Kur­sy stacjonarne

Szko­le­nie i nauc­za­nie na miejscu

Udział w kur­sie przy­go­to­waw­c­zym w lokal­nej placów­ce oświa­tow­ej daje bard­zo inten­sywną moż­li­wość przy­go­to­wa­nia się do egza­mi­nu. Dużą zale­tą jest to, że moż­na zada­wać pyta­nia bez­poś­red­nio na zajęciach, a indy­wi­du­al­ne pro­ble­my mogą być roz­wią­zy­wa­ne kon­kret­nie. Oprócz czy­ste­go nauc­za­nia niez­będ­nej tema­ty­ki, częs­to odby­wa­ją się prób­ne egza­mi­ny i oma­wia­ne są wszyst­kie pro­ce­du­ry. Ponadto mają Państ­wo moż­li­wość bez­poś­red­niej wymi­a­ny poglą­dów z inny­mi uczestnikami.
Kur­sy przy­go­to­waw­c­ze są częs­to ofe­ro­wa­ne w nie­pełnym wymi­ar­ze god­zin. Tutaj oso­by, któ­re już pra­cu­ją w branży ochro­ny i przes­zły szko­le­nie zgod­nie z § 34a GewO mają moż­li­wość przy­go­to­wa­nia się do egza­mi­nu na boku. Kur­sy częs­to odby­wa­ją się w blokach w weeken­dy lub wieczorami.
Kur­sy stac­jo­nar­ne są pierws­zym wybo­rem, jeś­li wolisz przy­go­to­wać się kom­pakto­wo w jed­nym kawał­ku. W waka­c­je, na krót­ko przed ter­mi­nem egza­mi­nu lub jako dofin­an­so­wa­ny śro­dek kwa­li­fi­ka­cy­j­ny, moż­na wte­dy w peł­ni skon­cen­tro­wać się na treści egza­mi­nu. (Infor­mac­je o moż­li­wościach dofin­an­so­wa­nia znaj­dą Państ­wo w rozdzia­le “Kwa­li­fi­ka­c­je na ryn­ku pracy”)


Właści­wy kurs spec­ja­lis­ty­cz­ny od właści­wego dostawcy

Waż­ne jest, aby wybrać reno­mo­wa­n­ego i kom­pe­tent­n­ego dostaw­cę z odpo­wied­nim pro­gra­mem kur­su. Ponie­waż nawet w sek­tor­ze szko­lenio­wym branży ochro­ny ist­nie­ją pew­ne fir­my szko­lenio­we, których ofer­ty są rac­zej kieps­kie i mają na celu wycią­g­nięcie pie­nięd­zy z kiesze­ni. Częs­to ofe­ro­wa­ne są bard­zo zawyżo­ne kur­sy, przyoz­do­bio­ne wymyś­l­ony­mi przez sie­bie cer­ty­fi­ka­ta­mi (np. “spec­ja­lis­ta ds. bez­piec­zeńst­wa”) i kosz­tu­jące cza­sem kil­ka tysię­cy euro. W pewnych oko­licz­nościach otrzy­mu­je się także dodat­ko­we, całkiem cie­ka­we kwa­li­fi­ka­c­je. Jed­nak całe szko­le­nie nie jest uzna­wa­ne, a (częścio­wo uzna­wa­ne) pod­mo­duły moż­na nabyć indy­wi­du­al­nie po niżs­zej cenie. Jeś­li chod­zi “tyl­ko” o roz­sąd­ne przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nu kwa­li­fi­ka­cy­j­n­ego zgod­nie z § 34a GewO, to moż­na spo­ko­j­nie obe­jść się bez takich ofert.
Poważ­ne kur­sy przy­go­to­waw­c­ze dostęp­ne są już od nie­speł­na 250 euro!


Cechy jakościo­we i wskazówki

Wybór odpo­wied­niej ins­ty­tuc­ji szko­lenio­wej jest jed­nym z czyn­ni­ków decy­du­ją­cych o suk­ce­sie egza­mi­nacy­jnym. O jakości danej ins­ty­tuc­ji szko­lenio­wej i dan­ego kur­su świad­c­zą z reguły nas­tę­pu­jące kryteria:

Pod­po­wie­dź: Ceny mogły ulec zmia­nie od cza­su prze­pro­wad­ze­nia bad­ań. Zwróć uwa­gę na infor­mac­je zawar­te na pod­lin­kowa­nej stro­nie sklepu!

Więcej…

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL