Przyszłość prywatnej branży ochrony w Niemczech: człowiek czy maszyna?

Przy­szłość pry­wat­nej branży ochro­niar­skiej w Niemc­zech: czło­wiek czy maszyna?

Branża ochro­ny pry­wat­nej jest ważnym sek­torem gos­po­dar­ki w Niemc­zech i zatrud­nia wie­le osób. W 2022 roku w sek­tor­ze ochro­ny pry­wat­nej w Niemc­zech było łącz­nie nie­co poniżej 260 000 pra­cow­ni­ków, pra­cu­ją­cych w około 5 700 fir­mach ochro­niar­s­kich i zabez­piec­za­ją­cych. Są to znac­zące licz­by. Pry­wat­na ochrona w coraz więks­zym stop­niu przej­mu­je daw­niej czys­to suwe­ren­ne zada­nia w niek­tórych obs­za­rach i tym samym stała się ważnym grac­zem — częścio­wo rów­nież w obs­z­ar­ze bez­piec­zeńst­wa i por­ząd­ku publicznego.

Jak jed­nak będ­zie się roz­wi­jać pry­wat­na ochrona w przy­szłości? Czy ludzcy ochro­niar­ze będą coraz częściej zas­tę­po­wa­ni przez mas­zy­ny? Czy też w przy­szłości lud­zie nadal będą odgry­wać ważną rolę w branży ochro­ny? W tym arty­ku­le przy­glą­da­my się przy­szłości pry­wat­nej branży ochro­niar­skiej w Niemczech.

Rola lud­zi w branży ochro­ny prywatnej

Ludzcy pra­cow­ni­cy ochro­ny mają wie­le zalet w porówna­niu z mas­zy­na­mi. Potra­fią bard­ziej nie­omyl­nie przy­pi­sać ludzkie działa­nia i odpo­wied­nio zare­ago­wać. Potra­fią lepiej ocen­ić nie­bez­piecz­ne sytu­ac­je i odpo­wied­nio działać. Mają zdol­ność do reago­wa­nia na nie­prze­wid­zia­ne zdar­zenia i elas­ty­cz­n­ego działa­nia. Szc­ze­gól­nie w sytu­ac­jach, w których waż­ne są empa­tia, zro­zu­mi­e­nie i komu­ni­ka­c­ja inter­per­so­nal­na, ludzcy pra­cow­ni­cy ochro­ny są niezastąpieni.

Ponadto w branży ochro­ny ist­nie­ją pew­ne czyn­ności, któ­re trud­no zau­to­ma­ty­zować. Na przy­kład moni­to­ro­wa­nie lud­zi i sprawd­za­nie doku­men­tów iden­ty­fi­ka­cy­jnych wyma­ga wyso­kie­go pozio­mu wied­zy, doś­wiad­c­ze­nia i empa­tii. Działa­nia te wyma­ga­ją rów­nież umie­jęt­ności poz­naw­c­zych, takich jak kry­ty­cz­ne myś­le­nie, roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów i podej­mo­wa­nie decyz­ji, których obe­c­nie nie mogą w peł­ni prze­jąć maszyny.

Rola mas­zyn w pry­wat­nej branży ochrony

Jed­nak w sek­tor­ze bez­piec­zeńst­wa ist­nie­ją rów­nież działa­nia, któ­re mogą być wspier­a­ne przez mas­zy­ny. Na przy­kład kame­ry i inne urząd­ze­nia tech­nicz­ne mogą być wykor­zy­sty­wa­ne do moni­to­ro­wa­nia budyn­ków i mie­jsc publicz­nych. Nagra­nia mogą być ana­lizowa­ne przez ludzkich pra­cow­ni­ków ochro­ny w celu roz­poz­na­wa­nia i reago­wa­nia na nie­bez­piecz­ne sytu­ac­je. Jed­nak sys­te­my, któ­re ocen­ia­ją zare­jes­tro­wa­ny mate­riał zdjęcio­wy bez­poś­red­nio za pomocą kom­pu­te­ra i w razie potrze­by uruch­a­mi­a­ją alarm, są szybs­ze i bard­ziej nie­za­wod­ne w masie.
Pierw­s­ze zau­to­ma­ty­zowa­ne sys­te­my, na przy­kład w zak­re­sie kon­tro­li dostę­pu, ist­niały już wie­le lat temu. Od pew­n­ego cza­su sto­so­wa­ne są rów­nież robo­ty straż­nic­ze, któ­re wypo­sażo­ne są w detek­to­ry i np. w peł­ni auto­ma­ty­cz­nie pat­ro­lu­ją maga­zy­ny. Tech­no­lo­gia dronów sta­je się rów­nież coraz popu­lar­nie­js­za w zasto­so­wa­niach w sek­tor­ze ochro­ny pry­wat­nej — na przy­kład jeś­li chod­zi o śled­ze­nie lub wery­fi­ka­c­ję alar­mów. Tutaj jed­nak przesz­ko­dy praw­ne są wciąż dość wyso­kie i częs­to unie­moż­li­wia­ją jej wykor­zysta­nie w praktyce.

Ponadto tech­no­lo­gie takie jak AI i ucze­nie mas­zy­no­we mogą być wykor­zy­sty­wa­ne do wykry­wa­nia wzor­ców i anoma­lii w dużych ilościach danych. W ten sposób siły bez­piec­zeńst­wa mogą być ost­rz­e­ga­ne o poten­c­jal­nych zagroże­niach na wczes­nym eta­pie i odpo­wied­nio reagować.

Przy­szłość pry­wat­nej branży ochrony

Jest mało praw­do­po­d­ob­ne, że mas­zy­ny cał­ko­wi­cie zas­tąpią ludzkich ochro­niar­zy. Lud­zie nadal będą odgry­wać ważną rolę w branży ochro­ny. Jed­nak mas­zy­ny będą odgry­wały coraz więks­zą rolę i będą wspierały ludzkich pra­cow­ni­ków ochro­ny w niek­tórych czyn­nościach. Pry­wat­ne fir­my ochro­niar­skie mus­zą dosto­so­wać się do tych zmi­an oraz odpo­wied­nio szko­lić i roz­wi­jać swój per­so­nel, aby spro­stać wyma­ga­ni­om przyszłości.

Wni­o­sek

Przy­szłość branży ochro­ny pry­wat­nej w Niemc­zech będ­zie ksz­tał­to­wa­na przez połąc­ze­nie pra­cy ludzkiej i moż­li­wości mas­zyn. Lud­zie nie zostaną zas­tąpi­e­ni, ale będą się dalej roz­wi­jać i przej­mo­wać inne czyn­ności. Oznac­za to, że nas­tąpi przes­unięcie zadań. Podc­z­as gdy zada­nia zwią­za­ne z postrz­e­ga­niem mogą być w dużej mier­ze prze­ję­te przez mas­zy­ny, pry­wat­ne siły bez­piec­zeńst­wa będą coraz częściej podej­mo­wać inne, bard­ziej wyma­ga­jące zadania.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Brak komentarzy 

Zosta­wić odpo­wie­dź

Nadruk
pl_PLPL