Ser­ti­fi­ka

Bu ser­ti­fi­ka neye benziyor?

Ser­ti­fi­kanın somut tas­arımı ilgi­li IHK’ya bırakıl­mış­tır. Ancak, belir­li res­mi kri­ter­le­rin karşılan­ması gerek­mek­te­dir. Yet­ki bel­ge­s­i­nin temel bileşen­le­ri Koru­ma Yönetmeliği’nde (BewachV), öze­l­lik­le de Ek 3’te (Mad­de 11 para­graf 7) “Tica­ret, Sanayi ve Tica­ret Düzen­le­me Yasası (Gewer­be­ord­nung) Mad­de 34a (1) cüm­le 3 numa­ra 3 ve (1a) cüm­le 2 uyarın­ca bir bilir­kişi inc­e­le­me­s­i­nin başarıy­la tamam­lan­dığı­na dair bel­ge„.
Örnek:

Bayan Maxi­mi­lia­ne Örnek Kadın
01.04.1987 tari­hin­de Mus­ter­stadt­’­da doğdu
12345 Bei­spiel­dorf, Mus­ter­stra­ße 1 adresin­de ika­met ediyor
20.02.2020 tarihinde
Mus­ter­hau­sen Sanayi ve Tica­ret Odası önünde

Bek­çi­lik ve güven­lik mes­leği­nin icrası için yeter­li­lik sına­vını başarıy­la geçmiştir.
Dene­tim öze­l­lik­le aşağı­da­ki konu alan­larının teknik görev ve yetki­le­ri­ni kapsamıştır:

1. Tica­ret huku­ku da dahil olmak üze­re kamu güven­liği ve düze­ni hukuku,
2. Veri koru­ma kanunu,
3. Mede­ni Kanun,
4. Ceza huku­ku ve ceza usulü, silahl­arın kullanımı,
5. Koru­ma ve güven­lik hiz­met­le­ri için kaza önle­me yönetmeliği,
6. İnsa­nl­arla başa çık­ma, öze­l­lik­le teh­li­keli dur­um­lar­da dav­ranış ve çatış­ma dur­um­ların­da geri­li­mi azalt­ma tekni­kler­inin yanı sıra çeşit­li­lik ve sosy­al çeşit­li­liğe özel dik­kat gös­ter­erek kül­tür­lera­rası yetkinlik,
7. Güven­lik mühen­dis­liği­nin temel ilkeleri.

[Damga/Mühür]
[Yer ve tarih]
[İmza]


Örnek ser­ti­fi­ka

Aşağı­da­ki ser­ti­fi­ka bize Nürn­ber­g’­den bir sınav katılımcısı tarafın­dan sağlan­mış­tır. Güven­lik nede­ni­yle, kişi­sel ver­i­le­ri ve imzayı tanın­maz hale getirdik:

Yetkinlik belgesi


Sah­te ser­ti­fi­kala­ra (tak­lit­le­re) karşı uyarı

Bu nokta­da açık bir uyarı­da bul­un­mak isti­yo­ruz: İnsa­nl­arın bu tür yeter­li­lik ser­ti­fi­kalarını tah­rif etti­kle­ri veya şüphe­li sağlayıcılar tarafın­dan sah­te ser­ti­fi­ka­lar düzen­let­ti­kle­ri tekrar tekrar görül­mek­te­dir. Yap­ma bunu!
Böyle bir sah­te bel­geyi yasal işlem­ler­de (örneğin bir işverene veya res­mi bir maka­ma sun­mak için) kul­lanır­sanız, § 267 StGB (Alman Ceza Kanunu) (bel­ge­de sah­teci­lik) uyarın­ca kovuş­tur­ma­ya tabi tutu­la­bi­lir­si­niz! Ayrı­ca, muhafız­ların kayıt­larıy­la karşılaş­tır­dığınız­da dolan­dırıcılık hız­lı bir şekil­de orta­ya çıka­cak­tır! Bu yüz­den ken­di­ni­zi zah­met­ten kur­tarın ve İHK­’d­aki sına­va dürüst ve düz­gün bir şekil­de girin. Bu çaba yönetilebilir.


Bir son­ra­ki bölüm­de, Tica­ret, Tica­ret ve Sanayi Düzen­le­me Yasası’nın (GewO) 34a mad­de­si ve Koru­ma Yönetmeliği’nden (BewachV) ilgi­li yasal gere­kli­li­kle­rin bir öze­ti­ni bulacaksınız.

Daha faz­lası…

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR