Przy­c­zy­ny zawodowe

Wejście do branży ochrony

Pomyśl­ne ukońc­ze­nie egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej sta­nowi pierws­zy prawd­zi­wy pozi­om kwa­li­fi­ka­c­ji w branży ochro­ny. Wraz z cer­ty­fi­ka­tem kom­pe­ten­c­ji otrzy­mu­ją Państ­wo uzna­ne świa­dect­wo Izby Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej (IHK) i są odtąd aktyw­ni jako cer­ty­fi­kowa­ny przez IHK pra­cow­nik ochrony.
Po zda­niu egza­mi­nu możesz być pewien, że masz pod ręką niez­będ­ne nar­zęd­zia. Oczy­wiście wie­le rzec­zy przyjd­zie rów­nież z prak­ty­ką zawo­do­wą, ale zwłaszc­za w kwestii praw­nej zde­cy­do­wa­nie nie powi­ni­en­eś dopuścić do pow­sta­nia jakich­kol­wiek nie­pew­ności już na samym początku!


Kwa­li­fi­ka­c­je dla ryn­ku pracy

Naj­wy­raź­niej branża ochro­niars­ka nie zaw­s­ze jest łat­wa. Pra­ca zmi­a­no­wa, dyżu­ry w świę­ta, w weeken­dy lub gdy inni śpią. Ale oprócz tych minusów, pra­ca ta daje rów­nież wie­le moż­li­wości i uro­z­maiceń. Sek­tor ochro­ny jest zróż­ni­co­wa­ny (służ­by pat­ro­lo­we, impre­zy, recep­c­ja, trans­port pie­nięd­zy i war­tości, cen­tra odbio­ru alar­mów, ochrona fabryk,…) i, w zależ­ności od sta­nowis­ka, cza­sa­mi ofe­ru­je rów­nież całkiem dob­re moż­li­wości zarob­ko­we. W szc­ze­gól­ności nie należy pomi­jać wyna­grod­zeń (pre­mii), któ­re są usta­lo­ne usta­wo­wo! Jeś­li obe­c­nie szu­ka­sz pra­cy, przys­tąpi­e­nie do egza­mi­nu Izby Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej (IHK) może być bard­zo dobrym kro­kiem w świ­at pra­cy. Ofer­ta pra­cy dla wykwa­li­fi­kowanych pra­cow­ni­ków jest obe­c­nie bard­zo dobra — zwłaszc­za w metro­po­li­ach pra­cow­ni­cy ochro­ny cies­zą się dużym zapotrzebowaniem. 
W zależ­ności od aktu­al­nej sytu­ac­ji zawo­do­wej ist­nie­ją róż­ne spo­so­by uzys­ka­nia dofin­an­so­wa­nia do egza­mi­nu i/lub kur­su przy­go­to­waw­c­ze­go do eks­per­ty­zy § 34a.

Jakie są moż­li­wości finansowania?

Pod­po­wie­dź: Jeś­li szu­ka­sz pra­cy lub masz zami­ar zmi­e­nić pracę, cza­sa­mi pry­wat­ne agen­c­je pra­cy lub nowy pra­co­daw­ca pokry­ją kosz­ty dals­ze­go pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­c­ji jako kom­pe­tent­ny pra­cow­nik ochro­ny. Zapy­ta­nie nic nie kosztuje!


Podej­mo­wa­nie nowych działań

Jes­teś już pra­cow­ni­kiem Infor­mac­je pra­co­wać w fir­mie ochro­niar­skiej zgod­nie z § 34a GewO?

Wte­dy zapew­ne będ­zie Ci nie­co łat­wiej zdać egza­min z wied­zy eks­per­ckiej. Dzie­je się tak dla­te­go, że masz już wied­zę i doś­wiad­c­ze­nie z pro­ce­du­ry szko­lenio­wej, jak rów­nież z doś­wiad­c­ze­nia prak­ty­cz­n­ego. Częs­to zdar­za się, że pra­cow­ni­cy służ­by ochro­ny posia­da­ją­cy wyk­sz­tałce­nie zgod­ne z §34a (jako wymóg wstęp­ny) mają w przy­szłości podej­mo­wać dals­ze lub bard­ziej kwa­li­fi­kowa­ne działa­nia. Jeś­li roz­ważasz pracę jako bramkarz, pra­cow­nik ochro­ny w sek­tor­ze publicz­nym lub detek­tyw w sklepie, to i tak nie uni­kniesz egza­mi­nu kwa­li­fi­ka­cy­j­n­ego (lub jeszc­ze wyżs­zych kwa­li­fi­ka­c­ji). To samo doty­c­zy pra­cy na sta­nowis­ku kie­row­nic­zym (np. jako kie­row­nik ope­ra­cy­j­ny lub zar­ząd­ca nie­rucho­mości) w kon­tekście ochro­ny mie­jsc zak­wa­te­ro­wa­nia ucho­dźców i azylan­tów oraz ochro­ny dużych imprez z chro­nionym dostę­pem. Ale rów­nież w przy­pad­ku innych czyn­ności o wyso­kiej odpo­wied­zi­al­ności test kwa­li­fi­ka­cy­j­ny według §34a GewO jest coraz częściej wyma­ga­ny przez zle­cen­io­daw­cę jako mini­mal­na kwa­li­fi­ka­c­ja — częs­to jako cecha jakościo­wa, nawet jeś­li nie ma takie­go obo­wiąz­ku praw­n­ego (np. przy pra­cy w dzied­zi­nie ochro­ny i ochro­ny mie­nia, w cen­trach ochro­ny, jako kie­row­nik zes­połu itp.)

Jakie są moż­li­wości finansowania?


Założe­nie fir­my i włas­ny szef fir­my ochroniarskiej

“Not­hing ven­tu­red, not­hing gai­ned” mogło­by być mot­tem. Fak­tem jest, że branża zabez­piec­zeń jest bard­zo kon­ku­ren­cy­j­na. Marża zys­ku jest częs­to nie­wiel­ka. Ale z odpo­wied­nim pomysłem i roz­sąd­ną kon­cep­c­ją, wytrwałością i niez­będ­ny­mi środ­ka­mi fin­an­so­wy­mi wszyst­ko jest moż­li­we! Branża ochro­ny to branża przy­szłości. W ost­at­nim cza­sie rynek rozkwi­tł szc­ze­gól­nie w zak­re­sie ochro­ny mie­jsc zak­wa­te­ro­wa­nia ucho­dźców i domów dla osób ubie­ga­ją­cych się o azyl, ale także w wie­lu innych dzied­zin­ach, takich jak han­del deta­licz­ny (ochrona super­mar­ke­tów). Zostań swo­im włas­nym sze­fem w branży ochro­niar­skiej i bez­piec­zeńst­wa. Obo­wiąz­ko­wym wymo­giem zgod­nie z § 34a usta­wy o regu­lac­ji hand­lu, rze­mio­sła i prze­mysłu (Gewer­be­ord­nung) jest pomyśl­ne zda­nie egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej. (Od grud­nia 2016 r. do pod­jęcia samod­ziel­nej działal­ności w branży ochro­ny nie wyst­ar­c­zy już kurs obej­mu­ją­cy co najm­niej 80 jed­nos­tek dydak­ty­cz­nych). Oczy­wiście samo­za­trud­ni­e­nie musi być dokład­nie prze­myśla­ne, a przy zakła­da­niu fir­my należy wziąć pod uwa­gę jeszc­ze wie­le innych kro­ków. Jako (przy­szły) dyrek­tor zar­ząd­za­ją­cy fir­my ochro­niar­skiej rów­nież będ­zi­esz bez­błęd­nie prześ­wiet­l­o­ny i nie możesz mieć nic na kon­cie. Samo­za­trud­ni­e­nie oprócz tego, że jest decyz­ją zawo­do­wą, jest rów­nież decyz­ją bard­zo oso­bis­tą. Musisz być typem przedsię­bi­or­c­zym, aby stać na swo­im mie­js­cu i powi­ni­en­eś mieć dogłęb­ną wied­zę zawo­do­wą, a także umie­jęt­ności społecz­ne i przywódcze.

Więcej…

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL