Sachkundeprüfung - warum? 34a-Schein einfach kaufen...

Egza­min z eks­per­ty­zy — po co, wyst­ar­c­zy kupić licen­c­ję 34a.…

Nie masz ocho­ty zda­wać egza­mi­nu i przy­go­to­wy­wać się do nie­go, już kil­ka razy oblałeś egza­min z wied­zy eks­per­ckiej Izby Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej lub po pro­s­tu chcesz zaoszc­zęd­zić czas i pie­niąd­ze — to wszyst­ko może być powo­dem, dla któ­re­go lud­zie wciąż szu­ka­ją “kupię pra­wo jaz­dy 34a”. W tym arty­ku­le wyjaś­nia­my, dlac­ze­go nie jest to szc­ze­gól­nie dobry pomysł.

Czy fak­ty­cz­nie moż­na kupić “bank­not 34a”?

Krót­ki Wys­zu­ki­wa­nie w Goog­le poka­zu­je: Tak, moż­na kupić kart­kę papie­ru, która wyglą­da jak ofic­jal­ny doku­ment izby prze­mysło­wo-hand­lo­wej. Ale uwa­ga!!! Jeś­li posłu­gu­jesz się taki­mi fałs­zy­wy­mi świa­dect­wa­mi egza­mi­nacy­jny­mi, gro­zi Ci odpo­wied­zi­al­ność kar­na.
To, co wol­no zro­bić, to powie­sić taki kawałek fan­ta­zy­j­n­ego papie­ru we włas­nym przedpo­ko­ju dla roz­ryw­ki lub użyć go jako zapal­nicz­ki na nas­tęp­nym przy­jęciu przy gril­lu. Jeś­li jed­nak uży­jesz takiej kart­ki w obro­cie prawnym, czy­li w kon­tekście poda­nia o pracę lub do rejes­trac­ji fir­my ochro­niar­skiej, popeł­ni­asz fałs­zerst­wo zgod­nie z para­gra­fem 267 Kodek­su Karnego:

(1) Każ­da oso­ba, która w celu wpro­wad­ze­nia w błąd w obro­cie prawnym wyt­warza fałs­zy­wy doku­ment, podra­bia auten­ty­cz­ny doku­ment lub posłu­gu­je się fałs­zy­wym lub sfałs­zowanym doku­men­tem, pod­le­ga kar­ze poz­ba­wi­e­nia wol­ności nie­prze­krac­za­jącej pięciu lat lub kar­ze pie­nięż­nej.
(2) Usiło­wa­nie jest karal­ne.
(3) W szc­ze­gól­nie poważnych przy­pad­kach karą jest poz­ba­wi­e­nie wol­ności na okres od sześciu mie­się­cy do dzie­sięciu lat. […]

Oso­by świad­c­zące takie wąt­pli­we usłu­gi wied­zą rów­nież, że ofe­ro­wa­nie świa­dectw egza­mi­nacy­jnych IHK, świa­dectw ukońc­ze­nia szkoły i innych cer­ty­fi­ka­tów, w tym dok­to­ra­tów, jest wąt­pli­we pod wzglę­dem prawnym. Inte­re­su­je ich prze­de wszyst­kim szyb­ki zaro­bek. Usłu­go­daw­cy najc­zęściej mają sied­zi­bę za gra­nicą lub są nie­d­ost­ęp­ni i dzięki temu uni­ka­ją sporów prawnych. Dzie­je się tak dla­te­go, że sprze­daw­cy mogą odpo­wia­dać przed sądem także dla­te­go, że wykor­zys­tu­ją zna­ki towa­rowe, a więc praw­nie chro­nio­ne cechy iden­ty­fi­ka­cy­j­ne (np. logo) orga­ni­zac­ji wyda­ją­cych świa­dect­wa. Ponadto niek­tór­zy sprze­daw­cy nawet celo­wo stwarza­ją wraże­nie, że jest to praw­nie wyda­ny doku­ment i jed­no­c­ześ­nie rek­la­mu­ją, że moż­na posłu­gi­wać się tymi podro­bio­ny­mi doku­men­ta­mi w obro­cie prawnym. Tym samym sprze­da­ją­cy częs­to także pozoru­ją nie­prawd­zi­we fak­ty, a więc częścio­wo także nawołu­ją, przy­najm­niej poś­red­nio, do posłu­gi­wa­nia się sprze­da­waną podrób­ką jak prawd­zi­wym doku­men­tem. Jako kupu­ją­cy zaw­s­ze możesz być ści­ga­ny i nara­zić się na odpo­wied­zi­al­ność karną, jeś­li fak­ty­cz­nie wykor­zyst­asz pro­fes­jo­nal­nie taki wymyś­l­o­ny dokument.

Gdzie mogę kupić świa­dect­wo kwalifikacji?

Jedy­nym legal­nym spo­s­o­bem na uzys­ka­nie “cer­ty­fi­ka­tu pozy­tyw­n­ego ukońc­ze­nia egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej” (jest to popraw­ne okreś­le­nie) jest pomyśl­ne ukońc­ze­nie egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej IHK. Moż­na zna­leźć wie­le darm­o­wych Wska­zów­ki doty­c­zące przy­go­to­wa­nia do egza­mi­nu, Pyta­nia tes­to­we i Forum pomo­cy na tej stro­nie. Przy okaz­ji, bio­rąc prawd­zi­wy egza­min może być nawet tańs­ze niż niek­tó­re z nie­le­gal­nych ofert fałs­zy­wych cer­ty­fi­ka­tów.
Ucz­ci­wość to naj­leps­za poli­ty­ka! Nie daj się wcią­gnąć w fałs­zy­we ofer­ty z fałs­zy­wy­mi dowo­da­mi! Nie war­to, bo zosta­nie­sz zde­mas­ko­wa­ny. A za cenę, którą wte­dy zapła­cisz, mogłeś się odpo­wied­nio przy­go­to­wać do egza­mi­nu i zda­wać go dość regularnie.

Ile kosz­tu­je podro­bio­ne świa­dect­wo kwalifikacji?

Ceny zac­zy­na­ją się już od nie­całych 10 euro za sper­so­na­lizowa­ny fałs­zy­wy cer­ty­fi­kat do bez­poś­red­nie­go pobra­nia w for­macie PDF.

Fałszywe świadectwo kwalifikacji do licencji 34a
Fałs­zy­we świa­dect­wo 34a jako plik PDF do pobrania
Ten “tani dostaw­ca” fałs­zy­wych dowo­dów pod­kreś­la, że nie wol­no kor­zystać z zaku­pionych doku­men­tów, ale dla włas­n­ego bez­piec­zeńst­wa wska­zał jed­nak sied­zi­bę fir­my w USA. Sam wie dlaczego.

Praw­do­po­d­ob­nie wierz­chołkiem góry lodo­wej jest dostaw­ca ofe­ru­ją­cy wszel­kie­go rod­za­ju świa­dect­wa egza­mi­nacy­j­ne i dyp­lo­my — w tym róż­ne kwa­li­fi­ka­c­je zawo­do­we, świa­dect­wa ukońc­ze­nia szkoły, dyp­lo­my licen­c­ja­ckie i magis­ter­skie z uczel­ni, dyp­lo­my uni­wer­syteckie, a nawet dok­to­ra­ty. Takie dru­ki moż­na kupić za “śmieszną cenę” kil­ku­set euro — naj­wy­raź­niej jest to opła­cal­ny biz­nes. Pro­mu­je on rów­nież ofer­tę kom­er­cy­j­nie poprzez reklamę w Goog­le, która poja­wia się na gór­ze stro­ny wyni­ków dla odpo­wied­nich haseł wys­zu­ki­wa­nia — patrz ilus­trac­ja poniżej. Ten nieucz­ci­wy przedsię­bior­ca rek­la­mu­je nawet, że jest to legal­na ofer­ta i “100% auten­ty­cz­ne i zare­jes­tro­wa­ne doku­men­ty, któ­re mogą być sprawd­zo­ne przez uczelnię/ fir­mę szko­lenio­wą, a nawet przez Two­jego pra­co­daw­cę”. kom­plet­na bzdura!

34a nota reklama w Google (fałszywy dowód)
Rekla­ma w Goog­le dla “ory­gi­nal­n­ego dowodu
Poroz­ma­wiaj­my o indy­ku: jeś­li kupisz podrób­kę lub zro­bisz ją sam i wydru­ku­jesz, to i tak zosta­nie­sz przyła­pa­ny — a wte­dy będ­zie to napraw­dę nie­przy­jem­ne i napraw­dę kosz­tow­ne. O tym, dlac­ze­go jest to nie­u­ni­knio­ne, dowiesz się w nas­tęp­nym rozdzia­le.

Dlac­ze­go napraw­dę głu­pio jest przedsta­wić sfałs­zowa­ny cer­ty­fi­kat 34a.…

Jeszc­ze kil­ka lat temu, moż­na było uznać, że fak­ty­cz­nyunJedy­nym spo­s­o­bem na to, że zna­ją­cy się na rzec­zy ochro­niarz mógł mieć szc­zęście, jest to, że sfałs­zowa­ne świa­dect­wo nie zostało zau­ważo­ne w trak­cie skła­da­nia wni­o­s­ku, podc­z­as kon­tro­li cel­nej lub poli­cy­j­nej, czy też w trak­cie kwe­ren­dy w bad­a­jącej spra­wę Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej. Ale od 1 czerw­ca 2019 r. ist­nie­je cen­tral­ny rejes­tr straży, w którym zbie­ga­ją się wszyst­kie dane. Pra­co­daw­ca musi Cię tam zgło­sić przed roz­po­c­zęciem zatrud­ni­enia i cze­kać na odpra­wę. Dopie­ro wte­dy otrzy­masz legi­ty­mac­ję straż­ni­ka jako pra­cow­nik ochro­ny i będ­zi­esz mógł roz­po­c­ząć pracę. W trak­cie tej kon­tro­li i porów­ny­wa­nia danych szyb­ko oka­zu­je się, czy złożyłeś fałs­zy­wy doku­ment. Pono­sisz peł­ne kon­se­kwen­c­je wyni­ka­jące z pra­wa kar­n­ego i cywilnego!

Rac­zej zain­westuj w prawd­zi­wą rzecz Bada­nie wied­zy eks­per­ckiej w IHK. Infor­muj się nie­odpłat­nie tutaj w Infoportalu. 

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Brak komentarzy 

Zosta­wić odpo­wie­dź

Nadruk
pl_PLPL