Rejes­trac­ja na egzamin

Gdzie mogę się zare­jes­tro­wać na egzamin?

Zgod­nie z § 34a usta­wy o regu­lac­ji hand­lu, rze­mio­sła i prze­mysłu (Gewer­be­ord­nung), dowód z opi­nii bie­głe­go Izba Prze­mysło­wo-Hand­lo­wa (IHK) zostać udo­stęp­nio­ne. Oznac­za to, że rów­nież bez­poś­red­nio tam należy zare­jes­tro­wać się na egza­min. Zasad­nic­zo mają Państ­wo swo­bo­dę wyboru izby prze­mysło­wo-hand­lo­wej, cho­ciaż egza­min odby­wa się z reguły w izbie prze­mysło­wo-hand­lo­wej właści­wej dla Państ­wa mie­j­s­ca zamieszka­nia lub mie­j­s­ca pra­cy. Należy jed­nak sprawd­zić, czy egza­min jest w ogó­le ofe­ro­wa­ny przez lokal­ną IHK. Więcej infor­mac­ji na ten temat moż­na zna­leźć w Mie­j­s­ca egza­minów z rozdziału.
Egza­min może nie w pry­wat­nej ins­ty­tuc­ji edu­ka­cy­j­nej, nie online z domu, a także nie w języ­ku obcym zostać zgłoszony.


Jak mogę się zare­jes­tro­wać na egzamin?

Wni­o­sek musi w odpo­wied­nim cza­sie przed oraz głów­nie w for­mie pisem­nej Jed­nak niek­tó­re izby ofe­ru­ją obe­c­nie moż­li­wość m.in. Rejes­trac­ja online an. Z reguły ter­min rejes­trac­ji na egza­min upły­wa najpóź­niej na 3 tygod­nie przed danym ter­mi­nem egza­mi­nu. Dals­ze infor­mac­je moż­na zna­leźć na stro­nie Daty. IHK prze­każe Ci for­mu­larz rejes­tra­cy­j­ny. For­mu­larz moż­na otrzy­mać w lokal­nym IHK, bez­poś­red­nio jako plik do pobra­nia lub ost­at­nio także jako for­mu­larz rejes­tra­cy­j­ny online poprzez stronę inter­neto­wą danej IHK. Rejes­trac­ji moż­na doko­n­ać pocz­tą, fak­sem, a częścio­wo także bez­poś­red­nio online!
Oprócz danych adre­so­wych wyma­ga­ne są rów­nież infor­mac­je o dacie i mie­js­cu uro­d­ze­nia oraz Państ­wa pod­pis w celu wiążące­go zgło­sze­nia się na egza­min. Jako pot­wierd­ze­nie rejes­trac­ji otrzy­ma­ją Państ­wo z IHK list zwrot­ny z zapro­sze­niem na egza­min, do któ­re­go dołąc­zo­na będ­zie rów­nież infor­mac­ja o opła­cie. Pros­zę się upew­nić, że Opła­ty egza­mi­nacy­j­ne w odpo­wied­nim cza­sie do trans­fer. Jeś­li do dnia egza­mi­nu nie wpłyną pie­niąd­ze, mogą Państ­wo nie zostać dopuszc­ze­ni do egza­mi­nu. Do zgło­sze­nia najl­epiej dołąc­zyć potwierdzenie/pokwitowanie prze­le­wu bankowego.


Czy mogę wyco­fać się z egzaminu?

Tak! Pyta­nie tyl­ko, z jakie­go powo­du lub jak blis­ko jes­teś egza­mi­nu. To decy­du­je o tym, czy nadal musisz wno­sić opła­ty egza­mi­nacy­j­ne w całości, w części, czy też wca­le. Prze­pi­sy w tym zak­re­sie róż­nią się międ­zy izba­mi prze­mysło­wo-hand­lo­wy­mi. Jed­no­li­te jest to, że rezygnac­ja z egza­mi­nu musi być dokon­a­na w for­mie pisem­nej. Jeś­li międ­zy datą wyco­fa­nia się a datą egza­mi­nu upły­nie więcej niż 2 tygod­nie, to z reguły otrzy­ma­ją Państ­wo zwrot dużej części wnie­sionych opłat (70%) lub nawet całej kwo­ty. Jeś­li zapro­sze­nia na egza­min zostały już wysła­ne i/lub do daty egza­mi­nu pozostało mniej niż 2 tygod­nie, zazwy­c­zaj należy uiścić opła­tę za anu­lo­wa­nie w wyso­kości 50% kwo­ty fak­tu­ry. W przy­pad­ku nieo­b­e­c­ności w dniu egza­mi­nu i niesta­wi­e­nia się na egza­min bez uspra­wi­ed­li­wi­e­nia, należ­na będ­zie peł­na kwo­ta. Egza­min zosta­nie rów­nież uzna­ny za “niez­da­ny”. W przy­pad­ku nieo­b­e­c­ności z waż­n­ego powo­du (np. cho­ro­ba, pot­wierd­zo­na zaś­wiad­c­ze­niem lekar­s­kim), egza­min zosta­nie uzna­ny za “nie­za­lic­z­o­ny”. O ist­ni­eniu waż­n­ego powo­du decy­du­je Izba Prze­mysło­wo-Hand­lo­wa. W szc­ze­gól­nych ter­mi­n­ach lub w wyjąt­ko­wych oko­licz­nościach (np. pan­de­mia Coro­ny) mogą obo­wią­zy­wać bard­ziej dosto­so­waw­c­ze prze­pi­sy i wyjątki.


W kole­jnym rozdzia­le dowiesz się, z jaki­mi kosz­ta­mi musisz się lic­zyć, jeś­li chcesz zostać pra­cow­ni­kiem ochro­ny z egza­mi­nem kwa­li­fi­ka­cy­jnym 34a!

Więcej…

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL