Ochrona danych

Opc­je ochro­ny danych

His­to­ria usta­wi­eń pry­wat­ności | Zmi­a­na usta­wi­eń pry­wat­ności | Odwoła­nie zgody


Poli­ty­ka prywatności

Dane oso­bo­we (zwa­ne dalej “dany­mi”) są przez nas przet­warza­ne tyl­ko w niez­będ­nym zak­re­sie i w celu zapew­ni­enia funk­c­jo­nal­nej i przy­jaz­nej dla użyt­kow­ni­ka stro­ny inter­neto­wej, w tym jej zawar­tości oraz ofe­ro­wanych na niej usług.

Zgod­nie z art. 4 nr 1. Roz­por­ząd­ze­nia (UE) 2016/679, tj. ogól­n­ego roz­por­ząd­ze­nia o ochro­nie danych (dalej jako “GDPR”), “przet­warza­nie” oznac­za każ­dą ope­rac­ję lub zestaw ope­rac­ji wyko­n­y­wanych na danych oso­bo­wych w sposób zau­to­ma­ty­zowa­ny lub nie­z­au­to­ma­ty­zowa­ny, takich jak zbieranie, utrwala­nie, orga­ni­zowa­nie, archi­wi­zowa­nie, prz­echo­wy­wa­nie, adap­towa­nie lub zmi­e­nia­nie, odzys­ki­wa­nie, prze­glą­da­nie, wykor­zy­sty­wa­nie, ujaw­nia­nie poprzez przesła­nie, roz­pow­s­zech­nia­nie lub udo­stęp­nia­nie w inny sposób, dopa­so­wy­wa­nie lub łąc­ze­nie, ogra­nic­za­nie, usu­wa­nie lub niszczenie.

Za pomocą poniżs­ze­go oświad­c­ze­nia o ochro­nie danych oso­bo­wych infor­mu­je­my w szc­ze­gól­ności o rod­za­ju, zak­re­sie, celu, cza­sie trwa­nia i pod­sta­wie praw­nej przet­warza­nia danych oso­bo­wych, o ile samod­ziel­nie lub wspól­nie z inny­mi decy­du­je­my o celach i środ­kach przet­warza­nia. Ponadto poniżej infor­mu­je­my o kom­po­nentach osób trze­cich, z których kor­zysta­my w celu opty­ma­li­zac­ji i pod­nie­si­e­nia jakości użyt­ko­wa­nia, o ile oso­by trze­cie przet­warza­ją dane na włas­ną odpowiedzialność.

Nas­za poli­ty­ka pry­wat­ności ma nas­tę­pu­jącą strukturę:

I. Infor­mac­je o nas jako pod­mio­cie odpowiedzialnym
II. Pra­wa użyt­kow­ni­ków i osób, których dane dotyczą
III. Infor­mac­je doty­c­zące przet­warza­nia danych

I. Infor­mac­je o nas jako pod­mio­cie odpowiedzialnym

Pod­mio­tem odpo­wied­zi­al­nym za tę stronę inter­neto­wą w zak­re­sie pra­wa ochro­ny danych jest:

Fich­tel IT
Inh. Han­nes Fichtel
Mühl­gas­se 3A
D‑96152 Burghaslach
Tele­fon: +49 (0)9552 — 59 29 0 20
Fax: +49 (0)9552 — 59 29 0 21
eMail: info@fichtel-it.de

II. Pra­wa użyt­kow­ni­ków i osób, których dane dotyczą

W odnie­si­e­niu do przet­warza­nia danych opi­sa­n­ego bard­ziej szc­ze­góło­wo poniżej, użyt­kow­ni­cy i oso­by, których dane doty­c­zą, mają pra­wo do

Ponadto dostaw­ca jest zobo­wią­za­ny do poin­for­mo­wa­nia wszyst­kich odbi­or­ców, którym dane zostały ujaw­nio­ne przez dostaw­cę, o każ­dej korek­cie lub usunięciu danych lub ogra­nic­ze­niu przet­warza­nia, któ­re ma mie­j­s­ce na pod­sta­wie art. 16, 17 (1), 18 DSGVO. Obo­wią­zek ten nie ma jed­nak zasto­so­wa­nia, jeś­li takie powia­do­mie­nie jest nie­moż­li­we lub wiąże się z nie­pro­por­c­jo­nal­nym wysiłkiem. Nie­za­leż­nie od powyżs­ze­go, użyt­kow­nik ma pra­wo do infor­mac­ji o tych odbiorcach.

Użyt­kow­ni­cy i oso­by, których dane doty­c­zą, mają rów­nież pra­wo do sprze­ci­wu wobec przy­szłe­go przet­warza­nia doty­c­zą­cych ich danych zgod­nie z art. 21 GDPR, o ile dane te są przet­warza­ne przez dostaw­cę zgod­nie z art. 6 (1) (f) GDPR. W szc­ze­gól­ności doz­wo­l­o­ny jest sprze­ciw wobec przet­warza­nia danych na potrze­by rekla­my bezpośredniej.

III. Infor­mac­je doty­c­zące przet­warza­nia danych

Państ­wa dane przet­warza­ne podc­z­as kor­zysta­nia z nas­zej stro­ny inter­neto­wej zostaną usunię­te lub zab­lo­ko­wa­ne, gdy tyl­ko cel ich prz­echo­wy­wa­nia przesta­nie obo­wią­zy­wać, usunięcie danych nie stoi w sprzecz­ności z jaki­mi­kol­wiek usta­wo­wy­mi obo­wiąz­ka­mi w zak­re­sie ich prz­echo­wy­wa­nia, a poniżej nie pod­a­no żad­nych innych infor­mac­ji doty­c­zą­cych poszc­ze­gól­nych pro­ce­dur przetwarzania.

Dane ser­wera

Z przy­c­zyn tech­nicz­nych, w szc­ze­gól­ności w celu zapew­ni­enia bez­piecz­nej i sta­bil­nej obe­c­ności w Inter­ne­cie, dane są prze­ka­zy­wa­ne przez Państ­wa prze­glą­dar­kę inter­neto­wą do nas lub do nas­ze­go dostaw­cy przestrze­ni inter­neto­wej. Te tak zwa­ne pli­ki dzi­en­ni­ka ser­wera służą międ­zy inny­mi do gro­mad­ze­nia danych o rod­za­ju i wers­ji Państ­wa prze­glą­dar­ki inter­neto­wej, sys­te­mie ope­ra­cy­jnym, stro­nie inter­neto­wej, z któ­rej weszliście Państ­wo na nas­zą stronę (refer­rer URL), stro­nie (stro­nach) nas­zej stro­ny inter­neto­wej, któ­re Państ­wo odwied­za­cie, dacie i god­zi­nie dan­ego dostę­pu, jak rów­nież adre­sie IP połąc­ze­nia inter­neto­wego, z któ­re­go odby­wa się kor­zysta­nie z nas­zej stro­ny internetowej.

Zebra­ne w ten sposób dane są tymc­z­a­so­wo prz­echo­wy­wa­ne, ale nie razem z inny­mi dany­mi o Tobie.

To prz­echo­wy­wa­nie odby­wa się na pod­sta­wie praw­nej art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uza­sad­nio­ny inte­res pole­ga na popra­wie, sta­bil­ności, funk­c­jo­nal­ności i bez­piec­zeńst­wie nas­zej stro­ny internetowej.

Dane zostaną ponow­nie usunię­te najpóź­niej po sied­miu dniach, chy­ba że wyma­ga­ne jest dals­ze prz­echo­wy­wa­nie dla celów dowo­do­wych. W prze­ciwnym razie dane są wyłąc­zo­ne z usu­wa­nia w całości lub w części do cza­su ost­atecz­n­ego wyjaś­ni­enia zdarzenia.

Coo­kies

a) Pli­ki coo­kie ses­ji / ses­si­on cookies

Na nas­zej stro­nie inter­neto­wej sto­suje­my tzw. pli­ki coo­kies. Coo­kies to małe pli­ki tek­s­to­we lub inne tech­no­lo­gie zapi­su, któ­re są umieszc­za­ne i prz­echo­wy­wa­ne na Państ­wa urząd­ze­niu koń­co­wym przez uży­waną przez Państ­wa prze­glą­dar­kę inter­neto­wą. Poprzez te pli­ki coo­kie pew­ne infor­mac­je o Tobie, takie jak dane doty­c­zące Two­jej prze­glą­dar­ki lub loka­li­zac­ji lub Twój adres IP, są przet­warza­ne w indy­wi­du­al­nym zakresie.

Dzięki temu przet­warza­niu nas­za stro­na inter­neto­wa jest bard­ziej przy­jaz­na dla użyt­kow­ni­ka, sku­tecz­na i bez­piecz­na, ponie­waż przet­warza­nie umoż­li­wia np. odt­warza­nie nas­zej stro­ny inter­neto­wej w różnych języ­kach lub ofe­ro­wa­nie funk­c­ji kos­zy­ka na zakupy.

Pod­sta­wą prawną tego przet­warza­nia jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, o ile te dane coo­kies są przet­warza­ne w celu zai­nic­jo­wa­nia umowy lub rea­li­zac­ji umowy.

Jeś­li przet­warza­nie nie służy do zai­nic­jo­wa­nia lub wykona­nia umowy, nasz uza­sad­nio­ny inte­res pole­ga na popra­wie funk­c­jo­nal­ności nas­zej stro­ny inter­neto­wej. W tym przy­pad­ku pod­sta­wą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Po zam­knięciu prze­glą­dar­ki inter­neto­wej te sesy­j­ne pli­ki coo­kie są usuwane.

b) Pli­ki coo­kie stron trzecich

W sto­sownych przy­pad­kach z nas­zą stroną inter­neto­wą wykor­zy­sty­wa­ne są rów­nież pli­ki coo­kies firm part­ner­s­kich, z który­mi współpra­cu­je­my w celu rekla­my, ana­li­zy lub funk­c­jo­nal­ności nas­zej stro­ny internetowej.

Szc­ze­góło­we infor­mac­je na ten temat, w szc­ze­gól­ności cele i pod­sta­wy praw­ne przet­warza­nia takich pli­ków coo­kies osób trze­cich, znaj­du­ją się w poniżs­zych informacjach.

c) Opc­ja eliminacji

Możesz zapo­biec lub ogra­nic­zyć instal­ac­ję pli­ków coo­kie poprzez usta­wi­e­nia swo­jej prze­glą­dar­ki inter­neto­wej. W każ­dej chwi­li moż­na rów­nież usunąć już zapi­sa­ne pli­ki coo­kie. Wyma­ga­ne do tego kro­ki i środ­ki zależą jed­nak od kon­kret­nej prze­glą­dar­ki inter­neto­wej, z któ­rej Państ­wo kor­zysta­ją. W razie pytań należy skor­zystać z funk­c­ji pomo­cy lub doku­ment­ac­ji prze­glą­dar­ki inter­neto­wej lub skon­takt­ować się z jej pro­du­cen­tem lub wspar­ciem. W przy­pad­ku tzw. pli­ków coo­kie typu flash nie moż­na jed­nak zapo­biec przet­warza­niu poprzez usta­wi­e­nia prze­glą­dar­ki. Zami­ast tego należy zmi­e­nić usta­wi­e­nia odt­warzac­za Flash. Wyma­ga­ne do tego kro­ki i środ­ki zależą rów­nież od kon­kret­n­ego odt­warzac­za Flash, z któ­re­go Państ­wo kor­zysta­ją. W przy­pad­ku pytań należy rów­nież skor­zystać z funk­c­ji pomo­cy lub doku­ment­ac­ji odt­warzac­za Flash lub skon­takt­ować się z pro­du­cen­tem lub wspar­ciem użytkownika.

Jeś­li jed­nak unie­moż­li­wisz lub ogra­nic­zy­sz instal­ac­ję pli­ków coo­kie, może to oznac­zać, że nie wszyst­kie funk­c­je nas­zej stro­ny inter­neto­wej będą mogły być w peł­ni wykorzystane.

Funk­c­ja kon­ta kli­en­ta / rejestracji

Jeże­li za poś­red­nict­wem nas­zej stro­ny inter­neto­wej założą Państ­wo u nas kon­to kli­en­ta, będ­zie­my gro­mad­zić i prz­echo­wy­wać dane wpro­wad­zo­ne przez Państ­wa podc­z­as rejes­trac­ji (np. nazwis­ko, adres lub adres e‑mail) wyłącz­nie w celu świad­c­ze­nia usług przedu­mownych, w celu rea­li­zac­ji umowy lub w celu obsłu­gi kli­en­ta (np. aby zapew­nić Państ­wu prze­gląd Państ­wa poprzednich zamó­wień u nas lub aby móc zaofe­ro­wać Państ­wu tzw. funk­c­ję notat­ni­ka). Jed­no­c­ześ­nie prz­echo­wu­je­my rów­nież Państ­wa adres IP oraz datę rejes­trac­ji wraz z porą dnia. Oczy­wiście dane te nie będą prze­ka­zy­wa­ne oso­bom trzecim.

W ramach dals­ze­go pro­ce­su rejes­trac­ji uzys­ku­je się Państ­wa zgo­dę na to przet­warza­nie i odwołu­je się do ninie­js­ze­go oświad­c­ze­nia o ochro­nie danych. Dane zebra­ne przez nas w tym pro­ce­sie będą wykor­zy­sty­wa­ne wyłącz­nie w celu udo­stęp­ni­enia kon­ta klienta.

Jeś­li wyra­zi­sz zgo­dę na to przet­warza­nie, art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO jest pod­sta­wą prawną przetwarzania.

Jeś­li otwar­cie kon­ta kli­en­ta służy rów­nież środ­kom przedu­mownym lub rea­li­zac­ji umowy, pod­sta­wą prawną tego przet­warza­nia jest rów­nież art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

Zgod­nie z art. 7 ust. 3 DSGVO mogą Państ­wo w każ­dej chwi­li odwołać udzie­loną nam zgo­dę na otwar­cie i pro­wad­ze­nie kon­ta kli­en­ta ze skut­kiem na przy­szłość. W tym celu mus­zą Państ­wo jedy­nie poin­for­mo­wać nas o swo­im odwołaniu.

Zebra­ne w tym zak­re­sie dane zostaną usunię­te, gdy tyl­ko przet­warza­nie nie będ­zie już koniecz­ne. Musi­my jed­nak przestrz­e­gać okresów reten­c­ji wyni­ka­ją­cych z pra­wa podat­ko­wego i handlowego.

Proś­by o kon­takt / moż­li­wość kontaktu

Jeś­li skon­tak­tu­jesz się z nami poprzez for­mu­larz kon­takt­owy lub e‑mail, poda­ne przez Cie­bie dane zostaną wykor­zysta­ne do przet­wor­ze­nia Two­jego zapy­ta­nia. Poda­nie danych jest niez­będ­ne do przet­wor­ze­nia i udzie­lenia odpo­wied­zi na Two­je zapy­ta­nie — bez ich poda­nia nie może­my odpo­wied­zieć na Two­je zapy­ta­nie lub w naj­leps­zym wypad­ku tyl­ko w ogra­nic­z­onym zakresie.

Pod­sta­wą prawną tego przet­warza­nia jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

Państ­wa dane zostaną usunię­te, gdy tyl­ko odpo­wie­dź na Państ­wa zapy­ta­nie zosta­nie ost­atecz­nie udzie­lo­na i nie ma prawnych zobo­wią­zań do zacho­wa­nia danych, np. w przy­pad­ku póź­nie­js­ze­go przet­warza­nia umów.

Wkład użyt­kow­ni­ków, komen­tar­ze i oceny

Ofe­ru­je­my Państ­wu moż­li­wość publi­ko­wa­nia na nas­zej stro­nie inter­neto­wej pytań, odpo­wied­zi, opi­nii lub ocen, zwanych dalej “wkła­da­mi”. Jeś­li skor­zyst­asz z tej ofer­ty, przet­wor­zy­my i opu­bli­ku­je­my Twój wkład, datę i god­zinę przesła­nia oraz pseudo­nim uży­ty przez Cie­bie, jeś­li dotyczy.

Pod­sta­wą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Zgod­nie z art. 7 ust. 3 DSGVO mogą Państ­wo w każ­dej chwi­li odwołać swo­ją zgo­dę ze skut­kiem na przy­szłość. W tym celu mus­zą Państ­wo jedy­nie poin­for­mo­wać nas o swo­im odwołaniu.

Ponadto przet­warz­a­my rów­nież Twój adres IP i adres e‑mail. Adres IP jest przet­warza­ny, ponie­waż mamy uza­sad­nio­ny inte­res w podej­mo­wa­niu lub wspier­a­niu dals­zych działań, jeś­li Twój wkład narus­za pra­wa osób trze­cich i/lub jest w inny sposób niez­god­ny z prawem.

Pod­sta­wą prawną w tym przy­pad­ku jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uza­sad­nio­ny inte­res pole­ga na obro­nie praw­nej, która może być konieczna.

Zapi­sy na składki

W przy­pad­ku opu­bli­ko­wa­nia wypo­wied­zi na nas­zej stro­nie inter­neto­wej ofe­ru­je­my rów­nież moż­li­wość sub­s­kry­bo­wa­nia dals­zych wypo­wied­zi osób trze­cich. Aby móc infor­mo­wać Cię o tych mate­riałach za poś­red­nict­wem pocz­ty elek­tro­nicz­nej, przet­warz­a­my Twój adres e‑mail.

Pod­sta­wą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Zgod­nie z art. 7 ust. 3 DSGVO mogą Państ­wo w każ­dej chwi­li odwołać swo­ją zgo­dę na tę sub­s­kryp­c­ję ze skut­kiem na przy­szłość. W tym celu mus­zą Państ­wo jedy­nie poin­for­mo­wać nas o swo­im odwoła­niu lub kli­knąć na link rezygnac­ji z sub­s­kryp­c­ji zawar­ty w odpo­wied­niej wia­do­mości e‑mail.

You­Tube

Utrzy­mu­je­my obe­c­ność online na You­Tube, aby zapre­zen­to­wać nas­zą fir­mę i nas­ze usłu­gi oraz aby komu­ni­ko­wać się z klientami/zainteresowanymi stro­na­mi. You­Tube jest usłu­gą Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Irland­ia, spółki zależ­nej Goog­le LLC, 1600 Amphi­theat­re Park­way, Moun­tain View, CA 94043 USA.

W związ­ku z tym chcie­li­by­ś­my zwrócić uwa­gę, że ist­nie­je moż­li­wość przet­warza­nia danych użyt­kow­ni­ków poza Unią Euro­pe­js­ką, w szc­ze­gól­ności w USA. Może to skut­ko­wać zwięks­zonym ryzy­kiem dla użyt­kow­ni­ków w tym, że np. dostęp do danych użyt­kow­ni­ka w póź­nie­js­zym cza­sie może być trud­nie­js­zy. My rów­nież nie mamy dostę­pu do tych danych użyt­kow­ni­ka. Moż­li­wość dostę­pu leży wyłącz­nie po stro­nie You­Tube. Goog­le LLC posia­da cer­ty­fi­kat Tar­c­zy Pry­wat­ności i tym samym zobo­wią­zała się do przestrz­e­ga­nia euro­pe­js­kich stan­dar­dów ochro­ny danych.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Poli­ty­kę pry­wat­ności You­Tube moż­na zna­leźć pod adresem.

https://policies.google.com/privacy

Goog­le Analytics

Na nas­zej stro­nie inter­neto­wej kor­zysta­my z Goog­le Ana­ly­tics. Jest to usłu­ga ana­li­zy inter­neto­wej świad­c­zo­na przez Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Irland­ia, zwa­na dalej “Goog­le”.

Poprzez cer­ty­fi­ka­c­ję w ramach Tar­c­zy Pry­wat­ności UE-USA (“Tar­c­za Pry­wat­ności UE-USA”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Goog­le gwa­ran­tu­je, że wymo­gi doty­c­zące ochro­ny danych w UE są przestrz­e­ga­ne rów­nież podc­z­as przet­warza­nia danych w USA.

Usłu­ga Goog­le Ana­ly­tics jest wykor­zy­sty­wa­na do ana­li­zy zacho­wań użyt­kow­ni­ków na nas­zej stro­nie inter­neto­wej. Pod­sta­wą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uza­sad­nio­ny inte­res pole­ga na ana­li­zie, opty­ma­li­zac­ji i eko­no­mic­z­nym funk­c­jo­no­wa­niu nas­zej stro­ny internetowej.

Infor­mac­je o użyt­ko­wa­niu i użyt­kow­ni­kach, takie jak adres IP, loka­li­zac­ja, czas lub częs­tot­li­wość odwied­zin na nas­zej stro­nie inter­neto­wej, są prze­ka­zy­wa­ne na ser­wer Goog­le w USA i tam prz­echo­wy­wa­ne. Kor­zysta­my jed­nak z Goog­le Ana­ly­tics z tzw. funk­c­ją anoni­mi­zac­ji. Funk­c­ja ta poz­wa­la Goog­le na obcięcie adre­su IP w obrę­bie UE lub EOG.

Zebra­ne w ten sposób dane są z kolei wykor­zy­sty­wa­ne przez Goog­le do oce­ny wizyt na nas­zej stro­nie inter­neto­wej oraz czyn­ności zwią­zanych z kor­zysta­niem z niej. Dane te mogą być rów­nież wykor­zy­sty­wa­ne do świad­c­ze­nia innych usług zwią­zanych z kor­zysta­niem z nas­zej stro­ny inter­neto­wej i kor­zysta­niem z Internetu.

Goog­le twierd­zi, że nie łąc­zy adre­su IP użyt­kow­ni­ka z żad­ny­mi inny­mi dany­mi. Ponadto Goog­le prz­echo­wu­je pod

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Na stro­nie inter­neto­wej moż­na rów­nież uzys­kać dals­ze infor­mac­je na temat pra­wa ochro­ny danych, na przy­kład na temat moż­li­wości zapo­bie­ga­nia wykor­zy­sty­wa­niu danych.

Dodat­ko­wo Goog­le oferuje.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

tak zwa­ny doda­tek dez­ak­ty­wa­cy­j­ny wraz z dals­zymi infor­mac­ja­mi na ten temat. Doda­tek ten może być zain­s­ta­lowa­ny w naj­po­pu­lar­nie­js­zych prze­glą­dar­kach inter­neto­wych i ofe­ru­je Państ­wu dals­zą kon­trolę nad dany­mi, któ­re Goog­le zbiera podc­z­as odwied­za­nia nas­zej stro­ny inter­neto­wej. Doda­tek infor­mu­je Java­Script (ga.js) Goog­le Ana­ly­tics, że infor­mac­je o Państ­wa wizy­cie na nas­zej stro­nie inter­neto­wej nie powin­ny być prze­ka­zy­wa­ne do Goog­le Ana­ly­tics. Nie zapo­bie­ga to jed­nak prze­ka­zy­wa­niu infor­mac­ji do nas lub do innych usług ana­li­ty­ki inter­neto­wej. Oczy­wiście w tej poli­ty­ce pry­wat­ności moż­na się dowied­zieć, czy i z jakich innych usług web ana­ly­tics korzystamy.

Goog­le reCAPTCHA

Na nas­zej stro­nie inter­neto­wej uży­wa­my Goog­le reCAPTCHA, aby sprawd­zić i zapo­biec inter­ak­c­jom na nas­zej stro­nie inter­neto­wej przez auto­ma­ty­cz­ny dostęp, np. przez tzw. boty. Jest to usłu­ga świad­c­zo­na przez Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Irland­ia, zwa­na dalej “Goog­le”.

Poprzez cer­ty­fi­ka­c­ję w ramach Tar­c­zy Pry­wat­ności UE-USA (“Tar­c­za Pry­wat­ności UE-USA”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Goog­le gwa­ran­tu­je, że wymo­gi doty­c­zące ochro­ny danych w UE są przestrz­e­ga­ne rów­nież podc­z­as przet­warza­nia danych w USA.

Dzięki tej usłud­ze Goog­le może usta­lić, z jakiej stro­ny inter­neto­wej wysyła­ne jest zapy­ta­nie i z jakie­go adre­su IP użyt­kow­nik kor­zys­ta z tzw. pola wpro­wad­za­nia reCAPTCHA. Oprócz adre­su IP Goog­le może zbier­ać rów­nież inne infor­mac­je, któ­re są niez­będ­ne do ofe­ro­wa­nia i gwa­ran­to­wa­nia tej usługi.

Pod­sta­wą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uza­sad­nio­ny inte­res leży w bez­piec­zeńst­wie nas­zej stro­ny inter­neto­wej, jak rów­nież w obro­nie przed nie­pożą­danym, zau­to­ma­ty­zowanym dostę­pem w post­a­ci spamu lub podobnych.

Goog­le ofe­ru­je pod

https://policies.google.com/privacy

w celu uzys­ka­nia dals­zych infor­mac­ji na temat ogól­n­ego pos­tę­po­wa­nia z dany­mi użytkownika.

Czci­on­ki Google

Na nas­zej stro­nie inter­neto­wej uży­wa­my Goog­le Fonts do wyś­wiet­la­nia zewnę­trz­nych czcio­nek. Jest to usłu­ga świad­c­zo­na przez Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Irland­ia, zwa­na dalej “Goog­le”.

Poprzez cer­ty­fi­ka­c­ję w ramach Tar­c­zy Pry­wat­ności UE-USA (“Tar­c­za Pry­wat­ności UE-USA”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Goog­le gwa­ran­tu­je, że wymo­gi doty­c­zące ochro­ny danych w UE są przestrz­e­ga­ne rów­nież podc­z­as przet­warza­nia danych w USA.

Aby umoż­li­wić wyś­wiet­la­nie okreś­l­onych czcio­nek na nas­zej stro­nie inter­neto­wej, podc­z­as wejścia na nas­zą stronę inter­neto­wą nawią­zy­wa­ne jest połąc­ze­nie z ser­we­rem Goog­le w USA.

Pod­sta­wą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uza­sad­nio­ny inte­res pole­ga na opty­ma­li­zac­ji i eko­no­mic­z­nym funk­c­jo­no­wa­niu nas­zej stro­ny internetowej.

Poprzez połąc­ze­nie z Goog­le nawią­za­ne przy wywoła­niu nas­zej stro­ny inter­neto­wej, Goog­le może usta­lić, z jakiej stro­ny inter­neto­wej zostało wysła­ne Państ­wa zapy­ta­nie i na jaki adres IP ma zostać prze­ka­za­ne wyś­wiet­le­nie czcionki.

Goog­le ofe­ru­je pod

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

w celu uzys­ka­nia dals­zych infor­mac­ji, w szc­ze­gól­ności na temat moż­li­wości zapo­bie­ga­nia wykor­zy­sty­wa­niu danych.

Fon­tA­we­so­me

Aby móc wyś­wiet­lać czci­on­ki i ele­men­ty wizu­al­ne nas­zej stro­ny, kor­zysta­my z zewnę­trz­nych czcio­nek Fon­tA­we­so­me. Fon­tA­we­so­me jest usłu­gą świad­c­zoną przez.

Fon­ti­cons Inc, 6 Por­ter Road, Apart­ment 3R, Cam­bridge, MA 02140, USA, zwa­na dalej tyl­ko “Fon­tA­we­so­me”.

Kie­dy wchod­zi­sz na nas­zą stronę inter­neto­wą, nawią­zy­wa­ne jest połąc­ze­nie z ser­we­rem Fon­tA­we­so­me w USA w celu umoż­li­wi­e­nia i aktua­li­zac­ji wyś­wiet­la­nia czcio­nek i ele­men­tów wizualnych.

Pod­sta­wą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uza­sad­nio­ny inte­res pole­ga na opty­ma­li­zac­ji i eko­no­mic­z­nym funk­c­jo­no­wa­niu nas­zej stro­ny internetowej.

Poprzez połąc­ze­nie z ser­we­rem Fon­tA­we­so­me ust­a­nowio­ne w momen­cie wywoła­nia nas­zej stro­ny inter­neto­wej, Fon­tA­we­so­me może okreś­lić, z jakiej stro­ny inter­neto­wej zostało wysła­ne Two­je żąda­nie i na jaki adres IP ma zostać prze­ka­za­ne wyś­wiet­le­nie czcionki.

Fon­tA­we­so­me ofe­ru­je pod

https://fontawesome.com/privacy

w celu uzys­ka­nia dals­zych infor­mac­ji, w szc­ze­gól­ności na temat moż­li­wości zapo­bie­ga­nia wykor­zy­sty­wa­niu danych.

Pro­gram part­ner­ski Amazon

Na nas­zej stro­nie inter­neto­wej kor­zysta­my z pro­gra­mu part­ner­skie­go AMA­ZON. Jest to usłu­ga świad­c­zo­na przez Ama­zon Euro­pe Core S.à r.l., 5 Rue Plae­tis, L ‑2338 Luxem­bourg. Poprzez pro­gram part­ner­ski AMA­ZON na nas­zej stro­nie inter­neto­wej umieszc­za­ne są rekla­my z Amazon.de. Jeś­li kli­kniesz na jed­ną z tych reklam, zosta­nie­sz prze­kie­ro­wa­ny do odpo­wied­niej ofer­ty na port­a­lu inter­neto­wym AMZON. Jeś­li nas­tęp­nie zde­cy­du­ją się Państ­wo na zak­up rekla­mo­wa­n­ego pro­duk­tu, otrzy­ma­my “pro­wiz­ję” od Amazon.

Ama­zon uży­wa pli­ków coo­kie, aby umoż­li­wić kor­zysta­nie z tej usłu­gi. Za pomocą tych cias­tec­zek Ama­zon może śled­zić, że zosta­li Państ­wo prze­kie­ro­wa­ni z nas­zej stro­ny inter­neto­wej na por­tal inter­neto­wy AMAZON.

Ama­zon ofe­ru­je pod

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010

aby uzys­kać więcej infor­mac­ji na temat ochro­ny danych.

Pod­sta­wą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uza­sad­nio­ny inte­res pole­ga na zapew­ni­eniu przet­warza­nia i płat­ności nas­zych roszc­zeń pro­wi­zy­jnych przez Amazon.

Jeże­li nie wyraża­ją Państ­wo zgo­dy na takie przet­warza­nie, mają Państ­wo moż­li­wość unie­moż­li­wi­e­nia zapi­sy­wa­nia pli­ków coo­kies poprzez dokona­nie odpo­wied­nich usta­wi­eń w prze­gląd­ar­ce inter­neto­wej. Więcej infor­mac­ji na ten temat moż­na zna­leźć powyżej w punk­cie “Pli­ki cookie”.

Goog­le AdSense

Na nas­zej stro­nie inter­neto­wej uży­wa­my Goog­le AdSen­se do inte­grac­ji reklam. Jest to usłu­ga świad­c­zo­na przez Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Irland­ia, zwa­na dalej “Goog­le”.

Poprzez cer­ty­fi­ka­c­ję w ramach Tar­c­zy Pry­wat­ności UE-USA (“Tar­c­za Pry­wat­ności UE-USA”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Goog­le gwa­ran­tu­je, że wymo­gi doty­c­zące ochro­ny danych w UE są przestrz­e­ga­ne rów­nież podc­z­as przet­warza­nia danych w USA.

Goog­le AdSen­se prz­echo­wu­je pli­ki coo­kie i tzw. web bea­cons na urząd­ze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka za poś­red­nict­wem prze­glą­dar­ki inter­neto­wej. Dzięki temu Goog­le może ana­lizować, w jaki sposób kor­zysta­ją Państ­wo z nas­zej stro­ny inter­neto­wej. Zebra­ne w ten sposób infor­mac­je, wraz z Państ­wa adre­sem IP i wyś­wiet­lany­mi Państ­wu for­ma­ta­mi rekla­mo­wy­mi, są prze­ka­zy­wa­ne do Goog­le w USA i tam prz­echo­wy­wa­ne. Ponadto Goog­le może prze­ka­zy­wać te infor­mac­je part­ne­rom umownym. Goog­le oświad­c­za jed­nak, że Państ­wa adres IP nie będ­zie łąc­z­o­ny z inny­mi dany­mi o Państwu.

Pod­sta­wą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uza­sad­nio­ny inte­res pole­ga na ana­li­zie, opty­ma­li­zac­ji i eko­no­mic­z­nym funk­c­jo­no­wa­niu nas­zej stro­ny internetowej.

Jeże­li nie wyrażasz zgo­dy na takie przet­warza­nie, masz moż­li­wość unie­moż­li­wi­e­nia instal­ac­ji pli­ków coo­kies poprzez dokona­nie odpo­wied­nich usta­wi­eń w swo­jej prze­gląd­ar­ce inter­neto­wej. Szc­ze­góły na ten temat znaj­du­ją się powyżej w pozy­c­ji “Pli­ki cookies”.

Dodat­ko­wo Goog­le oferuje.

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

w celu uzys­ka­nia dals­zych infor­mac­ji, w szc­ze­gól­ności na temat moż­li­wości zapo­bie­ga­nia wykor­zy­sty­wa­niu danych.

cias­tecz­ka śled­zące affilinet

Na nas­zej stro­nie inter­neto­wej rek­la­mu­je­my rów­nież ofer­ty i usłu­gi osób trze­cich. Jeś­li w wyni­ku nas­zej rekla­my tych ofert osób trze­cich zawrą Państ­wo umowę z tym pod­mio­tem, otrzy­mu­je­my za to prowizję.

Aby móc pra­wi­dło­wo rejes­tro­wać uda­ne odesła­nia, uży­wa­my tzw. pli­ku coo­kie śled­zące­go affil­i­net. Ten plik coo­kie nie prz­echo­wu­je jed­nak żad­nych Państ­wa danych oso­bo­wych. Zapi­sy­wa­ny jest jedy­nie nasz numer iden­ty­fi­ka­cy­j­ny jako ofe­ren­ta odsyła­jące­go oraz numer por­ząd­ko­wy mate­riału rekla­mo­wego, na który kli­knę­li Państ­wo (np. baner lub link tek­s­to­wy). Infor­mac­je te są nam potrzeb­ne do celów przet­warza­nia płat­ności lub wypła­ca­nia nas­zych prowizji.

Jeże­li nie wyraża­ją Państ­wo zgo­dy na takie przet­warza­nie, mają Państ­wo moż­li­wość unie­moż­li­wi­e­nia zapi­sy­wa­nia pli­ków coo­kies poprzez dokona­nie odpo­wied­nich usta­wi­eń w prze­gląd­ar­ce inter­neto­wej. Więcej infor­mac­ji na ten temat moż­na zna­leźć powyżej w punk­cie “Pli­ki cookie”.

Real Coo­kie Banner

Zur Ver­wal­tung der ein­ge­setz­ten Coo­kies und ähn­li­chen Tech­no­lo­gien (Track­ing-Pixel, Web-Bea­cons etc.) und dies­be­züg­li­cher Ein­wil­li­gun­gen set­zen wir das Con­sent Tool „Real Coo­kie Ban­ner“ ein. Details zur Funk­ti­ons­wei­se von „Real Coo­kie Ban­ner“ fin­den Sie unter https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Rechts­grund­la­gen für die Ver­ar­bei­tung von per­so­nen­be­zo­ge­nen Daten in die­sem Zusam­men­hang sind Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO und Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Unser berech­tig­tes Inter­es­se ist die Ver­wal­tung der ein­ge­setz­ten Coo­kies und ähn­li­chen Tech­no­lo­gien und der dies­be­züg­li­chen Einwilligungen.

Die Bereit­stel­lung der per­so­nen­be­zo­ge­nen Daten ist weder ver­trag­lich vor­ge­schrie­ben noch für den Abschluss eines Ver­tra­ges not­wen­dig. Sie sind nicht ver­pflich­tet die per­so­nen­be­zo­ge­nen Daten bereit­zu­stel­len. Wenn Sie die per­so­nen­be­zo­ge­nen Daten nicht bereit­stel­len, kön­nen wir Ihre Ein­wil­li­gun­gen nicht verwalten.

Wzór poli­ty­ki pry­wat­ności the Kan­cel­aria praw­na Weiß & Partner

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL