buna ek ola­rak, bir depart­man değişi­k­liği­nin ardın­dan, Eko­no­mi Bak­an­lığı yeri­ne İçişl­eri Bak­an­lığı artık özel güven­lik sek­törün­den sor­um­lu­dur. Sek­tör için yasal gere­kli­li­kle­rin gele­cek­te daha faz­la düzen­le­meye tabi ola­cağı var­say­ıla­bi­lir. İlg­ili ve şu anda geçer­li olan yasal kay­naklar hak­kın­da araş­tır­ma yap­mak için Fede­ral Ada­let ve Tüke­ti­ciyi Koru­ma Bakanlığı’nın şu adres­te­ki çevri­mi­çi tekli­fi­ni öne­ri­yo­ruz www.gesetze-im-internet.de


§ 34a GewO (Tica­ret, Tica­ret ve Sanayi Düzen­le­me Yasası)

§ Bölüm 34a GewO para­graf 1

Üçün­cü şahıs­ların can­larını veya mall­arını pro­fe­syo­nel ola­rak koru­mak istey­en her­kes (koru­ma tica­re­ti) yetki­li makamd­an izin almak zor­und­a­dır. İzin, kamun­un veya müşte­ri­le­rin kor­un­ması için gere­kli olması halin­de koşul­la­ra tabi ola­bi­lir; aynı koşul­lar altın­da, koşul­ların son­rad­an eklen­me­si­ne, değiş­ti­ril­me­si­ne ve tamam­lan­ması­na da izin ver­i­lir. Aşağı­da­ki dur­um­lar­da ruh­sat reddedilecektir

1. Baş­vu­ru sahib­i­nin veya işlet­me­nin ya da bir şuben­in yöne­timi­nin emanet edil­diği kişil­erden biri­nin işlet­me­nin faa­li­y­e­ti için gere­ken güve­ni­lir­liğe sahip olma­dığı var­say­ımını haklı çıka­ran olgular,
2. Baş­vu­ru sahi­bi düzen­siz mali koşul­lar­da yaşamaktadır,
3. Baş­vu­ru sahi­bi veya işlet­me­nin ya da bir şuben­in yöne­timi­yle görev­len­di­ri­len kişi, Sanayi ve Tica­ret Odası nezdin­de başarıy­la tamam­la­dığı bir sınav aracılığıy­la, koru­ma tica­re­t­i­nin icrası için gere­kli yasal ve mes­le­ki ilke­l­er konu­sun­da uzman­lığa sahip olduğunu kanıt­lamaz­sa.tüzel kişi­ler söz konu­su olduğun­da, bu, koru­ma görev­ler­inin yeri­ne geti­ril­me­sin­de doğru­dan yer aldıkları veya kuru­luşun veya bir şuben­in yöne­timi­yle görev­len­di­ri­len hiç­bir kişi­nin yeter­li­lik bel­ge­si­ne sahip olma­dığı süre­ce yasal tem­sil­ci­ler için geçer­li ola­cak­tır veya
4. Baş­vu­ru sahib­i­nin sor­um­lu­luk sig­or­tasını kanıtlamaması.

§ Bölüm 34a GewO para­graf 1a

Tüc­car, koru­ma görev­le­ri­ni yeri­ne getir­mek üze­re yal­nız­ca aşağı­da­ki öze­l­li­k­le­re sahip kişi­le­ri (koruma­lar) istih­dam edebilir
1. Gere­kli güve­ni­lir­liğe sahip olmak ve
2. Sanayi ve Tica­ret Odası tarafın­dan ver­i­len bir ser­ti­fi­ka ile tica­re­tin icrası için gere­kli yasal ve teknik ilke­l­er konu­sun­da eği­tim aldıklarını ve bun­la­ra aşi­na oldu­klarını kanıtlamak.

Aşağı­da­ki faa­li­y­et­le­rin ger­çe­kleş­ti­ril­me­si için, 1 numa­ralı cüm­le­nin gere­kli­li­kle­ri­ne ek ola­rak, Sanayi ve Tica­ret Odası nezdin­de başarıy­la geçi­len bir uzman­lık bil­gi­si sına­vının kanı­tı gereklidir:
1. Kamu­ya açık tra­fik alanın­da veya kamu­ya açık ger­çek tra­fiğin olduğu ev hak­kı alan­ların­da devriyeler,
2. Hır­sız­lar­dan korunma,
3. Konakla­ma sek­törün­de dis­ko­te­kle­rin giriş alanını korumak,
4. İlt­ica Kanunu’nun 44. mad­de­si uyarın­ca, en son 31 Tem­muz 2016 tarih­li Kanun’un (Fede­ral Kanun Gaze­te­si I s. 1939) 6. mad­de­si­yle değiş­ti­ri­len 2 Eylül 2008 tarih­li ver­si­yon­un­da (Fede­ral Kanun Gaze­te­si I s. 1798), İlt­ica Kanunu’nun 53. mad­de­si uyarın­ca ortak barın­ma tesis­lerinde veya sığın­macıların veya mül­teci­le­rin geçi­ci ola­rak da olsa res­mi ola­rak barın­ması­na hiz­met eden diğer mülk ve tesis­ler­de yöne­ti­ci sıf­a­tıy­la bek­çi­lik yapmak,
5. Erişim korumalı önem­li etkin­li­kle­rin yöne­tim­sel bir kapa­si­te­de korunması.

Bir bek­çi­nin ve işlet­me­nin veya şuben­in yöne­timi­yle görev­len­di­ri­len bir kişi­nin güve­ni­lir­liği­ni doğru­la­mak için, ger­çek kişi­nin ana ika­met yer­in­de­ki Eyalet yasaları­na göre uygu­la­ma­dan sor­um­lu makam, Fede­ral Mer­ke­zi Kayıt Yasası’nın 41. mad­des­i­nin 1. fıkrasının 9 numa­ralı ben­di uyarın­ca en azın­dan sınır­sız bil­gi ve ika­met yerin­den sor­um­lu Eyalet polis makamın­dan bir bey­an alır, Ceza kovuş­tur­ması veya teh­li­keyi önle­me ama­çları, olgu­sal gös­ter­gel­e­rin ile­til­me­si­ni engel­le­me­diği süre­ce, güve­ni­lir­lik konu­sun­da şüphe­ye yol aça­bil­ecek olgu­sal gös­ter­gel­e­rin bili­nip bilin­me­diği ve han­gi­ler­inin bil­in­diği konu­sun­da mer­ke­zi bir polis kara­ko­lun­un veya ilgi­li yetki­li Eyalet Kri­mi­nal Polis Dai­res­i­nin. Fede­ral Almanya Cumhuriyeti’nde ana ika­met­gahı olma­yan bir işlet­me­nin veya şuben­in yöne­timi­yle görev­len­di­ri­len bek­çi­ler ve kişi­ler söz konu­su olduğun­da, güve­ni­lir­lik, ger­çek kişiyi ilk kay­de­den tüc­carın iş yer­in­de­ki uygu­la­ma­dan sor­um­lu makam tarafın­dan doğru­lanır. Para­graf 1 cüm­le 5 numa­ra 4, aşağı­da­ki görev­ler­den biri­ni yeri­ne geti­re­cek olan bek­çi­ler için de geçerlidir:

1. 2. cüm­le­nin 4. ve 5. numa­raları uyarın­ca, yöne­ti­ci olma­yan bir sıf­at­la da olsa, bek­çi­lik yap­mak veya
2. Cezai müdaha­le duru­mun­da gen­el kamu için özel bir teh­li­ken­in orta­ya çıka­bil­eceği nes­ne­ler için pasi­fi­ze edil­miş mül­k­ler­de koru­ma görevleri.


Bewa­chungs­ver­ord­nung (BewachV)

BewachV Bölüm 3 — Uzman bil­gi­si­nin incelenmesi

BewachV § 9 Uzman bil­gi­si inc­e­le­me­s­i­nin amacı ve konusu

(1) Tica­ret, Sanayi ve Tica­ret Düzen­le­me Yasası’nın (Gewer­be­ord­nung) 34a mad­des­i­nin 1. fıkrasının 3. cüm­le­si ve 1a mad­des­i­nin 2. cüm­le­si uyarın­ca bilir­kişi bil­gi sına­vının amacı, bura­da adı geçen kişi­le­rin koru­ma görev­ler­inin bağım­sız ola­rak yeri­ne geti­ril­me­si ve pra­tik­te uygu­lan­ması için gere­kli olan yasal hüküm­ler ve mes­le­ki görev ve yetki­ler hak­kın­da bil­gi sahi­bi oldu­kları­na dair kanıt sağlamaktır.

(2) Sına­vın konu­su Ek 2 ile bağlan­tılı ola­rak Mad­de 7’de lis­te­l­e­n­en konu­lar­dır; sınav bura­da lis­te­l­e­n­en konu­ların her biri­ni kapsar.

BewachV § 10 Yetki­li kurum ve sınav kurulu

(1) Mes­le­ki yeter­li­lik sına­vı­na, bu sına­vı sun­an her­han­gi bir sanayi ve tica­ret odasın­da girilebilir.

(2) Sanayi ve Tica­ret Odası, sına­vı yürüt­mek üze­re en az bir sınav kuru­lu oluş­turur. Kurul üye­ler­inin yanı sıra baş­kan ve yar­dımcısını da atar. Üye­le­rin sınav alan­ların­da yet­kin ve sınav sis­temi­ne katıl­ma­ya uygun olması gerekir.

BewachV § 11 Muayene, prosedür

(1) Sınav söz­lü ve yazılı olmak üze­re iki bölüm­den oluşur.

(2) Sına­vın söz­lü bölü­mün­de aynı anda en faz­la beş aday sına­va alına­bi­lir; sınav her aday için yaklaşık 15 daki­ka sürer. Sına­vın söz­lü bölümü Mad­de 7, 1 ve 6’da belir­ti­len alan­la­ra odaklanacaktır.

(3) Sına­vın yazılı bölümü far­klı ortam­lar kul­lanıla­rak gerçekleştirilebilir.

(4) Adayın per­form­an­sı sınav kuru­lu tarafın­dan başarılı veya başarısız ola­rak değer­len­di­ri­lir. Adayın sına­vın yazılı ve söz­lü bölü­mün­de­ki per­form­an­sı en azın­dan yeter­li ola­rak değer­len­di­ril­miş­se sınav başarılı sayılır.

(5) Sınav kamu­ya açık değil­dir. Ancak, sınav kuru­lu üye­le­ri ve sına­va tabi tutu­la­cak kişi­le­re ek ola­rak aşağı­da­ki kişi­ler de hazır bulunabilir:
1. Dene­tim makam­larının görev­len­di­ril­miş temsilcileri,
2. baş­ka bir sınav kuru­lun­un üyeleri,
3. Tica­ret ve sanayi odalarının temsilcileri,
4. test­le­rin kali­te­si­ni kon­trol etmek­le görev­li kişi­ler veya
5. Bir sınav kurulu­na ata­n­mak üze­re belir­le­nen kişi­ler. bu kişi­ler devam etmek­te olan sına­va müdaha­le ede­mez veya sınav sonu­cun­un görüşül­me­si­ne dahil olamazlar.

(6) Sınav tekrarlanabilir.

(7) Sanayi ve Tica­ret Odası, sına­va tabi tutu­lan kişi­nin sına­vı başarıy­la geç­me­si halin­de Ek 3 uyarın­ca bir ser­ti­fi­ka düzenler.

(8) Sınav pro­se­dürü­nün ayrın­tıları Sanayi ve Tica­ret Odaları tarafın­dan Tica­ret, Tica­ret ve Sanayi Düzen­le­me Yasası’nın 32. mad­de­si uyarın­ca tüzük­le düzenlenir.

BewachV § 12 Diğer kanıt­ların tanınması

Mad­de 8’in 1 ila 3 numa­raların­da belir­ti­len ser­ti­fi­kaların sahip­ler­inin Mad­de 9 uyarın­ca sına­va gir­mele­ri­ne gerek yoktur.

BewachV § 8 Diğer kanıt­ların tanınması
(BewachV § 12’den referans Diğer del­il­le­rin tanın­ması [uzman bil­gi­si inc­e­le­me­si için])

Aşağı­da­ki kanıt­lar mev­cut­sa, tali­mat kanı­tı gere­kli değildir:

1. final sına­vını başarıy­la geç­tiği­ne dair belge
a) ser­ti­fi­kalı bir tesis güven­lik uzmanı olarak,
b) ser­ti­fi­kalı koru­ma ve güven­lik çalışanı olarak,
c) koru­ma ve güven­lik için bir hiz­met çalışanı olarak,
d) koru­ma ve güven­lik uzmanı olarak,
e) Koru­ma ve güven­lik için ser­ti­fi­kalı usta zana­at­kar veya ser­ti­fi­kalı usta zana­at­kar olarak,
f) ser­ti­fi­kalı bir tesis güven­lik usta­başı veya usta­başı olarak,

2. Bir eyale­tin veya Federasyo­nun kol­luk kuv­vet­le­ri, cezaevi hiz­me­ti, güm­rük hiz­me­t­i­nin silah taşı­ma alanı ve Fede­ral Silahlı Kuv­vet­le­rin aske­ri polis hiz­me­ti için eği­tim alanın­da en azın­dan ara hiz­met için bir kari­y­er sına­vını başarıy­la tamam­la­dığı­na dair sınav sertifikası,

3. Bir üni­ver­si­te veya üni­ver­si­te derece­si­ne eşdeğer bir derece veren bir aka­de­mi­de bir hukuk lisans kursunu başarıy­la tamam­la­dığını onayla­yan bir sınav ser­ti­fik­ası, bölüm 7 numa­ra 5 ila 7 uyarın­ca konu alan­ların­da bir sanayi ve tica­ret odası tarafın­dan eği­tim ver­il­diği­nin kanıt­lan­ması durumunda,

4. Mad­de 11 para­graf 7 uyarın­ca uzman­lık bil­gi­si sına­vını başarıy­la geç­tiği­ne dair belge.

BewachV Ek 2 (§ 7’ye) Koru­ma tica­re­tin­de tali­mat pro­se­dürü için konu alanları
Güven­lik görev­li­le­ri (40 ders saati)
(BewachV § 9 Para­graf 2’den referans Uzman bil­gi­si inc­e­le­me­s­i­nin amacı ve konu­su [içe­rik uzman bil­gi­si inc­e­le­me­si için de geçerlidir])

1. Tica­ret huku­ku da dahil olmak üze­re kamu güven­liği ve düze­ni hukuku
— Güven­lik şir­ket­ler­inin görev­le­ri ve faa­li­y­et­ler­inin polis ve asay­iş makam­larının görev­lerinden ayrılması
— § 34a Tica­ret, Tica­ret ve Sanayi Düzen­le­me Yasası, Göze­tim Yönetmeliği

2. Veri koru­ma kanunu

3. Mede­ni Kanun
— Meşru müdafaa (§ 227 BGB), zor­un­lu­luk hali (§§ 228, 904 BGB), ken­di ken­di­ne yar­dım (§§ 229, 859 BGB), yasaklan­mış huku­ka aykırı müdaha­le (§ 858 BGB), sor­um­lu­luk ve haksız fiil huku­ku (§§ 823 ff. BGB), mül­ki­y­et ve zily­et­lik (§§ 903, 854 BGB), taciz yasağı (§ 226 BGB), Ceza Kanunu’nun ilgi­li hüküm­le­ri­yle (§§32 ila 35) sınır sor­un­ları belirtilmiştir.

4. Ceza ve usul huku­ku, silah kul­lanımı — mün­fe­rit suçlar (örneğin § 123, §§ 185 vd., §§ 223 vd., § 239, § 240, §§ 244 vd. StGB)
— geçi­ci tutu­kla­ma (§ 127 StPO)
— Sav­cılığın ve poli­sin görev­ler­inin temel öze­l­li­kle­ri (Ceza Muh­ak­e­mele­ri Usulü Kanunu’nun 152, 163. maddeleri)
— Silah kul­lanımı (coplar, tah­riş edi­ci sprey­ler vb.)

5. Kaza önleme

6. İnsa­nl­arla başa çık­ma, öze­l­lik­le teh­li­keli dur­um­lar­da dav­ranış ve çatış­ma dur­um­ların­da geri­li­mi azalt­ma tekni­kler­inin yanı sıra çeşit­li­lik ve sosy­al çeşit­li­liğe özel dik­kat gös­ter­erek kül­tür­lera­rası yetkinlik
— Özsay­gı (kişi­nin ken­di­si­yle ve diğer ins­an­lar­la uygun etki­leşim için önkoşullar)
— Aşırı öz-değer/aşağılık duy­gu­su (neden­ler ve stand­art­ların kaybı)
— Çatışma/stres (köken­le­ri, çatış­ma düzey­le­ri, zor dur­um­lar, çözümler)
— Kon­uş­ma­da doğru hitap etme ve yön­len­dir­me (doğru/yanlış dav­ranış için temel kurallar)
— çeşit­li­liğe özel dik­kat gös­ter­erek kül­tür­lera­rası yetkinlik
— Öze­l­lik­le hassas dur­um­da­ki mül­teci­ler­le ilgi­len­mek ve onları koru­mak (yal­nız seyahat eden kadın­lar, eşcin­sel­ler, trans­sek­süel­ler, engel­li­ler, ağır şid­det mağd­url­arı gibi)

7. Güven­lik mühen­dis­liği­nin temel ilkeleri
— Meka­nik güven­lik teknolojisi
— Teh­li­ke algıla­ma sis­tem­le­ri; alarm takibi
— Yangın­dan korunma

[Ori­jinal metin­de yer alan ders saat­le­ri­ne (konu alanı başı­na zaman biri­mi) ilişkin bil­gi­ler, uzman­lık bil­gi­si sına­vı­na girer­ken değil, sade­ce § 34a GewO uyarın­ca eği­tim ver­ir­ken rol oynar].

BewachV Ek 3 (Mad­de 11 (7)‘ye göre) — Tica­ret, Sanayi ve Tica­ret Düzen­le­me Kanunu (Gewer­be­ord­nung) Mad­de 34a (1) cüm­le 3 numa­ra 3 ve (1a) cüm­le 2 uyarın­ca bir bilir­kişi inc­e­le­me­s­i­nin başarıy­la tamam­lan­dığı­na dair belge

(Soya­dı ve adı)

Doğum tarihi
içinde
Yerleşik
üzerinde var
Tica­ret ve Sanayi Odası önünde

Bek­çi­lik ve güven­lik mes­leği­nin icrası için yeter­li­lik sına­vını başarıy­la geçmiştir.

Dene­tim öze­l­lik­le aşağı­da­ki konu alan­larının teknik görev ve yetki­le­ri­ni kapsamıştır:
1. Tica­ret huku­ku da dahil olmak üze­re kamu güven­liği ve düze­ni hukuku,
2. Veri koru­ma kanunu,
3. Mede­ni Kanun,
4. Ceza huku­ku ve ceza usulü, silahl­arın kullanımı,
5. Koru­ma ve güven­lik hiz­met­le­ri için kaza önle­me yönetmeliği,
6. İnsa­nl­arla başa çık­ma, öze­l­lik­le teh­li­keli dur­um­lar­da dav­ranış ve çatış­ma dur­um­ların­da geri­li­mi azalt­ma tekni­kler­inin yanı sıra çeşit­li­lik ve sosy­al çeşit­li­liğe özel dik­kat gös­ter­erek kül­tür­lera­rası yetkinlik,
7. Güven­lik mühen­dis­liği­nin temel ilkeleri.

(damga/mühür)

(Yer ve tarih) (İmza)

Alt bil­gi: Tica­ret ve Sanayi Odası kim­lik numa­rası ve doğru­la­ma kodu


§ 34a uyarın­ca sınav veya sına­va hazır­lık hak­kın­da soru­larınız mı var? Sık­ça soru­lan soru­ların yanıt­larını bir son­ra­ki say­fa­da sizin için derledik:

Daha faz­lası…

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR