Wskazówki dotyczące aplikacji dla prywatnych ochroniarzy: jak z powodzeniem złożyć wniosek! .

Wska­zów­ki doty­c­zące skła­da­nia podań o pracę dla pry­wat­nych ochro­niar­zy: Jak sku­tecz­nie złożyć podanie!

Ochro­niar­ze odgry­wa­ją ważną rolę w pry­wat­nej branży ochro­ny i częs­to są pierws­zym punk­tem kon­tak­tu dla kli­en­tów i gości. Jeś­li jes­teś pra­cow­ni­kiem ochro­ny szu­ka­ją­cym nowej pra­cy, uda­na apli­ka­c­ja może sta­nowić róż­nicę międ­zy suk­ce­sem a porażką. Szan­se są dość duże ze wzglę­du na sytu­ac­ję na ryn­ku pra­cy. Rynek ten nazy­wa­ny jest rów­nież ryn­kiem pra­cow­ni­ka — co oznac­za, że na obe­c­ne wol­ne mie­j­s­ca pra­cy jest mało wykwa­li­fi­kowanych kan­dy­da­tów. Mają Państ­wo — oczy­wiście w zależ­ności od niek­tórych czyn­ni­ków, takich jak wyk­sz­tałce­nie i pożą­da­ne mie­j­s­ce pra­cy — w zasad­zie dobry wybór!

W tym arty­ku­le poda­my wska­zów­ki i pora­dy, jak sku­tecz­nie ubie­gać się i zna­leźć wymar­zoną pracę w branży ochro­ny prywatnej.

10 wska­zó­wek doty­c­zą­cych apli­ka­c­ji dla pra­cow­ni­ków ochro­ny w pry­wat­nym sek­tor­ze ochrony

  1. Stwórz sen­sow­ny list motywacyjny

List moty­wa­cy­j­ny to pierw­s­ze wraże­nie, jakie robisz na poten­c­jal­nym pra­co­daw­cy. Waż­ne jest, abyś poś­więcił czas na stwor­ze­nie moc­n­ego lis­tu moty­wa­cy­j­n­ego, który pod­kreś­li Two­je doś­wiad­c­ze­nie, umie­jęt­ności i moty­wac­ję. Upew­nij się, że list moty­wa­cy­j­ny jest dosto­so­wa­ny do fir­my i ofe­ro­wa­nej pra­cy w ochro­nie oraz że dowied­ziałeś się o fir­mie i jej działalności.

  1. Uak­tu­al­nij swo­je CV

Two­je CV jest naj­waż­nie­js­zym doku­men­tem apli­ka­cy­jnym i powinno przedsta­wiać Two­je doś­wiad­c­ze­nie zawo­do­we, umie­jęt­ności i kwa­li­fi­ka­c­je. Zak­tua­li­zuj swo­je CV przed złoże­niem wni­o­s­ku i upew­nij się, że jest ono prze­jr­zys­te i łat­we do odc­zy­ta­nia. Uży­waj punk­tów wypunk­to­wanych i wyraź­n­ego for­ma­tow­a­nia, aby pod­kreś­lić waż­ne infor­mac­je. Zamieść rów­nież infor­mac­je o tym, jakie szko­lenia i cer­ty­fi­ka­ty ukońc­zyłeś oraz jakie masz doś­wiad­c­ze­nie w branży ochro­ny. Przedstaw swo­je świa­dect­wa kwa­li­fi­ka­c­ji, refe­ren­c­je i wszel­kie zaś­wiad­c­ze­nia o odby­tych szko­leniach. Nie należy dołąc­zać Fałs­zy­we doku­men­ty i prze­ko­n­ać Cię pro­fes­jo­nal­nym pra­wi­dło­we wyraże­nie.

  1. Pod­kreśl swo­je umie­jęt­ności i doświadczenie

Jako pra­cow­nik ochro­ny powi­ni­en­eś umieć szyb­ko roz­poz­na­wać nie­bez­piecz­ne sytu­ac­je i odpo­wied­nio na nie reago­wać. W swo­jej apli­ka­c­ji pod­kreśl swo­je umie­jęt­ności i doś­wiad­c­ze­nie w dzied­zi­nie bez­piec­zeńst­wa oraz zwróć uwa­gę na swo­je kom­pe­ten­c­je w zak­re­sie komu­ni­ka­c­ji, roz­wią­zy­wa­nia kon­flik­tów i dees­ka­l­ac­ji. Nie przes­ad­zaj jed­nak, np. poprzez eks­cen­trycz­nie roz­bu­do­wa­ne nar­rac­je o swoich dotych­c­z­a­so­wych wyc­zy­nach jako pra­cow­nik ochrony!

  1. Bądź przy­go­to­wa­ny do roz­mo­wy kwalifikacyjnej

Roz­mo­wa kwa­li­fi­ka­cy­j­na to szan­sa na zapre­zen­to­wa­nie się z jak naj­lepszej stro­ny i prze­kona­nie pra­co­daw­cy o swoich umie­jęt­nościach. Przy­go­tuj się do roz­mo­wy czy­ta­jąc o fir­mie, przy­go­to­wu­jąc pyta­nia i zast­ana­wia­jąc się nad odpo­wied­zia­mi, których udziel­ił­byś. Upew­nij się, że jes­teś na czas i dobrze przy­go­to­wa­ny do roz­mo­wy i że jas­no przedsta­wi­asz swo­je kwa­li­fi­ka­c­je i doświadczenie.

  1. Pozostań pozy­tyw­ny i pew­ny siebie

Jako pra­cow­nik ochro­ny waż­ne jest, abyś spra­wiał wraże­nie pozy­tyw­n­ego i pew­n­ego sie­bie. Bądź pew­ny swoich umie­jęt­ności i doś­wiad­c­ze­nia i prze­każ poten­c­jal­ne­mu pra­co­daw­cy, że jes­teś naj­leps­zym wybo­rem na to sta­nowis­ko. Zacho­waj pro­fes­jo­na­lizm i uprzej­mość podc­z­as całe­go pro­ce­su apli­ka­c­ji i upew­nij się, że pozosta­wisz po sobie pozy­tyw­ne wraże­nie. W tym mie­js­cu pro­si­my o nieobraża­nie swo­jego sta­re­go lub poprzednie­go pra­co­daw­cy. To nie robi dob­re­go wraże­nia, a kadra zar­ząd­za­ją­ca w branży ochro­ny pry­wat­nej ma częs­to lepsze kon­tak­ty niż myślisz!

  1. Wykor­zystaj swo­ją sieć

Wykor­zystaj swo­ją sieć zawo­do­wą, aby zna­leźć poten­c­jal­nych pra­co­daw­ców i dowied­zieć się o wol­nych mie­js­cach pra­cy. Poroz­ma­wiaj z były­mi kole­gami, przełoż­ony­mi i inny­mi kon­takt­ami w branży ochro­ny i poproś o reko­men­d­ac­je lub infor­mac­je o wol­nych mie­js­cach pra­cy. Plat­for­my inter­neto­we, takie jak Lin­ke­dIn czy XING, rów­nież mogą pomóc w zna­le­zi­eniu poten­c­jal­nych pra­co­daw­ców i nawią­za­niu kon­tak­tów. Możesz tam rów­nież zaz­nac­zyć, że jes­teś otwar­ty na ofer­ty. Cza­sa­mi kon­tak­tu­ją się rów­nież head­hun­ter­zy, któr­zy mogą być pomoc­ni w zna­le­zi­eniu pracy.

  1. Bądź elas­ty­cz­ny i otwar­ty na nowe wyzwania

W branży ochro­ny pry­wat­nej ist­nie­je wie­le zadań i sta­nowisk, któ­re wyma­ga­ją różnych umie­jęt­ności i doś­wiad­c­ze­nia. Bądź elas­ty­cz­ny i otwar­ty na nowe wyz­wa­nia i spraw­dź, czy nada­jesz się na inne sta­nowis­ka lub zada­nia. Być może będ­zi­esz mógł wnieść swo­je umie­jęt­ności i doś­wiad­c­ze­nie lepiej na innym sta­nowis­ku lub będ­zi­esz zain­te­re­so­wa­ny nowym wyzwaniem.

  1. Zapre­zen­tuj się profesjonalnie

Jako pra­cow­nik ochro­ny jes­teś wizy­tów­ką fir­my i dla­te­go powi­ni­en­eś pre­zen­to­wać się w sposób pro­fes­jo­nal­ny. Upew­nij się, że nosisz odpo­wied­ni ubiór i spra­wi­asz dob­re wraże­nie podc­z­as roz­mów kwa­li­fi­ka­cy­jnych lub innych pro­fes­jo­nal­nych okaz­ji. Zwróć rów­nież uwa­gę na swój język ciała i wygląd oraz upew­nij się, że komu­ni­ku­jesz się grzecz­nie i profesjonalnie.

  1. Nie uni­kaj wyso­kich wymagań

Mak­sy­m­al­nie 20 lat i 10 lat doś­wiad­c­ze­nia zawo­do­wego — oczy­wiście nie jest to moż­li­we. Pra­co­daw­cy częs­to w ogło­sze­niach o pracę pis­zą spo­ro wyma­gań. Nie bój się tego, ale bądź szc­zery, jeś­li nie speł­ni­asz (jeszc­ze) jakie­goś wymo­gu. Wciąż możesz zdo­być doś­wiad­c­ze­nie w nowej pra­cy, możesz popra­wić zna­jo­mość języ­ka obce­go, bio­rąc kur­sy na boku (np. w cen­trum edu­ka­c­ji dla dorosłych) i możesz nadro­bić bra­ku­jące dodat­ko­we szko­lenia. Pra­co­daw­cy są częs­to bard­ziej elas­ty­cz­ni, niż myś­lisz, zwłaszc­za jeś­li jest to poza tym dob­re (ludzkie) dopasowanie!

  1. Miej oko na piłkę i nie bój się niepowodzeń!

Wylą­do­wa­nie bez­poś­red­nie­go tra­fie­n­ia w pierw­s­zej apli­ka­c­ji i zdo­by­cie wymar­zo­nej pra­cy jest rac­zej wyjąt­kiem niż regułą. Nie bój się, jeś­li nie uda ci się z pierw­s­zą apli­ka­c­ją, ale spró­buj ponow­nie gdzieś ind­ziej. Częs­to pomoc­ne jest popro­sze­nie o otwar­tą infor­mac­ję zwrot­ną na temat tego, dlac­ze­go nie tra­fiłeś na krót­ką lis­tę, lub odby­cie pro­fes­jo­nal­n­ego szko­lenia z zak­re­su apli­ka­c­ji, gdzie Two­je doku­men­ty apli­ka­cy­j­ne są rów­nież prze­glą­da­ne i opty­ma­lizowa­ne. Po pro­s­tu bądź na bieżą­co, sub­s­kry­buj odpo­wied­nie ofer­ty pra­cy na por­tal­ach pra­cy. Dzięki temu będ­zi­esz auto­ma­ty­cz­nie infor­mo­wa­ny o poja­wi­e­niu się nowych ofert pra­cy w Two­im pro­mie­niu wyszukiwania.

Wni­o­sek

Sku­tecz­na apli­ka­c­ja w branży ochro­ny pry­wat­nej wyma­ga cza­su, wysił­ku i zaan­gażo­wa­nia. Wykor­zystaj powyżs­ze wska­zów­ki, aby zop­ty­ma­lizować swo­ją apli­ka­c­ję i zna­leźć wymar­zoną pracę. Bądź na bieżą­co i kon­ty­nu­uj swo­ją edu­ka­c­ję. Porównaj ofer­ty pra­cy i postaraj się sprze­dać sie­bie w jak naj­leps­zy sposób. Bądź pew­ny sie­bie, elas­ty­cz­ny i pro­fes­jo­nal­ny i pokaż swo­je­mu poten­c­jal­ne­mu pra­co­daw­cy, że jes­teś ide­al­nym wybo­rem na to stanowisko.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Brak komentarzy 

Zosta­wić odpo­wie­dź

Nadruk
pl_PLPL