Cer­ti­fi­cat

Cum ara­tă acest certificat?

Proiect­area con­cre­tă a cer­ti­fi­ca­tu­lui este lăsa­tă la lati­tu­di­nea IHK-ului respec­tiv. Cu toate aces­tea, tre­bu­ie înde­pli­ni­te anu­m­ite cri­te­rii for­ma­le. Com­po­nen­te­le esenția­le ale cer­ti­fi­ca­tu­lui de com­pe­tență sunt sta­bi­li­te în Ordo­nanța privind paza (BewachV), și anu­me, în mod spe­ci­fic, în ane­xa 3 (la § 11 ali­nea­tul 7) cu titlul “Cer­ti­fi­cat de absol­vi­re a unui examen de exper­ti­ză în con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 34a ali­nea­tul (1) teza 3 numărul 3 și ali­nea­tul (1a) teza 2 din Legea privind regle­ment­area comerțu­lui, comerțu­lui și indus­triei (Gewer­be­ord­nung)„.
Exemplu:

Dna Maxi­mi­lia­ne Sam­ple Woman
năs­cut la 01.04.1987 în Musterstadt
Domic­i­li­at la 12345 Bei­spiel­dorf, Mus­ter­stra­ße 1
are 20.02.2020
în fața Came­rei de Comerț și Indus­trie din Musterhausen

a pro­mo­vat cu suc­ces examenul de apti­tu­di­ni pen­tru exer­cit­area mese­riei de agent de pază și securitate.
Audit­ul a vizat în spe­cial sar­ci­ni­le și com­pe­tențe­le teh­nice din urmă­to­are­le domenii:

1. drep­tul sigu­ranței și ordi­nii publi­ce, inclu­siv drep­tul comercial,
2. Legea privind pro­tecția datelor,
Al trei­lea Cod civil,
4. Drept penal și pro­ce­dură pen­ală, mânui­rea armelor,
5. Regu­la­men­tul de pre­ve­ni­re a acci­den­tel­or pen­tru ser­vicii­le de pază și securitate,
6. relațio­narea cu oamen­ii, în spe­cial com­por­ta­men­tul în situații peri­cu­l­oa­se și teh­ni­ci de dezes­cal­a­da­re în situații de con­flict, pre­cum și com­pe­tențe inter­cul­tu­ra­le, acor­dând o atenție deo­se­bi­tă diver­si­tății și diver­si­tății sociale,
7. prin­ci­pii­le de bază ale ingi­ne­riei siguranței.

[Ștampilă/Sigiliu]
[Locul și data]
[Sem­nă­tu­ra]


Exemp­lu de certificat

Urmă­torul cer­ti­fi­cat ne‑a fost fur­nizat de căt­re un par­ti­ci­pant la examen din Nürn­berg. Din moti­ve de secu­ri­ta­te, am făcut ca date­le cu carac­ter per­so­nal și sem­nă­tu­ra să nu poa­tă fi recunoscute:

Certificat de competență


Aver­tis­ment împo­tri­va cer­ti­fi­ca­tel­or fal­se (fal­su­ri)

În acest moment, am dori să lan­săm un aver­tis­ment clar: Se întâm­plă din nou și din nou ca oamen­ii să fal­si­fice ast­fel de cer­ti­fi­ca­te de com­pe­tență sau să aibă cer­ti­fi­ca­te fal­se emi­se de fur­niz­ori dubio­și. Nu face asta!
Sun­teți pasi­bil de urmăr­i­re pen­ală în con­for­mi­ta­te cu § 267 StGB (Codul penal ger­man) (fal­si­fi­ca­re de docu­men­te) dacă uti­li­zați un ast­fel de docu­ment fals în cadrul unor tran­zacții lega­le (de exemp­lu, pen­tru pre­zent­area la un angaja­tor sau la o auto­ri­ta­te publică)! În plus, frau­da va fi desco­pe­ri­tă rapid atun­ci când o veți com­pa­ra cu regis­trul gar­dieni­l­or! Așa­dar, scu­tiți-vă de pro­ble­me și sus­ți­neți examenul la IHK în mod onest și corect. Efor­tul este ușor de gestionat.


În capi­to­lul urmă­tor, veți găsi un rezu­mat al cerințe­lor lega­le rele­van­te din arti­co­lul 34a din Legea privind regle­ment­area comerțu­lui, comerțu­lui și indus­triei (GewO) și din Ordo­nanța privind paza (BewachV).

Mai mult…

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO