Pow­tar­za­nie egzaminu

Egza­min całościo­wy / część ust­na egzaminu

Moż­na przys­tąpić do całe­go egza­mi­nu, jak rów­nież do części ust­nej. Pow­tar­zać tak częs­to jak to koniecz­ne.
Nie ma mak­sy­m­al­nej licz­by (nieu­danych) prób. Jedy­nym czyn­ni­kiem ogra­nic­za­ją­cym może być Twój port­fel, ponie­waż przy każ­dym egza­mi­nie należy ponow­nie uiścić (częścio­we) opła­ty. Jeś­li zdałeś już egza­min pisem­ny i musisz zdać tyl­ko część ust­ną egza­mi­nu, masz na to do 2 lat. Jeś­li w cią­gu dwóch lat od pomyśl­n­ego zda­nia egza­mi­nu pisem­n­ego nadal nie przys­tąpią Państ­wo do egza­mi­nu ust­n­ego, mus­zą Państ­wo pow­tór­zyć rów­nież część pisem­ną egza­mi­nu. Udział w egza­mi­nie ust­nym jest z reguły moż­li­wy tyl­ko w tej izbie (IHK), w któ­rej wcześ­niej zda­wa­no część pisem­ną egzaminu. 

Waż­ne: Za każ­dy udział w egza­mi­nie, rów­nież za egza­mi­ny pow­tór­ko­we, odno­wio­ne Rejes­trac­ja potrzebny! 


Jak właści­wie wyglą­da świa­dect­wo kwa­li­fi­ka­c­ji (Sach­kun­de-Zeug­nis, Sach­kun­de-Zer­ti­fi­kat) o pozy­tyw­nie zdanym egza­mi­nie kom­pe­ten­c­ji zgod­nie z § 34a GewO? Przy­kład takie­go doku­men­tu oraz infor­mac­je, jakie musi zawi­erać, znajd­zi­esz na nas­tęp­nej stronie.

Więcej…

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL