For­mu­larz kontaktowy

[ninja_form id=1]


Twój kon­takt

Hannes Fichtel

Han­nes Fich­tel jest mis­trzem rze­mio­sła w zak­re­sie ochro­ny i bez­piec­zeńst­wa (IHK), inży­nie­rem bez­piec­zeńst­wa (B. Sc.) i men­e­dże­rem bez­piec­zeńst­wa (M. Sc.). Jest egza­mi­na­torem w różnych komis­jach egza­mi­nacy­jnych Izby Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej w Norym­berdze w zak­re­sie ochro­ny i bez­piec­zeńst­wa. Chęt­nie odpo­wie na wszel­kie pyta­nia doty­c­zące przy­go­to­wa­nia do kwa­li­fi­ka­c­ji, egza­mi­nu kwa­li­fi­ka­cy­j­n­ego i kariery w sek­tor­ze ochro­ny prywatnej!

“Zapras­zam do nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów ze mną poprzez Xing!”.

Włącz się do sie­ci na Xing już teraz!

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL