Moti­ve profesionale

Intrarea în indus­tria de securitate

Fina­li­zarea cu suc­ces a examenu­lui de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te repre­zin­tă pri­mul nivel real de cali­fi­ca­re în indus­tria de secu­ri­ta­te. Cu cer­ti­fi­ca­tul de com­pe­tență, pri­miți un cer­ti­fi­cat recu­nos­cut de Came­ra de Comerț și Indus­trie (IHK) și sun­teți de acum înain­te activ ca angajat în dome­niul secu­ri­tății cer­ti­fi­cat de IHK.
După ce ați tre­cut examenul, puteți fi sigu­ri că aveți la înde­mână instru­men­te­le nece­sa­re. Desi­gur, mul­te lucr­u­ri vor veni și cu prac­ti­ca pro­fe­sio­nală, dar, mai ales în ter­me­ni juri­di­ci, tre­bu­ie neapărat să nu lăsați să apară incer­ti­tu­di­ni încă de la început!


Cali­fi­carea pen­tru pia­ța muncii

În mod clar, indus­tria secu­ri­tății nu este întot­deau­na ușo­ară. Mun­că în schim­bu­ri, ser­viciu în zile­le de săr­bă­to­ri lega­le, în weekend sau când ceil­alți dorm. Dar, pe lân­gă acest deza­van­taj, mese­ria oferă și mul­te opor­tu­ni­tăți și varieta­te. Sec­torul secu­ri­tății este divers (ser­vicii de patru­la­re, eve­nimen­te, recepție, trans­port de bani și valo­ri, cent­re de recepție a alar­melor, secu­ri­ta­tea fabri­cil­or,…) și, în fun­cție de post, oferă uneo­ri și opor­tu­ni­tăți de câș­tig des­tul de bune. În spe­cial, nu tre­bu­ie să nu luați în con­sider­a­re remu­n­erații­le (bonu­su­ri­le) care sunt sta­bi­li­te prin lege! Dacă sun­teți în pre­zent în căut­area unui loc de mun­că, sus­ți­ne­rea examenu­lui Came­rei de Comerț și Indus­trie (IHK) poa­te fi un pas foar­te bun în lumea mun­cii. Ofer­ta de locu­ri de mun­că pen­tru anga­jații cali­fi­cați este în pre­zent foar­te bună — în spe­cial în zon­ele metro­po­li­ta­ne, agenții de secu­ri­ta­te sunt la mare căutare. 
În fun­cție de situația dum­nea­vo­as­tră pro­fe­sio­nală actuală, exis­tă dife­ri­te moda­li­tăți de a obți­ne finanța­re pen­tru examen și/sau pen­tru un curs de pre­gă­ti­re pen­tru exper­tiza § 34a.

Ce opor­tu­ni­tăți de finanța­re există?

Sfat: Dacă sun­teți în căut­area unui loc de mun­că sau sun­teți pe cale să vă schim­bați locul de mun­că, uneo­ri agenții­le pri­va­te de ocupa­re a forței de mun­că sau noul angaja­tor vor aco­pe­ri cos­turi­le de cali­fi­ca­re supli­men­tară ca agent de secu­ri­ta­te com­pe­tent. Nu vă cos­tă nimic să întrebați!


Între­p­rin­de­rea de noi activități

Sun­teți deja un angajat al Infor­mații lucrați într‑o com­pa­nie de secu­ri­ta­te în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO?

Atun­ci vă va fi pro­ba­bil puțin mai ușor să tre­ceți examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te. Acest lucru se dato­rea­ză fap­tu­lui că aveți deja cun­oș­tințe și expe­ri­ență din pro­ce­du­ra de for­ma­re, pre­cum și din expe­ri­ența prac­tică. Se întâm­plă dese­ori ca anga­jații ser­viciil­or de secu­ri­ta­te cu for­ma­re în con­for­mi­ta­te cu §34a (ca cerință de intra­re) să preia în vii­tor acti­vi­tăți supli­men­ta­re sau mai cali­fi­ca­te. Dacă vă gân­diți la un loc de mun­că ca body­guard, agent de secu­ri­ta­te în sec­torul public sau detec­tiv de maga­zin, nu veți putea evi­ta ori­cum tes­tul de cali­fi­ca­re (sau o cali­fi­ca­re și mai înal­tă). Ace­lași lucru este vala­bil și pen­tru acti­vi­tăți­le într‑o poziție de con­du­ce­re (de exemp­lu, ca mana­ger de ope­rați­uni sau de pro­prieta­te) în con­tex­tul pazei locuințe­lor pen­tru refu­gi­ați și azi­lanți și al pazei eve­nimen­tel­or de amploare cu acces pro­te­jat. Dar și pen­tru alte acti­vi­tăți cu responsa­bi­li­ta­te ridi­ca­tă, tes­tul de cali­fi­ca­re con­form §34a GewO este din ce în ce mai mult cerut de căt­re cli­ent ca o cali­fi­ca­re minimă — ade­sea ca o carac­te­ristică de cali­ta­te, chi­ar dacă nu exis­tă nicio obli­gație legală în acest sens (de exemp­lu, atun­ci când se lucrea­ză în dome­niul secu­ri­tății și pro­tecți­ei pro­prie­tății, în cent­re de secu­ri­ta­te, ca șef de echipă etc.).

Ce opor­tu­ni­tăți de finanța­re există?


Fon­da­tor de fir­mă și patron pro­priu al unei com­pa­nii de securitate

“Nimic nu se riscă, nimic nu se câș­ti­gă” ar putea fi mot­to-ul. Ade­vărul este că indus­tria secu­ri­tății este extrem de com­pe­ti­ti­vă. Mar­je­le de pro­fit sunt ade­sea mici. Dar, cu o idee corec­tă și un con­cept solid, per­se­ver­ență și res­ur­se­le finan­cia­re nece­sa­re, totul este posi­bil! Indus­tria secu­ri­tății este o indus­trie a vii­toru­lui. În ulti­ma vre­me, pia­ța a cunos­cut o dez­vol­ta­re deo­se­bi­tă, în spe­cial în ceea ce pri­veș­te paza locuințe­lor pen­tru refu­gi­ați și a azi­lanțil­or, dar și în mul­te alte dome­nii, cum ar fi comerțul cu amăn­un­tul (paza super­mar­ke­turil­or). Deve­niți pro­priul dvs. șef în indus­tria de pază și secu­ri­ta­te. Cerința obli­ga­to­rie, în con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 34a din Legea privind regle­ment­area comerțu­lui, comerțu­lui și indus­triei (Gewer­be­ord­nung), este par­ti­ci­parea cu suc­ces la examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te. (Din decem­brie 2016, un curs de cel puțin 80 de unități de pre­da­re nu mai este sufi­ci­ent pen­tru a deve­ni liber pro­fe­sio­nist în indus­tria de secu­ri­ta­te). Bineînțe­les, acti­vi­ta­tea inde­pen­den­tă tre­bu­ie gân­di­tă tem­ei­nic și tre­bu­ie lua­te în con­sider­a­re mult mai mul­te etape atun­ci când se înfi­ințea­ză o aface­re. În cali­ta­te de (vii­tor) direc­tor gene­ral al unei com­pa­nii de secu­ri­ta­te, veți fi, de ase­men­ea, veri­fi­cat fără cusur și nu tre­bu­ie să aveți nimic în cazier. Pe lân­gă fap­tul că este o deci­zie pro­fe­sio­nală, mun­ca pe cont pro­priu este și una foar­te per­so­nală. Tre­bu­ie să fiți un tip între­prin­ză­tor pen­tru a vă menți­ne pe poziții și tre­bu­ie să aveți cun­oș­tințe pro­fe­sio­na­le apro­fun­da­te, pre­cum și abili­tăți socia­le și de conducere.

Mai mult…

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO