Almanya'da Özel Güvenlik Sektörünün Geleceği: İnsan mı Makine mi?

Alman­ya’­da Özel Güven­lik Sek­törü­nün Gele­ceği: İns­an mı Maki­ne mi?

Özel güven­lik sek­törü Alman­ya’­da önem­li bir eko­no­mik sek­tör­dür ve çok say­ı­da kişi­ye istih­dam sağlam­akt­a­dır. 2022 yılın­da Alman­ya’­da özel güven­lik sek­törün­de yaklaşık 5.700 bek­çi ve güven­lik şir­ke­tin­de çalışan toplam 260.000’in biraz altın­da çalışan var­dı. Bun­lar kay­da değer rakam­lar. Özel güven­lik, belir­li alan­lar­da eski­den tama­men dev­le­te ait olan görev­le­ri gide­rek daha faz­la üst­len­mek­te ve böyle­ce kıs­men kamu güven­liği ve düze­ni alanın­da da önem­li bir oyun­cu hali­ne gelmektedir.

Peki özel güven­lik gele­cek­te nasıl gelişe­cek? İns­an güven­lik görev­li­ler­inin yeri­ni gide­rek maki­ne­ler mi ala­cak? Yoksa ins­an­lar gele­cek­te de güven­lik sek­törün­de önem­li bir rol oyna­ma­ya devam mı ede­cek? Bu yazı­da Alman­ya’­da özel güven­lik sek­törü­nün gele­ceği­ne bir göz atıyoruz.

Özel güven­lik sek­törün­de ins­an­ların rolü

İns­an güven­lik per­so­neli­nin maki­ne­le­re göre bir­çok avan­ta­jı var­dır. İns­an eylem­le­ri­ni daha hat­a­sız bir şekil­de ata­ya­bi­lir ve uygun şekil­de tep­ki ver­e­bi­lir­ler. Teh­li­keli dur­um­ları daha iyi değer­len­di­re­bi­lir ve uygun şekil­de hare­ket ede­bi­lir­ler. Öngörü­le­mey­en olayla­ra tep­ki ver­me ve esnek davr­an­ma yete­neği­ne sahiptir­ler. Öze­l­lik­le empa­ti, anlayış ve kişi­ler arası ile­tişi­min önem­li olduğu dur­um­lar­da insan güven­lik per­so­neli­nin yeri doldurulamaz.

Ayrı­ca, güven­lik sek­törün­de oto­ma­tik­leş­ti­ril­me­si zor olan bazı faa­li­y­et­ler var­dır. Örneğin, ins­an­ları izle­mek ve kim­lik bel­ge­le­ri­ni kon­trol etmek yük­sek düzey­de uzman­lık, deney­im ve empa­ti gerek­tir­ir. Bu faa­li­y­et­ler aynı zaman­da eleş­ti­rel düşün­me, pro­blem çöz­me ve karar ver­me gibi şu anda maki­ne­ler tarafın­dan tam ola­rak üst­le­ni­le­mey­en biliş­sel bece­ri­ler de gerektirmektedir.

Özel güven­lik sek­törün­de maki­ne­le­rin rolü

Bun­un­la bir­lik­te, güven­lik sek­törün­de maki­ne­ler tarafın­dan des­te­klen­ebil­ecek faa­li­y­et­ler de var­dır. Örneğin, binaları ve hal­ka açık yer­le­ri izle­mek için kame­ra­lar ve diğer teknik cihaz­lar kul­lanıla­bi­lir. Kayıt­lar, teh­li­keli dur­um­ları tanı­mak ve bun­la­ra tep­ki ver­mek için insan güven­lik görev­li­le­ri tarafın­dan ana­liz edi­le­bi­lir. Ancak kay­de­di­len görün­tü mate­rya­li­ni doğru­dan bir bil­gi­sayar yar­dımıy­la değer­lend­iren ve gerek­tiğin­de alarm çalan sis­tem­ler kit­le­ler için daha hız­lı ve güvenilirdir.
İlk oto­ma­tik sis­tem­ler, örneğin erişim kon­trolü alanın­da, uzun yıl­lar önce zaten mev­cut­tu. Dedek­tör­ler­le dona­tıl­mış ve örneğin depo­lar­da tam oto­ma­tik ola­rak devri­ye gezen bek­çi robot­ları da bir süre­dir kul­lanılm­akt­a­dır. Dro­ne tekno­lo­ji­si özel güven­lik sek­törün­de­ki uygu­la­ma­lar için de gide­rek daha popü­ler hale geli­yor — örneğin alarm taki­bi veya doğru­la­ma söz konu­su olduğun­da. Ancak bura­da yasal engel­ler hala olduk­ça yük­sek­tir ve gen­el­lik­le uygu­la­ma­da kul­lanıl­masını engellemektedir.

Buna ek ola­rak, yapay zeka ve maki­ne öğren­imi gibi tekno­lo­ji­ler büyük mik­tar­da ver­i­de­ki kalı­pları ve anor­mal­li­kle­ri tespit etmek için kul­lanıla­bi­lir. Bu şekil­de, güven­lik güç­le­ri potan­si­yel teh­dit­le­re karşı erken bir aşa­ma­da uyarıla­bi­lir ve buna göre tep­ki verebilir.

Özel güven­lik sek­törü­nün geleceği

Maki­ne­le­rin insan güven­lik görev­li­ler­inin yeri­ni tama­men alması pek olası değil­dir. İnsa­nl­ar güven­lik sek­törün­de önem­li bir rol oyna­ma­ya devam ede­cek­tir. Ancak maki­ne­ler gide­rek daha önem­li bir rol oyna­ya­cak ve belir­li faa­li­y­et­ler­de insan güven­lik görev­li­le­ri­ni des­te­kleye­cek­tir. Özel güven­lik şir­ket­le­ri bu değişi­k­li­k­le­re uyum sağla­malı ve gele­ceğin tale­p­le­ri­ni karşıla­mak için per­so­neli­ni buna göre eğit­me­li ve geliştirmelidir.

Sonuç

Alman­ya’­da özel güven­lik sek­törü­nün gele­ceği, insan emeği ile maki­ne­le­rin yete­ne­kler­inin bir ara­ya gel­me­si­yle şekil­le­n­e­cek. İnsa­nl­ar değiş­ti­ril­meye­cek, ancak daha da gelişe­cek ve diğer faa­li­y­et­le­ri dev­ralacak. Bu da görev­ler­de bir değişim ola­cağı anlamı­na geli­yor. Algı görev­le­ri büyük ölçü­de maki­ne­ler tarafın­dan üst­le­ni­le­bi­lir­ken, özel güven­lik güç­le­ri gide­rek daha zor­lu diğer görev­le­ri üstlenecektir.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Yorum yok 

Bir cevap bırakın

Künye
tr_TRTR