Yasal görev

Tica­ret Düzen­le­me Yasası aracılığıy­la yasal gereklilik

Uzman­lık bil­gi­si sına­vı, Tica­ret, Tica­ret ve Sanayi Düzen­le­me Yasası’nın (GewO) 34a mad­de­si uyarın­ca, koru­ma tica­re­tin­de aşağı­da­ki faa­li­y­et­le­rin yürü­tül­me­si­ne izin ver­il­me­si için zorunludur:

 1. Kamu­ya açık tra­fik alan­ların­da veya ger­çek kamu tra­fiği­nin olduğu alan­lar­da devri­ye­ler (örn. şehir devri­ye­le­ri, tren istasyon­ları, alış­ver­iş merkezleri)
 2. Hır­sız­la­ra karşı koru­ma (mağa­za veya büyük mağ­azaların dedektifleri)
 3. Konakla­ma sek­törün­de dis­ko­te­kle­rin giriş alanında­ki koruma­lar (fedai­ler)
 4. Geçi­ci bir süre için bile olsa, sığın­macıların veya mül­teci­le­rin res­mi barın­ması için kul­lanılan ortak barın­ma yer­ler­inin veya diğer gay­ri­men­kul ve tesis­le­rin yöne­ti­ci sıf­a­tıy­la korunması
 5. Erişim korumalı büyük etkin­li­kle­rin yöne­tim­sel kapa­si­te­de korunması
 6. Koru­ma işin­de ser­best mes­lek faa­li­y­e­ti (güven­lik yüklenicisi)

“Mis­a­fir­per­ver”, bir güven­lik şir­ke­t­i­nin çalışanı ola­rak müşte­ri­le­ri tarafın­dan istih­dam edil­diği­niz anlamı­na gelir, örneğin bir dis­ko­tek­te fedai ola­rak. (Siz ken­di­niz doğru­dan dis­ko­tek tarafın­dan istih­dam edilmiyorsunuz).

Ancak GewO § 34a sade­ce çalışan için değil, aynı zaman­da Güven­lik yük­le­ni­cisi (işveren/serbest mes­lek sahi­bi kişi) için önem­li hüküm­ler içer­mek­te­dir: Girişimci kişi­sel ola­rak uygun (“güve­ni­lir”) olmalı­dır, yani ilgi­li her­han­gi bir sabı­ka kay­dı olm­amalı­dır. Mali açı­dan düzen­siz koşul­lar­da yaşa­ma­malı ve ayrı­ca uygun mali imkan­lar ve temi­nat­lar gös­ter­ebil­me­li ve iş için yeter­li sor­um­lu­luk sig­or­tası yap­tır­mış olmalı­dır. Buna ek ola­rak, girişimci­nin ken­di­si­nin de uygun şekil­de eği­til­miş olması ve GewO § 34a uyarın­ca uzman­lık bil­gi­si sına­vını başarıy­la geç­miş olması gere­kir. A 80 saat­lik eği­tim Aralık 2016’dan bu yana tüc­carlar için bir koru­ma tica­re­t­i­nin açıl­ması için gere­kli­dir. artık yeter­li değil. Koru­ma tica­re­ti yetki­li makamın onayı­na tabi­dir ve ancak onay­lan­dık­tan son­ra başlatılabilir.

Tamam­layıcı düzen­le­me­l­er GewO § 34a’ya dayanıla­rak çıkarılan Bewa­chungs­ver­ord­nun­g’­da (BewachV) bul­una­bi­lir. Diğer husus­ların yanı sıra, eği­tim pro­se­dürü ve uzman­lık sına­vı­na ilişkin ayrın­tılı düzen­le­me­l­er içer­mek­te­dir. Ayrı­ca, güven­lik şir­ke­t­i­nin gere­kli sor­um­lu­luk sig­or­tası (sig­or­ta meblağları), mes­leğin icrası sırasın­da diğer yüküm­lülü­k­ler (örneğin hiz­met kar­tı taşı­ma zor­un­lu­luğu) ve ihl­al­le­rin ceza­lan­dırıl­ması­na ilişkin hüküm­ler (ida­ri suçlar) hak­kın­da ek hüküm­ler içermektedir.

Yasal metin­le­rin tamamı­na inter­net üzerinden erişebilirsiniz:


Kanun koyu­cun­un uzman bil­gi­si inc­e­le­me­si­ne ilişkin gerekçeleri

Yukarı­da belir­ti­len faa­li­y­et­ler için yasa koyu­cu tarafın­dan neden bir inc­ele­me yapıl­ması istenmektedir?

Bir yan­dan, lis­te­l­e­n­en faa­li­y­et­ler öze­l­lik­le ris­kli­dir: kapıcılar ve büyük mağ­azaların dedek­tif­le­ri arasın­da rapor edi­len kaza say­ısı güven­lik sek­törün­de ortala­manın üzer­inde­dir. Ayrı­ca, kamu sek­törün­de dışarı­day­ken sizi bekley­en daha büyük teh­li­ke­l­er de var­dır. Öte yan­dan, bu alan­lar­da her zaman tanı­ma­dığınız yeni ins­an­lar­la muhat­ap oluyor­sunuz. Size yöne­lik bir sal­dırı teh­li­ke­si önem­li ölçü­de artar. Bun­un far­kın­da olmanız ve bu neden­le özel yet­kin­liğe ve ile­ri düzey­de bil­gi­ye sahip olmanız gere­kir. Yukarı­da belir­ti­len faa­li­y­et­ler­de üçün­cü taraf­ların hakları­na daha sık müdaha­le etme­niz gerek­e­cek­tir ve bu neden­le nele­ri yap­manı­za izin ver­il­diği ve nele­ri yap­manı­za izin ver­il­me­diği konu­sun­da sağlam bir bil­gi­ye sahip olmalısınız!
Sanayi ve Tica­ret Odası’nda (IHK) yapılan yazılı ve söz­lü sınav, her dur­um­da gere­kli bil­gi­ye sahip olmanı­zı sağla­ma­ya yöneliktir.


Bil­gi ile arasında­ki fark

Uzman­lık inc­e­le­me­si ile öğre­tim arasında­ki fark nedir?

Çok önem­li olan ve bu neden­le bura­da ayrı bir nok­ta ola­rak tekrar bah­se­di­len husus, § 34a GewO’ya göre 40 saat* süreyle sunu­lan saf tali­mat pro­se­dürün­den farklıdır:
Güven­lik sek­törü­nün yukarı­da belir­ti­len alan­ların­da çalışa­bil­mek için sade­ce GewO § 34a uyarın­ca eği­tim almış olmak yeter­li değil­dir! Bu Bil­gi­len­dir­me pro­se­dürü güven­lik sek­törün­de her­han­gi bir faa­li­y­et­te bul­una­bil­mek için bir giriş şar­tı­dır, ancak şun­ları içer­ir özel koru­ma faa­li­y­et­le­ri değil.
Başarılı bir şekil­de geç­ti Aach­kun­de sına­vı Öte yan­dan, Sanayi ve Tica­ret Odası’nda çalış­mak, pren­sip ola­rak tüm alan­lar sek­tör­de çalış­ması­na izin verilmelidir.

Yeter­li­lik sevi­ye­le­ri­ne gen­el bakış:

 1. Tali­mat 40h*
  Güven­lik görev­li­si sek­törün­de bir iş için temel giriş şartı
 2. Uzman­lık testi
  Özel göze­tim faa­li­y­et­ler­inin üst­le­nil­me­si için zor­un­lu gere­kli­lik (yukarıya bakınız).
  Güven­lik sek­törün­de girişimci­lik faa­li­y­et­le­ri için zor­un­lu gere­kli­lik (ser­best meslek/ticaret)
  Sına­va girm­eden önce her­han­gi bir öğre­tim veya hazır­lık kur­su öngörül­me­miş­tir.

*) Not:
Zaman spe­si­fik­asyon­ları ders saat­le­ri olup, bir ders biri­mi (koru­ma yönet­me­liği­ne uygun ola­rak) 45 daki­ka­ya karşılık gel­mel­i­dir. GewO § 34a’ya göre saf tali­mat şun­ları içer­ir değil Sanayi ve Tica­ret Odası (IHK) tarafın­dan tanınan bir sınavla.
Kasım 2016’ya kadar müst­ak­bel tüc­carlar için de müm­kün olan 80 saat­lik eği­tim kur­su dur­du­rul­du ve artık bura­da § 34a GewO uyarın­ca bir uzman bil­gi sına­vı zor­un­lu hale getirildi.


Faa­li­y­e­tin yasaklanması

Bir güven­lik şir­ke­t­i­nin hem girişimcis­i­nin hem de çalış­an­larının faa­li­y­et­le­ri­ni yürüt­mele­ri yasaklana­bi­lir. Bu durum, yetki­li makamın (gen­el­lik­le bel­e­di­ye tica­ret ofi­si veya asay­iş ofi­si) kişi­sel güve­ni­lir­lik konu­sun­da haklı şüphe­le­re yol açan olgu­lara sahip olması halin­de geçer­li­dir. Kural ola­rak, bun­lar ilgi­li kişi­nin Fede­ral Mer­ke­zi Sicil’­den (BZR) alınan sınır­sız bil­gi yoluy­la yetki­li makam tarafın­dan bili­nen önce­ki mah­ku­mi­y­et­ler­idir. Polis­ten ve gere­kir­se Ana­ya­sayı Koru­ma Dai­resin­den gelen bil­gi­ler de dik­ka­te alınır. Yasaklı bir kuru­luşa veya belir­li der­ne­kle­re üye olmak da yasakla­ma gerek­çe­si olabilir.

Bek­çi­lik­le ilgi­li bir faa­li­ye­te başlar­ken kişi­nin reşit olması gerekir.


Koru­ma kaydı

Hazi­ran 2019’dan bu yana yeni bir öze­l­lik, ülke çapın­da bir dev­let muhafız sici­li­nin tut­ul­ması­dır. Başlan­gı­ç­ta, Fede­ral Eko­no­mi ve İhra­cat Kon­trol Ofi­si (BAFA), Eko­no­mi Bakanlığı’nın yet­ki­si altın­da işle­til­me­sin­den sor­um­luy­du. 1 Tem­muz 2020’den bu yana, Fede­ral İstat­ist­ik Ofi­si (Desta­tis) tarafın­dan işle­ti­len sicil­den Fede­ral İçişl­eri ve İçişl­eri Bak­an­lığı (BMI) sor­um­lu­dur. Yetki­li (yerel) düzen­leyici makamın yanı sıra her bir güven­lik şir­ke­ti de ver­i­le­rin giril­me­sin­den sor­um­lu­dur. Bir tüc­car, her bir güven­lik görev­li­si­ni ve ayrı­ca yöne­tim per­so­neli­ni güven­lik görev­li­si sici­li üzerinden çevri­mi­çi ola­rak kay­det­me­li ve kay­dını sil­dir­mel­i­dir. Bu ama­ç­la, her güven­lik görev­li­si­ne, açık­ça ata­na­bil­eceği birey­sel bir güven­lik görev­li­si kayıt kim­lik numa­rası (güven­lik görev­li­si kim­liği) ver­i­lir. Öze­l­lik­le güven­lik görev­li­ler­inin tanım­lan­masını sağla­yan ver­i­ler (adı ve soya­dı, ika­met adre­si, kim­lik bel­ge­si vb.), güve­ni­lir­liği kanıt­la­yan ver­i­ler (son tef­tişin sonu­cu vb.) ve yeter­li­lik (örneğin, IHK mes­le­ki yeter­li­lik ser­ti­fik­ası, düzen­ley­en odanın tarihi ve yeri) saklanır. Sici­lin temel amacı dev­let kon­trol ola­naklarını geliştirmektir.


Diğer derece­le­rin tanınması

Yasa koyu­cu, belir­li kişi veya mes­lek gru­pları için ek sınav­dan fera­gat eder. Aşağı­da­ki derece­ler ve nite­li­k­ler tanınır ve ayrı­ca sahib­i­ne GewO § 34a uyarın­ca özel güven­lik faa­li­y­et­lerinde bul­un­ma hak­kı verir:

Daha faz­lası…

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR