Obli­gația legală

Cerință legală prin Legea privind regle­ment­area comerțului

Exami­narea cun­oș­tințe­lor de spe­cia­li­ta­te este obli­ga­to­rie în tem­eiul arti­co­lu­lui 34a din Legea privind regle­ment­area comerțu­lui, comerțu­lui și indus­triei (GewO) pen­tru a fi auto­rizat să des­fășoare urmă­to­are­le acti­vi­tăți în dome­niul pazei:

 1. Patru­le în zone de tra­fic public sau în zone cu tra­fic public efec­tiv (de exemp­lu, patru­le urba­ne, gări, cent­re comerciale).
 2. Pro­tecție împo­tri­va hoțil­or din maga­zi­ne (detec­ti­vul maga­zinu­lui sau al maril­or magazine)
 3. Paz­ni­ci în zona de intra­re a dis­cote­cil­or din indus­tria ospi­ta­li­tății (boun­ce­ri)
 4. pază, chi­ar și tem­po­r­ară, a locuințe­lor comu­ne sau a altor bun­uri imo­bi­le și instalații uti­liza­te pen­tru cazarea ofi­ci­ală a soli­ci­tanțil­or de azil sau a refu­gi­ațil­or, în cali­ta­te de manager
 5. Paza eve­nimen­tel­or majo­re cu acces pro­te­jat în cali­ta­te de manager
 6. Acti­vi­ta­te inde­pen­den­tă în dome­niul pazei (agent de securitate)

“În regim de ospi­ta­li­ta­te” înse­am­nă că sun­teți angajat ca angajat al unei com­pa­nii de secu­ri­ta­te de căt­re cli­enții aces­teia, de exemp­lu, într‑o dis­cotecă ca body­guard. (Dum­nea­vo­as­tră nu sun­teți angajat direct al discotecii).

Dar § 34a GewO nu este rele­vant doar pen­tru angajat, ci și pen­tru Con­trac­tant de secu­ri­ta­te (angajator/persoană inde­pen­den­tă), aces­ta conți­ne dis­po­ziții importan­te: Între­prin­ză­torul tre­bu­ie să fie per­so­nal ade­cvat (“de încre­de­re”), adică să nu aibă ante­ce­den­te pena­le rele­van­te. Aces­ta nu tre­bu­ie să aibă o situație finan­ciară dezor­do­na­tă și tre­bu­ie, de ase­men­ea, să poa­tă dove­di că dis­pu­ne de mij­loace finan­cia­re și garanții ade­cva­te și că a închei­at o asi­gura­re de răspun­de­re civilă sufi­ci­en­tă pen­tru aface­re. În plus, între­prin­ză­torul însuși tre­bu­ie să aibă o pre­gă­ti­re core­s­pun­ză­toare și tre­bu­ie să fi tre­cut cu suc­ces examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO. A 80 de ore de instrui­re este nece­s­ară pen­tru mese­riași din decem­brie 2016 pen­tru a desch­i­de o fir­mă de pază. nu mai este sufi­ci­ent. Acti­vi­ta­tea de pază este supusă unei auto­ri­zații din par­tea auto­ri­tății com­pe­ten­te și poa­te fi înce­pu­tă numai după apro­barea acesteia.

Regle­men­tări supli­men­ta­re poa­te fi găsi­tă în Bewa­chungs­ver­ord­nung (BewachV) emisă în tem­eiul arti­co­lu­lui 34a din GewO. Print­re alt­ele, aces­ta conți­ne regle­men­tări deta­lia­te privind pro­ce­du­ra de for­ma­re și exami­narea exper­ti­zei. Aces­ta conți­ne, de ase­men­ea, dis­po­ziții supli­men­ta­re privind asi­gurarea de răspun­de­re civilă obli­ga­to­rie a socie­tății de pază (sume de asi­gura­re), alte obli­gații în exer­cit­area acti­vi­tății (de exemp­lu, obli­gația de a avea asu­pra sa o legi­ti­mație de ser­viciu), pre­cum și dis­po­ziții privind sancțio­narea încălcăril­or (con­tra­venții administrative).

Puteți acce­sa text­e­le juri­di­ce com­ple­te pe internet:


Motiv­ele legiui­toru­lui pen­tru exami­narea cun­oș­tințe­lor de specialitate

De ce este o exami­na­re ceru­tă de fapt de legiui­tor pen­tru acti­vi­tăți­le mențio­na­te mai sus?

Pe de o par­te, acti­vi­tăți­le enu­me­ra­te sunt deo­se­bit de riscan­te: numărul de acci­den­te rapor­ta­te în rân­dul port­aril­or și al detec­ti­vil­or din mari­le maga­zi­ne este mai mare decât media din indus­tria secu­ri­tății. Și exis­tă și per­i­co­le mai mari care vă pân­desc atun­ci când vă aflați în sec­torul public. Pe de altă par­te, în aces­te dome­nii aveți mereu de‑a face cu oameni noi, care vă sunt necu­nos­cuți. Per­i­co­lul unui atac asu­pra ta este sem­ni­fi­ca­tiv crescut. Tre­bu­ie să fiți conș­ti­enți de acest lucru și, prin urma­re, să aveți o com­pe­tență spe­cială și cun­oș­tințe avan­sa­te. În cadrul acti­vi­tățil­or mențio­na­te mai sus, va tre­bui să inter­ve­niți mai des în drep­turi­le terțil­or și, prin urma­re, tre­bu­ie să cun­o­aș­teți foar­te bine ce aveți voie să faceți și ce nu aveți voie să faceți!
Examenul scris și oral de la Came­ra de Comerț și Indus­trie (IHK) este menit să asi­gu­re că deți­neți cun­oș­tințe­le nece­sa­re în ori­ce caz.


Distin­cție față de informații

Care este dife­rența dint­re exami­narea exper­ti­zei și a instruirii?

Foar­te importan­tă și, prin urma­re, mențio­na­tă din nou aici ca un punct sepa­rat este distin­cția față de pro­ce­du­ra de instrui­re pură con­form § 34a GewO, care este ofe­ri­tă cu 40h* de timp:
Sim­pla instrui­re în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO nu este sufi­ci­en­tă pen­tru a fi auto­rizat să lucre­zi în dome­nii­le mențio­na­te mai sus din indus­tria de secu­ri­ta­te! The Pro­ce­du­ra de infor­ma­re este o con­diție de intra­re pen­tru a putea des­fășu­ra ori­ce acti­vi­ta­te în indus­tria de secu­ri­ta­te, dar include nu acti­vi­tăți­le spe­cia­le de pază.
A tre­cut cu suc­ces Examenul Aach­kun­de la Came­ra de Comerț și Indus­trie, pe de altă par­te, vă cali­fică pen­tru a lucra, în prin­ci­piu, în toate dome­nii­le să li se per­mi­tă să lucre­ze în acest sector.

Pre­zen­ta­re gene­rală a nivel­uril­or de calificare:

 1. Ins­trucți­une 40h*
  Cerința de bază pen­tru un loc de mun­că în indus­tria paz­ni­cil­or de securitate
 2. Test de expertiză
  Cerință obli­ga­to­rie pen­tru pre­luarea acti­vi­tățil­or spe­cia­le de supra­veghe­re (a se vedea mai sus).
  Cerință obli­ga­to­rie pen­tru acti­vi­tăți­le antre­p­ren­oria­le în indus­tria de secu­ri­ta­te (acti­vi­tăți independente/comerciale)
  Înain­te de a par­ti­ci­pa la examen nu este pre­scris nici­un curs de pre­da­re sau de pre­gă­ti­re.

*) Notă:
Spe­ci­fi­cații­le de timp sunt ore­le de pre­da­re, o unita­te de pre­da­re (în con­for­mi­ta­te cu ordo­nanța de pază) tre­buind să core­spun­dă la 45 de minu­te. Ins­trucți­unea pură în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO include nu cu un examen recu­nos­cut la Came­ra de Comerț și Indus­trie (IHK).
Cur­sul de for­ma­re de 80 de ore, care a fost posi­bil și pen­tru vii­to­rii comer­cianți până în noiem­brie 2016, a fost într­erupt, iar aici este acum obli­ga­to­riu un examen de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO.


Inter­zi­ce­rea activității

Atât între­prin­ză­toru­lui, cât și anga­jațil­or unei socie­tăți de secu­ri­ta­te li se poa­te inter­zice să-și des­fășoare acti­vi­tăți­le. Acest lucru se întâm­plă în cazul în care auto­ri­ta­tea com­pe­ten­tă (de obicei, biroul muni­ci­pal de comerț sau biroul de ordi­ne publică) are fap­te care dau naș­te­re la îndoie­li jus­ti­fi­ca­te cu pri­vi­re la fia­bi­li­ta­tea per­so­nală. De regulă, este vor­ba de con­dam­nări ante­rio­are rele­van­te ale per­so­a­nei în cau­ză, care sunt cunos­cu­te de auto­ri­ta­te prin inter­me­diul infor­mațiil­or nere­st­ricțio­na­te din Regis­trul cen­tral fede­ral (BZR). De ase­men­ea, sunt lua­te în con­sider­a­re infor­mații­le de la poliție și, dacă este nece­sar, de la Ofi­ci­ul pen­tru Pro­tecția Con­sti­tuți­ei. Apar­te­nența la o orga­ni­zație inter­zisă sau la anu­m­ite aso­ciații poa­te con­sti­tui, de ase­men­ea, un motiv de interdicție.

Pen­tru a înce­pe o acti­vi­ta­te core­s­pun­ză­toare în dome­niul pazei, tre­bu­ie să fii major.


Regis­trul de gardă

O nou­ta­te din iunie 2019 este fap­tul că la nivel națio­nal se ține un regis­tru al găr­zil­or de stat. Iniți­al, Ofi­ci­ul Fede­ral pen­tru Eco­no­mie și Con­tro­lul Expor­turil­or (BAFA) a fost responsa­bil pen­tru fun­cțio­narea aces­tuia, sub juris­dicția Minis­te­rului Eco­no­miei. De la 1 iulie 2020, Minis­te­rul Fede­ral de Inter­ne și Aface­ri Inter­ne (BMI) este responsa­bil de acest regis­tru, care este ope­rat de Ofi­ci­ul Fede­ral de Sta­tis­tică (Desta­tis). Auto­ri­ta­tea de regle­men­ta­re com­pe­ten­tă (locală), pre­cum și fie­ca­re com­pa­nie de secu­ri­ta­te este responsa­bilă de intro­du­ce­rea datel­or. Un comer­ci­ant tre­bu­ie să înre­gist­re­ze și să anu­le­ze înre­gis­trarea online a fiecărui agent de secu­ri­ta­te, pre­cum și a per­so­nalu­lui de con­du­ce­re, prin inter­me­diul regis­tru­lui de pază. În acest scop, fie­ca­re agent de secu­ri­ta­te pri­meș­te un număr de iden­ti­fi­ca­re indi­vi­du­al în regis­trul de evi­dență a agențil­or de pază (ID agent de pază), prin inter­me­diul căruia poa­te fi atri­buit în mod clar. În spe­cial, sunt sto­ca­te date­le care per­mit iden­ti­fi­carea agențil­or de secu­ri­ta­te (nume și prenu­me, adre­sa de reșe­dință, docu­men­tul de iden­ti­fi­ca­re etc.), date­le care dove­desc fia­bi­li­ta­tea (rezul­ta­tul ulti­mei inspecții etc.), pre­cum și cali­fi­carea (de exemp­lu, cer­ti­fi­ca­tul de com­pe­tență pro­fe­sio­nală IHK cu data și locul came­rei de eli­ber­a­re). Obiec­ti­vul prin­ci­pal al regis­tru­lui este îmbună­tăți­rea posi­bi­li­tățil­or de con­trol al statului.


Recu­n­o­aș­te­rea altor diplome

Legiui­torul ren­unță la exami­narea supli­men­tară pen­tru anu­m­ite gru­pu­ri de per­so­ane sau pro­fe­sii. Urmă­to­are­le diplo­me și cali­ficări sunt recu­nos­cu­te și, de ase­men­ea, îi con­feră titu­la­ru­lui drep­tul de a exer­ci­ta acti­vi­tăți spe­cia­le de secu­ri­ta­te în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO:

Mai mult…

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO