Eks­per­ty­za pisemna

ForumKate­go­ria: Schrift­li­che IHK-Prü­fungEks­per­ty­za pisemna
Sari­na .B zapy­tał 1 rok temu

Witam, mam pyta­nie, czy mogę dalej legal­nie pra­co­wać, jeś­li zdałem egza­min pisemny?

1 odpo­wie­dź
Eks­per­ty­za 34a Per­so­nel odpo­wied­ział 1 rok temu

Witam!

Moż­li­wość wyko­n­y­wa­nia jed­nej z działal­ności regu­lo­wanych usta­wą masz tyl­ko wte­dy, gdy zdasz egza­min z wied­zy eks­per­ckiej zgod­nie z § 34a GewO: https://www.sachkunde-34a.de/grosser-34a-schein-pflicht/

Egza­min został zalic­z­o­ny, jeś­li obie częścitj. pomyśl­nie zalic­zyć część pisem­ną i ust­ną egza­mi­nu. Jako dowód służy “cer­ty­fi­kat” wyda­ny Państ­wu przez izbę kon­tro­li (IHK).

Waż­neDodat­ko­wo należy podać tzw. wia­ry­god­ność. W prak­ty­ce oznac­za to, że właści­wy organ sprawd­za, czy posia­dasz odpo­wied­nie dane o karal­ności. Twój pra­co­daw­ca zgłas­za cię do Rejes­tr straż­ni­ków (BWR) i otrzy­masz legi­ty­mac­ję straż­ni­ka (za poś­red­nict­wem pra­co­daw­cy). Oczy­wis­te jest, że oprócz tego należy oczy­wiście ure­gu­lo­wać wszyst­kie inne rzec­zy, któ­re zwyk­le mus­zą być przestrz­e­ga­ne w ramach sto­sun­ku pra­cy — tutaj prze­de wszyst­kim odpo­wia­da fir­ma ochro­niars­ka (sło­wa kluc­zowe: zgło­sze­nie do ubez­piec­ze­nia społecz­n­ego, umowa o pracę, prze­pi­sy doty­c­zące zapo­bie­ga­nia wypad­kom itp.)

Nadruk
pl_PLPL