Pyta­nia testowe

Pyta­nia do egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej IHK są chro­nio­ne pra­wem autor­skim i nie mogą być publi­ko­wa­ne. Jed­nakże pyta­nia tes­to­we zamieszc­zo­ne na tej stro­nie są zbliżo­ne do ory­gi­nal­nych pytań egza­mi­nacy­jnych. Wykor­zystaj poniżs­ze pyta­nia prak­ty­cz­ne, aby sprawd­zić swo­ją wied­zę z egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej z zak­re­su bez­piec­zeńst­wa §34a. Jeszc­ze więcej pytań do ćwic­ze­nia znajd­zi­esz na stro­nie www.sachkun.de

0%
26 gło­sy, 4.7 avg
5032

Spraw­dź swo­ją wied­zę na temat 34a!

1 / 22

Do których z poniżs­zych przy­pad­ków ma zasto­so­wa­nie GDPR?

2 / 22

Któ­re z poniżs­zych uza­sad­nień moż­na zna­leźć w BGB?

3 / 22

Co trze­ba speł­nić, jeś­li chce się zostać samod­ziel­nym wyko­naw­cą usług ochrony?

4 / 22

Któ­re stwierd­ze­nie (stwierd­ze­nia) doty­c­zące służeb­ności pose­so­ry­j­nej jest (są) prawidłowe?

5 / 22

Kie­dy mamy do czy­ni­enia z nier­zec­zy­wis­tym przes­tępst­wem zaniechania?

6 / 22

Z któ­rej z poniżs­zych części skła­da się Kodeks Karny?

7 / 22

Na co poz­wa­la ogól­na samo­po­moc (zgod­nie z § 229 BGB) w okreś­l­onych okolicznościach?

8 / 22

Gość impre­zy uder­za pięścią w twarz pra­cow­ni­ka ochro­ny podc­z­as kon­tro­li dostę­pu, ponie­waż czu­je się dys­kry­mi­no­wa­ny. Pra­cow­nik na jed­no oko trwa­le tra­ci wzrok.
Jak zak­wa­li­fi­kować stan fak­ty­cz­ny spra­wy pod kątem pra­wa karnego?

9 / 22

Oso­ba, która zatrzy­mu­je inną oso­bę na pod­sta­wie art. 127 k.p.k., nie działa bez­praw­nie, jeśli…

10 / 22

Kie­dy przet­warza­nie danych oso­bo­wych jest dopuszczalne?

11 / 22

Co to jest “zasa­da legalności” ?

12 / 22

Z jaki­mi kwa­li­fi­ka­c­ja­mi (upraw­ni­enia­mi) moż­na pra­co­wać jako detek­tyw w sklepie lub domu towarowym?

13 / 22

Któ­re z poniżs­zych aspek­tów są regu­lo­wa­ne w roz­por­ząd­ze­niu o ochronie?

14 / 22

Co należy wziąć pod uwa­gę w przy­pad­ku moni­to­rin­gu wizy­j­n­ego pro­wad­zo­n­ego przez pod­mio­ty prywatne?

15 / 22

Czy pra­wa pod­sta­wo­we z usta­wy zasad­nic­zej obo­wią­zu­ją rów­nież pra­cow­ni­ków ochro­ny w sto­sun­ku do innych obywateli?

16 / 22

Co oznac­za obo­wią­zek zapła­ty odsz­ko­do­wa­nia (wg § 823 BGB)?

17 / 22

Jakie pra­wa przysłu­gu­ją oso­bie, któ­rej dane doty­c­zą, w zak­re­sie ochro­ny danych osobowych?

18 / 22

Czy państ­wo ma pra­wo inge­ro­wać w wol­ności oby­w­ate­li gwa­ran­to­wa­ne przez usta­wę zasadniczą?

19 / 22

Kie­dy mamy do czy­ni­enia z hand­lem ochron­nym na pod­sta­wie § 34a GewO?

20 / 22

Polic­ja (…)

21 / 22

Któ­re z poniżs­zych czynów (przy­kła­dy) są uzna­wa­ne za przestępstwa?

22 / 22

Co należy rozu­mieć przez zakłóce­nie posiadania?

Dein Ergeb­nis ist

0%

Über Ihre Feed­back freue ich mich 🙂

Set­ki pytań tes­to­wych, mate­riałów do nau­ki i nieogra­nic­zo­ne egza­mi­ny próbne

Czy znasz już Sachkun.de?

Znajd­zie­cie tam Set­ki pytań z tes­tu 34a dla prak­ty­ki, zimate­riały elear­nin­go­we oraz Sym­u­lac­je egza­minów bez ogra­nic­zeń. Ponadto, ist­nie­ją pew­ne Fil­my dydak­ty­cz­ne a w razie jakich­kol­wiek pytań moż­na się skon­takt­ować z Pomoc online spec­ja­liści wykła­dow­cy dostęp­ne dla Cie­bie. Dzięki temu w każ­dej chwi­li możesz zadać pyta­nie doty­c­zące tema­tów egza­mi­nacy­jnych i otrzy­mać indy­wi­du­al­ną odpo­wie­dź. Z gwa­ran­c­ją zwro­tu pieniędzy!

Prze­jeż­dżaj bez­piecz­nie teraz

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL