Nadruk

Ope­ra­tor zakładu

Odpo­wied­zi­al­nym za tę stronę jest

Fich­tel IT
Inh. Han­nes Fichtel
Mühl­gas­se 3A
D‑96152 Burghaslach

Tele­fon: +49 (0)9552 — 59 29 0 20
Fax: +49 (0)9552 — 59 29 0 21
eMail: info@fichtel-it.de

Numer iden­ty­fi­ka­cy­j­ny VAT: DE303730111

Oświad­c­ze­nie

Ta stro­na jest przez­nac­zo­na jako bez­płat­ny por­tal infor­ma­cy­j­ny o egza­mi­nie kom­pe­ten­c­ji zawo­do­wych zgod­nie z § 34a GewO (branża ochro­niars­ka) i powin­na służyć jako pierw­s­ze źró­dło infor­mac­ji w szc­ze­gól­ności dla nowych osób w branży ochro­niar­skiej i bez­piec­zeńst­wa. Wszyst­kie infor­mac­je, któ­re znajd­zi­esz na nas­zym port­a­lu na temat egza­mi­nu kom­pe­ten­c­ji zawo­do­wych §34a GewO zostały sumi­en­nie prze­bad­a­ne. Należy jed­nak pamię­tać, że nie moż­na zag­wa­ran­to­wać popraw­ności, kom­plet­ności i aktu­al­ności informacji.
Treści zamieszc­za­ne przez użyt­kow­ni­ków (np. na forum) są przez nas regu­lar­nie sprawd­za­ne. Regu­lar­nie sprawdza­my rów­nież zawar­tość zewnę­trz­nych stron inter­neto­wych, do których moż­na uzys­kać dostęp poprzez zewnę­trz­ne lin­ki na nas­zej stro­nie. Nie może­my jed­nak pono­sić odpo­wied­zi­al­ności za treść zewnę­trz­nych stron inter­neto­wych, do których pro­wad­zą lin­ki (np. Facebook).
Zale­ca­my rów­nież bez­poś­red­ni kon­takt z odpo­wied­nią Izbą Prze­mysło­wo-Hand­lo­wą w celu uzys­ka­nia kon­kret­nych i wiążą­cych infor­mac­ji doty­c­zą­cych bad­a­nia kom­pe­ten­c­ji zawo­do­wych lub z właści­wym orga­nem w przy­pad­ku wąt­pli­wości zwią­zanych z ochroną i pra­wem hand­lo­wym. Pros­zę rów­nież zwrócić uwa­gę na infor­mac­je uzu­peł­nia­jące dot. Ochrona danych, Kre­dy­ty do zdjęć oraz nas­tę­pu­jącą infor­mac­ję o pra­wach autorskich.
Jeś­li macie jakieś pyta­nia, uwa­gi lub dodat­ko­we infor­mac­je na temat egza­mi­nu lub nas­ze­go port­a­lu, będ­zie nam bard­zo miło!

Copy­right

Treści i dzieła zawar­te na tej stro­nie inter­neto­wej pod­le­ga­ją nie­mieckie­mu pra­wu autor­skie­mu. Wszel­kie wykor­zysta­nie poza gra­ni­ca­mi pra­wa autor­skie­go wyma­ga pisem­nej zgo­dy właści­cie­la praw autor­skich. Auto­r­ami wykor­zy­sty­wanych przez nas mate­riałów zdjęcio­wych są oso­by wymi­en­io­ne w zakład­ce “image cre­dits”. Przestrz­e­ga­ne są wymo­gi praw­ne i pra­wa osób trze­cich. W przy­pad­ku zau­waże­nia jakich­kol­wiek narus­zeń pro­si­my o poin­for­mo­wa­nie nas. Odpo­wied­nie treści zostaną w razie potrze­by zmo­dy­fi­kowa­ne lub usunięte.

Ochrona danych

Infor­mac­je doty­c­zące ochro­ny danych (poli­ty­ka pry­wat­ności) oraz moż­li­wości dosto­so­wa­nia do potrzeb kli­en­ta (opc­je pry­wat­ności) znaj­du­ją się na stro­nie https://www.sachkunde-34a.de/sachkunde-34a-datenschutz/

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL