Cer­ty­fi­kat języ­ko­wy? (zna­jo­mość języ­ka niemieckiego)

ForumKate­go­ria: Sach­kunde­prüf­ung nach § 34a GewO (all­ge­mein)Cer­ty­fi­kat języ­ko­wy? (zna­jo­mość języ­ka niemieckiego)
Eva Lovas zapy­tał 1 rok temu

Dzień dobry! Mam pyta­nie, czy wol­no lub jak moż­na przys­tąpić do egza­mi­nu Sach­kun­de bez pozio­mu języ­ko­wego B1? Ponie­waż urząd pra­cy popro­sił mnie o doksz­tał­ca­nie, bez­piec­zeńst­wo, ale nie mogłam roz­po­c­ząć inte­gra­cy­j­n­ego kur­su języ­ka nie­mieckie­go, wszyst­kie kur­sy są peł­ne z Ukrainą! Z ser­de­cz­ny­mi poz­d­ro­wi­e­nia­mi. Eva Lovas. [adres e‑mail usunię­ty; przyp. red.]

1 odpo­wie­dź
Eks­per­ty­za 34a Per­so­nel odpo­wied­ział 1 rok temu

Witam!
Nie ma wyma­gań, że trze­ba udo­wod­nić okreś­l­o­ny pozi­om języ­ko­wy. Oznac­za to, że zosta­nie­sz dopuszc­z­o­ny do egza­mi­nu bez żad­n­ego cer­ty­fi­ka­tu językowego! 

Oczy­wiście w prak­ty­ce należy posia­dać wyst­ar­c­za­jącą zna­jo­mość języ­ka nie­mieckie­go, aby mieć real­ne szanse.

Więcej infor­mac­ji na temat wyma­gań ogól­nych znaj­du­je się w. https://www.sachkunde-34a.de/34a-deutschland-bewachung/

Nadruk
pl_PLPL