Infor­mac­je doty­c­zące egza­mi­nu IHK

krót­ko i słodko

Wyma­ga­nia

Nie musisz speł­niać żad­nych szc­ze­gól­nych wyma­gań, aby zare­jes­tro­wać się na egza­min. Powi­ni­en­eś jed­nak umieć mówić i pisać po nie­miecku. Mus­zą Państ­wo pra­wi­dło­wo zro­zu­mieć test wie­lok­rot­n­ego wyboru i pra­wi­dło­wo odpo­wied­zieć na pyta­nia. Ocze­ku­je się rów­nież, że podc­z­as egza­mi­nu ust­n­ego będą Państ­wo w sta­nie jas­no wyra­zić się w języ­ku niemieckim.

Czy­taj więcej!


Tema­ty i treść

Egza­min obej­mu­je 9 różnych zak­resów tema­ty­cz­nych, któ­re sprawd­za­ne są podc­z­as egza­mi­nu pisem­n­ego i ustnego:
Pra­wo bez­piec­zeńst­wa publicz­n­ego, pra­wo hand­lo­we (GewO/BewachV), pra­wo ochro­ny danych (BDSG), pra­wo cywil­ne (BGB), pra­wo kar­ne / pra­wo pos­tę­po­wa­nia kar­n­ego (StGB), pra­wo o bro­ni (WaffG), prze­pi­sy doty­c­zące zapo­bie­ga­nia wypad­kom (BGV C7), pos­tę­po­wa­nie z ludź­mi, tech­ni­ka bezpieczeństwa

Czy­taj więcej!


Rejes­trac­ja

Aby wziąć udział w bad­a­niu bie­głych zgod­nie z § 34a GewO, należy odpo­wied­nio wcześ­niej zare­jes­tro­wać się. Rejes­trac­ja odby­wa się w mie­js­cu, w którym odby­wa się egza­min, czy­li w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej (IHK). Z reguły zgło­sze­nie musi być doko­n­a­ne w for­mie pisem­nej, ale niek­tó­re izby ofe­ru­ją obe­c­nie moż­li­wość zgło­sze­nia się na egza­min bez­poś­red­nio przez internet.

Czy­taj więcej!


Mie­j­s­ca egzaminów

Egza­min moż­na zda­wać tyl­ko w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej (IHK). IHK jest repre­zen­to­wa­na we wszyst­kich więks­zych aglo­me­rac­jach mie­js­kich w Niemc­zech. Jed­nak nie wszyst­kie izby ofe­ru­ją egza­min z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej zgod­nie z § 34a GewO!

Czy­taj więcej!


Daty

Więks­zość izb prze­mysło­wo-hand­lo­wych regu­lar­nie ofe­ru­je egza­mi­ny z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej zgod­nie z § 34a usta­wy o regu­lac­ji hand­lu. Zwy­c­za­jo­wo egza­mi­ny odby­wa­ją się w całym kra­ju w trze­ci czwar­tek każ­de­go mie­sią­ca. Uwaga:
Nie wszyst­kie izby ofe­ru­ją prze­pro­wad­ze­nie egza­mi­nu. W niek­tórych przy­pad­kach egza­mi­ny odby­wa­ją się nie­regu­lar­nie lub w innych terminach.

Czy­taj więcej!


Pro­ce­du­ra

Egza­min pod­zie­l­o­ny jest na część pisem­ną i ust­ną. Naj­pierw przys­tą­pisz do tes­tu pisem­n­ego. Tutaj musisz odpo­wied­zieć na 72 pyta­nia ze wszyst­kich tema­tów, zaz­nac­za­jąc je. Masz na to 120 minut. Jeś­li popraw­nie roz­wią­załeś co najm­niej 50% zadań z części pisem­nej, nas­tę­pu­je egza­min ust­ny. W roz­mo­wie przed kil­ko­ma egza­mi­na­tor­ami zada­wa­ne są pytania.

Czy­taj więcej!


Oce­na

Egza­min zdałeś, jeś­li w każ­dym przy­pad­ku uzys­kałeś co najm­niej 50% punk­tów. Jeże­li w pierw­s­zej części egza­mi­nu, tj. w egza­mi­nie pisem­nym, uzys­ka­sz mniej niż 50% punk­tów, nie zosta­nie­sz dopuszc­z­o­ny do egza­mi­nu ust­n­ego i zosta­nie­sz uzna­ny za niezdanego.

Czy­taj więcej!


Pow­tór­ze­nie

Części egza­mi­nu mogą być pow­tar­za­ne, w takim przy­pad­ku należy ponow­nie uiścić opła­tę za egza­min (pro­por­c­jo­nal­nie). Jeś­li nie zda­li Państ­wo części pisem­nej egza­mi­nu wstęp­n­ego, mus­zą Państ­wo ponow­nie przys­tąpić do całe­go egza­mi­nu. Jeś­li nie zda­li Państ­wo egza­mi­nu ust­n­ego, mus­zą Państ­wo ponow­nie przys­tąpić tyl­ko do tej części egzaminu.

Czy­taj więcej!


Cer­ty­fi­kat / świa­dect­wo egzaminacyjne

O tym, czy zda­li Państ­wo egza­min, czy nie, dowied­zą się Państ­wo bez­poś­red­nio po egza­mi­nie. Zaś­wiad­c­ze­nie o zda­niu egza­mi­nu otrzy­ma­ją Państ­wo pocz­tą dopie­ro po dniu egza­mi­nu. Izba Prze­mysło­wo-Hand­lo­wa może w cią­gu kil­ku dni wydać i przesłać Państ­wu odpo­wied­nie zaś­wiad­c­ze­nie (“Sach­kun­de­nach­weis”).

Czy­taj więcej!


Naj­waż­nie­js­ze treści z usta­wy o regu­lac­ji hand­lu, rze­mio­sła i prze­mysłu (GewO) oraz roz­por­ząd­ze­nia o ochro­nie (BewachV), istot­ne dla egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej, zostały zesta­wio­ne w brz­mi­e­niu na nas­tęp­nej stronie.

Więcej…

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL