Pyta­nia doty­c­zące wied­zy specjalistycznej

Czy chciał­byś dowied­zieć się więcej o egza­mi­nie lub przy­go­to­wa­niu do egzaminu?

Tutaj znajd­zi­esz odpo­wied­zi na pyta­nie Sach­kun­de § 34a Gewo!

Najc­zęściej zada­wa­ne pyta­nia (FAQ)

W sek­c­ji FAQ zebra­liś­my dla Cie­bie krót­kie odpo­wied­zi na najc­zęściej zada­wa­ne pytania.

Czy­taj więcej!

Forum

Na forum możesz zadać włas­ne pyta­nia społecz­ności Sach­kun­de, wymi­e­nić się pomysła­mi z inny­mi i odpo­wied­zieć na wąt­pli­wości innych odwiedzających! 

Czy­taj więcej!

Słow­nic­zek

Słow­nic­zek jest swego rod­za­ju “mini-ency­klo­pe­dią”. Krót­ko opi­su­je niek­tó­re waż­ne ter­mi­ny i skró­ty w kon­tekście egzaminu.

Czy­taj więcej!

Kwa­li­fi­ka­c­je

Częs­to czy­ta się okreś­le­nia typu “spec­ja­lis­ta ds. bez­piec­zeńst­wa”, któ­re tak napraw­dę nie ist­nie­ją. Na tej stro­nie możesz dowied­zieć się, któ­re kwa­li­fi­ka­c­je są napraw­dę uzna­wa­ne w sek­tor­ze ochro­ny prywatnej.

Czy­taj więcej!

Szu­kaj

Jeś­li nie możesz zna­leźć tego, cze­go szu­ka­sz, miej­my nad­zie­ję, że znajd­zi­esz to tutaj: Użyj wys­zu­ki­wa­nia na stro­nie, aby prze­jr­zeć całą zawar­tość Info­port­a­lu Prze­wod­ni­ka po Przedmiotach dla wys­zu­ki­wanych haseł.

Czy­taj więcej!

Kon­takt

Two­je połąc­ze­nie z nami! Zapras­za­my do napi­sa­nia do nas oso­biście poprzez for­mu­larz kon­takt­owy. Ale: W przy­pad­ku szc­ze­gól­nych pytań doty­c­zą­cych egza­minów lub pra­wa hand­lo­wego pro­si­my o kon­takt z Izbą Prze­mysło­wo-Hand­lo­wą (IHK) lub bez­poś­red­nio z właści­wym urzędem!

Czy­taj więcej!

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL