Oce­na

Przes­zło, nie przes­zło, pół przeszło?

W zasad­zie dość proste:
Uzys­ka­nie co najm­niej 50% punk­tów zarów­no na egza­mi­nie pisem­nym, jak i ust­nym oznac­za, że zdałeś. Nie ma oce­ny, na przy­kład “dob­re zalic­ze­nie” lub “tyl­ko o” zalic­ze­niu. Lic­zy się tyl­ko to, że zdałeś. Otrzy­masz wte­dy uprag­nio­ny cer­ty­fi­kat pozy­tyw­n­ego ukońc­ze­nia egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej zgod­nie z § 34a GewO jako dowód wied­zy eks­per­ckiej. Jes­teś teraz kom­pe­tent­nym pra­cow­ni­kiem ochro­ny i masz pra­wo do wyko­n­y­wa­nia spec­jal­nych czyn­ności ochronnych.

Jeś­li nie zdasz egza­mi­nu pisem­n­egobęd­zi­esz musiał ponow­nie przys­tąpić do całe­go egza­mi­nu i nie zosta­nie­sz dopuszc­z­o­ny do części ust­nej egza­mi­nu. W tym przy­pad­ku rów­nież trze­ba będ­zie ponow­nie uiścić peł­ne opła­ty za egzamin.
W przy­pad­ku nie zda­nia egza­mi­nu ust­n­egoJeś­li wcześ­niej zdałeś egza­min pisem­ny, musisz pow­tór­zyć tyl­ko część ust­ną egza­mi­nu. W związ­ku z tym opła­ty za egza­min są należ­ne ponow­nie tyl­ko proporcjonalnie.


Co należy zro­bić, jeś­li zdałeś część pisem­ną egza­mi­nu, ale nie zdałeś części ust­nej? Dowiedz się więcej tutaj…

Więcej…

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL