Ter­mi­ny egzaminów

Kie­dy odby­wa­ją się egzaminy?

Co do zasa­dy, ter­mi­ny prze­pro­wad­za­nia egza­mi­nu pisem­n­ego są takie same w całym kra­ju. w trze­ci czwar­tek każ­de­go mie­sią­ca. Pros­zę pamię­tać, że rejes­trac­ja na egza­min musi wpłynąć do IHK z co najm­niej trzy­ty­god­nio­wym wyprzedze­niem (patrz rejes­trac­ja), a także należy uiścić opła­ty egza­mi­nacy­j­ne, aby zostać dopuszc­z­onym do udziału w dniu egzaminu.
Dru­ga, ust­na część egza­mi­nu odby­wa się tego same­go dnia, nas­tęp­n­ego dnia lub inn­ego dnia, mak­sy­m­al­nie do dwóch tygod­ni po egza­mi­nie pisem­nym. Zosta­nie­sz do niej dopuszc­z­o­ny tyl­ko wte­dy, gdy uzys­ka­sz co najm­niej 50 punk­tów z tes­tu pisem­n­ego. O ter­mi­nie egza­mi­nu ust­n­ego zosta­nie­sz wcześ­niej poin­for­mo­wa­ny przez Izbę Prze­mysło­wo-Hand­lo­wą. Z reguły otrzy­mu­jesz osob­ny cer­ty­fi­kat pot­wierd­za­ją­cy zda­nie części pisem­nej egza­mi­nu, który musisz przedsta­wić na egza­mi­nie ustnym.


Czy daty mogą się różnić?

Tak! Mogą wys­tąpić przes­unięcia zwią­za­ne z kalen­dar­zem, na przy­kład jeś­li trze­ci czwar­tek przy­pa­da na świę­to państ­wo­we. W takim przy­pad­ku egza­min wyjąt­ko­wo odbęd­zie się w czwar­ty czwar­tek dan­ego mie­sią­ca. W grud­niu egza­min odby­wa się zaw­s­ze w 2. czwartek.
W indy­wi­du­al­nych przy­pad­kach mogą wys­tąpić dals­ze odstępst­wa i przes­unięcia, zwłaszc­za jeś­li ter­mi­ny mus­zą być odwoła­ne przez Izbę Prze­mysło­wo-Hand­lo­wą (np. z powo­du małej licz­by uczest­ni­ków lub z powo­du nieo­b­e­c­ności egza­mi­na­torów). W szc­ze­gól­nych sytu­ac­jach poszc­ze­gól­ne lub wszyst­kie izby prze­mysło­wo-hand­lo­we mogą odwołać lub prze­sunąć ter­mi­ny egza­minów (np. w cza­sie pan­de­mii Coro­ny). Dla­te­go koniecz­nie należy sprawd­zić stronę inter­neto­wą danej izby prze­mysło­wo-hand­lo­wej, najl­epiej rów­nież dzień wcześ­niej w przy­pad­ku szc­ze­gól­nych sytuacji!

Duże izby prze­mysło­wo-hand­lo­we (IHK), jak np. IHK Ber­lin Ze wzglę­du na duże zapo­trze­bo­wa­nie, niek­tó­re izby ofe­ru­ją teraz egza­min nawet kil­ka razy w mie­sią­cu z pomocą kom­pu­te­ra. Róż­ne ter­mi­ny egza­minów pisem­nych i ust­nych 34a moż­na zazwy­c­zaj zna­leźć bez­poś­red­nio na stro­nie inter­neto­wej danej izby.


Kie­dy dokład­nie są kole­j­ne terminy?

Wyz­nac­zy­liś­my dla Państ­wa nas­tę­pu­jące terminy:

Wszyst­kie ter­mi­ny są bez gwarancji.
O wiążą­cy ter­min egza­mi­nu pros­zę pytać w swo­jej izbie!


Jaka jest pro­ce­du­ra bad­a­nia wied­zy eks­per­ckiej? O tym, cze­go moż­na się spod­zie­wać w dniu egza­mi­nu na wied­zę eks­percką 34a, dowiesz się w kole­jnym punkcie.

Więcej…

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL