Archi­wum

Szko­le­nie

Ile zara­bia się jako pra­cow­nik w służ­bie ochro­ny ze świa­dect­wem kwalifikacji?

Ile zarabia się jako pracownik w służbie ochrony ze świadectwem kwalifikacji?

Gada­nie wokół tego jest bezu­ży­tecz­ne. Jed­no jest pew­ne: Tra­dy­cy­j­na branża ochro­ny jest sek­torem o nis­kich zarob­kach!
Niem­niej jed­nak branża ochro­ny ofe­ru­je róż­no­rod­ną, odpo­wied­zi­al­ną, eks­cy­tu­jącą, a także spo­ko­jną pracę. A jeś­li jes­teś mądry, możesz zwią­zać koniec z końcem. Ale — ile moż­na zaro­bić jako pra­cow­nik ochro­ny ze świa­dect­wem kwalifikacji?

Co się lic­zy, jeś­li chod­zi o zarob­ki w branży ochroniarskiej…

Jeś­li decy­du­jesz się na pracę w sek­tor­ze ochro­ny pry­wat­nej lub szu­ka­sz nowego pra­co­daw­cy, aspek­ty fin­an­so­we z pew­nością odgry­wa­ją dużą rolę. Na dobrą staw­kę god­zi­no­wą skła­da się kil­ka czyn­ni­ków. Poniżej wymi­en­io­no naj­waż­nie­js­ze aspek­ty poz­wa­la­jące na uzys­ka­nie atrak­cy­j­nie­js­ze­go wynagrodzenia.

Pozi­om edu­ka­c­ji i szkoleń

Oczy­wiście im lepiej wysz­ko­l­o­ny jes­teś, tym więks­ze masz moż­li­wości zarob­ko­we. Jako nie­wykwa­li­fi­kowa­ny pra­cow­nik ochro­ny tyl­ko z przesz­ko­le­niem zgod­nie z § 34a GewO, bard­zo częs­to nie będ­zi­esz otrzy­my­wał wyna­grod­ze­nia znacz­nie prze­krac­za­jące­go płacę mini­mal­ną. Dzięki egza­mi­no­wi z wied­zy eks­per­ckiej moż­na osią­gnąć przy moż­li­wym do opano­wa­nia wysił­ku dobrą, nie­co bard­ziej pod­sta­wo­wą staw­kę god­zi­no­wą.. Moż­na pójść jeszc­ze dalej, doksz­tał­ca­jąc się, aby zostać cer­ty­fi­kowanym pra­cow­ni­kiem ochro­ny i bez­piec­zeńst­wa lub szkoląc się na spec­ja­lis­tę ds. ochro­ny i bez­piec­zeńst­wa. Nawia­sem mówiąc, pła­ca mini­mal­na w całym kra­ju wyno­si od 1 sty­cz­nia 2023 roku 12,43 euro za god­zinę. Pod­wyż­ka do 13 euro za god­zinę od 1 kwiet­nia 2023 r. został już rozstrzygnięty.

Dodat­ko­we kwalifikacje

Dodat­ko­we kwa­li­fi­ka­c­je, np. z zak­re­su pierw­s­zej pomo­cy czy ochro­ny prze­ciw­poża­rowej (np. jako asys­tent ochro­ny prze­ciw­poża­rowej), są bard­zo pomoc­ne i pod­nos­zą war­tość ryn­kową pra­cow­ni­ków ochro­ny. Nie zaw­s­ze mają one bez­poś­red­ni wpływ na wyso­kość staw­ki god­zi­no­wej, ale zaw­s­ze są plus­em w apli­ka­c­jach o pracę. Dodat­ko­we kwa­li­fi­ka­c­je obejmują:

Nie należy rów­nież lek­ce­ważyć umie­jęt­ności inter­kul­tur­o­wych i zna­jo­mości języ­ków obcych, zwłaszc­za przy­najm­niej pod­sta­wo­wego angielskiego.

Działal­ność

Branża ochro­niars­ka ma wie­le oblicz, dla­te­go też czyn­ności, któ­re wykon­u­ją pra­cow­ni­cy ochro­ny rów­nież są bard­zo zróż­ni­co­wa­ne. W związ­ku z tym wys­tę­pu­ją nie­kie­dy poważ­ne róż­nice w wyna­grod­ze­niach. Czyn­ności zwią­za­ne z bez­piec­zeńst­wem, takie jak osob­ni straż­ni­cy i pros­te czyn­ności ochro­niar­skie, są częs­to dość słabo opła­ca­ne. Prace wyma­ga­jące spec­jal­nych umie­jęt­ności częs­to są dobrze płat­ne. Na przy­kład w. Ochrona lot­nict­wa, w zak­re­sie Trans­port gotów­ki i przedmio­tów war­tościo­wych, podc­z­as działal­ności w obiek­ty jąd­ro­we, w którym Ochrona kolei pod­ziem­nej i pod­mie­js­kiej lub jako spec­ja­lis­ta ds. NSL w Cen­tra powia­da­mia­nia ratun­ko­wego i kon­tro­li usług zarob­ki są częs­to znacz­nie wyżs­ze niż śred­nia w branży. Dokład­ną kwo­tę wyna­grod­ze­nia za pracę moż­na zna­leźć w. Ukła­dy zbio­ro­we pra­cy czer­pać z nich. Jeś­li zostały uzna­ne za ogól­nie obo­wią­zu­jące, co zwyk­le ma mie­j­s­ce, doty­c­zą wszyst­kich pra­cow­ni­ków. (Najl­epiej dodać do wys­zu­ki­wa­nia w Goog­le stan federal­ny, aby zawę­zić wyniki).

God­zi­ny pracy

Wie o tym każ­dy, kto już działa w branży i pra­cu­je na zmi­a­ny: Częs­to bio­ryt­my i życie pry­wat­ne cier­pią z powo­du zmi­e­nia­ją­cych się god­zin pra­cy. Jed­nak pra­ca na nocnych zmi­a­nach, w nied­zie­le i świę­ta daje częs­to decy­du­jące kor­zyści fin­an­so­we. W zależ­ności od sta­nu federalnego/umowy zbio­ro­wej, moż­na uzys­kać nas­tę­pu­jące świad­c­ze­nia Dodat­ki za noc, nied­zielę i świę­ta któ­re war­to zobac­zyć. Co więcej, te bez podat­ku! W wie­lu mie­js­cach w dni wol­ne od pra­cy 100% Moż­li­wa dopła­tatzn. oprócz rzec­zy­wi­ste­go dzi­en­n­ego wyna­grod­ze­nia otrzy­mu­jesz ponow­nie tę samą kwo­tę — ale wolną od podat­ku! Patrząc na mie­siąc, w zależ­ności oczy­wiście od ilości god­zin nocnych, nied­ziel­nych i świą­tecz­nych, moż­na uzys­kać m.in. Kil­ka­set euro na plu­s­ie zaro­bek. Zwłaszc­za w oko­li­cach przeło­mu roku lub na Wiel­ka­noc może to być intrat­na sprawa.

God­zi­ny nadliczbowe/nadgodziny

Nad­god­zi­ny to oczy­wiście częścio­wy aspekt cza­su pra­cy. Niem­niej jed­nak chciał­bym poś­więcić temu aspekt­o­wi osob­ny punkt w tym mie­js­cu. Dlac­ze­go? Ponie­waż doś­wiad­c­ze­nie poka­zu­je, że w sek­tor­ze bez­piec­zeńst­wa pra­cu­je się w nad­god­zin­ach, częs­to dużo więcej niż jest to praw­nie doz­wo­lo­ne i ze zbyt małą ilością prz­erw międ­zy zada­nia­mi. Zastanów się dobrze, czy chcesz iść z tym i czy rzec­zy­wiście powi­ni­en­eś pra­co­wać 200, 220, 240 lub nawet więcej god­zin mie­sięcz­nie. Moja rada w tym momen­cie była­by taka, żeby zain­wes­t­ować w dals­zą edu­ka­c­ję i nie wymi­e­niać tyle cza­su na pie­niąd­ze: Memen­to Mori — Two­je życie też jest ogra­nic­zo­ne. Ustal prio­ry­te­ty i podej­mij dobrą decyz­ję dla sie­bie, także dla swo­jej przyszłości.

Państ­wo

Pod­ob­nie jak w innych branżach, w sek­tor­ze ochro­ny pry­wat­nej ist­nie­je pod­ział na Zachód i Wschód. Kie­dyś te róż­nice w pła­cach były napraw­dę rażące. Pra­cow­ni­cy ochro­ny w Ber­li­nie zara­bia­li w niek­tórych mie­js­cach nawet nie poło­wę tego, co ci, któr­zy pra­co­wa­li w Bawa­rii.  Do najl­epiej opła­canych kra­jów związ­ko­wych należą z reguły Bawa­ria, Bade­nia-Wirt­em­ber­gia i Nad­re­nia Pół­no­c­na-West­fa­lia.. Do naj­niżej opła­canych należą nadal nowe kra­je związ­ko­we, na przy­kład Bran­den­bur­gia czy Meklem­bur­gia-Pomor­ze Przednie. Jeszc­ze kil­ka lat temu led­wo moż­na było utrzy­mać się na powierzch­ni zie­mi, pra­cu­jąc jako ochro­niarz w kra­jach wschod­nio­nie­mieckich. Jed­nak pła­ca mini­mal­na i stop­nio­we zbliża­nie ukła­dów zbio­ro­wych coraz bard­ziej niwe­lu­ją te róż­nice. Dodat­ko­wo nie należy zapo­mi­nać, że tam gdzie lud­zie zara­bia­ją więcej, zazwy­c­zaj zara­bia­ją mniej. Kosz­ty utrzy­ma­nia (zwłaszc­za czyns­ze) są wyżs­ze. Więc zastanów się dobrze — jeś­li zast­ana­wi­asz się nad tym pomysłem — czy prze­pro­wadzka jest dla Cie­bie napraw­dę opłacalna.

Branża

Wie­le osób myś­li o pra­cy w służ­bie ochro­ny w kla­sy­cz­ny sposób, jako o fir­mie ochro­niar­skiej, która jako dostaw­ca usług kli­en­tów zewnę­trz­nych. O ile w przes­złości pra­cow­ni­cy wetera­ni zakła­dów pra­cy przy­chod­zi­li do służ­by ochro­ny zakła­du pod koniec życia zawo­do­wego, aby ost­at­nie lata kariery spęd­zić wykon­u­jąc mniej uciąż­li­wą pracę, o tyle obe­c­nie sytu­ac­ja ule­gła znacz­nej zmia­nie. Pro­fes­jo­nal­ne, zewnę­trz­ne fir­my świad­c­zące usłu­gi ochro­ny dba­ją o to, aby ich kli­en­ta­mi było wie­le firm z sek­to­ra biz­ne­so­wego i prze­mysło­wego lub publicz­n­ego. Ale one wciąż ist­nie­ją, mimo trwa­jące­go od dzie­sięciole­ci tren­du do out­sour­cin­gu. Na stro­nie Wewnę­trz­na ochrona zakła­du. Szc­ze­gól­nie w prze­myś­le, działal­ność w zak­re­sie ochro­ny mie­nia i roś­lin jest wte­dy, gdy jest się bez­poś­red­nio zatrud­nionym w fir­mie pro­duk­cy­j­nej, bard­zo dobrze opła­ca­ny. Powo­dem tego jest to, że jes­teś wyna­grad­za­ny zgod­nie z branżo­wą skalą płac, do któ­rej należy więks­zość pra­cow­ni­ków. Spó­jrz na Tabe­le sta­wek dla prze­mysłu meta­lo­wego i elek­trycz­n­ego! Te mie­sięcz­ne pens­je to inna liga.

Zasiłki

Dodat­ki regu­lo­wa­ne przez układ zbio­ro­wy pra­cy są zazwy­c­zaj opła­ca­ne dla strażników/ dowódców zmi­an, dla prze­wod­ni­ków psów lub w niek­tórych obiektach, takich jak nie­rucho­mości wojs­ko­we. Pod­ob­nie częs­to wys­tę­pu­ją dodat­ki za dyżu­ry, np. za (dodat­ko­wą) pracę w zakła­do­wej straży pożar­nej. Te waha­ją się od kil­ku cen­tów za god­zinę do ponad 10% więcej wyna­grod­ze­nia. W Bawa­rii jest też nie­co więcej pie­nięd­zy, jeś­li pra­cu­je się w więks­zym obs­z­ar­ze Monachium.
Fir­my ochro­niar­skie lub ich kli­en­ci rów­nież cza­sa­mi płacą Dobro­wol­ne (odwołal­ne) dodat­ki. Cza­sa­mi zdar­za­ją się też jed­no­ra­zowe pre­mie za szc­ze­gól­nie uda­ne zada­nia lub za wybit­ne wyni­ki pra­cy. Nies­te­ty, tego typu bonu­sy są zazwy­c­zaj wyjąt­kiem. Coraz częściej jed­nak Przełącz­nik pre­mi­um lub, jak kto woli, rod­zaj “powi­tal­nych pie­nięd­zy”. Jed­nak sam ten fakt nie powi­ni­en być jedy­nym powo­dem zmi­a­ny pracodawcy.

Kon­kret­ne liczby

Chcesz poz­nać kon­kret­ne liczby?
Jeś­li przec­zy­tałeś arty­kuł do tego momen­tu, zda­jesz sobie spra­wę, że jest to trud­ne, ponie­waż może zależeć od wie­lu czyn­ni­ków, takich jak stan federal­ny, sta­nowis­ko, god­zi­ny pra­cy i ich (dodat­ko­we) kwa­li­fi­ka­c­je. Niem­niej jed­nak kon­kret­ny przykład:

W ten sposób uzys­ku­je się ok. 2520 euro docho­du pod­le­ga­jące­go opo­dat­ko­wa­niu (brut­to) i nie­całe 420 euro nie­o­po­dat­ko­wanych dodatków.Przy kla­sie podat­ko­wej 1 i bra­ku dzie­ci oso­ba samot­na otrzy­mała­by zatem ok. 2170 euro net­to prze­nie­sio­ne. Oblic­ze­nia te mają jed­nak cha­rak­ter wyłącz­nie poglą­do­wy. Two­je fak­ty­cz­nie wypła­co­ne wyna­grod­ze­nie może zależeć od wie­lu czynników!

Pod­po­wie­dź: Ten arty­kuł został ost­at­nio zak­tua­lizowa­ny w lutym 2023 roku. Ponie­waż zarów­no w przy­pad­ku pła­cy mini­mal­nej, jak i regu­lac­ji doty­c­zą­cych ukła­dów zbio­ro­wych pra­cy regu­lar­nie wpro­wad­za­ne są zmi­a­ny, war­un­ki ramo­we mogły się w międ­zy­c­z­a­sie zmi­e­nić! (Wszyst­kie infor­mac­je bez gwarancji).

Kto nie musi zda­wać egzaminu?

Kto nie musi zdawać egzaminu?

Tyl­ko pra­cow­ni­cy ochro­ny wyma­ga­ją egza­mi­nu kom­pe­ten­cy­j­n­ego, którym jest spec­jal­ne działa­nia ochron­ne zgod­nie z § 34a GewO lub chcą założyć włas­ną fir­mę ochro­niar­s­ką. Do czyn­ności, któ­re mogą być wyko­n­y­wa­ne wyłącz­nie z licen­c­ją 34a, należy w szc­ze­gól­ności ochrona w mie­js­cach publicz­nych, przy wejściach do budyn­ków lub w różnych działa­niach zwią­zanych z bez­piec­zeńst­wem na sta­nowis­ku kie­row­nic­zym: Więcej tutaj.
Jed­nak nawet jeś­li chcesz pro­wad­zić działal­ność, dla któ­rej pomyśl­ne zda­nie egza­mi­nu na świa­dect­wo kwa­li­fi­ka­c­ji jest fak­ty­cz­nie obo­wiąz­ko­we, ist­nie­ją pew­ne wyjąt­ki. Nie wszyst­kie oso­by potrze­bu­ją cer­ty­fi­ka­tu kom­pe­ten­c­ji, nawet jeś­li pro­wad­zą regu­lo­waną działal­ność ochro­niar­s­ką lub są samo­za­trud­nio­ne jako wyko­naw­ca ochro­ny z włas­ną fir­mą ochroniarską.

Kto jest zwol­nio­ny z egza­mi­nu 34a…

Zasad­nic­zo doty­c­zy: Każ­dy, kto ukońc­zył szko­le­nie wyżs­ze lub doksz­tał­ca­nie z uznany­mi (IHK) kwa­li­fi­ka­c­ja­mi w branży ochro­ny, nie potrze­bu­je dodat­ko­wego świa­dect­wa kwalifikacji!

Ale uważaj! Jest jeszc­ze kil­ka innych pułapek. Oto szc­ze­góły doty­c­zące zwol­ni­enia z egza­mi­nu z wied­zy eksperckiej:

Z egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej zwol­nio­na jest oso­ba, która…

…zdał z powod­ze­niem odpo­wied­ni egza­min koń­co­wy. Dowo­dem na to może być przedsta­wi­e­nie odpo­wied­nie­go świa­dect­wa egzaminacyjnego.

Z powod­ze­niem ukońc­zyłem tzw. kur­sy ochro­ny roś­lin. Czy to jest to samo, co egza­min na wied­zę ekspercką?

Nie! Kur­sy ochro­ny zakła­du (kurs ochro­ny zakła­du 1–2 lub 1–4) to — bez pozy­tyw­n­ego zda­nia egza­mi­nu na spec­ja­lis­tę ochro­ny zakła­du -. nie rów­no­waż­ny! Potrzeb­ne jest bada­nie przez bie­głe­go. Ponadto nie jest już ofe­ro­wa­ny egza­min na spec­ja­lis­tę ochro­ny pra­cy IHK. 

Byłem w siłach zbro­jnych. Czy mus­zę jeszc­ze przys­tąpić do egzaminu?

W zasad­zie już. Zale­ca­na jest tu ost­roż­ność: Jako oso­ba odby­wa­ją­ca zasad­nic­zą służ­bę wojs­ko­wą, żoł­nierz tymc­z­a­so­wy lub żoł­nierz zawo­do­wy musisz przys­tąpić do egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej — nie­za­leż­nie od tego, czy jes­teś obe­c­nie zobo­wią­za­ny do bycia żoł­nier­zem, czy nie — jeś­li (dodat­ko­wo) chcesz pra­co­wać w sek­tor­ze ochro­ny pry­wat­nej i wyko­n­y­wać odpo­wied­nie zada­nia ochro­niar­skie. Jedy­nym wyjąt­kiem jest polic­ja wojs­ko­wa, czy­li żand­ar­me­ria wojs­ko­wa Nie­mieckich Sił Zbro­jnych. Z egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej zwol­ni­eni są funk­c­jo­na­ri­us­ze Żand­ar­me­rii Wojs­ko­wej, ponie­waż znacz­ną część wied­zy wyma­ga­nej w egza­mi­nie z wied­zy eks­per­ckiej funk­c­jo­na­ri­us­ze Żand­ar­me­rii Wojs­ko­wej naby­li podc­z­as szko­leń. Na przy­kład ofi­ce­ro­wie lub sierżan­ci żand­ar­me­rii wojs­ko­wej nie mus­zą zda­wać egza­mi­nu Izby Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej (IHK); dowo­dem jest doku­ment­ac­ja szko­lenia lub służ­by Bun­des­wehry. Wszyscy inni żoł­nier­ze mus­zą zdo­być cer­ty­fi­kat 34a.

Czy mus­zę posia­dać świa­dect­wo kwa­li­fi­ka­c­ji policjanta?

Wyjąt­ki doty­c­zą zarów­no funk­c­jo­na­ri­us­zy polic­ji na szc­ze­b­lu kra­jo­wym (Land Poli­ce), jak i na szc­ze­b­lu federal­nym (Bun­des­po­li­zei). To samo doty­c­zy, nawia­sem mówiąc, pra­cow­ni­ków służ­by popraw­c­zej oraz sek­to­ra służ­by cel­nej zaj­mu­jące­go się nosze­niem bro­ni. Należy pamię­tać, że obo­wią­zek przys­tąpi­e­nia do egza­mi­nu jest zwol­nio­ny tyl­ko w przy­pad­ku pra­cy w orga­nach ści­ga­nia i pozy­tyw­n­ego zalic­ze­nia odpo­wied­nie­go egza­mi­nu zawo­do­wego — przy­najm­niej w przy­pad­ku służ­by poś­red­niej. Polic­jan­ci, któr­zy pra­cu­ją jako urzęd­ni­cy służ­by cywil­nej w służ­bie wyko­naw­c­zej polic­ji, nie potrze­bu­ją zatem świa­dect­wa kwa­li­fi­ka­c­ji. Wie­lu polic­jan­tów zara­bia dodat­ko­wo pry­wat­nie, np. jako por­tier­zy. Szc­ze­gól­nie w aglo­me­rac­jach, gdzie życie jest dro­gie, takich jak Monach­i­um, Stutt­gart, Frank­furt, Ham­burg, Ber­lin czy Düs­sel­dorf, pra­ca na pół eta­tu w fir­mie ochro­niar­skiej jest dobrym spo­s­o­bem na zaro­bie­nie dodat­ko­wych pie­nięd­zy. Pora­da na boku: Upew­nij się, że poin­for­mo­wałeś swo­jego (głów­n­ego) pra­co­daw­cę o swo­jej pra­cy dodat­ko­wej i najl­epiej uzys­kałeś na to pisem­ną zgodę.

Stu­dio­wałem pra­wo, mam tytuł LL.B. lub państ­wo­wy tytuł praw­nic­zy. Czy napraw­dę mus­zę jeszc­ze zda­wać egza­min z wied­zy eksperckiej?

Trud­no w to uwier­zyć: ale oczy­wiście pra­ca (na pół eta­tu) w branży ochro­niar­skiej może być inte­re­su­ją­ca rów­nież dla przy­szłych praw­ni­ków, czy to w celu sfin­an­so­wa­nia stu­diów, czy zdo­by­cia wrażeń z branży. Oczy­wiście: w dzied­zi­nie pra­wa (bez­piec­zeńst­wo i por­zą­dek publicz­ny, pra­wo hand­lo­we, pra­wo ochro­ny danych oso­bo­wych, pra­wo kar­ne i pra­wo pos­tę­po­wa­nia kar­n­ego, kodeks cywil­ny, kodeks pos­tę­po­wa­nia kar­n­ego itp.) absol­wen­ci pra­wa już się nada­ją. Dla­te­go wyst­ar­c­zy nadro­bić zale­głości w tematach doty­c­zą­cych zapo­bie­ga­nia wypad­kom w branży ochro­ny (UVV, DGUV roz­por­ząd­ze­nie 23), pos­tę­po­wa­nia z ludź­mi i pod­staw tech­ni­ki ochro­ny. Dowo­dem na to jest cer­ty­fi­kat uczest­nict­wa w pro­ce­dur­ze instruk­tażo­wej IHK. Wraz z zaś­wiad­c­ze­niem o ukońc­ze­niu z wyni­kiem pozy­tywnym stu­diów praw­nic­zych na uni­wer­sy­te­cie lub aka­de­mii, która przyz­na­je tytuł rów­nor­zęd­ny z uni­wer­syteckim, nie jest wyma­ga­ne dodat­ko­we zalic­ze­nie egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej zgod­nie z § 34a GewO.

Od wie­lu lat pra­cu­ję jako pra­cow­nik ochro­ny. Czy doś­wiad­c­ze­nie zawo­do­we nie jest wyst­ar­c­za­ją­cym uznaniem?

Nie, nie nor­mal­nie! Ist­nie­ją jed­nak pew­ne roz­wią­za­nia prze­jścio­we dla “dłu­go­let­nich” pra­cow­ni­ków ochro­ny. Pra­cow­ni­cy sek­to­ra ochro­ny pry­wat­nej, któr­zy uczest­nic­zy­li w wyma­ga­nym szko­leniu od 1 kwiet­nia 1996 r. lub któr­zy pra­co­wa­li już w sek­tor­ze ochro­ny przed 31 mar­ca 1996 r. i byli wcześ­niej zwol­ni­eni ze szko­lenia ze wzglę­du na tę regu­lac­ję doty­c­zącą daty gra­nicz­nej, są, że tak powiem, “grand­fa­the­red”. Uwa­ga: Na to zwol­ni­e­nie moż­na się powołać tyl­ko wte­dy, gdy moż­na wyka­zać, że działal­ność ochro­niars­ka była nie­prz­er­wa­na przez co najm­niej trzy lata przed datą gra­nicz­ną 1 sty­cz­nia 2003 r. Dla wszyst­kich innych, któr­zy działa­ją w branży ochro­ny dopie­ro od 2003 roku, takie zwol­ni­enia nie mają zasto­so­wa­nia.
Więc to jest skom­pli­ko­wa­ne! Moja rada: Lepiej zain­wes­t­ować w przys­tąpi­e­nie do egza­mi­nu kwa­li­fi­ka­cy­j­n­ego i skor­zystać z “aktua­li­zac­ji wied­zy” nawet jako doś­wiad­c­z­o­ny pra­cow­nik ochrony!

Uwa­ga: Szc­ze­gól­ne przypadki!

Ist­nie­ją pew­ne inne szc­ze­gól­ne przy­pad­ki, takie jak ewen­tu­al­ne uzna­wa­nie zagra­nicz­nych świa­dectw kwa­li­fi­ka­c­ji. Nie zaw­s­ze też wia­do­mo, czy rod­zaj wyko­n­y­wa­nej czyn­ności wyma­ga w ogó­le egza­mi­nu kwa­li­fi­ka­cy­j­n­ego. Jeś­li chod­zi o pros­te czyn­ności ste­war­da (np. woź­n­ego na par­kin­gu) lub zwy­kłe sprawd­za­nie i zry­wa­nie bile­tów wstę­pu, to zazwy­c­zaj nie ma potrze­by prze­pro­wad­za­nia egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej, a w niek­tórych przy­pad­kach nawet pouc­ze­nia zgod­nie z § 34a GewO. Kon­tro­wer­sy­j­ne bywa­ją jed­nak przy­pad­ki gra­nicz­ne, takie jak nad­zór lub służ­by ochro­ny w muzeach czy pew­ne konstel­ac­je działań w ochro­nie imprez. (Takie gra­nicz­ne przy­pad­ki są oma­wia­ne w osob­nych arty­kułach tu na Info­port­a­lu).
Waż­na uwa­ga: Dla bez­piec­zeńst­wa należy zapy­tać w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej (IHK) oraz we właści­wym urzęd­zie, czy posia­da­ne przez Państ­wa kwa­li­fi­ka­c­je są wyst­ar­c­za­jące, czy też należy dodat­ko­wo przys­tąpić do egza­mi­nu IHK zgod­nie z § 34a GewO. Otrzy­masz wte­dy praw­nie bez­piecz­ne, oso­bis­te infor­mac­je. Jeś­li jes­teś nowym pra­cow­ni­kiem ochro­ny pry­wat­nej, po sprawd­ze­niu Two­jej wia­ry­god­ności i przyzna­niu Ci iden­ty­fi­ka­tora straż­ni­ka możesz wyko­n­y­wać odpo­wied­nie czynności!

Nadruk
pl_PLPL
Zgo­da na pli­ki coo­kie z bane­rem Real Cookie