Obo­wią­zek prawny

Wymóg praw­ny wyni­ka­ją­cy z usta­wy o regu­lac­ji handlu

Egza­min z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej jest obo­wiąz­ko­wy zgod­nie z § 34a usta­wy o regu­lac­ji hand­lu, rze­mio­sła i prze­mysłu (GewO), aby uzys­kać zezwo­le­nie na wyko­n­y­wa­nie nas­tę­pu­ją­cych czyn­ności w branży ochroniarskiej:

 1. Pat­ro­le w stre­fach ruchu publicz­n­ego lub w stre­fach o rzec­zy­wis­tym ruchu publicz­nym (np. pat­ro­le mie­js­kie, dworce kole­jo­we, cen­tra handlowe)
 2. Ochrona przed złod­zie­ja­mi skle­po­wy­mi (detek­tyw w sklepie lub domu towarowym)
 3. Ochro­niar­ze w stre­fie wejścio­wej dys­ko­tek w branży hotel­ar­skiej (boun­cers)
 4. Pil­no­wa­nie mieszka­nia komu­nal­n­ego lub innych nie­rucho­mości i obiek­tów wykor­zy­sty­wanych do ofic­jal­n­ego zak­wa­te­ro­wa­nia, nawet tymc­z­a­so­wo, osób ubie­ga­ją­cych się o azyl lub ucho­dźców, w cha­rakt­er­ze kierownika
 5. Ochrona ważnych wydar­zeń z ochroną dostę­pu w cha­rakt­er­ze kierownika
 6. Działal­ność gos­podar­c­za na włas­ny rach­unek w zak­re­sie ochro­ny (pra­cow­nik ochrony)

“Hos­pi­ta­b­ly” oznac­za, że jes­teś zatrud­nio­ny jako pra­cow­nik fir­my ochro­niar­skiej przez jej kli­en­tów, np. w dys­ko­te­ce jako bramkarz. (Sam Pan nie jest bez­poś­red­nio zatrud­nio­ny w dyskotece).

Ale § 34a GewO ma znac­ze­nie nie tyl­ko dla pra­cow­ni­ka, także dla Wyko­naw­ca ochro­ny (pracodawca/samozatrudniony), zawi­e­ra waż­ne prze­pi­sy: Przedsię­bior­ca musi być odpo­wied­ni pod wzglę­dem oso­bo­wym (“wia­ry­god­ny”), tzn. nie może mieć żad­nej istot­nej przes­złości kar­nej. Nie może on żyć w nieu­por­ząd­ko­wa­nej sytu­ac­ji fin­an­so­wej, a także musi wyka­zać się odpo­wied­ni­mi środ­ka­mi fin­an­so­wy­mi i zabez­piec­ze­nia­mi oraz wyku­pić wyst­ar­c­za­jące ubez­piec­ze­nie od odpo­wied­zi­al­ności cywil­nej z tytułu pro­wad­zo­nej działal­ności. Ponadto sam przedsię­bior­ca musi być odpo­wied­nio przesz­ko­l­o­ny, a także musi pozy­tyw­nie zdać egza­min z wied­zy eks­per­ckiej zgod­nie z § 34a GewO. A 80 god­zin zajęć jest wyma­ga­ny dla hand­low­ców od grud­nia 2016 roku do otwar­cia transak­c­ji zabez­piec­za­jącej. już nie wyst­ar­c­za. Zawód stróża pod­le­ga zat­wierd­ze­niu przez właści­wą wład­zę i może być pod­ję­ty dopie­ro po jej zatwierdzeniu.

Prze­pi­sy uzu­peł­nia­jące moż­na zna­leźć w Bewa­chungs­ver­ord­nung (BewachV), który został wyda­ny na pod­sta­wie § 34a GewO. Zawi­e­ra on m.in. szc­ze­góło­we regu­lac­je doty­c­zące pro­ce­du­ry szko­lenia i bad­a­nia eks­per­tyz. Zawi­e­ra rów­nież prze­pi­sy uzu­peł­nia­jące doty­c­zące wyma­ga­n­ego ubez­piec­ze­nia odpo­wied­zi­al­ności cywil­nej fir­my ochro­niar­skiej (sumy ubez­piec­ze­nia), dals­zych obo­wiąz­ków przy wyko­n­y­wa­niu zawo­du (np. obo­wią­zek posia­da­nia kar­ty usług), a także prze­pi­sy doty­c­zące kara­nia za narusze­nia (wykro­c­ze­nia administracyjne).

W inter­ne­cie moż­na uzys­kać dostęp do pełnych teks­tów prawnych:


Przesłan­ki usta­wo­daw­cy do prze­pro­wad­ze­nia egza­mi­nu z wied­zy specjalistycznej

Dlac­ze­go egza­min jest właści­wie wyma­ga­ny przez usta­wo­daw­cę dla wyżej wymi­en­ionych czynności?

Z jed­nej stro­ny wymi­en­io­ne czyn­ności są szc­ze­gól­nie ryzy­kow­ne: licz­ba zgłos­zonych wypad­ków wśród por­tierów i detek­ty­wów domów towa­rowych jest powyżej śred­niej w branży ochro­ny. Więks­ze nie­bez­piec­zeńst­wa czy­ha­ją rów­nież na pra­cow­ni­ka sek­to­ra publicz­n­ego. Z dru­giej stro­ny, w tych dzied­zin­ach masz zaw­s­ze do czy­ni­enia z nowy­mi, niez­nany­mi ci ludź­mi. Nie­bez­piec­zeńst­wo ata­ku na cie­bie znacz­nie wzras­ta. Trze­ba mieć tego świa­do­mość, a więc posia­dać spec­jal­ne kom­pe­ten­c­je i zaa­wan­so­waną wied­zę. W wyżej wymi­en­ionych działa­niach częściej będ­zi­esz musiał inge­ro­wać w pra­wa osób trze­cich, dla­te­go powi­ni­en­eś mieć solid­ną wied­zę na temat tego, co Ci wol­no, a cze­go nie wolno!
Egza­min pisem­ny i ust­ny w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej (IHK) ma na celu zapew­ni­e­nie, że w każ­dym przy­pad­ku posia­dasz wyma­ganą wiedzę.


Odróż­ni­e­nie od informacji

Jaka jest róż­ni­ca międ­zy bada­niem eks­per­tyz a instruktażem?

Bard­zo waż­ne i dla­te­go wymi­en­io­ne tu ponow­nie jako osob­ny punkt jest odróż­ni­e­nie od czys­tej pro­ce­du­ry instruk­tażo­wej według § 34a GewO, która jest ofe­ro­wa­na z cza­sem 40h*:
Samo przesz­ko­le­nie zgod­nie z § 34a GewO nie jest wyst­ar­c­za­jące do dopuszc­ze­nia do pra­cy w wyżej wymi­en­ionych obs­za­rach branży ochro­niar­skiej! Na stro­nie Pro­ce­du­ra infor­ma­cy­j­na jest wymo­giem wstęp­nym, aby móc w ogó­le pod­jąć jaką­kol­wiek działal­ność w branży ochro­ny, ale obej­mu­je a nie spec­jal­nych działań ochron­nych.
Pomyśl­nie zda­ny Egza­min Aach­kun­de w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej, z dru­giej stro­ny, kwa­li­fi­ku­je Cię do pra­cy w zasad­zie w wszyst­kie obs­za­ry do dopuszc­ze­nia do pra­cy w branży.

Prze­gląd poziomów kwalifikacji:

 1. Instruk­c­ja 40h*
  Pod­sta­wo­we wyma­ga­nia wstęp­ne dla pra­cy w branży ochroniarskiej
 2. Test wied­zy specjalistycznej
  Obo­wiąz­ko­wy wymóg pod­jęcia szc­ze­gól­nych działań w zak­re­sie nad­zoru (patrz wyżej).
  Obo­wiąz­ko­wy wymóg pro­wad­ze­nia działal­ności gos­podar­c­zej w branży ochro­ny (samozatrudnienie/handel)
  Przed przys­tąpi­e­niem do egza­mi­nu nie jest zale­ca­ne nauc­za­nie ani kurs przy­go­to­waw­c­zy.

*) Uwa­ga:
Spe­cy­fi­ka­c­ja cza­su to god­zi­ny dydak­ty­cz­ne, przy czym jed­nost­ka dydak­ty­cz­na (zgod­nie z roz­por­ząd­ze­niem o ochro­nie) musi odpo­wia­dać 45 minu­tom. Czys­te pouc­ze­nie zgod­nie z § 34a GewO obej­mu­je. nie z uznanym egza­mi­nem w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej (IHK).
Zre­zy­gno­wa­no z 80-god­zin­n­ego szko­lenia, któ­re do lis­topa­da 2016 r. było moż­li­we rów­nież dla przy­szłych przedsię­bi­or­ców, a obo­wiąz­ko­wy jest tu obe­c­nie egza­min z wied­zy eks­per­ckiej zgod­nie z § 34a GewO.


Zakaz pro­wad­ze­nia działalności

Zarów­no przedsię­bior­ca, jak i pra­cow­ni­cy fir­my ochro­niar­skiej mogą otrzy­mać zakaz pro­wad­ze­nia działal­ności. Dzie­je się tak, gdy właści­wy organ (najc­zęściej mie­j­ski urząd hand­lo­wy lub urząd zamó­wień publicz­nych) dys­po­nu­je fak­tami, któ­re bud­zą uza­sad­nio­ne wąt­pli­wości co do wia­ry­god­ności oso­bo­wej. Z reguły są to istot­ne wcześ­nie­js­ze wyro­ki ska­zu­jące danej oso­by, któ­re sta­ją się zna­ne orga­no­wi poprzez nieogra­nic­zo­ne infor­mac­je z Cen­tral­n­ego Rejes­tru Federal­n­ego (BZR). Pod uwa­gę bra­ne są rów­nież infor­mac­je z polic­ji oraz w razie potrze­by z Urzę­du Ochro­ny Kon­sty­tuc­ji. Przy­na­leż­ność do zaka­za­nej orga­ni­zac­ji lub okreś­l­onych sto­war­zy­szeń może być rów­nież pod­sta­wą do wyda­nia zakazu.

Podej­mu­jąc odpo­wied­nią działal­ność w straży, trze­ba być pełnoletnim.


Rejes­tr strażników

Nowością od czerw­ca 2019 r. jest pro­wad­ze­nie rejes­tru straży państ­wo­wej w całym kra­ju. Poc­ząt­ko­wo za jego pro­wad­ze­nie odpo­wia­dał Federal­ny Urząd Gos­po­dar­ki i Kon­tro­li Eks­portu (BAFA) pod jurys­dykc­ją Minis­terst­wa Gos­po­dar­ki. Od 1 lip­ca 2020 r. Federal­ne Minis­terst­wo Spraw Wewnę­trz­nych i Spraw Wewnę­trz­nych (BMI) jest odpo­wied­zi­al­ne za rejes­tr, który jest pro­wad­zo­ny przez Federal­ny Urząd Sta­ty­sty­cz­ny (Desta­tis). Za wpro­wad­za­nie danych odpo­wia­da właści­wy (lokal­ny) organ regu­la­cy­j­ny, a także każ­da fir­ma ochro­niars­ka. Przedsię­bior­ca musi zare­jes­tro­wać i wyre­jes­tro­wać każ­de­go pra­cow­ni­ka ochro­ny, a także per­so­nel zar­ząd­za­ją­cy online za poś­red­nict­wem rejes­tru pra­cow­ni­ków ochro­ny. W tym celu każ­dy pra­cow­nik ochro­ny otrzy­mu­je indy­wi­du­al­ny numer iden­ty­fi­ka­cy­j­ny w rejes­trze straż­ni­ków (iden­ty­fi­ka­tor straż­ni­ka), za pomocą któ­re­go moż­na go jed­noz­nacz­nie przy­pi­sać. W szc­ze­gól­ności prz­echo­wy­wa­ne są dane umoż­li­wia­jące iden­ty­fi­ka­c­ję pra­cow­ni­ków ochro­ny (imię i nazwis­ko, adres zamieszka­nia, doku­ment toż­sa­mości itp.), dane pot­wierd­za­jące wia­ry­god­ność (wynik ost­at­niej kon­tro­li itp.), a także kwa­li­fi­ka­c­je (np. cer­ty­fi­kat kom­pe­ten­c­ji zawo­do­wych IHK z datą i mie­j­s­cem wyda­nia). Głównym celem rejes­tru jest popra­wa moż­li­wości kon­tro­li państwowej.


Uzna­wa­nie innych stop­ni naukowych

Usta­wo­daw­ca odstę­pu­je od dodat­ko­wego wymo­gu przys­tąpi­e­nia do egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej dla niek­tórych grup osób lub zawo­dów. Nas­tę­pu­jące stop­nie i kwa­li­fi­ka­c­je są uzna­wa­ne i upraw­nia­ją rów­nież do podej­mo­wa­nia szc­ze­gól­nych działań w zak­re­sie bez­piec­zeńst­wa zgod­nie z § 34a GewO:

Więcej…

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL