Kosz­ty audytu

Jaki jest koszt egzaminu?

Kosz­ty należ­ne za przys­tąpi­e­nie do egza­mi­nu są róż­ne w poszc­ze­gól­nych IHK. Więks­zość izb prze­mysło­wo-hand­lo­wych pobiera obe­c­nie opła­ty 160 lub 170 euro za cały egza­minW niek­tórych izbach egza­min kosz­tu­je 180, a nawet 200 euro. Częścio­wy egza­min ust­ny (pow­tór­ze­nie egza­mi­nu) kosz­tu­je od 50 do 100 euro. Cały egza­min oraz część ust­ną moż­na pow­tar­zać dowolną ilość razy. Za każ­dym razem należy uiścić opła­tę za egza­min. Jeże­li egza­min pisem­ny został już zda­ny, a do zda­nia pozostał tyl­ko egza­min ust­ny, to pobier­ane są za nie­go opła­ty proporcjonalne.


Ile kosz­tu­je przy­go­to­wa­nie do egzaminu?

Jak już wspom­nia­no w. Rozdział Przy­go­to­wa­nie nie mus­zą Państ­wo uczest­nic­zyć w żad­nym instruk­tażu ani kur­sie przy­go­to­wu­ją­cym do egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej (zgod­nie z § 34a GewO). Jed­nak ze wzglę­du na wyso­ki wskaź­nik nie­po­wod­zeń, dokład­ne i solid­ne przy­go­to­wa­nie jest zde­cy­do­wa­nie zale­ca­ne. Oczy­wiście ceny są bard­zo zróż­ni­co­wa­ne w zależ­ności od tego, jaką for­mę przy­go­to­wa­nia wybier­zesz. Moż­na przy­go­to­wać się za pomocą mate­riałów do nau­ki (książki, skryp­ty,…) lub ofert online (distance lear­ning, e‑learning,…) za kil­ka euro lub wybrać kur­sy face-to-face (zajęcia stac­jo­nar­ne, wiec­zo­ro­we,…). Apli­ka­c­je i książki są już dostęp­ne za kil­ka euro, kur­sy na odle­głość lub por­ta­le e‑learningowe z oso­bis­tym wspar­ciem są znacz­nie drożs­ze, a w przy­pad­ku poważnych kur­sów face-to-face ceny wynos­zą około 300 euro w górę. 

Czy­taj więcej!


W jakich mia­stach ofe­ro­wa­ne są egza­mi­ny zgod­nie z § 34a GewO? Dowiesz się w nas­tęp­nym rozdziale!

Więcej…

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL