Refe­ren­c­je i podręczniki

Przy­go­to­wa­nie do egzaminu

Na ryn­ku dostęp­ne są róż­ne porad­ni­ki i podręcz­ni­ki, któ­re mają za zada­nie przy­go­to­wać Cię do egza­mi­nu pot­wierd­za­jące­go kwa­li­fi­ka­c­je zawo­do­we zgod­nie z § 34a GewO. Z reguły należy kor­zystać ze sprawd­zonych dzieł, z których kor­zystało wie­lu zda­ją­cych przed Państ­wem, aby sku­tecz­nie przy­go­to­wać się do egza­mi­nu. Należy uważać na ofe­ren­tów, któr­zy ofe­ru­ją włas­ne mate­riały do nau­ki (np. poprzez eBay). Z jed­nej stro­ny nie ma gwa­ran­c­ji, że rzec­zy­wiście zosta­nie­sz nauc­z­o­ny pra­wi­dło­wego mate­riału z dan­ego przedmio­tu w całości i bez błę­dów, a z dru­giej stro­ny mate­riał kur­su to częs­to dzi­ko sko­pio­wa­ny mate­riał od innych autorów, który jest wykor­zy­sty­wa­ny nie­le­gal­nie. Najl­epiej zaopa­trzyć się w mate­riały do nau­ki w lokal­nej księ­gar­ni, w znanych księ­gar­niach inter­neto­wych, bez­poś­red­nio w sklepie inter­neto­wym wydaw­cy lub poprzez wymi­en­io­ne poniżej linki.


Zale­cen­ia:

Pod­po­wie­dź: Ceny mogły ulec zmia­nie od momen­tu prze­pro­wad­ze­nia bad­ań. Pros­zę zwrócić uwa­gę na infor­mac­je zawar­te na pod­lin­kowa­nej stro­nie sklepu!

Więcej…

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL