Viitorul industriei private de securitate în Germania: om sau mașină?.

Vii­torul indus­triei pri­va­te de secu­ri­ta­te în Ger­ma­nia: om sau mașină?

Indus­tria de secu­ri­ta­te pri­va­tă este un sec­tor eco­no­mic important în Ger­ma­nia și anga­jea­ză num­e­r­oa­se per­so­ane. În 2022, în Ger­ma­nia existau în total puțin sub 260.000 de anga­jați în sec­torul secu­ri­tății pri­va­te, care lucrau în apro­xi­ma­tiv 5.700 de com­pa­nii de pază și secu­ri­ta­te. Aces­tea sunt cif­re con­side­ra­bi­le. Secu­ri­ta­tea pri­va­tă preia din ce în ce mai mult sar­ci­ni ante­rior pur suve­r­a­ne în anu­m­ite dome­nii și a deve­nit ast­fel un actor important — în par­te și în dome­niul sigu­ranței și ordi­nii publice.

Dar cum se va dez­vol­ta secu­ri­ta­tea pri­va­tă în vii­tor? Vor fi înlo­cuiți din ce în ce mai mult agenții de secu­ri­ta­te uma­ni cu mași­ni? Sau oamen­ii vor con­ti­nua să joa­ce un rol important în indus­tria de secu­ri­ta­te în vii­tor? În acest arti­col arun­căm o pri­vi­re asu­pra vii­toru­lui indus­triei secu­ri­tății pri­va­te în Germania.

Rolul oamen­i­l­or în indus­tria secu­ri­tății private

Per­so­nalul de secu­ri­ta­te uman are mul­te avan­ta­je față de mași­ni. Aceș­tia pot atri­bui acți­uni­le uma­ne mai pre­cis și pot reacțio­na în mod ade­cvat. Aceș­tia pot eva­lua mai bine situații­le peri­cu­l­oa­se și pot acțio­na în mod core­s­pun­ză­tor. Ei au capa­ci­ta­tea de a reacțio­na la eve­nimen­te nepre­vă­zu­te și de a acțio­na în mod fle­xi­bil. Mai ales în situații­le în care empa­tia, înțe­leg­e­rea și comu­ni­carea inter­per­so­nală sunt importan­te, per­so­nalul uman de secu­ri­ta­te este de neînlocuit.

În plus, exis­tă anu­m­ite acti­vi­tăți în indus­tria secu­ri­tății care sunt difi­cil de auto­ma­tizat. De exemp­lu, moni­to­ri­zarea per­so­an­elor și veri­fi­carea docu­men­tel­or de iden­ti­fi­ca­re nece­si­tă un nivel ridi­cat de exper­ti­ză, expe­ri­ență și empa­tie. Aces­te acti­vi­tăți nece­si­tă, de ase­men­ea, abili­tăți cogni­ti­ve, cum ar fi gân­di­rea cri­tică, rezol­varea pro­ble­melor și luarea deci­ziil­or, care în pre­zent nu pot fi pre­lua­te în tota­li­ta­te de mașini.

Rolul mași­ni­l­or în indus­tria de secu­ri­ta­te privată

Cu toate aces­tea, exis­tă, de ase­men­ea, acti­vi­tăți în sec­torul secu­ri­tății care pot fi sus­ți­nu­te de mași­ni. De exemp­lu, came­r­e­le de luat vede­ri și alte dis­po­zi­ti­ve teh­nice pot fi uti­liza­te pen­tru a moni­to­ri­za clă­di­ri­le și locu­ri­le publi­ce. Înre­gis­trări­le pot fi ana­liza­te de agenții de secu­ri­ta­te uma­ni pen­tru a recu­n­o­aș­te și a reacțio­na la situații­le peri­cu­l­oa­se. Cu toate aces­tea, sis­te­me­le care eva­luea­ză mate­ri­al­ul de ima­gi­ne înre­gis­trat direct cu aju­to­rul unui com­pu­ter și care declanșea­ză alar­ma dacă este nece­sar sunt mai rapi­de și mai fia­bi­le în masă.
Prim­e­le sis­te­me auto­ma­tiza­te, de exemp­lu în dome­niul con­tro­lu­lui acce­su­lui, existau deja cu mulți ani în urmă. Roboții de pază care sunt dotați cu detec­toare și care, de exemp­lu, patru­lea­ză în mod com­plet auto­mat în depo­zi­te sunt, de ase­men­ea, uti­li­zați de ceva timp. Teh­no­lo­gia dro­nelor devi­ne, de ase­men­ea, din ce în ce mai popu­lară pen­tru apli­cații în sec­torul secu­ri­tății pri­va­te — de exemp­lu, când vine vor­ba de urmăr­i­rea sau veri­fi­carea alar­melor. Cu toate aces­tea, aici, obsta­co­le­le juri­di­ce sunt încă des­tul de mari și împie­dică ade­sea uti­li­zarea sa în practică.

În plus, teh­no­lo­gii pre­cum inte­li­gența arti­fi­ci­ală și învățarea auto­ma­tă pot fi uti­liza­te pen­tru a detec­ta tipa­re și anoma­lii în can­ti­tăți mari de date. În acest fel, forțe­le de secu­ri­ta­te pot fi aler­ta­te din timp cu pri­vi­re la potenția­le amen­ințări și pot reacțio­na în consecință.

Vii­torul indus­triei pri­va­te de securitate

Este puțin pro­ba­bil ca mași­ni­le să înlo­cuia­scă com­plet agenții de secu­ri­ta­te uma­ni. Oamen­ii vor con­ti­nua să joa­ce un rol important în indus­tria de secu­ri­ta­te. Cu toate aces­tea, mași­ni­le vor juca un rol din ce în ce mai important și vor spri­ji­ni găr­zi­le de secu­ri­ta­te uma­ne în anu­m­ite acti­vi­tăți. Com­pa­nii­le de secu­ri­ta­te pri­va­tă tre­bu­ie să se adap­te­ze la aces­te schim­bări și să își for­me­ze și să își dez­vol­te per­so­nalul în mod core­s­pun­ză­tor pen­tru a face față cerințe­lor viitorului.

Con­clu­zie

Vii­torul indus­triei de secu­ri­ta­te pri­va­tă din Ger­ma­nia va fi mode­lat de o com­bi­nație înt­re forța de mun­că umană și capa­ci­tăți­le mași­ni­l­or. Oamen­ii nu vor fi înlo­cuiți, ci se vor dez­vol­ta în con­ti­nu­are și vor pre­lua alte acti­vi­tăți. Acest lucru înse­am­nă că va exis­ta o schim­ba­re a sar­ci­ni­l­or. În timp ce sar­ci­ni­le de per­cepție pot fi pre­lua­te în mare par­te de mași­ni, forțe­le de secu­ri­ta­te pri­va­te vor pre­lua din ce în ce mai mult alte sar­ci­ni mai solicitante.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Nici­un comentariu 

Lasă un răs­puns

Impri­ma­re
ro_RORO