Zna­jo­mość języ­ków obcych, zda­wa­nie egza­minów jako obcokrajowiec

ForumKate­go­ria: Sach­kunde­prüf­ung nach § 34a GewO (all­ge­mein)Zna­jo­mość języ­ków obcych, zda­wa­nie egza­minów jako obcokrajowiec
Nata­lia zapy­tał 3 lata temu

Dzień dobry!

Pos­zu­ku­ję pra­cy w Niemc­zech. Agen­c­ja zatrud­ni­enia zapro­po­no­wała pracę w sek­tor­ze ochro­ny. Chciała­bym to zro­bić.
Ale do tego mój przy­szły pra­co­daw­ca chce, abym wziął udział w egza­mi­nie z wied­zy eks­per­ckiej.
Czy mus­zę mieć jakiś dowód, aby zostać dopuszc­z­onym do egza­mi­nu jako cud­zo­zie­miec?
Czy mus­zę przedsta­wić cer­ty­fi­kat języ­ko­wy (np. B2)?

Dzię­ku­ję i pozdrawiam,

Nata­lia

1 odpo­wie­dź
Eks­per­ty­za 34a Per­so­nel odpo­wied­ział 3 lata temu

Witam!
Nie. For­mal­nie nie musisz udo­wad­niać żad­nych umie­jęt­ności językowych.
Na pew­no jed­nak powi­ni­en­eś mieć dobrą zna­jo­mość języ­ka nie­mieckie­go, inac­zej nie zdasz egzaminu.
Z pew­nością przy­dał­by się wcześ­nie­js­zy kurs języ­ko­wy. Powi­ni­en­eś rów­nież znać ter­mi­ny tech­nicz­ne z dzied­zi­ny ochrony/bezpieczeństwa, np. ter­mi­ny i skró­ty praw­ne lub ter­mi­ny z zak­re­su tech­ni­ki bezpieczeństwa.
Bard­zo ser­de­cz­nie poz­dra­wiam i życ­zę wszyst­kie­go najlepszego!
Hannes

Nadruk
pl_PLPL