GewO și BewachV

Cerințe lega­le rezu­ma­te în mod clar

În acest punct veți găsi Prin­ci­pa­l­e­le cerințe lega­le din § 34a din Legea privind regle­ment­area comerțu­lui, comerțu­lui și indus­triei (GewO) și din Ordo­nanța privind supra­veghe­rea (BewachV) în ceea ce pri­veș­te exami­narea cun­oș­tințe­lor de spe­cia­li­ta­te din indus­tria de secu­ri­ta­te sunt rezu­ma­te pe o sin­gură pagină. Puteți acce­sa text­e­le com­ple­te ale regu­la­men­tel­or aici:

Obser­vație: Regle­men­tări­le privind acti­vi­ta­tea de pază au fost adapt­ate de mai mul­te ori în ulti­mii ani. Print­re alt­ele, a fost intro­dus un regis­tru al paz­ni­cil­or, exami­narea exper­ti­zei pen­tru acti­vi­tăți ulte­rio­are (de exemp­lu, pen­tru admi­nis­tra­to­rii de imo­bi­le în dome­niul azi­lului) a deve­nit obli­ga­to­rie, iar conți­nu­tul regle­men­tăril­or (de exemp­lu, pe car­tea de ser­viciu) s‑a modi­fi­cat. În pre­zent, exis­tă pla­nuri pen­tru o lege privind ser­vicii­le de secu­ri­ta­te la nivel națio­nal. În plus, în urma unei schim­bări de depart­a­ment, Minis­te­rul de Inter­ne, și nu Minis­te­rul Eco­no­miei, este acum responsa­bil pen­tru sec­torul secu­ri­tății pri­va­te. Se poa­te pre­su­pu­ne că cerințe­le lega­le pen­tru acest sec­tor vor face obiec­tul unor ajus­tări supli­men­ta­re în vii­tor. Pen­tru cerce­tări privind sau în sur­se­le juri­di­ce rele­van­te, vala­bi­le în pre­zent, vă reco­man­dăm ofer­ta online a Minis­te­rului Fede­ral al Jus­tiți­ei și Pro­tecți­ei Con­su­ma­to­ril­or la adre­sa www.gesetze-im-internet.de


§ 34a GewO (Legea privind regle­ment­area comerțu­lui, comerțu­lui și industriei)

§ Secți­unea 34a GewO ali­nea­tul (1)

Ori­ce per­so­ană care doreș­te să păze­ască vieți­le sau bun­uri­le unor terți cu titlu pro­fe­sio­nal (mese­ria de paz­nic) are nevoie de un per­mis din par­tea auto­ri­tății com­pe­ten­te. Auto­ri­zația poa­te fi supusă unor con­diții, dacă acest lucru este nece­sar pen­tru pro­tecția publi­cu­lui larg sau a cli­ențil­or; în ace­le­ași con­diții, este per­misă, de ase­men­ea, include­rea, modi­fi­carea și com­plet­area ulte­rio­ară a con­dițiil­or. Per­mi­sul se refu­ză în cazul în care

1. fapt­e­le jus­ti­fică pre­su­pu­ne­rea că soli­ci­tan­tul sau una dint­re per­so­an­ele căro­ra le‑a fost încre­dința­tă con­du­ce­rea între­p­rin­de­rii sau a unei sucur­sa­le nu pose­dă fia­bi­li­ta­tea nece­s­ară pen­tru exploat­area întreprinderii,
2. soli­ci­tan­tul trăieș­te în con­diții finan­cia­re dezordonate,
3. soli­ci­tan­tul sau o per­so­ană căreia i s‑a încre­dințat con­du­ce­rea între­p­rin­de­rii sau a unei sucur­sa­le nu dove­deș­te, prin inter­me­diul unui examen sus­ți­nut cu suc­ces în fața Came­rei de Comerț și Indus­trie, că deți­ne exper­tiza în prin­ci­pii­le juri­di­ce și pro­fe­sio­na­le nece­sa­re pen­tru exer­cit­area mese­riei de agent de pază.; în cazul per­so­an­elor juri­di­ce, acest lucru se apli­că repre­zen­tanțil­or lega­li în măsu­ra în care aceș­tia sunt direct impli­cați în înde­pli­ni­rea sar­ci­ni­l­or de pază sau în măsu­ra în care nicio per­so­ană însăr­ci­na­tă cu ges­tio­narea unității sau a unei sucur­sa­le nu deți­ne un cer­ti­fi­cat de com­pe­tență; sau
4. soli­ci­tan­tul nu face dova­da unei asi­gurări de răspun­de­re civilă.

§ Secți­unea 34a GewO ali­nea­tul 1a

Comer­ci­an­tul poa­te anga­ja per­so­ane (paz­ni­ci) pen­tru a înde­pli­ni sar­ci­ni de pază numai dacă aces­tea sunt
1. pose­dă fia­bi­li­ta­tea și
2. să dove­de­ască, prin inter­me­diul unui cer­ti­fi­cat eli­be­rat de Came­ra de Comerț și Indus­trie, că au fost instruiți și cunosc prin­ci­pii­le juri­di­ce și teh­nice nece­sa­re pen­tru exer­cit­area meseriei.

Pen­tru des­fășurarea urmă­to­are­lor acti­vi­tăți, în plus față de cerințe­le de la teza 1 punc­tul 1, este nece­s­ară dova­da unui examen de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te sus­ți­nut cu suc­ces în fața Came­rei de Comerț și Industrie:
1. patru­lea­ză în zona de cir­cu­lație publică sau în zon­ele de drept gos­po­dă­resc cu tra­fic public efectiv,
2. pro­tecția împo­tri­va hoțil­or din magazine,
3. paza zon­ei de intra­re a dis­cote­cil­or din indus­tria ospitalității,
4. paza spațiil­or de pri­mi­re în con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 44 din Legea privind azi­lul în ver­si­unea pro­mul­ga­tă la 2 sep­tem­brie 2008 (Moni­torul Ofi­ci­al Fede­ral I p. 1798), ast­fel cum a fost modi­fi­ca­tă ulti­ma dată prin arti­co­lul 6 din Legea din 31 iulie 2016 (Moni­torul Ofi­ci­al Fede­ral I p. 1939), a spațiil­or de caza­re comu­ne în con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 53 din Legea privind azi­lul sau a altor pro­prie­tăți și instalații care ser­ve­sc la cazarea ofi­ci­ală, chi­ar și tem­po­r­ară, a soli­ci­tanțil­or de azil sau a refu­gi­ațil­or, în cali­ta­te de manager,
5. paza eve­nimen­tel­or majo­re cu acces pro­te­jat, în cali­ta­te de manager.

În vede­rea veri­ficării fia­bi­li­tății unui paz­nic și a unei per­so­ane însăr­ci­na­te cu con­du­ce­rea unității sau a unei sucur­sa­le, auto­ri­ta­tea responsa­bilă cu apli­carea legis­lați­ei lan­dului la locul prin­ci­pal de reșe­dință al per­so­a­nei fizice obți­ne cel puțin infor­mații neli­mi­ta­te în con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 41 ali­nea­tul (1) numărul 9 din Legea federală privind regis­trul cen­tral, pre­cum și o decla­rație din par­tea auto­ri­tății poliți­e­neș­ti a lan­dului responsa­bi­le pen­tru locul de reșe­dință, a unei secții cen­tra­le de poliție sau a birou­lui com­pe­tent al poliți­ei judi­cia­re a lan­dului respec­tiv cu pri­vi­re la dacă și care sunt cunos­cu­te indi­cii fap­ti­ce care ar putea da naș­te­re la îndoie­li cu pri­vi­re la fia­bi­li­ta­te, în măsu­ra în care sco­pu­ri­le urmăr­i­rii pena­le sau ale evi­tării unui per­i­col nu împie­dică trans­mit­erea indi­cil­or fap­ti­ce. În cazul paz­ni­cil­or și al per­so­an­elor însăr­ci­na­te cu ges­tio­narea aface­rii sau a unei sucur­sa­le care nu au reșe­dința prin­ci­pală în Repu­bli­ca Federală Ger­ma­nia, fia­bi­li­ta­tea se veri­fică de căt­re auto­ri­ta­tea responsa­bilă cu apli­carea legii de la locul de des­fășura­re a acti­vi­tății comer­ci­an­tu­lui care înre­gistrea­ză pen­tru pri­ma dată per­so­a­na fizică. Ali­nea­tul (1) teza 5 numărul 4 se apli­că în mod core­s­pun­ză­tor paz­ni­cil­or care urmea­ză să înde­pli­ne­ască una dint­re urmă­to­are­le sarcini:

1. asi­gurarea pazei în con­for­mi­ta­te cu teza 2 punc­te­le 4 și 5, inclu­siv în cali­ta­te de per­so­ană fără fun­cții de con­du­ce­re; sau
2. sar­ci­ni de pro­tecție în pro­prie­tăți paci­fi­ca­te pen­tru obiec­te­le de la care poa­te să ema­ne un per­i­col deo­se­bit pen­tru publi­cul larg în cazul unei inter­venții criminale.


Bewa­chungs­ver­ord­nung (BewachV)

BewachV Secți­unea 3 — Exami­narea cun­oș­tințe­lor experților

BewachV § 9 Sco­pul și obiec­tul examinării cun­oș­tințe­lor de specialitate

(1) Sco­pul examinării cun­oș­tințe­lor de spe­cia­li­ta­te în con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 34a ali­nea­tul (1) teza 3, numărul 3 și ali­nea­tul (1a) teza 2 din Legea privind regle­ment­area comerțu­lui, comerțu­lui și indus­triei (Gewer­be­ord­nung) este de a dove­di că per­so­an­ele mențio­na­te au dobân­dit cun­oș­tințe­le privind dis­po­ziții­le lega­le și înda­tor­i­ri­le și com­pe­tențe­le pro­fe­sio­na­le nece­sa­re pen­tru înde­pli­ni­rea inde­pen­den­tă a atri­buțiil­or de pază, pre­cum și pen­tru apli­carea prac­tică a acestora.

(2) Tema­ti­ca examenu­lui este repre­zen­ta­tă de mate­ri­ile enu­me­ra­te la § 7 corob­orat cu ane­xa 2; examenul aco­peră fie­ca­re dint­re mate­ri­ile enu­me­ra­te în aceasta.

BewachV § 10 Orga­nis­mul com­pe­tent și comi­sia de examinare

(1) Examenul de com­pe­tență pro­fe­sio­nală poa­te fi sus­ți­nut la ori­ce cameră de comerț și indus­trie care îl oferă.

(2) Came­ra de Comerț și Indus­trie înfi­ințea­ză cel puțin o comi­sie de exami­na­re pen­tru a des­fășu­ra examenul. Ace­as­ta numeș­te mem­brii comi­si­ei, pre­cum și președ­in­te­le și adjunc­tul aces­tuia. Mem­brii tre­bu­ie să fie com­pe­tenți în dome­nii­le de exami­na­re și apți să par­ti­ci­pe la sis­temul de examinare.

BewachV § 11 Inspecție, procedură

(1) Examenul este împărțit într‑o par­te orală și una scrisă.

(2) La par­tea orală a examenu­lui pot fi exami­nați simul­tan până la cin­ci can­di­dați; ace­as­ta durea­ză apro­xi­ma­tiv 15 minu­te pen­tru fie­ca­re can­di­dat. În cadrul părții ora­le a examenu­lui, accen­tul se pune pe dome­nii­le mențio­na­te la § 7 numărul 1 și 6.

(3) Par­tea scrisă a examenu­lui se poa­te des­fășu­ra uti­li­zând dife­ri­te suporturi.

(4) Per­for­manța can­di­da­tu­lui este eva­lua­tă de comi­sia de exami­na­re ca fiind reuși­tă sau nere­uși­tă. Examenul este pro­mo­vat dacă per­for­manța can­di­da­tu­lui în par­tea scrisă și în par­tea orală a examenu­lui a fost eva­lua­tă ca fiind cel puțin suficientă.

(5) Exami­narea nu este publică. Cu toate aces­tea, pe lân­gă mem­brii comi­si­ei de exami­na­re și per­so­an­ele care urmea­ză să fie exami­na­te, pot fi pre­zen­te urmă­to­are­le persoane:
1. Repre­zen­tanții comi­sio­nați ai auto­ri­tățil­or de supraveghere,
2. mem­bri ai unei alte comi­sii de examinare,
3. repre­zen­tanți ai came­re­lor de comerț și industrie,
4. per­so­an­ele însăr­ci­na­te cu con­tro­lul cali­tății testel­or; sau
5. per­so­an­ele desem­na­te pen­tru a fi num­ite într‑o comi­sie de exami­na­re. aces­te per­so­ane nu tre­bu­ie să inter­vină în examenul în curs de des­fășura­re și nici să fie impli­ca­te în deli­ber­area privind rezul­ta­tul examenului.

(6) Examenul poa­te fi repetat.

(7) Came­ra de Comerț și Indus­trie eli­be­rea­ză un cer­ti­fi­cat în con­for­mi­ta­te cu ane­xa 3 dacă per­so­a­na exami­na­tă a tre­cut cu suc­ces examenul.

(8) Deta­lii­le pro­ce­du­rii de exami­na­re sunt regle­men­ta­te de came­r­e­le de comerț și indus­trie prin sta­tut, în con­for­mi­ta­te cu secți­unea 32 din Legea privind regle­ment­area comerțu­lui, comerțu­lui și industriei.

BewachV § 12 Recu­n­o­aș­te­rea altor probe

Titu­la­rii cer­ti­fi­ca­tel­or mențio­na­te la § 8 nume­r­e­le 1–3 nu tre­bu­ie să sus­țină examenul în con­for­mi­ta­te cu § 9.

BewachV § 8 Recu­n­o­aș­te­rea altor probe
(Tri­mi­t­e­re din BewachV § 12 Recu­n­o­aș­te­rea altor pro­be [pen­tru exami­narea cun­oș­tințe­lor de specialitate])

În cazul în care sunt dis­po­ni­bi­le urmă­to­are­le ele­men­te de pro­bă, nu este nece­s­ară o dova­dă de instruire:

1. dova­da pro­mo­vării cu suc­ces a examenu­lui final
a) ca spe­cia­list cer­ti­fi­cat în secu­ri­ta­tea plantelor,
b) ca lucră­tor în dome­niul pro­tecți­ei și secu­ri­tății autorizat,
c) ca lucră­tor de ser­viciu pen­tru pro­tecție și securitate,
d) ca spe­cia­list în pro­tecție și securitate,
e) în cali­ta­te de mai­stru mese­riaș sau mai­stru mese­riaș ates­tat pen­tru pro­tecție și securitate,
f) în cali­ta­te de mai­stru sau mai­stru de secu­ri­ta­te certificat,

2. cer­ti­fi­cat de exami­na­re privind absol­vi­rea cu suc­ces a unui examen de carieră cel puțin pen­tru ser­viciul inter­me­di­ar în dome­niul de for­ma­re pen­tru ser­viciul de poliție al unui land sau al Federați­ei, pen­tru ser­viciul peniten­ci­ar, pen­tru dome­niul de port-arma­ment al ser­viciu­lui vamal și pen­tru ser­viciul de poliție mili­tară al Forțe­lor Arma­te Federale,

3. un cer­ti­fi­cat de exami­na­re care să con­fir­me absol­vi­rea cu suc­ces a unui curs de drept la o uni­ver­si­ta­te sau la o aca­de­mie care acor­dă o diplomă echi­va­len­tă cu o diplomă uni­ver­si­tară, dacă se pre­zin­tă, de ase­men­ea, dova­da instrui­rii de căt­re o cameră de indus­trie și comerț în dome­nii­le viza­te în con­for­mi­ta­te cu secți­unea 7 nume­r­e­le 5–7,

4. cer­ti­fi­cat de absol­vi­re cu suc­ces a examenu­lui de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te în con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 11 ali­nea­tul (7).

BewachV Ane­xa 2 (la § 7) Dome­nii pen­tru pro­ce­du­ra de instrui­re în dome­niul pazei
agenți de secu­ri­ta­te (40 de ore de predare)
(Refe­rință din BewachV § 9 alin. 2 Sco­pul și obiec­tul examinării cun­oș­tințe­lor de spe­cia­li­ta­te [conți­nu­tul se apli­că și la exami­narea cun­oș­tințe­lor de specialitate])

1. Legea privind sigu­ranța și ordi­nea publică, inclu­siv drep­tul comercial
— Atri­buții­le și deli­mit­area acti­vi­tățil­or com­pa­niil­or de secu­ri­ta­te de cele ale poliți­ei și ale auto­ri­tățil­or de ordi­ne publică
— § 34a Legea privind regle­ment­area comerțu­lui, comerțu­lui și indus­triei, Ordo­nanța privind supravegherea

2. Legea privind pro­tecția datelor

3. Codul civil
— Legi­timă apăra­re (§ 227 BGB), sta­re de nece­si­ta­te (§§ 228, 904 BGB), auto­a­ju­tora­re (§§ 229, 859 BGB), inter­venție ili­ci­tă inter­zisă (§ 858 BGB), răspun­de­re și răspun­de­re civilă delic­tuală (§§ 823 și urmă­to­are­le BGB), pro­prieta­te și pose­sie (§§ 903, 854 BGB), inter­zi­ce­rea hărțui­rii (§ 226 BGB), în care sunt evi­denția­te ches­ti­uni de deli­mit­are față de dis­po­ziții­le rele­van­te ale Codului penal (§§32–35).

4. Drept penal și pro­ce­du­ral, mani­pul­area armelor — infracți­uni indi­vi­dua­le (de exemp­lu, § 123, §§ 185 și urm., §§ 223 și urm., § 239, § 240, §§ 244 și urm. StGB)
— are­st­area pro­vi­z­orie (§ 127 StPO)
— Carac­te­risti­ci­le de bază ale atri­buțiil­or pro­cu­ra­tu­rii și ale poliți­ei (art. 152, 163 Cod de pro­ce­dură penală)
— Mani­pul­area armelor (bas­to­ane, spray-uri iri­t­an­te etc.)

5. pre­ve­ni­rea accidentelor

6. relațio­narea cu oamen­ii, în spe­cial com­por­ta­men­tul în situații peri­cu­l­oa­se și teh­ni­ci­le de dezes­cal­a­da­re în situații de con­flict, pre­cum și com­pe­tența inter­cul­tu­rală, cu o atenție spe­cială acorda­tă diver­si­tății și varie­tății sociale
— Sti­ma de sine (con­diții pre­ala­bi­le pen­tru o inter­acți­une corec­tă cu sine și cu seme­nii săi)
— Sen­ti­men­te exce­si­ve de autoapreciere/inferioritate (cau­ze și pier­de­rea standardelor)
— Conflict/stres (ori­gi­ni, nivel­uri de con­flict, situații difi­ci­le, soluții)
— Adres­area corec­tă și con­du­ce­rea unei con­ver­sații (regu­li de bază pen­tru un com­por­ta­ment corect/neadecvat)
— com­pe­tență inter­cul­tu­rală, cu o atenție spe­cială acorda­tă diversității
— abord­area și pro­tecția refu­gi­ațil­or deo­se­bit de vul­nerabi­li (cum ar fi femei­le care călă­to­resc sin­gu­re, homo­se­xua­lii, per­so­an­ele trans­se­xua­le, per­so­an­ele cu han­di­cap, vic­tim­e­le vio­lenței grave).

7. Prin­ci­pii­le de bază ale ingi­ne­riei siguranței
— Teh­no­lo­gie de sigu­ranță mecanică
— Sis­te­me de detec­ta­re a per­i­co­lelor; urmăr­i­rea alarmelor
— Pro­tecția împo­tri­va incendiilor

[Infor­mația privind ore­le de pre­da­re (unități de timp pen­tru fie­ca­re dome­niu) din tex­tul ori­gi­nal nu joa­că un rol atun­ci când se sus­ți­ne examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te, ci doar atun­ci când se oferă instrui­re în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO].

BewachV Ane­xa 3 [la arti­co­lul 11 ali­nea­tul (7)] — Cer­ti­fi­cat de absol­vi­re a unei exper­ti­ze în con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 34a ali­nea­tul (1) teza 3 numărul 3 și ali­nea­tul (1a) teza 2 din Legea privind regle­ment­area comerțu­lui, comerțu­lui și indus­triei (Gewer­be­ord­nung)

(Nume­le de fami­lie și prenumele)

Năs­cut pe
în
Rezi­dent în
are pe
în fața Came­rei de Comerț și Industrie

a pro­mo­vat cu suc­ces examenul de apti­tu­di­ni pen­tru exer­cit­area mese­riei de agent de pază și securitate.

Audit­ul a vizat în spe­cial sar­ci­ni­le și com­pe­tențe­le teh­nice din urmă­to­are­le domenii:
1. drep­tul sigu­ranței și ordi­nii publi­ce, inclu­siv drep­tul comercial,
2. Legea privind pro­tecția datelor,
Al trei­lea Cod civil,
4. Drept penal și pro­ce­dură pen­ală, mânui­rea armelor,
5. Regu­la­men­tul de pre­ve­ni­re a acci­den­tel­or pen­tru ser­vicii­le de pază și securitate,
6. relațio­narea cu oamen­ii, în spe­cial com­por­ta­men­tul în situații peri­cu­l­oa­se și teh­ni­ci de dezes­cal­a­da­re în situații de con­flict, pre­cum și com­pe­tențe inter­cul­tu­ra­le, acor­dând o atenție deo­se­bi­tă diver­si­tății și diver­si­tății sociale,
7. prin­ci­pii­le de bază ale ingi­ne­riei siguranței.

(ștampilă/ștampilă)

(Locul și data)(Semnătura)

Foo­ter: Numărul de iden­ti­fi­ca­re al Came­rei de Comerț și Indus­trie și codul de validare


Aveți între­bări cu pri­vi­re la examen sau la pre­gă­ti­rea pen­tru examen în con­for­mi­ta­te cu § 34a? Am com­pi­lat pen­tru dum­nea­vo­as­tră răs­punsu­ri­le la între­bări­le frec­ven­te pe pagi­na următoare:

Mai mult…

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO