Wchod­zi­sz w biz­nes ochro­niar­ski mimo karalności?

ForumWchod­zi­sz w biz­nes ochro­niar­ski mimo karalności?
Erdo­gan Mugan zapy­tał 4 mie­siące temu

Co jeś­li mam karal­ność, czy nadal mogę zro­bić licen­c­ję 34a?

1 odpo­wie­dź
Eks­per­ty­za 34a Pra­cow­ni­cy odpo­wied­ział 4 mie­siące temu

Jeś­li otrzy­masz grzywnę w wyso­kości 90 sta­wek dzi­en­nych lub więcej, jes­teś uważa­ny za oso­bę karaną. Może to rów­nież zależeć od rod­za­ju poprzednie­go ska­za­nia i tego, jak daw­no temu zostało popeł­nio­ne. Przes­tępst­wa popeł­nio­ne w ramach pra­wa kar­n­ego dla nie­let­nich zazwy­c­zaj nie mają już póź­niej znac­ze­nia. Jeś­li zostałeś ska­za­ny za przes­tępst­wo, może to wyraź­nie unie­moż­li­wić Ci pracę, w zależ­ności od rod­za­ju przestępstwa.
Ost­atecz­ną decyz­ję podej­mu­je właści­wy organ. Decyz­ja opie­ra się nie tyl­ko na danych z (prze­dłużo­n­ego) zaś­wiad­c­ze­nia o dobrym spra­wo­wa­niu, ale także na infor­mac­jach o ewen­tu­al­nych toc­zą­cych się śledzt­wach i usta­le­niach organów polic­ji, Urzę­du Ochro­ny Kon­sty­tuc­ji lub infor­mac­jach dostęp­nych w Two­im orga­nie mie­j­s­ca zamieszka­nia. Ta kom­pl­ek­so­wa kon­tro­la prze­pro­wadz­a­na jest w ramach zgło­sze­nia do rejes­tru straż­ni­ków, do któ­re­go zobo­wiąz­a­na jest fir­ma ochroniarska.
Zale­cał­bym wcześ­nie­js­zą pro­ak­tywną roz­mo­wę z odpo­wied­zi­al­nym samorządem.
W przes­złości ist­niały licz­ne przy­kła­dy, w których nawet istot­ne wcześ­nie­js­ze ska­za­nia nie unie­moż­li­wiały pra­cy w cha­rakt­er­ze pra­cow­ni­ka ochro­ny. W razie wąt­pli­wości jest to jed­nak indy­wi­du­al­na decyz­ja orga­nu, który w pewnym zak­re­sie dys­po­nu­je włas­nym uznaniem.

Nadruk
pl_PLPL
Zgo­da na pli­ki coo­kie z bane­rem Real Cookie