Cer­ty­fi­kat

Jak wyglą­da ten certyfikat?

Kon­kret­ny pro­jekt cer­ty­fi­ka­tu pozosta­wia się w gestii danej IHK. Mus­zą być jed­nak speł­nio­ne pew­ne kry­te­ria for­mal­ne. Zasad­nic­ze ele­men­ty świa­dect­wa kwa­li­fi­ka­c­ji zostały okreś­lo­ne w roz­por­ząd­ze­niu o ochro­nie (BewachV), a mia­no­wi­cie dość szc­ze­góło­wo w załącz­ni­ku 3 (do § 11 ust. 7) pod tytułem “Zaś­wiad­c­ze­nie o pozy­tywnym wyni­ku egza­mi­nu na rzec­zoz­naw­cę zgod­nie z § 34a ust. 1 zd. 3 nr 3 i ust. 1a zd. 2 usta­wy o regu­lac­ji hand­lu, rze­mio­sła i prze­mysłu (Gewer­be­ord­nung)„.
Przykład:

Pani Maxi­mi­lia­ne Sam­ple Woman
uro­d­zo­ny 01.04.1987 w Musterstadt
Mieszka­niec 12345 Bei­spiel­dorf, Mus­ter­stra­ße 1
ma 20.02.2020 r.
przed Izbą Prze­mysło­wo-Hand­lo­wą w Musterhausen

pomyśl­nie zdał egza­min kwa­li­fi­ka­cy­j­ny na wyko­n­y­wa­nie zawo­du straż­ni­ka i pra­cow­ni­ka ochrony.
Kon­tro­la obej­mo­wała w szc­ze­gól­ności obo­wiąz­ki i upraw­ni­enia tech­nicz­ne w nas­tę­pu­ją­cych obs­za­rach tematycznych:

1) pra­wo bez­piec­zeńst­wa i por­ząd­ku publicz­n­ego, w tym pra­wo handlowe,
2. pra­wo ochro­ny danych osobowych,
3. kodeks cywilny,
4) pra­wo kar­ne i pro­ce­du­ra kar­na, posłu­gi­wa­nie się bronią,
5. roz­por­ząd­ze­nie w spra­wie zapo­bie­ga­nia wypad­kom w służ­bach ochro­ny i dozoru,
6) pos­tę­po­wa­nie z ludź­mi, w szc­ze­gól­ności zacho­wa­nie w sytu­ac­jach nie­bez­piecz­nych oraz tech­ni­ki dees­ka­l­ac­ji w sytu­ac­jach kon­flik­towych, a także kom­pe­ten­c­je międ­zy­kul­tur­o­we ze szc­ze­gól­nym uwz­ględ­ni­e­niem róż­no­rod­ności i odmi­en­ności społecznej,
7. pod­sta­wo­we zasa­dy inży­nie­rii bezpieczeństwa.

[Pieczęć/pieczęć]
[Mie­j­s­ce i data]
[Pod­pis]


Przy­kła­do­wy certyfikat

Poniżs­ze świa­dect­wo zostało nam prze­ka­za­ne przez uczest­ni­ka egza­mi­nu z Norym­ber­gi. Ze wzglę­dów bez­piec­zeńst­wa spra­wi­liś­my, że dane oso­bo­we i pod­pis są nierozpoznawalne:

Świadectwo kwalifikacji


Ost­rzeże­nie przed fałs­zy­wy­mi świa­dect­wa­mi (fałs­zerst­wa­mi)

W tym mie­js­cu chcie­li­by­ś­my udziel­ić wyraź­n­ego ost­rzeże­nia: Zdar­za się wie­lok­rot­nie, że lud­zie fałs­zu­ją takie świa­dect­wa kwa­li­fi­ka­c­ji lub zle­ca­ją wysta­wia­nie fałs­zy­wych świa­dectw wąt­pli­wym dostaw­com. Nie rób tego!
W przy­pad­ku posłu­gi­wa­nia się takim sfałs­zowanym doku­men­tem w obro­cie prawnym (np. w celu przedsta­wi­e­nia go pra­co­daw­cy lub orga­no­wi wład­zy publicz­nej) pod­le­ga­ją Państ­wo odpo­wied­zi­al­ności kar­nej na pod­sta­wie § 267 StGB (nie­miecki kodeks kar­ny) (fałs­zowa­nie doku­men­tów)! Ponadto oszu­st­wo zosta­nie szyb­ko wykry­te, gdy porównasz je z rejes­trem straży! Oszc­zę­dź więc sobie kło­po­tów i ucz­ci­wie i pra­wi­dło­wo podej­dź do egza­mi­nu w IHK. Wysiłek jest moż­li­wy do pokonania.


W nas­tęp­nym rozdzia­le znajd­zi­esz pod­su­mo­wa­nie odpo­wied­nich wymo­gów prawnych z § 34a usta­wy o regu­lac­ji hand­lu, rze­mio­sła i prze­mysłu (GewO) oraz roz­por­ząd­ze­nia o ochro­nie (BewachV).

Więcej…

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL