Tema­ty i treść

Mate­riał egzaminacyjny

Co mus­zę wied­zieć na egzamin?

Treść egza­mi­nu wyni­ka z § 7 i.V.m. Załącz­ni­ka nr 2 oraz § 9 Roz­por­ząd­ze­nia o Ochro­nie (BewachV).
W związ­ku z tym przedmio­tem egza­mi­nu (wyma­ga­nia) są nas­tę­pu­jące obs­za­ry tematyczne:

 1. Pra­wo bez­piec­zeńst­wa i por­ząd­ku publicz­n­ego, w tym pra­wo handlowe
 2. Pra­wo ochro­ny danych osobowych
 3. Kodeks cywil­ny
 4. Pra­wo kar­ne i pos­tę­po­wa­nie kar­ne, posłu­gi­wa­nie się bronią
 5. Roz­por­ząd­ze­nie w spra­wie zapo­bie­ga­nia wypad­kom w służ­bach ochro­ny i bezpieczeństwa
 6. Pos­tę­po­wa­nie z ludź­mi, w szc­ze­gól­ności zacho­wa­nie w sytu­ac­jach nie­bez­piecz­nych oraz tech­ni­ki dees­ka­l­ac­ji w sytu­ac­jach kon­flik­towych, a także kom­pe­ten­c­je międ­zy­kul­tur­o­we ze szc­ze­gól­nym uwz­ględ­ni­e­niem róż­no­rod­ności i zróż­ni­co­wa­nia społecznego
 7. Pod­sta­wo­we zasa­dy inży­nie­rii bezpieczeństwa

Treści mogą być bard­ziej szc­ze­góło­we lub inac­zej pod­zie­lo­ne w pro­gra­mach nauc­za­nia pod­mio­tów pro­wad­zą­cych CET lub w odpo­wied­niej lite­ra­tur­ze spec­ja­lis­ty­cz­nej, ale mus­zą obej­mo­wać wszyst­kie wyżej wymi­en­io­ne tematy.

Odpo­wiedz teraz na pyta­nia testowe…


Co dokład­nie będ­zie obję­te egza­mi­nem pisemnym?

Od cza­su do cza­su Izba Prze­mysło­wo-Hand­lo­wa zwołu­je “komis­ję przy­go­to­wu­jącą do egza­mi­nu”. Komis­ja ta twor­zy pyta­nia, któ­re tra­fia­ją do puli, z któ­rej czer­pią wszyst­kie poszc­ze­gól­ne izby prze­mysło­wo-hand­lo­we w całym kra­ju. Ponie­waż kata­log pytań jest sta­le poszer­za­ny, znaj­du­ją się w nim set­ki, jeś­li nie tysiące pytań. Pyta­nia nie są udo­stęp­nia­ne publicz­nie. Ponadto pra­wa autor­skie do tych pytań posia­da wyłącz­nie (D)IHK. Ory­gi­nal­ne pyta­nia nie mogą być zatem publi­ko­wa­ne 1:1 i wykor­zy­sty­wa­ne do przy­go­to­wa­nia. A nawet jeś­li, to nauc­ze­nie się wszyst­kie­go na pamięć jest pra­wie nie­moż­li­we, a już na pew­no nie roz­sąd­ne. Lic­zy się “zro­zu­mi­e­nie”!
Ponie­waż pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne są cza­sa­mi dość “pod­chwyt­li­we”, sen­sow­ne jest wcześ­nie­js­ze ćwic­ze­nie z pyta­nia­mi pod­ob­ny­mi do egza­mi­nacy­jnych. Jeś­li chod­zi o pyta­nia i opc­je odpo­wied­zi, możesz rów­nież użyć Wska­zów­ki do nau­ki w rozdzia­le Przy­go­to­wa­nie pomóżcie!


Czy wszyst­kie pyta­nia mają jed­na­ko­wą wagę?

Nie!!! Ocen­ia­nie na egza­mi­nie pisem­nym jest inne. Na przy­kład niek­tó­re rozdziały są ważo­ne bard­ziej niż inne. Inna jest też licz­ba pytań na temat egzaminacyjny!
Licz­ba pytań i waga w egza­mi­nie pisem­nym jest następująca:

 1. Pra­wo bez­piec­zeńst­wa i por­ząd­ku publicznego
  ” 4 pyta­nia z 8 punk­tami do zdobycia
 2. Pra­wo handlowe
  ” 4 pyta­nia z 4 punk­tami do zdobycia
 3. Pra­wo ochro­ny danych osobowych
  ” 4 pyta­nia z 4 punk­tami do zdobycia
 4. Kodeks cywil­ny
  ” 12 pytań z 24 punk­tami do uzyskania
 5. Pra­wo kar­ne i pos­tę­po­wa­nie karne
  ” 12 pytań z 24 punk­tami do uzyskania
 6. Obchod­ze­nie się z bronią
  ” 4 pyta­nia z 4 punk­tami do zdobycia
 7. Prze­pi­sy doty­c­zące zapo­bie­ga­nia wypad­kom w służ­bach ochro­ny i bezpieczeństwa
  ” 8 pytań z 8 punk­tami do osiągnięcia
 8. Pos­tę­po­wa­nie z ludźmi
  ” 16 pytań z 16 punk­tami do osiągnięcia
 9. Pod­sta­wo­we zasa­dy inży­nie­rii bezpieczeństwa
  ” 8 pytań z 8 punk­tami do osiągnięcia

O co będę pyta­ny na egza­mi­nie ustnym?

W zasad­zie wszyst­kie tema­ty, któ­re mogą być porus­zo­ne na egza­mi­nie pisem­nym, są rów­nież istot­ne dla części ust­nej egza­mi­nu. Ist­nie­ją jed­nak punk­ty cen­tral­ne, któ­re powin­ny być inten­syw­niej potrak­to­wa­ne podc­z­as egza­mi­nu ustnego:

Te punk­ty cen­tral­ne sta­nowią ok. 2/3 całe­go egza­mi­nu. Czas trwa­nia egza­mi­nu ust­n­ego powi­ni­en wyno­sić około 15 minut. Mogą Państ­wo być przesłuchi­wa­ni indy­wi­du­al­nie przed komis­ją egza­mi­nacy­jną lub w gru­pie, w któ­rej jest do 5 osób. To, co dokład­nie jest zada­wa­ne na egza­mi­nie ust­nym, zależy jed­nak od danej komis­ji egza­mi­nacy­j­nej, a także od “hob­by” dan­ego egza­mi­na­tora. Częs­to pyta­nia zada­wa­ne są jako stu­dia przy­pad­ków, jakie mogą wys­tąpić w prak­ty­ce. Jes­teś wte­dy pros­zo­ny o opi­sa­nie i uza­sad­ni­e­nie swo­jej reak­c­ji i pra­wi­dło­wego zacho­wa­nia. Możesz zostać zapy­ta­ny, jak zgod­nie z pra­wem ocen­i­asz sytu­ac­ję i swo­je działa­nia.
Jeś­li nie zdasz egza­mi­nu ust­n­ego, moż­na go pow­tór­zyć indy­wi­du­al­nie bez koniecz­ności pow­tar­za­nia egza­mi­nu pisem­n­ego, który już zdałeś. Więcej na ten temat znajd­zi­esz w Pow­tór­ze­nie rozdziału.


W nas­tęp­nym rozdzia­le dowiesz się, jak możesz zapi­sać się na egza­min z wied­zy eks­per­ckiej zgod­nie z § 34a GewO (branża ochro­ny) w IHK!

Więcej…

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL