Archi­wum

Bez­piec­zeńst­wo

Nürn­ber­ger Sicher­heits­kon­fe­renz 2024 – Infos und Last-Minute-Rabattcode

Nürnberger Sicherheitskonferenz 2024 – Infos und Last-Minute-Rabattcode

Das Sicher­heits­event 2024: Die Nürn­ber­ger Sicher­heits­kon­fe­renz fin­det in die­sem Jahr zum mitt­ler­wei­le 5. Mal statt. Seit 2019 – mit coro­nabe­ding­ter Pau­se – ist die Ver­an­stal­tung bei Sicher­heit­un­ter­neh­mern, bei Beschäf­tig­ten des pri­va­ten Sicher­heits­ge­wer­bes und bei Bran­chen­in­ter­es­sier­ten glei­cher­ma­ßen eta­bliert. In die­sem Bei­trag wer­fen wir einen Blick auf die The­men und Refe­ren­ten der kom­men­den Sicher­heits­kon­fe­renz, die am 10. April 2024 statt­fin­den wird.

Neue Loca­ti­on: Meistersingerhalle

Na stro­nie Meis­ter­sin­ger­hal­le in Nürn­berg ist nicht nur ein archi­tek­to­ni­sches Juwel der 1960er Jah­re, son­dern auch ein bedeu­ten­der Ver­an­stal­tungs­ort mit einer rei­chen Geschich­te. Benannt nach den legen­dä­ren Nürn­ber­ger Meis­ter­sin­gern, bie­tet die Hal­le eine zen­tra­le Lage in der Stadt und ist daher bequem mit öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln zu errei­chen. Ihr his­to­ri­scher Charme und die viel­fäl­ti­gen Nut­zungs­mög­lich­kei­ten machen sie zu einem belieb­ten Ort für Kon­zer­te, Tagun­gen und ande­re Ver­an­stal­tun­gen. Mit ihrem groß­zü­gi­gen Platz­an­ge­bot und moderns­ter Aus­stat­tung ist die Meis­ter­sin­ger­hal­le die idea­le Wahl auch für die 5. Aus­ga­be der Nürn­ber­ger Sicherheitskonferenz.

Was wird auf der Kon­fe­renz geboten?

Die Kon­fe­renz bie­tet wie gewohnt einen bewähr­ten Mix aus Fach­vor­trä­gen, klei­ner Mes­se und Mög­lich­kei­ten zur Ver­net­zung unter den Teil­neh­men­den. Die Vor­trä­ge befas­sen sich über­wie­gend mit ver­schie­de­nen The­men der öffent­li­chen und pri­va­ten Sicher­heit. So geht es in die­sem Jahr bei­spiels­wei­se um Bedro­hungs­ma­nage­ment, kri­ti­sche Infra­struk­tur und Frau­en in der Sicher­heit. Ein Vor­trag befasst sich wie bei den Aus­ga­ben zuvor mit einem „fach­frem­den“ The­ma: In die­sem Jahr wird mit „Life is a Sales Talk“ der Aspekt Mar­ke­ting & Ver­trieb the­ma­ti­siert. Gera­de für Sicher­heits­un­ter­neh­mer dürf­te das inter­es­sant sein. Ansons­ten bie­ten die Fach­vor­trä­ge sicher­lich ein brei­tes Wis­sens­up­date für das anwe­sen­de Publi­kum. Erfah­rungs­ge­mäß ist für vie­le Teil­neh­men­de die Ver­net­zung ein zen­tra­ler Punkt der Ver­an­stal­tung. Ein High­light hier­für ist sicher­lich die After-Show-Par­ty, die aller­dings Teil­neh­men­den mit dem „Black Ticket“ (=höchs­te Preis­ka­te­go­rie) vor­be­hal­ten ist. Jedoch sind aus­rei­chend Kom­mu­ni­ka­ti­ons­pau­sen für ein Get-Tog­e­ther aller Inter­es­sier­ten wäh­rend der Ver­an­stal­tung ein­ge­plant. Je nach Ticket­ka­te­go­rie wer­den außer­dem Soft-Drinks, ein Mit­tag­essen, Mit­schrif­ten der Vor­trä­ge, Gut­schei­ne und Rabat­te für Kur­se und Publi­ka­tio­nen des Ver­an­stal­ters sowie wei­te­re Bene­fits ange­bo­ten. Sicher­heits­mit­ar­bei­ten­de, die sich wei­ter­bil­den möch­ten oder nach einer neu­en beruf­li­chen Her­aus­for­de­rung suchen, bie­tet die Teil­nah­me mög­li­cher­wei­se eine gute Gele­gen­heit die­se Vor­ha­ben anzugehen.

Das sind die The­men der Vorträge:

Fünf Vor­tra­gen­de refe­rie­ren jeweils ca. 45 Minu­ten zu einem The­ma und ste­hen für Fra­gen des Publi­kums zur Verfügung.

Sicher­heit 2030 – Podiumsdiskussion

Nach Abschluss der Vor­trä­ge fin­det eine Podi­ums­dis­kus­si­on statt. Unter dem Mot­to „Sicher­heit 2030“ geht es um Her­aus­for­de­run­gen, Lösungs­an­sät­ze und Zukunfts­per­spek­ti­ven. Hier­zu dis­ku­tie­ren die Refe­ren­ten und aus­ge­wähl­te Teil­neh­mer über die Zukunft der pri­va­ten Sicher­heit. Dabei wer­den Her­aus­for­de­run­gen wie die Digi­ta­li­sie­rung und die Kom­ple­xi­tät der Bedro­hun­gen eben­so beleuch­tet wie kon­kre­te Schrit­te zur Pro­blem­lö­sung und die Wei­ter­ent­wick­lung der pri­va­ten Sicher­heits­bran­che. Die Dis­kus­si­on bie­tet Ein­bli­cke und Impul­se für eine zukunfts­ori­en­tier­te Aus­rich­tung der Sicher­heits­un­ter­neh­men, der Poli­tik und der Bran­che insgesamt.

Last-Minu­te-Tickets: Jetzt Rabatt sichern!

Alle Leser des Sach­kun­de-Blogs sowie Mit­glie­der der Face­book-Grup­pe „Mit Sicher­heit erfolg­reich“ erhal­ten 10% Rabat auf die regu­lä­ren Ticketpreise.

Gut­schein­code: SIKO10 

So funk­tio­niert die Ein­lö­sung: Wäh­len Sie das gewünsch­te Ticket unter https://www.nuernberger-sicherheitskonferenz.de/#tickets und geben Sie anschlie­ßend den Code an der Kas­se ein!

Ver­an­stal­tungs­vi­deo (Pre­view) und wei­te­re Informationen

Vie­le wei­te­re Infos zur Ver­an­stal­tung fin­den Sie unter www.nuernberger-sicherheitskonferenz.de, im Fly­er zur Ver­an­stal­tung (Pro­gramm­heft) sowie im nach­fol­gen­den Video zur 5. Nürn­ber­ger Sicherheitskonferenz:

Zapa­mię­ty­wa­nie pytań egza­mi­nacy­jnych i odpo­wied­zi: czy to wyst­ar­c­zy, aby zdać egza­min 34a?

Zapamiętywanie pytań egzaminacyjnych i odpowiedzi: czy to wystarczy, aby zdać egzamin 34a?

Egza­min z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej w branży ochro­niar­skiej zgod­nie z § 34a Usta­wy o regu­lac­ji hand­lu, hand­lu i prze­mysłu (Gewer­be­ord­nung) jest ważnym war­un­kiem wstęp­nym do wyko­n­y­wa­nia zawo­du w tej dzied­zi­nie. Ma on na celu zapew­ni­e­nie, że kan­dy­d­a­ci posia­da­ją wied­zę niez­będ­ną do zag­wa­ran­to­wa­nia bez­piec­zeńst­wa lud­zi i ochro­ny mienia.
W tym kon­tekście poja­wia się pyta­nie, czy jest sens po pro­s­tu uczyć się na pamięć wszyst­kich moż­li­wych pytań egza­mi­nacy­jnych i odpo­wied­zi, nie zagłę­bia­jąc się w treść egzaminu.

Pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne: Teo­ria i praktyka

Bez dwóch zdań — Nau­ka z pyta­nia­mi egza­mi­nacy­jny­mi 34a ofe­ru­je wie­le kor­zyści. Czys­te zapa­mię­ty­wa­nie pytań egza­mi­nacy­jnych i odpo­wied­zi nie jest odpo­wied­nią meto­dą przy­go­to­wa­nia w tym kon­tekście, ponie­waż egza­min może rów­nież zawi­erać pyta­nia sytu­acy­j­ne. Doty­c­zy to zwłaszc­za części ust­nej egza­mi­nu. Ponadto waż­ne jest zro­zu­mi­e­nie powią­zań międ­zy różny­mi obs­za­ra­mi tema­ty­cz­ny­mi i umie­jęt­ność zasto­so­wa­nia ich w kon­kret­nych przy­pad­kach prak­ty­cz­nych. Powierz­chow­ne przy­go­to­wa­nie może pro­wad­zić do tego, że niek­tór­zy kan­dy­d­a­ci zdad­zą egza­min, ale nie będą w sta­nie zasto­so­wać swo­jej wied­zy w prak­ty­ce. Z reguły jed­nak zda­nie egza­mi­nu sta­je się rów­nież wyz­wa­niem, jeś­li ktoś uczy się tyl­ko na pamięć i nie zdo­był prawd­zi­wego zro­zu­mi­e­nia treści.

Wyz­wa­nia

Ponadto waż­na jest nie tyl­ko zna­jo­mość pod­staw prawnych i odpo­wied­nich prze­pisów, ale także zro­zu­mi­e­nie psy­cho­lo­gicz­nych i komu­ni­ka­cy­jnych aspek­tów tego zawo­du. W koń­cu pry­wat­ni ochro­niar­ze mus­zą nie tyl­ko roz­poz­na­wać i odpierać zagroże­nia, ale także umieć sto­so­wać tech­ni­ki dees­ka­l­ac­ji i rad­zić sobie w trud­nych sytu­ac­jach. Doty­c­zy to rów­nież sku­tecz­n­ego komu­ni­ko­wa­nia się i roz­wią­zy­wa­nia kon­flik­tów. Oczy­wiście nie tyl­ko treści nauc­za­nia odgry­wa­ją tu rolę, ale prze­de wszyst­kim doś­wiad­c­ze­nie zawo­do­we i prze­ka­zy­wa­nie doś­wiad­c­zeń, np. w ramach kur­su przy­go­to­waw­c­ze­go lub w ramach wymi­a­ny z doś­wiad­c­z­ony­mi kole­gami. Na mar­gi­ne­sie należy wspom­nieć o sku­pi­e­niu się na tema­ty­ce praw­nej egza­mi­nu z kwa­li­fi­ka­c­ji zawo­do­wej 34a. Tema­ty takie jak pra­wo kar­ne czy pra­wo cywil­ne to. Pod­wó­j­na waga na egza­mi­nie pisem­nym. Nie należy lek­ko­myśl­nie zosta­wiać żad­nych punk­tów, rozu­mie­jąc mate­rię prawną w tym mie­js­cu, nie mówiąc już o zagroże­niach wyni­ka­ją­cych z igno­ran­c­ji praw­nej przy póź­nie­js­zej pra­cy w służ­bie bezpieczeństwa.

Zro­zu­mi­e­nie treści egzaminu

Zda­ją­cy egza­min powin­ni inten­syw­nie angażo­wać się w treść egza­mi­nu i starać się ją głę­biej zro­zu­mieć. Nie powin­ni zaj­mo­wać się tyl­ko fak­tami, ale także kon­tekst­ami i znac­ze­niem tego, cze­go się nauc­zy­li. Jed­nym ze spo­s­o­bów na to jest roz­mo­wa z inny­mi osoba­mi, któ­re rów­nież przy­go­to­wu­ją się do egza­mi­nu lub już pra­cu­ją w branży. Prak­ty­cz­ne doś­wiad­c­ze­nie może rów­nież pomóc w pogłę­bi­e­niu zro­zu­mi­e­nia i zasto­so­wa­niu tego, cze­go się nauc­zo­no. Ogól­nie zale­ca­ne są Książki, kur­sy online i szko­lenia stac­jo­nar­neKurs został zapro­jek­to­wa­ny tak, aby zapew­nić kon­tekst, a nie pra­co­wać wyłącz­nie z pyta­nia­mi tes­to­wy­mi i roz­wią­za­nia­mi. Wyjaś­ni­enia opar­te na stu­diach przy­pad­ków mogą wnieść istot­ny wkład w zro­zu­mi­e­nie, zwłaszc­za kwestii prawnych.

Wni­o­sek

Pod­su­mo­wu­jąc, nie ma sen­su po pro­s­tu zapa­mię­ty­wać wszyst­kich moż­li­wych pytań egza­mi­nacy­jnych i odpo­wied­zi bez zagłę­bia­nia się w treść egza­mi­nu. Zami­ast tego, kan­dy­d­a­ci powin­ni inten­syw­nie zaj­mo­wać się treścią egza­mi­nu i starać się uzys­kać głębs­ze zro­zu­mi­e­nie. Może to pomóc im nie tyl­ko w zda­niu egza­mi­nu, ale także w prak­ty­cz­nym zasto­so­wa­niu zdo­bytej wied­zy i sku­tecz­nej pra­cy w branży ochro­ny prywatnej.

Wska­zów­ki doty­c­zące skła­da­nia podań o pracę dla pry­wat­nych ochro­niar­zy: Jak sku­tecz­nie złożyć podanie!

Wskazówki dotyczące składania podań o pracę dla prywatnych ochroniarzy: Jak skutecznie złożyć podanie!

Ochro­niar­ze odgry­wa­ją ważną rolę w pry­wat­nej branży ochro­ny i częs­to są pierws­zym punk­tem kon­tak­tu dla kli­en­tów i gości. Jeś­li jes­teś pra­cow­ni­kiem ochro­ny szu­ka­ją­cym nowej pra­cy, uda­na apli­ka­c­ja może sta­nowić róż­nicę międ­zy suk­ce­sem a porażką. Szan­se są dość duże ze wzglę­du na sytu­ac­ję na ryn­ku pra­cy. Rynek ten nazy­wa­ny jest rów­nież ryn­kiem pra­cow­ni­ka — co oznac­za, że na obe­c­ne wol­ne mie­j­s­ca pra­cy jest mało wykwa­li­fi­kowanych kan­dy­da­tów. Mają Państ­wo — oczy­wiście w zależ­ności od niek­tórych czyn­ni­ków, takich jak wyk­sz­tałce­nie i pożą­da­ne mie­j­s­ce pra­cy — w zasad­zie dobry wybór!

W tym arty­ku­le poda­my wska­zów­ki i pora­dy, jak sku­tecz­nie ubie­gać się i zna­leźć wymar­zoną pracę w branży ochro­ny prywatnej.

10 wska­zó­wek doty­c­zą­cych apli­ka­c­ji dla pra­cow­ni­ków ochro­ny w pry­wat­nym sek­tor­ze ochrony

  1. Stwórz sen­sow­ny list motywacyjny

List moty­wa­cy­j­ny to pierw­s­ze wraże­nie, jakie robisz na poten­c­jal­nym pra­co­daw­cy. Waż­ne jest, abyś poś­więcił czas na stwor­ze­nie moc­n­ego lis­tu moty­wa­cy­j­n­ego, który pod­kreś­li Two­je doś­wiad­c­ze­nie, umie­jęt­ności i moty­wac­ję. Upew­nij się, że list moty­wa­cy­j­ny jest dosto­so­wa­ny do fir­my i ofe­ro­wa­nej pra­cy w ochro­nie oraz że dowied­ziałeś się o fir­mie i jej działalności.

  1. Uak­tu­al­nij swo­je CV

Two­je CV jest naj­waż­nie­js­zym doku­men­tem apli­ka­cy­jnym i powinno przedsta­wiać Two­je doś­wiad­c­ze­nie zawo­do­we, umie­jęt­ności i kwa­li­fi­ka­c­je. Zak­tua­li­zuj swo­je CV przed złoże­niem wni­o­s­ku i upew­nij się, że jest ono prze­jr­zys­te i łat­we do odc­zy­ta­nia. Uży­waj punk­tów wypunk­to­wanych i wyraź­n­ego for­ma­tow­a­nia, aby pod­kreś­lić waż­ne infor­mac­je. Zamieść rów­nież infor­mac­je o tym, jakie szko­lenia i cer­ty­fi­ka­ty ukońc­zyłeś oraz jakie masz doś­wiad­c­ze­nie w branży ochro­ny. Przedstaw swo­je świa­dect­wa kwa­li­fi­ka­c­ji, refe­ren­c­je i wszel­kie zaś­wiad­c­ze­nia o odby­tych szko­leniach. Nie należy dołąc­zać Fałs­zy­we doku­men­ty i prze­ko­n­ać Cię pro­fes­jo­nal­nym pra­wi­dło­we wyraże­nie.

  1. Pod­kreśl swo­je umie­jęt­ności i doświadczenie

Jako pra­cow­nik ochro­ny powi­ni­en­eś umieć szyb­ko roz­poz­na­wać nie­bez­piecz­ne sytu­ac­je i odpo­wied­nio na nie reago­wać. W swo­jej apli­ka­c­ji pod­kreśl swo­je umie­jęt­ności i doś­wiad­c­ze­nie w dzied­zi­nie bez­piec­zeńst­wa oraz zwróć uwa­gę na swo­je kom­pe­ten­c­je w zak­re­sie komu­ni­ka­c­ji, roz­wią­zy­wa­nia kon­flik­tów i dees­ka­l­ac­ji. Nie przes­ad­zaj jed­nak, np. poprzez eks­cen­trycz­nie roz­bu­do­wa­ne nar­rac­je o swoich dotych­c­z­a­so­wych wyc­zy­nach jako pra­cow­nik ochrony!

  1. Bądź przy­go­to­wa­ny do roz­mo­wy kwalifikacyjnej

Roz­mo­wa kwa­li­fi­ka­cy­j­na to szan­sa na zapre­zen­to­wa­nie się z jak naj­lepszej stro­ny i prze­kona­nie pra­co­daw­cy o swoich umie­jęt­nościach. Przy­go­tuj się do roz­mo­wy czy­ta­jąc o fir­mie, przy­go­to­wu­jąc pyta­nia i zast­ana­wia­jąc się nad odpo­wied­zia­mi, których udziel­ił­byś. Upew­nij się, że jes­teś na czas i dobrze przy­go­to­wa­ny do roz­mo­wy i że jas­no przedsta­wi­asz swo­je kwa­li­fi­ka­c­je i doświadczenie.

  1. Pozostań pozy­tyw­ny i pew­ny siebie

Jako pra­cow­nik ochro­ny waż­ne jest, abyś spra­wiał wraże­nie pozy­tyw­n­ego i pew­n­ego sie­bie. Bądź pew­ny swoich umie­jęt­ności i doś­wiad­c­ze­nia i prze­każ poten­c­jal­ne­mu pra­co­daw­cy, że jes­teś naj­leps­zym wybo­rem na to sta­nowis­ko. Zacho­waj pro­fes­jo­na­lizm i uprzej­mość podc­z­as całe­go pro­ce­su apli­ka­c­ji i upew­nij się, że pozosta­wisz po sobie pozy­tyw­ne wraże­nie. W tym mie­js­cu pro­si­my o nieobraża­nie swo­jego sta­re­go lub poprzednie­go pra­co­daw­cy. To nie robi dob­re­go wraże­nia, a kadra zar­ząd­za­ją­ca w branży ochro­ny pry­wat­nej ma częs­to lepsze kon­tak­ty niż myślisz!

  1. Wykor­zystaj swo­ją sieć

Wykor­zystaj swo­ją sieć zawo­do­wą, aby zna­leźć poten­c­jal­nych pra­co­daw­ców i dowied­zieć się o wol­nych mie­js­cach pra­cy. Poroz­ma­wiaj z były­mi kole­gami, przełoż­ony­mi i inny­mi kon­takt­ami w branży ochro­ny i poproś o reko­men­d­ac­je lub infor­mac­je o wol­nych mie­js­cach pra­cy. Plat­for­my inter­neto­we, takie jak Lin­ke­dIn czy XING, rów­nież mogą pomóc w zna­le­zi­eniu poten­c­jal­nych pra­co­daw­ców i nawią­za­niu kon­tak­tów. Możesz tam rów­nież zaz­nac­zyć, że jes­teś otwar­ty na ofer­ty. Cza­sa­mi kon­tak­tu­ją się rów­nież head­hun­ter­zy, któr­zy mogą być pomoc­ni w zna­le­zi­eniu pracy.

  1. Bądź elas­ty­cz­ny i otwar­ty na nowe wyzwania

W branży ochro­ny pry­wat­nej ist­nie­je wie­le zadań i sta­nowisk, któ­re wyma­ga­ją różnych umie­jęt­ności i doś­wiad­c­ze­nia. Bądź elas­ty­cz­ny i otwar­ty na nowe wyz­wa­nia i spraw­dź, czy nada­jesz się na inne sta­nowis­ka lub zada­nia. Być może będ­zi­esz mógł wnieść swo­je umie­jęt­ności i doś­wiad­c­ze­nie lepiej na innym sta­nowis­ku lub będ­zi­esz zain­te­re­so­wa­ny nowym wyzwaniem.

  1. Zapre­zen­tuj się profesjonalnie

Jako pra­cow­nik ochro­ny jes­teś wizy­tów­ką fir­my i dla­te­go powi­ni­en­eś pre­zen­to­wać się w sposób pro­fes­jo­nal­ny. Upew­nij się, że nosisz odpo­wied­ni ubiór i spra­wi­asz dob­re wraże­nie podc­z­as roz­mów kwa­li­fi­ka­cy­jnych lub innych pro­fes­jo­nal­nych okaz­ji. Zwróć rów­nież uwa­gę na swój język ciała i wygląd oraz upew­nij się, że komu­ni­ku­jesz się grzecz­nie i profesjonalnie.

  1. Nie uni­kaj wyso­kich wymagań

Mak­sy­m­al­nie 20 lat i 10 lat doś­wiad­c­ze­nia zawo­do­wego — oczy­wiście nie jest to moż­li­we. Pra­co­daw­cy częs­to w ogło­sze­niach o pracę pis­zą spo­ro wyma­gań. Nie bój się tego, ale bądź szc­zery, jeś­li nie speł­ni­asz (jeszc­ze) jakie­goś wymo­gu. Wciąż możesz zdo­być doś­wiad­c­ze­nie w nowej pra­cy, możesz popra­wić zna­jo­mość języ­ka obce­go, bio­rąc kur­sy na boku (np. w cen­trum edu­ka­c­ji dla dorosłych) i możesz nadro­bić bra­ku­jące dodat­ko­we szko­lenia. Pra­co­daw­cy są częs­to bard­ziej elas­ty­cz­ni, niż myś­lisz, zwłaszc­za jeś­li jest to poza tym dob­re (ludzkie) dopasowanie!

  1. Miej oko na piłkę i nie bój się niepowodzeń!

Wylą­do­wa­nie bez­poś­red­nie­go tra­fie­n­ia w pierw­s­zej apli­ka­c­ji i zdo­by­cie wymar­zo­nej pra­cy jest rac­zej wyjąt­kiem niż regułą. Nie bój się, jeś­li nie uda ci się z pierw­s­zą apli­ka­c­ją, ale spró­buj ponow­nie gdzieś ind­ziej. Częs­to pomoc­ne jest popro­sze­nie o otwar­tą infor­mac­ję zwrot­ną na temat tego, dlac­ze­go nie tra­fiłeś na krót­ką lis­tę, lub odby­cie pro­fes­jo­nal­n­ego szko­lenia z zak­re­su apli­ka­c­ji, gdzie Two­je doku­men­ty apli­ka­cy­j­ne są rów­nież prze­glą­da­ne i opty­ma­lizowa­ne. Po pro­s­tu bądź na bieżą­co, sub­s­kry­buj odpo­wied­nie ofer­ty pra­cy na por­tal­ach pra­cy. Dzięki temu będ­zi­esz auto­ma­ty­cz­nie infor­mo­wa­ny o poja­wi­e­niu się nowych ofert pra­cy w Two­im pro­mie­niu wyszukiwania.

Wni­o­sek

Sku­tecz­na apli­ka­c­ja w branży ochro­ny pry­wat­nej wyma­ga cza­su, wysił­ku i zaan­gażo­wa­nia. Wykor­zystaj powyżs­ze wska­zów­ki, aby zop­ty­ma­lizować swo­ją apli­ka­c­ję i zna­leźć wymar­zoną pracę. Bądź na bieżą­co i kon­ty­nu­uj swo­ją edu­ka­c­ję. Porównaj ofer­ty pra­cy i postaraj się sprze­dać sie­bie w jak naj­leps­zy sposób. Bądź pew­ny sie­bie, elas­ty­cz­ny i pro­fes­jo­nal­ny i pokaż swo­je­mu poten­c­jal­ne­mu pra­co­daw­cy, że jes­teś ide­al­nym wybo­rem na to stanowisko.

Czy ist­nie­je moż­li­wość przys­tąpi­e­nia do egza­mi­nu w innym języku?

Czy istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu w innym języku?

Nie. Przys­tąpi­e­nie do egza­mi­nu 34a jest moż­li­we tyl­ko w języ­ku niemieckim.

Test wied­zy o bez­piec­zeńst­wie wkrót­ce w języ­ku rosy­js­kim, arabs­kim lub angielskim

Częs­to spo­ty­kam się z pyta­niem, czy egza­min z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej zgod­nie z § 34a GewO moż­na zda­wać także w innym języ­ku — tak jak w przy­pad­ku egza­mi­nu na pra­wo jaz­dy, który w Niemc­zech prze­pro­wad­za­ny jest także m.in. w języ­ku angiel­s­kim, fran­cus­kim, gre­ckim, włos­kim, chor­wa­ckim, pol­skim, por­tu­gals­kim, rumuńs­kim, rosy­js­kim, hiszpańs­kim i ture­ckim. W przy­pad­ku egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej nie jest to możliwe!
I moim zda­niem to jest dobra rzecz. O ile zasa­dy w ruchu dro­go­wym są w UE dość pod­ob­ne, np. jeś­li chod­zi o wygląd i znac­ze­nie znaków dro­go­wych, o tyle w dzied­zi­nie ochro­ny pry­wat­nej spra­wa jest bard­ziej deli­kat­na. Z jed­nej stro­ny trze­ba umieć bard­zo bez­piecz­nie porus­zać się po tute­js­zych nor­mach prawnych, czy­li trze­ba szc­ze­góło­wo znać odpo­wied­nie usta­wy i roz­por­ząd­ze­nia dan­ego kra­ju. Po dru­gie, zaw­s­ze masz do czy­ni­enia bez­poś­red­nio z ludź­mi, a komu­ni­ka­c­ja jest niez­będ­nym czyn­ni­kiem w kon­takt­ach z inny­mi, np. w dees­ka­l­ac­ji. Pomi­ja­jąc fakt, że nie­mieckie teks­ty praw­ne są cza­sa­mi trud­ne do zro­zu­mi­e­nia pod wzglę­dem języ­ko­wym, język ten ma rów­nież swo­je sub­tel­ności w prak­ty­ce. Dla­te­go zde­cy­do­wa­nie sen­sow­ne jest, aby móc poro­zu­mie­wać się w języ­ku kra­ju, w którym wykon­u­je się swo­ją pracę. Oczy­wiście zna­jo­mość języ­ków obcych jest rów­nież bard­zo waż­na, jeś­li myś­li­my o wydar­zeniach z międ­zy­n­a­ro­do­wą publicz­nością, np. o fes­ti­wa­la­ch czy tar­gach. Wie­lo­ję­zy­cz­ność to duży atut w branży ochroniarskiej.

 

Czy mus­zę mieć dowód dla IHK, że znam wyst­ar­c­za­ją­co dobrze język niemiecki?

Język nie­miecki, język trud­ny — to zna­ne stwierd­ze­nie. Doś­wiad­c­ze­nie poka­zu­je, że oso­by nie­bę­dące rod­zi­my­mi użyt­kow­ni­ka­mi języ­ka mają szc­ze­gól­ne trud­ności ze zda­niem egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej zgod­nie z § 34a GewO za pierws­zym pode­jściem. Jed­nym z powo­dów jest to, że pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne częs­to nie są łat­we do zro­zu­mi­e­nia. Dla­te­go z jed­nej stro­ny należy dobrze przy­go­to­wać się do egza­mi­nu pod wzglę­dem mery­to­rycz­nym, a z dru­giej stro­ny należy posia­dać pewien zasób umie­jęt­ności języ­ko­wych z życia cod­zi­en­n­ego, jak i z języ­ka tech­nicz­n­ego (ter­mi­ny praw­ne, ter­mi­ny tech­nicz­ne z dzied­zi­ny bez­piec­zeńst­wa itp.) Jak na razie zna­jo­mość języ­ka nie jest war­un­kiem koniecz­nym do przy­jęcia.. Oznac­za to, że nie trze­ba przedsta­wiać cer­ty­fi­ka­tu języ­ko­wego lub pod­ob­n­ego dowo­du, aby zostać dopuszc­z­onym do egza­mi­nu z wied­zy specjalistycznej.

 

Pomoc dla uczest­ni­ków zajęć z przedmio­tów obcojęzycznych

Jeś­li jes­teś nowy w Niemc­zech i nie znasz jeszc­ze zbyt dobrze języ­ka nie­mieckie­go, wzięcie udziału w kur­sie języ­ko­wym zde­cy­do­wa­nie ma sens, rów­nież po to, aby przy­go­to­wać się do egza­mi­nu IHK. Częs­to cen­tra ksz­tałcen­ia dorosłych (VHS) ofe­ru­ją kur­sy języ­ko­we. Federal­ny Urząd ds. Migrac­ji i Ucho­dźców (BAMF) wspie­ra rów­nież udział w kur­sach języ­ko­wych lub inte­gra­cy­jnych. Dodat­ko­wo bard­zo pomoc­ne mogą być apli­ka­c­je do nau­ki i oczy­wiście uży­wa­nie języ­ka nie­mieckie­go w życiu cod­zi­en­nym. Lek­sy­ko­ny z ter­mi­na­mi tech­nicz­ny­mi dla sek­to­ra bez­piec­zeńst­wa są dostęp­ne w handlu.

Zda­nie egza­mi­nu eks­per­ckie­go zgod­nie z § 34a Gewo mimo kry­zy­su Corony

Zdanie egzaminu eksperckiego zgodnie z § 34a Gewo mimo kryzysu Corony

W ost­at­nich mie­sią­cach egza­mi­ny według § 34a GewO (pil­no­wa­nie) zostały odwoła­ne z powo­du kry­zy­su Coro­ny (COVID-19). Teraz egza­mi­ny odbę­dą się ponow­nie w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej (IHK). Dla wszyst­kich, któr­zy zare­jes­tro­wa­li się w ter­mi­nie lub których ter­min został przes­unię­ty, egza­min pisem­ny odbęd­zie się jut­ro, 18 czerw­ca 2020 r. W wie­lu mie­js­cach obo­wią­zu­ją obe­c­nie spec­jal­ne prze­pi­sy doty­c­zące zda­wa­nia egza­mi­nu, np:

O tym, jakie prze­pi­sy obo­wią­zu­ją, moż­na dowied­zieć się z pis­ma IHK doty­c­zące­go egza­mi­nu lub ze stro­ny inter­neto­wej danej IHK.
Wszyst­kim zda­ją­cym jut­ro egza­min życ­zę samych sukcesów! 

PS: Jeś­li Twój egza­min, który powi­ni­en był odbyć się np. w kwiet­niu, został odwoła­ny bez zas­tępst­wa, musisz zare­jes­tro­wać się na nowy termin!
Ze wzglę­du na obe­c­ne duże zapo­trze­bo­wa­nie, należy wcześ­niej zare­jes­tro­wać się na egza­min. Ponie­waż trze­ba przestrz­e­gać mini­mal­nych odle­głości, i tak już defi­cy­to­we mie­j­s­ca są jeszc­ze bard­ziej ogra­nic­zo­ne. Wszyst­kie ter­mi­ny egza­minów moż­na zna­leźć na stro­nie https://www.sachkunde-34a.de/wann-termine-34a/

Nadruk
pl_PLPL