Por­tal infor­ma­cy­j­ny na temat egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej w branży ochro­niar­skiej zgod­nie z § 34a Gewerbeordnung!

Na tej stro­nie znajd­zie­cie Państ­wo infor­mac­je doty­c­zące tzw. 34a świa­dect­wo. Mamy dla was Wska­zów­ki, jak sku­tecz­nie przy­go­to­wać się do egza­mi­nu z książ­ka­mi, flash­cards i ofer­ta­mi online. Znajd­zi­esz tu rów­nież Pod­sta­wo­we infor­mac­je na temat egza­mi­nu 34a w IHK, jak np. wyma­ga­nia doty­c­zące uczest­nict­wa, moż­li­wości rejes­trac­ji i ter­mi­ny egza­minów. Jeś­li wte­dy jeszc­ze Pyta­nia doty­c­zące egza­mi­nu pot­wierd­za­jące­go kwa­li­fi­ka­c­je zawo­do­we 34a lub szu­ka­sz odpo­wied­zi na pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne 34a, to w każ­dej chwi­li możesz skor­zystać z forum pomo­cy. Tam możesz cał­ko­wi­cie bez­płat­nie Two­je pyta­nie o egza­min z wied­zy eks­per­ckiej w branży ochro­niar­skiej poz.

Masz pyta­nia doty­c­zące egza­mi­nu kwa­li­fi­ka­cy­j­n­ego w branży ochrony?

Dowiedz się, jak opano­wać kwa­li­fi­kowa­ne wejście do branży ochro­ny i pomyśl­nie zdać egza­min. Wyjaś­ni­my wszyst­ko, co trze­ba wied­zieć o kwa­li­fi­ka­c­ji § 34a i pokaże­my, na co trze­ba uważać.

Dowiedz się więcej teraz…


Jakie są kor­zyści z bad­a­nia eksperckiego?

Tyl­ko z pozy­tyw­nie zdanym egza­mi­nem moż­na wyko­n­y­wać spec­jal­ne czyn­ności ochro­niar­skie. Ponadto dos­ko­na­le­nie zawo­do­we sta­nowi uzna­ny pozi­om kwa­li­fi­ka­c­ji w branży ochro­ny pry­wat­nej. Oso­biście skor­zyst­asz z więks­zej wied­zy i leps­zych per­spek­tyw zawo­do­wych. Ponadto pomyśl­ne zda­nie egza­mi­nu na rzec­zoz­naw­cę zgod­nie z § 34a GewO jest ważnym war­un­kiem wstęp­nym, jeś­li chcesz pro­wad­zić samod­zielną działal­ność gos­podar­c­zą w branży ochrony.

Więcej…


Jak zdo­być “eks­per­ty­zę”?

Do egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej moż­na przys­tąpić tyl­ko w jed­nost­ce uzna­nej przez państ­wo. Jest to zazwy­c­zaj lokal­na Izba Prze­mysło­wo-Hand­lo­wa (IHK). Egza­mi­nu nie moż­na zda­wać online i moż­na go zda­wać tyl­ko w języ­ku nie­mieckim. Aby otrzy­mać cer­ty­fi­kat, należy zdać egza­min pisem­ny i ust­ny z wyni­kiem co najm­niej 50% punk­tów. Część pisem­na skła­da się z pytań z usta­l­ony­mi wcześ­niej odpo­wied­zia­mi do odhac­ze­nia (mul­ti­ple choice), część ust­na odby­wa się przed komis­ją egzaminacyjną.

Więcej…


Kto potrze­bu­je eks­per­ty­zy zgod­nie z § 34a?

Pozy­tyw­ne zalic­ze­nie egza­mi­nu eks­per­ckie­go w izbie prze­mysło­wo-hand­lo­wej jest wyma­ga­ne usta­wo­wo dla:

Więcej…


www.sachkun.de

Wia­do­mości z blo­ga eksperckiego

Nadruk
pl_PLPL