GewO i BewachV

Jas­no pod­su­mo­wa­ne wymo­gi prawne

W tym mie­js­cu znajd­zi­esz Głów­ne wymo­gi praw­ne z § 34a usta­wy o regu­lac­ji hand­lu, rze­mio­sła i prze­mysłu (GewO) oraz roz­por­ząd­ze­nia o nad­zor­ze (BewachV) w odnie­si­e­niu do bad­a­nia wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej w branży zabez­piec­zeń są pod­su­mo­wa­ne na jed­nej stro­nie. Peł­ne teks­ty roz­por­ząd­zeń są dostęp­ne tutaj:

Uwa­gi: Prze­pi­sy doty­c­zące branży ochro­niar­skiej były w ost­at­nich latach kil­ka­kro­t­nie dosto­so­wy­wa­ne. Wpro­wad­zo­no m.in. rejes­tr straż­ni­ków, obo­wiąz­ko­we stało się sprawd­za­nie eks­per­tyz do dals­zych czyn­ności (np. dla zar­ządców nie­rucho­mości w zak­re­sie azy­lu) oraz zmi­e­niła się treść regu­la­mi­nu (np. na legi­ty­mac­ji służ­bo­wej). Obe­c­nie pla­no­wa­ne jest wpro­wad­ze­nie ogól­no­pol­skiej usta­wy o służ­bie bez­piec­zeńst­wa. Ponadto, po zmia­nie depart­a­men­tu, za sek­tor ochro­ny pry­wat­nej odpo­wia­da obe­c­nie Minis­terst­wo Spraw Wewnę­trz­nych, a nie Minis­terst­wo Gos­po­dar­ki. Moż­na założyć, że wymo­gi praw­ne doty­c­zące sek­to­ra będą w przy­szłości pod­le­gały dals­zym korek­tom. Do bad­ań nad lub w odpo­wied­nich, aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cych źró­dłach prawnych pole­ca­my ofer­tę online Federal­n­ego Minis­terst­wa Spra­wi­ed­li­wości i Ochro­ny Kon­su­men­tów pod adre­sem www.gesetze-im-internet.de


§ 34a GewO (usta­wa o regu­lac­ji hand­lu, hand­lu i przemysłu)

§ 34a GewO ust. 1

Każ­dy, kto chce zawo­do­wo strzec życia lub mie­nia osób trze­cich (zawód ochro­niar­za), wyma­ga zezwo­lenia właści­wego orga­nu. Poz­wo­le­nie może być obwa­rowa­ne war­un­ka­mi, jeże­li jest to niez­będ­ne dla ochro­ny ogółu społec­zeńst­wa lub kli­en­tów; na tych samych war­un­kach dopuszc­zal­ne jest rów­nież póź­nie­js­ze włąc­ze­nie, zmi­a­na i uzu­peł­ni­e­nie war­un­ków. Odma­wia się udzie­lenia licen­c­ji, jeżeli

1) fak­ty uza­sad­nia­ją przy­puszc­ze­nie, że wni­o­sko­daw­ca lub jed­na z osób, którym powier­zo­no zar­ząd­za­nie przedsię­bi­orst­wem lub oddziałem, nie posia­da wia­ry­god­ności wyma­ga­nej przy pro­wad­ze­niu działal­ności gospodarczej,
2) wni­o­sko­daw­ca żyje w nieu­por­ząd­ko­wa­nej sytu­ac­ji materialnej,
3) wni­o­sko­daw­ca lub oso­ba, któ­rej powier­zo­no kie­row­nict­wo przedsię­bi­orst­wa lub oddziału, nie udo­wod­ni egza­mi­nem złoż­onym z wyni­kiem pozy­tywnym przed izbą prze­mysło­wo-hand­lo­wą, że posia­da wied­zę fach­o­wą w zak­re­sie zasad prawnych i zawo­do­wych niez­będ­nych do wyko­n­y­wa­nia zawo­du straż­ni­ka.; w przy­pad­ku osób prawnych doty­c­zy to przedsta­wi­cie­li prawnych, o ile są oni bez­poś­red­nio zaan­gażo­wa­ni w wyko­n­y­wa­nie zadań w zak­re­sie ochro­ny lub żad­na oso­ba, któ­rej powier­zo­no zar­ząd­za­nie zakła­dem lub oddziałem, nie posia­da cer­ty­fi­ka­tu kom­pe­ten­c­ji, lub
4) wni­o­sko­daw­ca nie przedsta­wia dowo­du ubez­piec­ze­nia od odpo­wied­zi­al­ności cywilnej.

§ 34a GewO ust. 1a

Przedsię­bior­ca może zatrud­niać oso­by (straż­ni­ków) do wyko­n­y­wa­nia zadań zwią­zanych z ochroną tyl­ko wte­dy, gdy są one
1) posia­da­ją wyma­ganą nie­za­wod­ność i
2) udo­wod­nić zaś­wiad­c­ze­niem wydanym przez izbę prze­mysło­wo-hand­lo­wą, że zosta­li pouc­ze­ni i zna­ją zasa­dy praw­ne i tech­nicz­ne niez­będ­ne do wyko­n­y­wa­nia zawodu.

Przy wyko­n­y­wa­niu nas­tę­pu­ją­cych czyn­ności oprócz wymo­gów zda­nia 1 nr 1 wyma­ga­ny jest dowód egza­mi­nu z wied­zy fach­o­wej zda­n­ego z wyni­kiem pozy­tywnym przed Izbą Przemysłowo-Handlową:
1) pat­ro­le w stre­fie ruchu publicz­n­ego lub w stre­fach przy­do­mo­wych o rzec­zy­wis­tym ruchu publicznym,
2. ochrona przed złod­zie­ja­mi sklepowymi,
3) pil­no­wa­nie stre­fy wejścia do dys­ko­tek w branży hotelarskiej,
4. pil­no­wa­nie ośrod­ków przy­jęć zgod­nie z art. 44 usta­wy o azy­lu w wers­ji ogłos­zo­nej dnia 2 wrześ­nia 2008 r. (Federal­ny Dzi­en­nik Ustaw I s. 1798), ost­at­nio zmi­en­io­nej art. 6 usta­wy z dnia 31 lip­ca 2016 r. (Federal­ny Dzi­en­nik Ustaw I s. 1939), komu­nal­nych obiek­tów mieszkal­nych zgod­nie z art. 53 usta­wy o azy­lu lub innych nie­rucho­mości i obiek­tów służą­cych do ofic­jal­n­ego zak­wa­te­ro­wa­nia, nawet tymc­z­a­so­wo, osób ubie­ga­ją­cych się o azyl lub ucho­dźców w cha­rakt­er­ze kierownika,
5) pil­no­wa­nie zabez­piec­z­onych przed dostę­pem dużych imprez w cha­rakt­er­ze kierownika.

W celu sprawd­ze­nia wia­ry­god­ności straż­ni­ka i oso­by, któ­rej powier­zo­no kie­ro­wa­nie zakła­dem lub oddziałem, organ odpo­wied­zi­al­ny za egze­kwo­wa­nie prze­pisów pra­wa kra­jo­wego w głównym mie­js­cu zamieszka­nia oso­by fizy­cz­nej uzys­ku­je przy­najm­niej nieogra­nic­zo­ne infor­mac­je zgod­nie z § 41 ust. 1 nr 9 usta­wy o Federal­nym Rejes­trze Cen­tral­nym, jak rów­nież oświad­c­ze­nie orga­nu polic­ji kra­ju związ­ko­wego właści­wego dla mie­j­s­ca zamieszka­nia, cen­tral­n­ego komi­sa­ria­tu polic­ji lub właści­wego urzę­du polic­ji kry­mi­nal­nej kra­ju związ­ko­wego, czy i jakie zna­ne są fak­ty­cz­ne wska­zów­ki, któ­re mogły­by wzbud­zić wąt­pli­wości co do wia­ry­god­ności, o ile cele ści­ga­nia kar­n­ego lub zaże­gna­nia nie­bez­piec­zeńst­wa nie wykluc­za­ją prze­ka­za­nia fak­ty­cz­nych wska­zó­wek. W przy­pad­ku straż­ni­ków i osób, którym powier­zo­no zar­ząd­za­nie przedsię­bi­orst­wem lub oddziałem bez głów­n­ego mie­j­s­ca zamieszka­nia w Repu­bli­ce Federal­nej Nie­miec, wia­ry­god­ność jest wery­fi­kowa­na przez organ odpo­wied­zi­al­ny za egze­kwo­wa­nie prze­pisów w mie­js­cu pro­wad­ze­nia działal­ności przez przedsię­bi­or­cę, który jako pierws­zy rejes­tru­je oso­bę fizy­cz­ną. Prze­pis ust. 1 zd. 5 nr 4 sto­suje się odpo­wied­nio do straż­ni­ków, któr­zy mają wyko­n­y­wać jed­no z nas­tę­pu­ją­cych zadań:

1) pil­no­wa­nia w myśl zda­nia 2 numer 4 i 5, także w cha­rakt­er­ze nie­kie­row­nic­zym, lub
2) zada­nia ochron­ne w pacy­fi­kowanych nie­rucho­mościach dla obiek­tów, z których może ema­no­wać szc­ze­gól­ne zagroże­nie dla ogółu społec­zeńst­wa w przy­pad­ku inter­wen­c­ji przestępczej.


Bewa­chungs­ver­ord­nung (BewachV)

BewachV Sek­c­ja 3 — Bada­nie wied­zy eksperckiej

BewachV § 9 Cel i przedmi­ot egza­mi­nu z wied­zy eksperckiej

(1) Celem egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej zgod­nie z § 34a ust. 1 zd. 3 i ust. 1a zd. 2 usta­wy o regu­lac­ji hand­lu, rze­mio­sła i prze­mysłu (Gewer­be­ord­nung) jest dost­ar­c­ze­nie dowo­dów na to, że wymi­en­io­ne w nim oso­by zdo­by­ły wied­zę o prze­pi­sach prawnych oraz obo­wiąz­kach i upraw­ni­eniach zawo­do­wych wyma­ga­nych do samod­ziel­n­ego wyko­n­y­wa­nia obo­wiąz­ków w zak­re­sie ochro­ny, jak rów­nież ich prak­ty­cz­n­ego zastosowania.

(2) Przedmio­tem egza­mi­nu są przedmio­ty wymi­en­io­ne w § 7 w związ­ku z załącz­ni­kiem nr 2; egza­min obej­mu­je każ­dy z wymi­en­ionych tam przedmiotów.

BewachV § 10 Organ właści­wy i komis­ja egzaminacyjna

(1) Egza­min z kom­pe­ten­c­ji zawo­do­wych moż­na złożyć w każ­dej izbie prze­mysło­wo-hand­lo­wej, która go oferuje.

(2) Izba prze­mysło­wo-hand­lo­wa powołu­je co najm­niej jed­ną komis­ję egza­mi­nacy­jną do prze­pro­wad­ze­nia egza­mi­nu. Powołu­je ona człon­ków zar­zą­du, a także prze­wod­nic­zące­go i jego zas­tęp­cę. Człon­kowie mus­zą być kom­pe­tent­ni w dzied­zin­ach egza­mi­nacy­jnych i odpo­wied­ni do uczest­nict­wa w sys­te­mie egzaminacyjnym.

BewachV § 11 Kon­tro­la, procedura

(1) Egza­min skła­da się z części ust­nej i pisemnej.

(2) W części ust­nej egza­mi­nu może brać udział jed­no­c­ześ­nie do pięciu kan­dy­da­tów; trwa ona około 15 minut dla każ­de­go kan­dy­da­ta. W części ust­nej egza­mi­nu nacisk kład­zie się na obs­za­ry wymi­en­io­ne w § 7 numer 1 i 6.

(3) Część pisem­na egza­mi­nu może być prze­pro­wad­zo­na z wykor­zysta­niem różnych nośników.

(4) Wyni­ki kan­dy­da­ta są ocen­ia­ne przez komis­ję egza­mi­nacy­jną jako zalic­zo­ne lub nie­za­lic­zo­ne. Egza­min jest zda­ny, jeże­li wyni­ki kan­dy­da­ta w części pisem­nej i w części ust­nej egza­mi­nu zostały ocen­io­ne jako co najm­niej dostateczne.

(5) Egza­min nie jest jaw­ny. Jed­nakże oprócz człon­ków komis­ji egza­mi­nacy­j­nej i osób, któ­re mają być pod­da­ne egza­mi­no­wi, mogą być obe­c­ne nas­tę­pu­jące osoby:
1) Przedsta­wi­cie­le organów nad­zoru działa­ją­cy na zlecenie,
2) człon­kowie innej komis­ji egzaminacyjnej,
3) przedsta­wi­cie­le izb hand­lo­wych i przemysłowych,
4. oso­by odpo­wied­zi­al­ne za kon­trolę jakości bad­ań, lub
5. oso­by wska­za­ne do powoła­nia w skład komis­ji egzaminacyjnej.osoby te nie mogą inge­ro­wać w trwa­ją­cy egza­min ani uczest­nic­zyć w obradach nad wyni­kiem egzaminu.

(6) Egza­min może być powtórzony.

(7) Izba Prze­mysło­wo-Hand­lo­wa wyda­je cer­ty­fi­kat zgod­nie z załącz­ni­kiem 3, jeże­li oso­ba egza­mi­no­wa­na uzys­kała pozy­tyw­ny wynik egzaminu.

(8) Szc­ze­góły doty­c­zące pro­ce­du­ry egza­mi­nacy­j­nej regu­lu­ją izby prze­mysło­wo-hand­lo­we w drod­ze sta­tu­tu zgod­nie z § 32 usta­wy o regu­lac­ji hand­lu, hand­lu i przemysłu.

BewachV § 12 Uzna­nie innych dowodów

Posia­dac­ze cer­ty­fi­ka­tów, o których mowa w § 8 nume­ry 1 do 3 nie mus­zą przys­tę­po­wać do egza­mi­nu zgod­nie z § 9.

BewachV § 8 Uzna­nie innych dowodów
(Odesła­nie z BewachV § 12 Uzna­nie innych dowo­dów [do bad­a­nia wied­zy biegłego])

Jeś­li dostęp­ne są nas­tę­pu­jące dowo­dy, nie jest wyma­ga­ny dowód pouczenia:

1) doku­ment pot­wierd­za­ją­cy pomyśl­nie zda­ny egza­min końcowy
a) jako cer­ty­fi­kowa­ny spec­ja­lis­ta ds. bez­piec­zeńst­wa zakładu,
b) jako cer­ty­fi­kowa­ny pra­cow­nik ochro­ny i zabezpieczenia,
c) jako pra­cow­nik służ­by ochro­ny i bezpieczeństwa,
d) jako spec­ja­lis­ta do spraw ochro­ny i bezpieczeństwa,
e) jako dyp­lo­mo­wa­ny mis­trz rze­mio­sła lub cer­ty­fi­kowa­ny mis­trz rze­mio­sła w zak­re­sie ochro­ny i bezpieczeństwa,
f) jako cer­ty­fi­kowa­ny bry­gad­zis­ta lub bry­gad­zist­ka ochro­ny zakładu,

2. zaś­wiad­c­ze­nie o zdanym egza­mi­nie zawo­do­wym co najm­niej na służ­bę śred­nią w zak­re­sie wysz­ko­lenia dla poli­cy­j­nej służ­by por­ząd­ko­wej kra­ju związ­ko­wego lub Federac­ji, dla służ­by wię­zi­en­nej, dla służ­by cel­nej w zak­re­sie nosze­nia bro­ni oraz dla żand­ar­me­rii wojs­ko­wej Federal­nych Sił Zbrojnych,

3) świa­dect­wo egza­mi­nacy­j­ne pot­wierd­za­jące ukońc­ze­nie stu­diów praw­nic­zych w uni­wer­sy­te­cie lub aka­de­mii przyz­na­jącej tytuł rów­nor­zęd­ny z dyp­lo­mem uni­wer­syteckim, jeże­li zosta­nie rów­nież przedsta­wio­ny dowód pro­wad­ze­nia przez izbę prze­mysło­wo-hand­lo­wą zajęć z zak­re­su przedmio­tów zgod­nie z ust. 7 nr 5–7,

4. zaś­wiad­c­ze­nie o pozy­tyw­nie zdanym egza­mi­nie z wied­zy eks­per­ckiej zgod­nie z § 11 ust. 7.

BewachV Załącz­nik 2 (do § 7) Obs­za­ry tema­ty­cz­ne dla pro­ce­du­ry instruk­tażo­wej w branży ochroniarskiej
Pra­cow­ni­cy ochro­ny (40 god­zin dydaktycznych)
(Odesła­nie z BewachV § 9 ust. 2 Cel i przedmi­ot egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej [treść doty­c­zy rów­nież egza­mi­nu z wied­zy eksperckiej])

1) pra­wo bez­piec­zeńst­wa i por­ząd­ku publicz­n­ego, w tym pra­wo handlowe
— Zada­nia i roz­gra­nic­ze­nie działal­ności firm ochro­niar­s­kich od zadań polic­ji i organów por­ząd­ku publicznego
— § 34a Usta­wa o regu­lac­ji hand­lu, hand­lu i prze­mysłu, roz­por­ząd­ze­nie o nadzorze

2) pra­wo ochro­ny danych

3. kodeks cywilny
— Samoo­bro­na (§ 227 BGB), stan koniecz­ności (§§ 228, 904 BGB), samo­po­moc (§§ 229, 859 BGB), zakaz­a­na bez­praw­na inge­ren­c­ja (§ 858 BGB), odpo­wied­zi­al­ność i pra­wo delik­tów (§§ 823 i nast. BGB), włas­ność i posia­da­nie (§§ 903, 854 BGB), zakaz nęka­nia (§ 226 BGB), przy czym wska­zu­je się na kwestie roz­gra­nic­ze­nia do odpo­wied­nich prze­pisów kodek­su kar­n­ego (§§32 do 35).

4. pra­wo kar­ne i pro­ce­so­we, obchod­ze­nie się z bro­nią — poszc­ze­gól­ne wykro­c­ze­nia (np. § 123, §§ 185 i nas­tęp­ne, §§ 223 i nas­tęp­ne, § 239, § 240, §§ 244 i nas­tęp­ne StGB)
— areszt tymc­z­a­so­wy (§ 127 StPO)
— Pod­sta­wo­we cechy zadań pro­ku­ra­tu­ry i polic­ji (art. 152, 163 k.p.k.)
— Posłu­gi­wa­nie się bro­nią (pałki, spraye draż­niące itp.)

5. zapo­bie­ga­nie wypadkom

6) pos­tę­po­wa­nie z ludź­mi, w szc­ze­gól­ności zacho­wa­nie w sytu­ac­jach nie­bez­piecz­nych oraz tech­ni­ki dees­ka­l­ac­ji w sytu­ac­jach kon­flik­towych, a także kom­pe­ten­c­je międ­zy­kul­tur­o­we ze szc­ze­gól­nym uwz­ględ­ni­e­niem róż­no­rod­ności i odmi­en­ności społecznej
— Poc­zu­cie włas­nej war­tości (war­u­nek koniecz­ny do pra­wi­dło­wego współd­ziała­nia z samym sobą i bliźnimi)
— Nad­mier­ne poc­zu­cie włas­nej wartości/niższości (przy­c­zy­ny i utra­ta standardów)
— Konflikt/stres (źró­dła, pozio­my kon­flik­tu, sytu­ac­je trud­ne, rozwiązania)
— Popraw­ne zwra­ca­nie się i pro­wad­ze­nie w roz­mo­wie (pod­sta­wo­we zasa­dy właściwego/nieprawidłowego zachowania)
— kom­pe­ten­c­je międ­zy­kul­tur­o­we ze szc­ze­gól­nym uwz­ględ­ni­e­niem różnorodności
— Pos­tę­po­wa­nie z ucho­dź­ca­mi szc­ze­gól­nie wraż­li­wy­mi (taki­mi jak kobie­ty podróżu­jące samot­nie, homo­sek­sua­liści, oso­by trans­sek­su­al­ne, oso­by nie­peł­nospraw­ne, ofia­ry poważ­nej prze­mo­cy) i ich ochrona

7. pod­sta­wo­we zasa­dy inży­nie­rii bezpieczeństwa
— Mecha­nicz­na tech­ni­ka bezpieczeństwa
— Sys­te­my wykry­wa­nia zagrożeń; śled­ze­nie alarmów
— Ochrona przeciwpożarowa

[Infor­mac­ja o god­zin­ach dydak­ty­cz­nych (jed­nost­kach cza­so­wych przy­pa­da­ją­cych na dany obs­zar tema­ty­cz­ny) w tekście ory­gi­nal­nym nie odgry­wa roli przy zda­wa­niu egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej, a jedy­nie przy pro­wad­ze­niu zajęć zgod­nie z § 34a GewO].

BewachV Załącz­nik 3 (do § 11 ust. 7) — Zaś­wiad­c­ze­nie o pozy­tywnym wyni­ku bad­a­nia przez rzec­zoz­naw­cę zgod­nie z § 34a ust. 1 zda­nie 3 nr 3 i ust. 1a zda­nie 2 usta­wy o regu­lac­ji hand­lu, rze­mio­sła i prze­mysłu (Gewer­be­ord­nung)

(Nazwis­ko i imię rodowe)

Uro­d­zo­ny w dniu
w
Rezy­dent w
ma na
przed Izbą Przemysłowo-Handlową

pomyśl­nie zdał egza­min kwa­li­fi­ka­cy­j­ny na wyko­n­y­wa­nie zawo­du straż­ni­ka i pra­cow­ni­ka ochrony.

Kon­tro­la obej­mo­wała w szc­ze­gól­ności obo­wiąz­ki i upraw­ni­enia tech­nicz­ne w nas­tę­pu­ją­cych obs­za­rach tematycznych:
1) pra­wo bez­piec­zeńst­wa i por­ząd­ku publicz­n­ego, w tym pra­wo handlowe,
2. pra­wo ochro­ny danych osobowych,
3. kodeks cywilny,
4) pra­wo kar­ne i pro­ce­du­ra kar­na, posłu­gi­wa­nie się bronią,
5. roz­por­ząd­ze­nie w spra­wie zapo­bie­ga­nia wypad­kom w służ­bach ochro­ny i dozoru,
6) pos­tę­po­wa­nie z ludź­mi, w szc­ze­gól­ności zacho­wa­nie w sytu­ac­jach nie­bez­piecz­nych oraz tech­ni­ki dees­ka­l­ac­ji w sytu­ac­jach kon­flik­towych, a także kom­pe­ten­c­je międ­zy­kul­tur­o­we ze szc­ze­gól­nym uwz­ględ­ni­e­niem róż­no­rod­ności i odmi­en­ności społecznej,
7. pod­sta­wo­we zasa­dy inży­nie­rii bezpieczeństwa.

(pieczęć/pieczęć)

(Mie­j­s­ce i data)(Podpis)

Stop­ka: Numer iden­ty­fi­ka­cy­j­ny Izby Hand­lo­wo-Prze­mysło­wej i kod zatwierdzający


Czy mają Państ­wo pyta­nia doty­c­zące egza­mi­nu lub przy­go­to­wa­nia do egza­mi­nu zgod­nie z § 34a? Na nas­tęp­nej stro­nie zebra­liś­my dla Państ­wa odpo­wied­zi na najc­zęściej zada­wa­ne pytania:

Więcej…

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL