Provedení znaleckého zkoumání podle § 34a Gewo navzdory krizi Corona.

Absol­vo­vá­ní znalecké­ho zko­umá­ní pod­le § 34a Gewo navz­do­ry kri­zi Corona

V minulých měsí­cích byly zruše­ny zkoušky pod­le § 34a GewO (strá­žní služ­ba) z důvo­du kri­ze Coro­na (COVID-19). Nyní se zkoušky budou opět konat v Prů­mys­lo­vé a obchod­ní komoře (IHK). Pro všech­ny, kteří se přih­lá­si­li včas nebo jim byl ter­mín odložen, se písem­ná zkouš­ka usku­teční zítra, 18. červ­na 2020. V součas­né době pla­tí na mno­ha mís­tech zvlá­št­ní před­pi­sy pro sklá­dá­ní zkoušky, např.:

Kte­ré před­pi­sy přes­ně pla­tí, se doz­ví­te z dopi­su od IHK pro zkouš­ku nebo také na inter­neto­vých strán­kách přís­luš­né IHK.
Všem, kteří zítra sklá­da­jí zkouš­ku, pře­ji hod­ně úspěchů! 

PS: Pokud byla vaše zkouš­ka, která se měla konat napří­klad v dub­nu, zruše­na bez náhra­dy, musí­te se přih­lá­sit na nový termín!
Vzhle­dem k součas­né­mu vyso­ké­mu záj­mu bys­te se měli na zkouš­ku přih­lá­sit včas. Vzhle­dem k tomu, že je tře­ba dodržo­vat minimální vzdá­len­os­ti, jsou již tak ome­zená mís­ta ješ­tě ome­zeně­jší. Všech­ny ter­mí­ny zkoušek naj­de­te na adre­se https://www.sachkunde-34a.de/wann-termine-34a/

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Žád­né komentáře 

Zan­echat odpo­věď

Otisk
cs_CZCS