Pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne 34a

ForumKate­go­ria: Münd­li­che IHK-Prü­fungPyta­nia egza­mi­nacy­j­ne 34a
Metin yil­diz zapy­tał 3 lata temu

Czy wszyscy uczest­ni­cy dosta­ją te same pyta­nia egzaminacyjne?

1 odpo­wie­dź
Eks­per­ty­za 34a Per­so­nel odpo­wied­ział 3 lata temu

W części pisem­nej egza­mi­nu tak, choć oczy­wiście pyta­nia są opra­co­wy­wa­ne na nowo do każ­de­go egza­mi­nu. W części ust­nej egza­mi­nu każ­dy egza­mi­na­tor może zaw­s­ze zadać inne pyta­nia. Komis­ja egza­mi­nacy­j­na musi jed­nak trzy­mać się tema­tów istot­nych dla egzaminu.

Nadruk
pl_PLPL