Mie­j­s­ca egzaminów

Gdzie odby­wa się egzamin?

Egza­min z wied­zy eks­per­ckiej według § 34a GewO (pil­no­wa­nie) zda­je wie­lu, ale nie wszyscy, Izby hand­lo­we i prze­mysło­we ofe­ro­wa­ne. Izbę Prze­mysło­wo-Hand­lo­wą (IHK) znajd­zi­esz we wszyst­kich więks­zych mia­stach lub kon­ur­bac­jach w Niemc­zech. Na stro­nach inter­neto­wych Izb moż­na zazwy­c­zaj dowied­zieć się z wyprzedze­niem, gdzie dokład­nie ofe­ro­wa­ny jest egza­min w danej IHK. W piś­mie pot­wierd­za­ją­cym zgło­sze­nie się na egza­min właści­wa izba prze­mysło­wo-hand­lo­wa poin­for­mu­je Cię dokład­nie, kie­dy i gdzie musisz być obe­c­ny. W więks­zości przy­pad­ków egza­mi­ny pisem­ne i ust­ne odby­wa­ją się na tere­nie izb lub w sto­war­zys­zonych aka­de­miach IHK. W celu uzys­ka­nia wiążą­cych, szc­ze­góło­wych infor­mac­ji najl­epiej skon­takt­ować się bez­poś­red­nio z odpo­wied­nią Izbą Przemysłowo-Handlową.


Która IHK ofe­ru­je egza­min na eksperta?

Według nas­zych bad­ań, nas­tę­pu­jące Izby Prze­mysło­wo-Hand­lo­we ofe­ru­ją obe­c­nie egza­mi­ny zgod­nie z §34a usta­wy o regu­lac­ji handlu:

Prze­gląd wszyst­kich izb moż­na zna­leźć na stro­nie inter­neto­wej DIHK.
Tam w “IHK Fin­der” moż­na wys­zu­kać naj­b­liżs­zą izbę: www.dihk.de/ihk-finder


Kie­dy są ter­mi­ny egza­minów? Prze­gląd kole­jnych regu­lar­nych ter­minów egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej § 34a GewO dla (przy­szłych) pra­cow­ni­ków ochro­ny znajd­zi­esz w nas­tęp­nym rozdziale!

Więcej…

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL