Archi­wum

Coro­na

Aktua­li­zac­ja COVID-19 — egza­min z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej IHK

Aktualizacja COVID-19 - egzamin z wiedzy specjalistycznej IHK

W kwiet­niu 2021 roku, we wpi­sie na blogu “Czy obe­c­nie w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej odby­wa­ją się jakieś egza­mi­ny z powo­du Coro­ny?” o aktu­al­nym w tym cza­sie sta­tus­ie doty­c­zą­cym wdroże­nia egza­minów zawo­do­wych IHK. Przez pewien czas egza­mi­ny były odwoły­wa­ne lub przekła­da­ne. Zasto­so­wa­no ścis­ły reżim higieniczny.
Po poli­ty­cz­nych prze­py­chan­kach w przód i w tył, doty­c­zą­cych środ­ków ochro­ny zwier­ząt i różnych prze­pisów, z których część była trud­na do zro­zu­mi­e­nia, duża część wcześ­nie­js­zych wyma­gań została uchy­lo­na w więks­zości kra­jów federalnych.

Jeś­li mają Państ­wo pozy­tyw­ny wynik tes­tu na SARS-CoV‑2, a zbliża się ter­min egza­mi­nu, najl­epiej zapy­tać we właści­wym IHK o aktu­al­nie moż­li­wy sposób pos­tę­po­wa­nia. Moż­li­we jest wyco­fa­nie się z egza­mi­nu i ponow­ne przys­tąpi­e­nie do nie­go w póź­nie­js­zym ter­mi­nie lub — w zależ­ności od kra­ju związ­ko­wego — przys­tąpi­e­nie do nie­go w ramach okreś­l­onych środ­ków ochronnych.

Uwa­ga: Wszyst­kie infor­mac­je są bez gwa­ran­c­ji (stan na 20.11.2022). Pros­zę zwrócić uwa­gę na aktu­al­ne wyma­ga­nia egza­mi­n­u­jące­go IHK lub państ­wa związkowego!

Czy obe­c­nie w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej odby­wa­ją się jakieś egza­mi­ny z powo­du Corony?

Czy obecnie w Izbie Przemysłowo-Handlowej odbywają się jakieś egzaminy z powodu Corony?

To, czy obe­c­nie prze­pro­wad­za­ne są egza­mi­ny 34a zwią­za­ne z pan­de­mią, jest gorą­cym pytaniem

W obe­c­nej sytu­ac­ji Izby Prze­mysło­wo-Hand­lo­we (IHK) stara­ją się trzy­mać dotych­c­z­a­so­wych ter­minów egza­minów. Tak! Egza­mi­ny zwyk­le się odby­wa­ją. Mogą być jed­nak odstępst­wa, bo w zasad­zie każ­da izba może samod­ziel­nie decy­do­wać o prze­pro­wad­ze­niu egza­mi­nu, jego anu­lo­wa­niu bez zas­tąpi­e­nia lub odro­c­ze­niu. W przy­pad­ku obe­c­n­ego kry­zy­su koron­n­ego zależy to rów­nież od war­tości regio­nal­nej zapa­dal­ności, aktu­al­nych wymo­gów prawnych i decyz­ji politycznych.

Kon­cep­c­je i spe­cy­fi­ka­c­je planów/higieny pan­de­micz­nej IHK

Więks­zość izb posia­da kon­cep­c­je higie­nicz­ne, któ­re okreś­la­ją war­un­ki, w jakich mogą być prze­pro­wad­za­ne badania.
Dla wie­lu izb obo­wią­zu­ją nas­tę­pu­jące zasa­dy (bez gwarancji):

Aktu­al­ne informacje!

Dals­ze wni­o­ski: Najl­epiej dowied­zieć się bez­poś­red­nio od egza­mi­n­u­jącej IHK, cze­go należy przestrz­e­gać — czy np. koniecz­ne jest prze­dłoże­nie zaś­wiad­c­ze­nia lekar­skie­go lub czy zmi­a­ny nas­tąpiły w krót­kim cza­sie. Stro­na inter­neto­wa dan­ego IHK (sło­wo kluc­zowe News / Coro­na) szyb­ko dost­ar­c­za tutaj istot­nych informacji.

Zda­nie egza­mi­nu eks­per­ckie­go zgod­nie z § 34a Gewo mimo kry­zy­su Corony

Zdanie egzaminu eksperckiego zgodnie z § 34a Gewo mimo kryzysu Corony

W ost­at­nich mie­sią­cach egza­mi­ny według § 34a GewO (pil­no­wa­nie) zostały odwoła­ne z powo­du kry­zy­su Coro­ny (COVID-19). Teraz egza­mi­ny odbę­dą się ponow­nie w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej (IHK). Dla wszyst­kich, któr­zy zare­jes­tro­wa­li się w ter­mi­nie lub których ter­min został przes­unię­ty, egza­min pisem­ny odbęd­zie się jut­ro, 18 czerw­ca 2020 r. W wie­lu mie­js­cach obo­wią­zu­ją obe­c­nie spec­jal­ne prze­pi­sy doty­c­zące zda­wa­nia egza­mi­nu, np:

O tym, jakie prze­pi­sy obo­wią­zu­ją, moż­na dowied­zieć się z pis­ma IHK doty­c­zące­go egza­mi­nu lub ze stro­ny inter­neto­wej danej IHK.
Wszyst­kim zda­ją­cym jut­ro egza­min życ­zę samych sukcesów! 

PS: Jeś­li Twój egza­min, który powi­ni­en był odbyć się np. w kwiet­niu, został odwoła­ny bez zas­tępst­wa, musisz zare­jes­tro­wać się na nowy termin!
Ze wzglę­du na obe­c­ne duże zapo­trze­bo­wa­nie, należy wcześ­niej zare­jes­tro­wać się na egza­min. Ponie­waż trze­ba przestrz­e­gać mini­mal­nych odle­głości, i tak już defi­cy­to­we mie­j­s­ca są jeszc­ze bard­ziej ogra­nic­zo­ne. Wszyst­kie ter­mi­ny egza­minów moż­na zna­leźć na stro­nie https://www.sachkunde-34a.de/wann-termine-34a/

Nadruk
pl_PLPL